เนื้อเพลง Art of Life คำอ่านไทย X-Japan

“Desert Rose
(เดสเอิท โรส)
why do you live alone
(ฮไว ดู ยู ไลฝ อะโลน)
if you are sad
(อิฟ ยู อาร์ แซ็ด)
I’ll make you leave this life
(อิล เมค ยู ลีฝ ดีซ ไลฟ)
are you white blue or bloody red
(อาร์ ยู ฮไวท บลู ออ บลัดอิ เร็ด)
all I can see is drowning in cold grey sand
(ออล ไอ แค็น ซี อีส ดเรานอิง อิน โคลด กเร แซ็นด)

The winds of time
(เดอะ วินด อ็อฝ ไทม)
you knock me to the ground
(ยู น็อค มี ทู เดอะ กเรานด)
I’m dying of thirst
(แอม ไดอิง อ็อฝ เธิซท)
I wanna run away
(ไอ วอนนา รัน อะเว)
I dont know how to set me free to live
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู เซ็ท มี ฟรี ทู ไลฝ)
my mind cries out feeling pain
(มาย ไมนด ไคร เอาท ฟีลอิง เพน)

I’ve been roaming to find myself
(แอฝ บีน โรมมิง ทู ไฟนด ไมเซลฟ)
how long have I been feeling endless hurt
(เฮา ล็อง แฮ็ฝ ไอ บีน ฟีลอิง เอ็นเล็ซ เฮิท)
falling down rain flows into my heart
(ฟ๊อลิง เดาน เรน ฟโล อีนทุ มาย ฮาท)
in the pain I’m waiting for you
(อิน เดอะ เพน แอม เวททิง ฟอ ยู)
can’t go back
(แค็นท โก แบ็ค)
no place to go back to
(โน พเลซ ทู โก แบ็ค ทู)
life is lost. Flowers fall
(ไลฟ อีส ล็อซท ฟเลาเออะ ฟอล)
if its all dreams
(อิฟ อิทซ ซอร์ ดรีม)
now wake me up
(เนา เวค มี อัพ)
If its all real
(อิฟ อิทซ ซอร์ ริแอ็ล)
just kill me
(จัซท คิล มี)

I’m making the wall inside my heart
(แอม เมคอิง เดอะ วอล อีนไซด มาย ฮาท)
I don’t wanna let my emotions get out
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เล็ท มาย อิโมฌัน เก็ท เอาท)
it scares me to look at the world
(อิท ซแค มี ทู ลุค แกท เดอะ เวิลด)
don’t want to find myself lost in your eyes
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ไฟนด ไมเซลฟ ล็อซท อิน ยุร ไอ)
I’ve tried to drown my past in grey
(แอฝ ทไร ทู ดเราน มาย พาซท อิน กเร)
I never wanna feel more pain
(ไอ เนฝเออะ วอนนา ฟีล โม เพน)
run away from you without saying any words
(รัน อะเว ฟร็อม ยู วิเฑาท เซอิง เอนอิ เวิด)
what I dont wanna lose is love
(ฮว็อท ไอ ด้อนท์ วอนนา ลูส อีส ลัฝ)

Through my eyes time goes by like tears
(ธรู มาย ไอ ไทม โกซ ไบ ไลค เทีย)
my emotions losing the color of life
(มาย อิโมฌัน โรซิง เดอะ คัลเออะ อ็อฝ ไลฟ)
kill my heart
(คิล มาย ฮาท)
release all my pain
(รีลีซ ออล มาย เพน)
I’m shouting out loud
(แอม ชาวดิง เอาท เลาด)
insanity takes hold over of me
(อินแซนอิทิ เทค โฮลด โอเฝอะ อ็อฝ มี)

Turning away from the wall
(เทินนิง อะเว ฟร็อม เดอะ วอล)
nothing I can see
(นัธอิง ไอ แค็น ซี)
the scream deep inside
(เดอะ ซครีม ดีพ อีนไซด)
reflecting another person in my heart
(รีเฟคติ้งแอะนัธเออะ เพ๊อร์ซั่น อิน มาย ฮาท)
he calls me from within
(ฮี คอล มี ฟร็อม วิฑีน)
All existance you see before you must be wiped out:
(ออล เอ๊กซิซเทน ยู ซี บิโฟ ยู มัซท บี ไวพ เอาท :)
Dream, Reality, Memories
(ดรีม , ริแอลอิทิ , เมรโมรี)
and yourself “”
(แอ็นด ยุรเซลฟ “”)

I begin to lose control of myself
(ไอ บีกีน ทู ลูส ค็อนทโรล อ็อฝ ไมเซลฟ)
my lust is so blind, destroys my mind
(มาย ลัซท อีส โซ บไลนด , ดิซทรอย มาย ไมนด)
nobody can stop my turning to madness
(โนบอดี้ แค็น ซท็อพ มาย เทินนิง ทู แมดเน็ซ)
no matter how you try to hold me in your heart
(โน แมทเทอะ เฮา ยู ทไร ทู โฮลด มี อิน ยุร ฮาท)
why do you wanna raise these walls
(ฮไว ดู ยู วอนนา เรส ฑิส วอล)
I dont know the meaning of hatred
(ไอ ด้อนท์ โน เดอะ มีนนิง อ็อฝ เฮทเร็ด)
my brain gets blown away hearing the words of lies
(มาย บเรน เก็ท บโลน อะเว เฮียริง เดอะ เวิด อ็อฝ ไล)
I only want to hold your love
(ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท ทู โฮลด ยุร ลัฝ)

Stab the dolls filled with hate
(ซแท็บ เดอะ ด็อล ฟิล วิฑ เฮท)
wash your self in their blood
(ว็อฌ ยุร เซ็ลฟ อิน แด บลัด)
drive to the raging current of time
(ดไรฝ ทู เดอะ เรจิง เคอเร็นท อ็อฝ ไทม)
swing your murderous weapon into the belly
(ซวิง ยุร เมอเดอะรัซ เวพอัน อีนทุ เดอะ เบลลิ)
the earth “”
(ดิ เอิธ “”)
shout and start creating confusion
(เฌาท แอ็นด ซทาท คริเอททิง ค็อนฟยูฉัน)
shed your blood for pleasure
(ชี ยุร บลัด ฟอ พเลฉเออะ)
and what? For love?
(แอ็นด ฮว็อท ฟอ ลัฝ)
what am I supossed to do?
(ฮว็อท แอ็ม ไอ ซับโพด ทู ดู)

I believe in the madness called “” Now “”
(ไอ บิลีฝ อิน เดอะ แมดเน็ซ คอล “” เนา “”)
past and future prison my heart
(พาซท แอ็นด ฟยูเชอะ พริ๊ซั่น มาย ฮาท)
time is Blind
(ไทม อีส บไลนด)
but I wanna trace my love
(บัท ไอ วอนนา เทร๊ซ มาย ลัฝ)
on the walls of time over pain in my heart
(ออน เดอะ วอล อ็อฝ ไทม โอเฝอะ เพน อิน มาย ฮาท)

Art of life
(อาท อ็อฝ ไลฟ)
insane blade stabbing dreams
(อินเซน บเลด ซแดปปิง ดรีม)
try to break the truth now
(ทไร ทู บเรค เดอะ ทรูธ เนา)
but I can’t heal this broken heart in pain
(บัท ไอ แค็นท ฮีล ดีซ บโรเค็น ฮาท อิน เพน)
cannot start to live, cannot end my life
(แคนน็อท ซทาท ทู ไลฝ , แคนน็อท เอ็นด มาย ไลฟ)
keep on crying
(คีพ ออน คไรอิง)

[guitar solo]
([ กิทา โซโล ])

Close my eyes
(คโลส มาย ไอ)
time breathes I can hear
(ไทม บรีฑ ซาย แค็น เฮีย)
all love and sadness melt in my heart
(ออล ลัฝ แอ็นด แซดเน็ซ เม็ลท อิน มาย ฮาท)
dry my tears
(ดไร มาย เทีย)
wipe my bloody face
(ไวพ มาย บลัดอิ เฟซ)
I wanna feel me living my life outside my walls
(ไอ วอนนา ฟีล มี ลีฝอิง มาย ไลฟ เอาทไซด มาย วอล)

You can’t drive of yesterday, so
(ยู แค็นท ดไรฝ อ็อฝ เยซเทอะดิ , โซ)
you’re painting your heart with your blood
(ยัวร์ เพนทิง ยุร ฮาท วิฑ ยุร บลัด)
you can’t say “” No “”
(ยู แค็นท เซ “” โน “”)
only turning the wheel of time
(โอ๊นลี่ เทินนิง เดอะ ฮวีล อ็อฝ ไทม)
with a rope around your neck
(วิฑ อะ โรพ อะเรานด ยุร เน็ค)
you build a wall of mortality and take a breath
(ยู บิลด อะ วอล อ็อฝ มอแทลอิทิ แอ็นด เทค เก บเร็ธ)
from between the bricks
(ฟร็อม บีทวิน เดอะ บริค)
you make up imaginary enemies and are chased by them
(ยู เมค อัพ อิแมจอิเนริ อียีมีสฺ แซน อาร์ เชซ ไบ เฑ็ม)
you’re trying to commit suicide
(ยัวร์ ทไรอิง ทู ค็อมมีท ซยูอิไซด)
you’re satisfied with your prologue
(ยัวร์ แซทอิซไฟด วิฑ ยุร พโรล็อก)
now your painting your first chapter black
(เนา ยุร เพนทิง ยุร เฟิซท แชพเทอะ บแล็ค)
you are putting the scraps of life together
(ยู อาร์ พูทดิง เดอะ ซคแร็พ อ็อฝ ไลฟ ทุเกฑเออะ)
and trying to make an asylum for yourself
(แอ็นด ทไรอิง ทู เมค แอน อะไซลัม ฟอ ยุรเซลฟ)
you’re hitting a bell at the edge of the stage and
(ยัวร์ ฮิทติง อะ เบลล์ แอ็ท ดิ เอ็จ อ็อฝ เดอะ ซเทจ แอ็นด)
you are trying to kill me
(ยู อาร์ ทไรอิง ทู คิล มี)

I believe in the madness called “” Now “”
(ไอ บิลีฝ อิน เดอะ แมดเน็ซ คอล “” เนา “”)
time goes flowing, breaking my heart
(ไทม โกซ ฟโลอิง , บเรคคิง มาย ฮาท)
wanna live
(วอนนา ไลฝ)
can’t let my heart kill myself
(แค็นท เล็ท มาย ฮาท คิล ไมเซลฟ)
still I haven’t found what I’m looking for
(ซทิล ไอ แฮฟเวน เฟานด ฮว็อท แอม ลุคอิง ฟอ)

Art of life
(อาท อ็อฝ ไลฟ)
I try to stop myself
(ไอ ทไร ทู ซท็อพ ไมเซลฟ)
but my heart goes to destroying the truth
(บัท มาย ฮาท โกซ ทู เดสดรอยอิง เดอะ ทรูธ)
tell me why
(เท็ล มี ฮไว)
I want the meaning of my life
(ไอ ว็อนท เดอะ มีนนิง อ็อฝ มาย ไลฟ)
do I try to live, do I try to love
(ดู ไอ ทไร ทู ไลฝ , ดู ไอ ทไร ทู ลัฝ)
in my dream
(อิน มาย ดรีม)

[piano solo]
([ พิแอนโอ โซโล ])

I’m breaking the wall inside my heart
(แอม บเรคคิง เดอะ วอล อีนไซด มาย ฮาท)
I just wanna let my emotions get out
(ไอ จัซท วอนนา เล็ท มาย อิโมฌัน เก็ท เอาท)
nobody can stop
(โนบอดี้ แค็น ซท็อพ)
I’m running to freedom
(แอม รันนิง ทู ฟรีดัม)
no matter how you try to hold me in your world
(โน แมทเทอะ เฮา ยู ทไร ทู โฮลด มี อิน ยุร เวิลด)
like a doll carried by the flow of time
(ไลค เก ด็อล แคร์รี่ ไบ เดอะ ฟโล อ็อฝ ไทม)
I sacrificed the present moment for the future
(ไอ แซคริไฟซ เดอะ เพร๊สเซ่นท โมเม็นท ฟอ เดอะ ฟยูเชอะ)
I was inchains of memory half-blinded
(ไอ วอส อินแชนสฺ อ็อฝ เมมโอะริ ฮาล์ฟ บไลนด)
losing my heart, walking in the sea of dreams
(โรซิง มาย ฮาท , วอคกิง อิน เดอะ ซี อ็อฝ ดรีม)

Close my eyes
(คโลส มาย ไอ)
rose breathes I can hear
(โรส บรีฑ ซาย แค็น เฮีย)
all love and sadness melt in my heart
(ออล ลัฝ แอ็นด แซดเน็ซ เม็ลท อิน มาย ฮาท)
dry my tears
(ดไร มาย เทีย)
wipe my bloody face
(ไวพ มาย บลัดอิ เฟซ)
I wanna feel me living my life
(ไอ วอนนา ฟีล มี ลีฝอิง มาย ไลฟ)
outside my mind
(เอาทไซด มาย ไมนด)

Dreams can make me mad
(ดรีม แค็น เมค มี แม็ด)
I can’t leave my dream
(ไอ แค็นท ลีฝ มาย ดรีม)
I can’t stop myself
(ไอ แค็นท ซท็อพ ไมเซลฟ)
don’t know what I am
(ด้อนท์ โน ฮว็อท ไอ แอ็ม)
what lies are truth?
(ฮว็อท ไล แซร์ ทรูธ)
what truths are lies?
(ฮว็อท ทรูธ แซร์ ไล)

[guitar solo]
([ กิทา โซโล ])

I believe in the madness called “” Now “”
(ไอ บิลีฝ อิน เดอะ แมดเน็ซ คอล “” เนา “”)
time goes flowing breaking my heart
(ไทม โกซ ฟโลอิง บเรคคิง มาย ฮาท)
wanna live
(วอนนา ไลฝ)
can’t let my heart kill myself
(แค็นท เล็ท มาย ฮาท คิล ไมเซลฟ)
still I havent found what I’m looking for
(ซทิล ไอ แฮฟเวน เฟานด ฮว็อท แอม ลุคอิง ฟอ)

Art of life
(อาท อ็อฝ ไลฟ)
I try to stop myself
(ไอ ทไร ทู ซท็อพ ไมเซลฟ)
but my heart goes to destroying the truth
(บัท มาย ฮาท โกซ ทู เดสดรอยอิง เดอะ ทรูธ)
tell me why
(เท็ล มี ฮไว)
I want the meaning of my life
(ไอ ว็อนท เดอะ มีนนิง อ็อฝ มาย ไลฟ)
do I try to live, do I try to love
(ดู ไอ ทไร ทู ไลฝ , ดู ไอ ทไร ทู ลัฝ)

Art of life
(อาท อ็อฝ ไลฟ)
an Eternal Bleeding Heart
(แอน อิเทอแน็ล บรีดดิ้ง ฮาท)
you never wanna breath you last
(ยู เนฝเออะ วอนนา บเร็ธ ยู ลาซท)
wanna live
(วอนนา ไลฝ)
can’t let my heart kill myself
(แค็นท เล็ท มาย ฮาท คิล ไมเซลฟ)
still I’m feeling for
(ซทิล แอม ฟีลอิง ฟอ)
a rose is breathing love
(อะ โรส อีส บรีสดิง ลัฝ)
in my life
(อิน มาย ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Art of Life คำอ่านไทย X-Japan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น