เนื้อเพลง The Show Must Go On (Queen) คำอ่านไทย Queen

Empty spaces – what are we living for
(เอมทิ ซเพซ ฮว็อท อาร์ วี ลีฝอิง ฟอ)
Abandoned places – I guess we know the score
(อะแบนดัน พเลซ ซาย เก็ซ วี โน เดอะ ซโค)
On and on, does anybody know what we are looking for…
(ออน แอ็นด ออน , โด เอนอิบอดิ โน ฮว็อท วี อาร์ ลุคอิง ฟอ)
Another hero, another mindless crime
(แอะนัธเออะ ฮีโร , แอะนัธเออะ มายเลส คไรม)
Behind the curtain, in the pantomime
(บิไฮนด เดอะ เคอทิน , อิน เดอะ แพนโทะไมม)
Hold the line, does anybody want to take it anymore
(โฮลด เดอะ ไลน , โด เอนอิบอดิ ว็อนท ทู เทค อิท แอนนี่มอ)
The show must go on,
(เดอะ โฌ มัซท โก ออน ,)
The show must go on
(เดอะ โฌ มัซท โก ออน)
Inside my heart is breaking
(อีนไซด มาย ฮาท อีส บเรคคิง)
My make-up may be flaking
(มาย เมค อัพ เม บี เฟรกกิง)
But my smile still stays on.
(บัท มาย ซไมล ซทิล ซเท ออน)
Whatever happens, I’ll leave it all to chance
(ฮว็อทเอฝเออะ แฮพเพ็น , อิล ลีฝ อิท ดอร์ ทู ชานซ)
Another heartache, another failed romance
(แอะนัธเออะ ฮาทเทค, แอะนัธเออะ เฟล โระแมนซ)
On and on, does anybody know what we are living for?
(ออน แอ็นด ออน , โด เอนอิบอดิ โน ฮว็อท วี อาร์ ลีฝอิง ฟอ)
I guess I’m learning, I must be warmer now
(ไอ เก็ซ แอม เลอนิง , ไอ มัซท บี วามเมอร์ เนา)
I’ll soon be turning, round the corner now
(อิล ซูน บี เทินนิง , เรานด เดอะ คอเนอะ เนา)
Outside the dawn is breaking
(เอาทไซด เดอะ ดอน อีส บเรคคิง)
But inside in the dark I’m aching to be free
(บัท อีนไซด อิน เดอะ ดาค แอม เอคอิง ทู บี ฟรี)
The show must go on
(เดอะ โฌ มัซท โก ออน)
The show must go on
(เดอะ โฌ มัซท โก ออน)
Inside my heart is breaking
(อีนไซด มาย ฮาท อีส บเรคคิง)
My make-up may be flaking
(มาย เมค อัพ เม บี เฟรกกิง)
But my smile still stays on
(บัท มาย ซไมล ซทิล ซเท ออน)
My soul is painted like the wings of b*tterflies
(มาย โซล อีส เพนท ไลค เดอะ วิง อ็อฝ บี *tterflies)
Fairytales of yesterday will grow but never die
(แฟรี่เทล อ็อฝ เยซเทอะดิ วิล กโร บัท เนฝเออะ ได)
I can fly – my friends
(ไอ แค็น ฟไล มาย ฟเร็นด)
The show must go on
(เดอะ โฌ มัซท โก ออน)
The show must go on
(เดอะ โฌ มัซท โก ออน)
I’ll face it with a grin
(อิล เฟซ อิท วิฑ อะ กริน)
I’m never giving in
(แอม เนฝเออะ กีฝวิง อิน)
On – with the show –
(ออน วิฑ เดอะ โฌ)
I’ll top the bill, I’ll overkill
(อิล ท็อพ เดอะ บิล , อิล โอฝเวอร์คิล)
I have to find the will to carry on
(ไอ แฮ็ฝ ทู ไฟนด เดอะ วิล ทู แคริ ออน)
On with the –
(ออน วิฑ เดอะ)
On with the show –
(ออน วิฑ เดอะ โฌ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Show Must Go On (Queen) คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น