เนื้อเพลง SOS คำอ่านไทย Rihanna

[Intro]
([ อินโทร ])
Lalala lalala la la lala la Ohhh
(ลาลาลา ลาลาลา ลา ลา ลอล่า ลา โอ้)
You know… I never felt like this before
(ยู โน ไอ เนฝเออะ เฟ็ลท ไลค ดีซ บิโฟ)
Lalala lalala la la lala la Ohhh
(ลาลาลา ลาลาลา ลา ลา ลอล่า ลา โอ้)
Feels like.. so real
(ฟีล ไลค โซ ริแอ็ล)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
I’m obsessive when just one thought of you comes up
(แอม อบเซสซีฝ ฮเว็น จัซท วัน ธอท อ็อฝ ยู คัม อัพ)
I’m aggressive just one thought of closing up
(แอม แอ็กเรซซิฝ จัซท วัน ธอท อ็อฝ โครสซิง อัพ)
You got me stressing, incessantly pressing the issue
(ยู ก็อท มี สเตสซิง , อินเซซแซ็นทลิ พเรซซิง ดิ อีฌยุ)
‘Cause every moment gone you know I miss you
(คอส เอฝริ โมเม็นท กอน ยู โน ไอ มิซ ยู)
I’m the question and you’re of course the answer
(แอม เดอะ คเวซชัน แอ็นด ยัวร์ อ็อฝ โคซ ดิ อานเซอะ)
Just hold me close boy ’cause I’m your tiny dancer
(จัซท โฮลด มี คโลส บอย คอส แอม ยุร ไทนิ แดนเซอร์)
You make me shaken up, never mistaken
(ยู เมค มี เฌคเอ็น อัพ , เนฝเออะ มิซเทคเอ็น)
But I can’t control myself, got me calling out for help
(บัท ไอ แค็นท ค็อนทโรล ไมเซลฟ , ก็อท มี คอลลิง เอาท ฟอ เฮ็ลพ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
S.O.S. please someone help me.
(เอส โอ เอส พลีส ซัมวัน เฮ็ลพ มี)
It’s not healthy… for me to feel this way
(อิทซ น็อท เฮลธิ ฟอ มี ทู ฟีล ดีซ เว)
Y.O.U. are making this hard,
(วาย โอ ยู อาร์ เมคอิง ดีซ ฮาด ,)
I can’t take it, see it don’t feel right
(ไอ แค็นท เทค อิท , ซี อิท ด้อนท์ ฟีล ไรท)
S.O.S. please someone help me
(เอส โอ เอส พลีส ซัมวัน เฮ็ลพ มี)
It’s not healthy… for me to feel this way
(อิทซ น็อท เฮลธิ ฟอ มี ทู ฟีล ดีซ เว)
Y.O.U. are making this hard
(วาย โอ ยู อาร์ เมคอิง ดีซ ฮาด)
You got me tossin’ and turnin’ and can’t sleep at night
(ยู ก็อท มี ทอสซิน แอ็นด เทินนิน แอ็นด แค็นท ซลีพ แอ็ท ไนท)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
This time please someone come and rescue me
(ดีซ ไทม พลีส ซัมวัน คัม แอ็นด เรซคยู มี)
‘Cause you on my mind it’s got me losing it
(คอส ยู ออน มาย ไมนด อิทซ ก็อท มี โรซิง อิท)
I’m lost, you got me lookin’ for the rest of me
(แอม ล็อซท , ยู ก็อท มี ลุคกิน ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มี)
Love is testing me but still I’m losing it
(ลัฝ อีส เทสติง มี บัท ซทิล แอม โรซิง อิท)
This time please someone come and rescue me
(ดีซ ไทม พลีส ซัมวัน คัม แอ็นด เรซคยู มี)
‘Cause you on my mind, it’s got me losing it
(คอส ยู ออน มาย ไมนด , อิทซ ก็อท มี โรซิง อิท)
I’m lost, you got me looking for the rest of me,
(แอม ล็อซท , ยู ก็อท มี ลุคอิง ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มี ,)
Got the best of me, so now I’m losing it
(ก็อท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี , โซ เนา แอม โรซิง อิท)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Just your presence and I second guess my sanity
(จัซท ยุร พเรสเอ็นซ แอ็นด ดาย เซคอันด เก็ซ มาย แซนอิทิ)
Yes it’s a lesson, it’s unfair, you stole my vanity
(เย็ซ อิทซ ซา เล๊ซซั่น , อิทซ อันแฟ , ยู ซโทล มาย แฝนอิทิ)
My tummy’s up in knots so when I see you I get so hot
(มาย ทัมมี อัพ อิน น็อท โซ ฮเว็น นาย ซี ยู ไอ เก็ท โซ ฮ็อท)
My common sense is out the door, can’t seem to find the lock
(มาย คอมมัน เซ็นซ อีส เอาท เดอะ โด , แค็นท ซีม ทู ไฟนด เดอะ ล็อค)
Take on me [uh huh] you know inside you feel it right
(เทค ออน มี [ อา ฮู ] ยู โน อีนไซด ยู ฟีล อิท ไรท)
[CD version:] Take me on I’m put desire up in your arms tonight
([ ซีดี เฝอฉัน : ] เทค มี ออน แอม พัท ดิไสร อัพ อิน ยุร อาม ทุไนท)
[Video version:] Take me on, I could just die up in your arms tonight.
([ ฝีดอิโอ เฝอฉัน : ] เทค มี ออน , ไอ เคิด จัซท ได อัพ อิน ยุร อาม ทุไนท)
I’m out with you, you got me head over heels
(แอม เอาท วิฑ ยู , ยู ก็อท มี เฮ็ด โอเฝอะ ฮีล)
Boy you keep me hanging on the way you make me feel
(บอย ยู คีพ มี แฮงอิง ออน เดอะ เว ยู เมค มี ฟีล)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
S.O.S. please someone help me.
(เอส โอ เอส พลีส ซัมวัน เฮ็ลพ มี)
It’s not healthy… for me to feel this way
(อิทซ น็อท เฮลธิ ฟอ มี ทู ฟีล ดีซ เว)
Y.O.U. are making [Y.O.U.] this hard,
(วาย โอ ยู อาร์ เมคอิง [ วาย โอ ยู ] ดีซ ฮาด ,)
You got me tossin’ and turnin’ and can’t sleep at night
(ยู ก็อท มี ทอสซิน แอ็นด เทินนิน แอ็นด แค็นท ซลีพ แอ็ท ไนท)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
This time please someone come and rescue me
(ดีซ ไทม พลีส ซัมวัน คัม แอ็นด เรซคยู มี)
‘Cause you on my mind, it’s got me losing it [‘Cause you on my mind]
(คอส ยู ออน มาย ไมนด , อิทซ ก็อท มี โรซิง อิท [ คอส ยู ออน มาย ไมนด ])
I’m lost, you got me lookin’ for the rest of me
(แอม ล็อซท , ยู ก็อท มี ลุคกิน ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มี)
Love is testing me but still I’m losing it
(ลัฝ อีส เทสติง มี บัท ซทิล แอม โรซิง อิท)
This time please someone come and rescue me [someone come and rescue me]
(ดีซ ไทม พลีส ซัมวัน คัม แอ็นด เรซคยู มี [ ซัมวัน คัม แอ็นด เรซคยู มี ])
‘Cause you on my mind got me losing it
(คอส ยู ออน มาย ไมนด ก็อท มี โรซิง อิท)
I’m lost, you got me looking for the rest of me,
(แอม ล็อซท , ยู ก็อท มี ลุคอิง ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มี ,)
Got the best of me, so now I’m losing it
(ก็อท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี , โซ เนา แอม โรซิง อิท)

Boy, you know you got me feeling open
(บอย , ยู โน ยู ก็อท มี ฟีลอิง โอเพ็น)
And boy, your loves enough with words unspoken
(แอ็นด บอย , ยุร ลัฝ อินัฟ วิฑ เวิด อันซโพเค็น)
I said boy I’m telling you, you got me open
(ไอ เซ็ด บอย แอม เทลลิง ยู , ยู ก็อท มี โอเพ็น)
I don’t know what to do it’s true
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู ดู อิทซ ทรู)
I’m going crazy over you,
(แอม โกอิ้ง คเรสิ โอเฝอะ ยู ,)
I’m begging
(แอม เบกกิง)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
S.O.S. please somebody help me.
(เอส โอ เอส พลีส ซัมบอดี้ เฮ็ลพ มี)
It’s not healthy… for me to feel this way
(อิทซ น็อท เฮลธิ ฟอ มี ทู ฟีล ดีซ เว)
Y.O.U. are making this hard [are you making this hard for me, baby?],
(วาย โอ ยู อาร์ เมคอิง ดีซ ฮาด [ อาร์ ยู เมคอิง ดีซ ฮาด ฟอ มี , เบบิ ] ,)
You got me tossin’ and turnin’ and can’t sleep at night
(ยู ก็อท มี ทอสซิน แอ็นด เทินนิน แอ็นด แค็นท ซลีพ แอ็ท ไนท)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
This time please someone come and rescue me [someone rescue me]
(ดีซ ไทม พลีส ซัมวัน คัม แอ็นด เรซคยู มี [ ซัมวัน เรซคยู มี ])
‘Cause you on my mind, it’s got me losing it
(คอส ยู ออน มาย ไมนด , อิทซ ก็อท มี โรซิง อิท)
I’m lost, you got me lookin’ for the rest of me
(แอม ล็อซท , ยู ก็อท มี ลุคกิน ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มี)
Love is testing me but still I’m losing it
(ลัฝ อีส เทสติง มี บัท ซทิล แอม โรซิง อิท)
This time please someone come and rescue me
(ดีซ ไทม พลีส ซัมวัน คัม แอ็นด เรซคยู มี)
‘Cause you on my mind got me losing it [’cause any time]
(คอส ยู ออน มาย ไมนด ก็อท มี โรซิง อิท [ คอส เอนอิ ไทม ])
I’m lost you, got me looking for the rest of me,
(แอม ล็อซท ยู , ก็อท มี ลุคอิง ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มี ,)
Got the best of me [best of me], I’m losing it
(ก็อท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี [ เบ็ซท อ็อฝ มี ] , แอม โรซิง อิท)

[Outro]
([ เอ๊าโต ])
Lala lala lala lala Ohhh
(ลอล่า ลอล่า ลอล่า ลอล่า โอ้)
Ohh ohh lala lala lala lala
(โอ้ โอ้ ลอล่า ลอล่า ลอล่า ลอล่า)
Oh oh
(โอ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง SOS คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น