เนื้อเพลง Always on Time คำอ่านไทย Ja Rule

[Ashanti] [Ja talking]
([ เอสแชนที ] [ จา ทอคอิง ])
Always there when you call [Buckshots, hah], always on time
(ออลเว แดร์ ฮเว็น ยู คอล [ แบคชอทสฺ , ฮ๊า ] , ออลเว ออน ไทม)
Gave you my….baby be mine
(เกฝ ยู มาย เบบิ บี ไมน)
Always there when you call, always on time
(ออลเว แดร์ ฮเว็น ยู คอล , ออลเว ออน ไทม)
Gave you my….baby
(เกฝ ยู มาย เบบิ)

[Chorus – Ashanti]
([ โครัซ เอสแชนที ])
Baby, I’m not always there when you call, but I’m always on time
(เบบิ , แอม น็อท ออลเว แดร์ ฮเว็น ยู คอล , บัท แอม ออลเว ออน ไทม)
And I gave you my all, now baby be mine
(แอ็นด ดาย เกฝ ยู มาย ออล , เนา เบบิ บี ไมน)
I’m not always there when you call, but I’m always on time
(แอม น็อท ออลเว แดร์ ฮเว็น ยู คอล , บัท แอม ออลเว ออน ไทม)
And I gave you my all, now baby be mine
(แอ็นด ดาย เกฝ ยู มาย ออล , เนา เบบิ บี ไมน)

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
C’mon and get a piece of this late-night lover
(ซีมอน แอ็นด เก็ท ดา พีซ อ็อฝ ดีซ เลท ไนท ลัฝเออะ)
You know, the one that swing d*ck like no other [sh*t]
(ยู โน , ดิ วัน แดท ซวิง ดี *ck ไลค โน อัฑเออะ [ ฌะ *ที ])
I know, I got a lot of things I need to explain
(ไอ โน , ไอ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ ธิง ซาย นีด ทู เอ็คซพเลน)
But baby you know the name and love is about pain
(บัท เบบิ ยู โน เดอะ เนม แอ็นด ลัฝ อีส อะเบาท เพน)
So, stop the complaints and drop the order restraints
(โซ , ซท็อพ เดอะ ค็อมพเลนท แซน ดร็อพ ดิ ออเดอะ ริซทเรนท)
Our sex life’s a game so bat me down in the paint
(เอ๊า เซ็คซ ไลฟ ซา เกม โซ แบ็ท มี เดาน อิน เดอะ เพนท)
‘Cause I can’t wait no more
(คอส ไอ แค็นท เวท โน โม)
‘Cause it’s about a quarter-past three and shorty’s eyein me
(คอส อิทซ อะเบาท ดา ควอเทอะ พาซท ธรี แอ็นด ชอร์ทดิง อายอิน มี)
I got the Bentley valeted
(ไอ ก็อท เดอะ เบนลี่ แฝลเอ็ท)
And I’m just outside of Jersey, past the Palisades
(แอ็นด แอม จัซท เอาทไซด อ็อฝ เจอสิ , พาซท เดอะ แพลิเซด)
And I love to see that ass in boots and shades
(แอ็นด ดาย ลัฝ ทู ซี แดท อาซ ซิน บูท แซน เฌด)
Hold down on the bed while I’m yankin your braids
(โฮลด เดาน ออน เดอะ เบ็ด ฮไวล แอม แยนคิน ยุร บเรด)
Thug style, you never thought I’d make you smile
(ธัก ซไทล , ยู เนฝเออะ ธอท อาย เมค ยู ซไมล)
While I’m smackin your ass and f*ckin you all wild
(ฮไวล แอม สแมกคิน ยุร อาซ แซน ฟัคin ยู ออล ไวลด)
[With Ashanti] But we share somethin so rare, but who cares, you care
([ วิฑ เอสแชนที ] บัท วี แฌ ซัมติน โซ แร , บัท ฮู แค , ยู แค)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Girl, get a grip, c’mon, pull it together
(เกิล , เก็ท ดา กริพ , ซีมอน , พุล อิท ทุเกฑเออะ)
It’s only a sunshower, we been through worse weather
(อิทซ โอ๊นลี่ อะ ซันชาวเวอร์ , วี บีน ธรู เวิซ เวฑเออะ)
Like the stormy nights you wrote a ” Dear Ja ” letter
(ไลค เดอะ ซทอมิ ไนท ยู โรท อะ ” เดีย จา ” เลทเทอะ)
And took my Benz and keyed and cut the leather
(แอ็นด ทุค มาย เบนซฺแอ็นด คี แอ็นด คัท เดอะ เลฑเออะ)
B*tch, you know better, we live M-O-B
(บี *tch , ยู โน เบทเทอะ , วี ไลฝ เอ็ม โอ บี)
Money Over B*tches, Murder, I-N-C
(มันอิ โอเฝอะ บี *tches , เมอเดอะ , ไอ เอ็น ซี)
I got two or three hoes for every V
(ไอ ก็อท ทู ออ ธรี โฮ ฟอ เอฝริ วี)
And I keep ’em drugged up off that ecstasy
(แอ็นด ดาย คีพ เอ็ม ดรัง อัพ ออฟฟ แดท เอคซทะซิ)
I’m a playground legend like Kirk with Pee-wee
(แอม มา เพลย์กราวด์ เลจเอ็นด ไลค เคิก วิฑ พี วี)
Name a n*gga in the league got more game than me
(เนม อะ เอ็น *gga อิน เดอะ ลีก ก็อท โม เกม แฑ็น มี)
I play hard, there’s so many women I fathered
(ไอ พเล ฮาด , แดร์ โซ เมนอิ วีมเอิน นาย ฟาเฑอะ)
Meet ’em with scars and send ’em home hot and bothered
(มีท เอ็ม วิฑ ซคา แซน เซ็นด เอ็ม โฮม ฮ็อท แอ็นด บอฑเออะ)
Truth or dare, this life ain’t apparantly fair
(ทรูธ ออ แด , ดีซ ไลฟ เอน แอพพาแรนดี้ แฟ)
And a love with no glare is a crystal stare
(แอ็นด อะ ลัฝ วิฑ โน กแล อีส ซา ครีซแท็ล ซแท)
But we share [with Ashanti] somethin so rare, but who cares, you care
(บัท วี แฌ [ วิฑ เอสแชนที ] ซัมติน โซ แร , บัท ฮู แค , ยู แค)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Oh I’m, feelin like ya livin a, double life
(โอ แอม , ฟีลิน ไลค ยา ลีฝอิน อะ , ดั๊บเบิ้ล ไลฟ)
‘Cause you don’t be comin home, sometimes
(คอส ยู ด้อนท์ บี คัมอิน โฮม , ซัมไทม์)
Baby, but you’re always, on time, checkin for one time
(เบบิ , บัท ยัวร์ ออลเว , ออน ไทม , เชคกิน ฟอ วัน ไทม)
You and I, got a special bond together
(ยู แอ็นด ดาย , ก็อท ดา ซเพฌแอ็ล บ็อนด ทุเกฑเออะ)
We go back like bombers boo, in the coldest weather
(วี โก แบ็ค ไลค บอมเออะ บู , อิน เดอะ โคลเดส เวฑเออะ)
And when I play you play the same way you freak me baby I f*ck you crazy
(แอ็นด ฮเว็น นาย พเล ยู พเล เดอะ เซม เว ยู ฟรีค มี เบบิ ไอ ฟัค ยู คเรสิ)
Then I’m gone
(เด็น แอม กอน)
Baby don’t really want me to get up and leave off that easy
(เบบิ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ว็อนท มี ทู เก็ท อัพ แอ็นด ลีฝ ออฟฟ แดท อีสอิ)
She’ll be wakin up wet for sheezy
(เฌ็ล บี เวคกิน อัพ เว็ท ฟอ ชีซซี่)
Remind these b*tches to mind they business
(ริไมนด ฑิส บี *tches ทู ไมนด เฑ บีสเน็ซ)
Believe me, this pimp game is very religious
(บิลีฝ มี , ดีซ พิมพ เกม อีส เฝริ ริลีจอัซ)
And I’m built like the Don Bishop
(แอ็นด แอม บิลท ไลค เดอะ ด็อน บีฌอัพ)
Gon’ keep this money-green Benz and my hoes as my witness
(ก็อน คีพ ดีซ มันอิ กรีน เบนซฺแอ็นด มาย โฮ แอ็ส มาย วีทเน็ซ)
The life we share is a thug affair
(เดอะ ไลฟ วี แฌ อีส ซา ธัก แอ็ฟแฟ)
[With Ashanti] But who cares, you care
([ วิฑ เอสแชนที ] บัท ฮู แค , ยู แค)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Ashanti]
([ เอสแชนที ])

Always there when you call, always on time
(ออลเว แดร์ ฮเว็น ยู คอล , ออลเว ออน ไทม)
Gave you my….baby be mine
(เกฝ ยู มาย เบบิ บี ไมน)
Always there when you call, always on time
(ออลเว แดร์ ฮเว็น ยู คอล , ออลเว ออน ไทม)
Gave you my….baby be mine
(เกฝ ยู มาย เบบิ บี ไมน)

[Radio Announcer]
([ เรดิโอ แอ็นเนานเซอะ ])
Here at W-I-Z we play nothing but the hits, nothing but the hits
(เฮียร แอ็ท ดับบิว ไอ ซี วี พเล นัธอิง บัท เดอะ ฮิท , นัธอิง บัท เดอะ ฮิท)
Nothing but the muthaf*ckin hits
(นัธอิง บัท เดอะ มาเตอฟัคกิน ฮิท)

[feat. Ashanti]
([ ฟีท เอสแชนที ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Always on Time คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น