เนื้อเพลง My Name Is คำอ่านไทย Eminem

[Chorus: x2]
([ โครัซ : x2 ])
Hi! My name is… [what?] My name is… [who?]
(ไฮ ! มาย เนม อีส [ ฮว็อท ] มาย เนม อีส [ ฮู ])
My name is… [scratches] Slim Shady
(มาย เนม อีส [ ซแคทเช็ด ] ซลิม เฌดอิ)
Hi! My name is… [huh?] My name is… [what?]
(ไฮ ! มาย เนม อีส [ ฮู ] มาย เนม อีส [ ฮว็อท ])
My name is… [scratches] Slim Shady
(มาย เนม อีส [ ซแคทเช็ด ] ซลิม เฌดอิ)

Ahem… excuse me!
(อะเฮม เอ็คซคยูซ มี !)
Can I have the attention of the class for one second?
(แค็น นาย แฮ็ฝ ดิ แอ็ทเทนฌัน อ็อฝ เดอะ คลาซ ฟอ วัน เซคอันด)

[Eminem:]
([ เอมมีนเอม : ])
Hi kids! Do you like violence? [Yeah yeah yeah!]
(ไฮ คิด ! ดู ยู ไลค ไฝโอะเล็นซ [ เย่ เย่ เย่ ! ])
Wanna see me stick Nine Inch Nails through each one of my eyelids? [Uh-huh!]
(วอนนา ซี มี ซทิค ไนน อินช เนล ธรู อีช วัน อ็อฝ มาย อายลิดสฺ [ อา ฮู ! ])
Wanna copy me and do exactly like I did? [Yeah yeah!]
(วอนนา คอพอิ มี แอ็นด ดู เอ็กแสคทลิ ไลค ไก ดิด [ เย่ เย่ ! ])
Try ‘cid and get fucked up worse that my life is? [Huh?]
(ทไร cid แอ็นด เก็ท ฟัค อัพ เวิซ แดท มาย ไลฟ อีส [ ฮู ])
My brain’s dead weight, I’m trying to get my head straight
(มาย บเรน เด็ด เวท , แอม ทไรอิง ทู เก็ท มาย เฮ็ด ซทเรท)
But I can’t figure out which Spice Girl I want to impregnate [Ummmm…]
(บัท ไอ แค็นท ฟีกยุร เอาท ฮวิช ซไพซ เกิล ไอ ว็อนท ทู อิมพเรกเนท [ อึม ])
And Dr. Dre said, “ Slim Shady you a basehead! “
(แอ็นด เดทเออะ ดรี เซ็ด , “ ซลิม เฌดอิ ยู อะ เบสเฮด ! “)
Uh-uhhh! “ So why’s your face red? Man you wasted! “
(อา อากรีเอดสฺ ! “ โซ ฮไว ยุร เฟซ เร็ด แม็น ยู ว็อซท ! “)
Well since age twelve, I’ve felt like I’m someone else
(เว็ล ซินซ เอจ ทเว็ลฝ , อิฝ เฟ็ลท ไลค แอม ซัมวัน เอ็ลซ)
Cause I hung my original self from the top bunk with a belt
(คอส ไอ ฮัง มาย ออริจินัล เซ็ลฟ ฟร็อม เดอะ ท็อพ บังค วิฑ อะ เบ็ลท)
Got pissed off and ripped Pamela Lee’s tits off
(ก็อท พิซ ออฟฟ แอ็นด ริพ เพมีล่า ลี ทิท ออฟฟ)
And smacked her so hard I knocked her clothes backwards like Kris Kross
(แอ็นด ซแม็ค เฮอ โซ ฮาด ดาย น็อค เฮอ คโลฑ แบคเวิด ไลค ครีส ครอส)
I smoke a fat pound of grass and fall on my ass
(ไอ ซโมค เก แฟ็ท เพานด อ็อฝ กราซ แซน ฟอล ออน มาย อาซ)
Faster than a fat bitch who sat down too fast
(ฟาสเทอะ แฑ็น อะ แฟ็ท บิช ฮู แซ็ท เดาน ทู ฟัซท)
C’mere slut! [Shady, wait a minute, that’s my girl dog!]
(มีเยอร์ ซลัท ! [ เฌดอิ , เวท ดา มินยูท , แด๊ท มาย เกิล ด็อก ! ])
I don’t give a fuck, God sent me to piss the world off!
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ ฟัค , ก็อด เซ็นท มี ทู พิซ เดอะ เวิลด ออฟฟ !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Eminem:]
([ เอมมีนเอม : ])
My English teacher wanted to flunk me in Junior High
(มาย อีงกลิฌ ทีชเออะ ว็อนท ทู ฟลังค มี อิน จูนเยอะ ไฮ)
Thanks a lot, next semester I’ll be thirty-five
(แธ็งค ซา ล็อท , เน็คซท ซิเมสเทอะ อิล บี เธอทิ ไฟฝ)
I smacked him in his face with an eraser, chased him with a stapler
(ไอ ซแม็ค ฮิม อิน ฮิส เฟซ วิฑ แอน อิเรซเออะ , เชซ ฮิม วิฑ อะ ซเทพเลอะ)
And stapled his nuts to a stack of papers [Owwwwwwww!]
(แอ็นด สติพเพล ฮิส นัท ทู อะ ซแท็ค อ็อฝ เพเพอะ [ อาวววว ! ])
Walked in the strip club, had my jacket zipped up
(วอค อิน เดอะ ซทริพ คลับ , แฮ็ด มาย แจคเค็ท ซิพด อัพ)
Flashed the bartender, then stuck my dick in her tip cup
(ฟแล็ฌ เดอะ บาร์เทนเดอร์ , เด็น ซทัค มาย ดิก อิน เฮอ ทิพ คัพ)
Extraterrestrial runnin’ over pedestrians
(เอ๊กเตเตอร์เรสเตียว รูนนิน โอเฝอะ พิเดซทเรียน)
In a space ship while they screaming at me: “ LET’S JUST BE FRIENDS! “
(อิน อะ ซเพซ ฌิพ ฮไวล เฑ ซครีมอิง แอ็ท มี : “ เล็ท จัซท บี ฟเร็นด ! “)
Ninety-nine percent of my life I was lied to
(ไนนทิ ไนน เพอร์เซ็น อ็อฝ มาย ไลฟ ไอ วอส ไล ทู)
I just found out my mom does more dope than I do [Damn!]
(ไอ จัซท เฟานด เอาท มาย มัม โด โม โดพ แฑ็น นาย ดู [ แด็ม ! ])
I told her I’d grow up to be a famous rapper
(ไอ โทลด เฮอ อาย กโร อัพ ทู บี อะ เฟมัซ แรพเพอ)
Make a record about doing drugs and name it after her [Oh thank you!]
(เมค เก เรคออด อะเบาท ดูอิง ดรัก แซน เนม อิท อาฟเทอะ เฮอ [ โอ แธ็งค ยู ! ])
You know you blew up when the women rush your stands
(ยู โน ยู บลู อัพ ฮเว็น เดอะ วีมเอิน รัฌ ยุร ซแท็นด)
And try to touch your hands like some screaming Usher fans [Aaahhhhhh!]
(แอ็นด ทไร ทู ทั๊ช ยุร แฮ็นด ไลค ซัม ซครีมอิง อัฌเออะ แฟน [ อ้า ! ])
This guy at White Castle asked for my autograph
(ดีซ ไก แอ็ท ฮไวท แค๊สเซิ่ล อาซค ฟอ มาย ออโทะกรัฟ)
[Dude, can I get your autograph?]
([ ดยูด , แค็น นาย เก็ท ยุร ออโทะกรัฟ ])
So I signed it: ‘Dear Dave, thanks for the support, ASSHOLE!’
(โซ ไอ ไซน ดิท : เดีย เดฝ , แธ็งค ฟอ เดอะ ซัพโพท , แอสโฮล !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Eminem:]
([ เอมมีนเอม : ])
Stop the tape! This kid needs to be locked away! [Get him!]
(ซท็อพ เดอะ เทพ ! ดีซ คิด นีด ทู บี ล็อค อะเว ! [ เก็ท ฮิม ! ])
Dr. Dre, don’t just stand there, OPERATE!
(เดทเออะ ดรี , ด้อนท์ จัซท ซแท็นด แดร์ , ออพเออะเรท !)
I’m not ready to leave, it’s too scary to die [Fuck that!]
(แอม น็อท เรดอิ ทู ลีฝ , อิทซ ทู สเกลี่ ทู ได [ ฟัค แดท ! ])
I’ll have to be carried inside the cemetery and buried alive [Huh yup!]
(อิล แฮ็ฝ ทู บี แคร์รี่ อีนไซด เดอะ เซมอิทริ แอ็นด เบริ อะไลฝ [ ฮู ยัพ ! ])
Am I coming or going? I can barely decide
(แอ็ม ไอ คัมอิง ออ โกอิ้ง ไอ แค็น แบลิ ดิไซด)
I just drank a fifth of vodka – dare me to drive? [Go ahead]
(ไอ จัซท ดแร็งค กา ฟิฟธ อ็อฝ ฝอดคะ แด มี ทู ดไรฝ [ โก อะเฮด ])
All my life I was very deprived
(ออล มาย ไลฟ ไอ วอส เฝริ ดิพไรฝ)
I ain’t had a woman in years, and my palms are too hairy to hide [Whoops!]
(ไอ เอน แฮ็ด อะ วูมเอิน อิน เยีย , แอ็นด มาย พาม แซร์ ทู แฮริ ทู ไฮด [ ฮูพ ! ])
Clothes ripped like the Incredible Hulk [hachhh-too]
(คโลฑ ริพ ไลค ดิ อินเคร๊ดิเบิ้ล ฮัลค [ แฮคคคค ทู ])
I spit when I talk, I’ll fuck anything that walks [C’mere]
(ไอ ซพิท ฮเว็น นาย ทอค , อิล ฟัค เอนอิธิง แดท วอค [ มีเยอร์ ])
When I was little I used to get so hungry I would throw fits
(ฮเว็น นาย วอส ลิ๊ทเทิ่ล ไอ ยูซ ทู เก็ท โซ ฮังกริ ไอ วูด ธโร ฟิท)
How you gonna breast feed me mom? [Wah!]
(เฮา ยู กอนนะ บเร็ซท ฟี มี มัม [ วา ! ])
You ain’t got no tits! [Wahhh!]
(ยู เอน ก็อท โน ทิท ! [ ว้า ! ])
I lay awake and strap myself in the bed
(ไอ เล อะเวค แอ็นด ซทแร็พ ไมเซลฟ อิน เดอะ เบ็ด)
With a bulletproof vest on and shoot myself in the head [BANG!]
(วิฑ อะ บอลเลดพรูฝ เฝ็ซท ออน แอ็นด ฌูท ไมเซลฟ อิน เดอะ เฮ็ด [ แบ็ง ! ])
I’m steaming mad [Arrrggghhh!]
(แอม สตรีมมิง แม็ด [ Arrrggghhh ! ])
And by the way when you see my dad? [Yeah?]
(แอ็นด ไบ เดอะ เว ฮเว็น ยู ซี มาย แด็ด [ เย่ ])
Tell him that I slit his throat, in this dream I had
(เท็ล ฮิม แดท ไอ ซลิท ฮิส ธโรท , อิน ดีซ ดรีม ไอ แฮ็ด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Name Is คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น