เนื้อเพลง Mosh คำอ่านไทย Eminem

I pledge allegiance to the flag of the United States of America
(ไอ พเล็จ แอ็ลลีแจ็นซ ทู เดอะ ฟแล็ก อ็อฝ ดิ ยูนิท ซเทท อ็อฝ อะเมริคะ)
And to the Republic for which it stands
(แอ็นด ทู เดอะ ริพับลิค ฟอ ฮวิช อิท ซแท็นด)
One nation under God
(วัน เนฌัน อันเดอะ ก็อด)
Indivisible…
(อินดิฝีสอิบล)
It feels so good to be back..
(อิท ฟีล โซ เกิด ทู บี แบ็ค)

I scrutinize every word, memorize every line
(ไอ ซครูทิไนส เอฝริ เวิด , เมมโอะไรส เอฝริ ไลน)
I spit it once, refuel and re-energize and rewind
(ไอ ซพิท ดิธ วันซ , รีฟฟิว แอ็นด รี เอนเออะไจส แอ็นด รีไวนด)
I give sight to the blind, my insight through the mind
(ไอ กิฝ ไซท ทู เดอะ บไลนด , มาย อีนไซท ธรู เดอะ ไมนด)
I exercise my right to express when I feel it’s time
(ไอ เอคเซอะไซส มาย ไรท ทู เอ็คซพเรซ ฮเว็น นาย ฟีล อิทซ ไทม)
It’s just all in your mind, what you interpret it as
(อิทซ จัซท ดอร์ อิน ยุร ไมนด , ฮว็อท ยู อินเทอพเร็ท ดิธ แอ็ส)
I say to fight, you take it as I’mma whip someone’s ass
(ไอ เซ ทู ไฟท , ยู เทค อิท แอ็ส แอมมา ฮวิพ ซัมวัน อาซ)
If you don’t understand, don’t even bother to ask
(อิฟ ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด , ด้อนท์ อีเฝ็น บอฑเออะ ทู อาซค)
A father who has grown up with a fatherless past
(อะ ฟาเฑอะ ฮู แฮ็ส กโรน อัพ วิฑ อะ ฟาเดอร์เลส พาซท)
Who has blown up now to rap phenomenon that has
(ฮู แฮ็ส บโลน อัพ เนา ทู แร็พ ฟินอมอิน็อน แดท แฮ็ส)
Or at least shows no difficulty multi-task
(ออ แรท ลีซท โฌ โน ดีฟฟิคัลทิ มัลทิ ทาซค)
And in juggling both perhaps mastered his craft
(แอ็นด อิน จักริง โบธ พแร็พซ มาซเทอะ ฮิส ครัฟท)
Slash entrepreneur who has held onto few more rap acts
(ซแล็ฌ อานทเริพเรอะเนอ ฮู แฮ็ส เฮ็ลด ออนทู ฟยู โม แร็พ แอ็คท)
Who’s had a few obstacles thrown his way through the last half
(ฮู แฮ็ด อะ ฟยู อ๊อบสเทเคิ่ล ธโรน ฮิส เว ธรู เดอะ ลาซท ฮาล์ฟ)
Of his career typical manure moving past that
(อ็อฝ ฮิส คะเรีย ทีพอิแค็ล มันยูร มูฝอิง พาซท แดท)
Mr. kisses ass crack, he’s a class act
(มีซเทอะ คีสเซซ อาซ คแร็ค , อีส ซา คลาซ แอ็คท)
Rubber band man, yea he just snaps back
(รับเบอะ แบ็นด แม็น , เย ฮี จัซท ซแน็พ แบ็ค)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Come along follow me as I lead through the darkness
(คัม อะลอง ฟอลโล มี แอ็ส ซาย เล็ด ธรู เดอะ ดาคเน็ซ)
As I provide just enough spark that we need to proceed
(แอ็ส ซาย พโระไฝด จัซท อินัฟ ซพาค แดท วี นีด ทู พโระซีด)
Carry on, give me hope, give me strength
(แคริ ออน , กิฝ มี โฮพ , กิฝ มี ซทเร็งธ)
Come with me and I won’t steer you wrong
(คัม วิฑ มี แอ็นด ดาย ว็อนท ซเทีย ยู ร็อง)
Put your faith and your trust as I guide us through the fog
(พัท ยุร เฟธ แอ็นด ยุร ทรัซท แอ็ส ซาย ไกด อัซ ธรู เดอะ ฟ็อก)
To the light at the end of the tunnel
(ทู เดอะ ไลท แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ทันเน็ล)
We gonna fight, we gonna charge, we gonna stomp, we gonna march
(วี กอนนะ ไฟท , วี กอนนะ ชาจ , วี กอนนะ สตอมพฺ, วี กอนนะ มาช)
Through the swamp, we gonna mosh through the marsh
(ธรู เดอะ ซว็อมพ , วี กอนนะ มอสชฺ ธรู เดอะ มาฌ)
Take us right through the doors [c’mon]
(เทค อัซ ไรท ธรู เดอะ โด [ ซีมอน ])

All the people up top on the side and the middle
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล อัพ ท็อพ ออน เดอะ ไซด แอ็นด เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
Come together lets all bomb and swamp just a little
(คัม ทุเกฑเออะ เล็ท ซอร์ บ็อม แอ็นด ซว็อมพ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล)
Just let it gradually build from the front to the back
(จัซท เล็ท ดิธ กแรจอัวลิ บิลด ฟร็อม เดอะ ฟรันท ทู เดอะ แบ็ค)
All you can see is a sea of people some white and some black
(ออล ยู แค็น ซี อีส ซา ซี อ็อฝ พี๊เพิ่ล ซัม ฮไวท แอ็นด ซัม บแล็ค)
Don’t matter what color, all that matters we gathered together
(ด้อนท์ แมทเทอะ ฮว็อท คัลเออะ , ออล แดท แมทเทอะ วี แกฑเออะ ทุเกฑเออะ)
To celebrate for the same cause don’t matter the weather
(ทู เซลอิบเรท ฟอ เดอะ เซม คอส ด้อนท์ แมทเทอะ เดอะ เวฑเออะ)
If it rains let it rain, yea the wetter the better
(อิฟ อิท เรน เล็ท ดิธ เรน , เย เดอะ เว๊ดเดอ เดอะ เบทเทอะ)
They ain’t gonna stop us they can’t, we stronger now more than ever
(เฑ เอน กอนนะ ซท็อพ อัซ เฑ แค็นท , วี สตองเกอร์ เนา โม แฑ็น เอฝเออะ)
They tell us no we say yea, they tell us stop we say go
(เฑ เท็ล อัซ โน วี เซ เย , เฑ เท็ล อัซ ซท็อพ วี เซ โก)
Rebel with a rebel yell, raise hell we gonna let em know
(เรบเอ็ล วิฑ อะ เรบเอ็ล เย็ล , เรส เฮ็ล วี กอนนะ เล็ท เอ็ม โน)
Stomp, push, shove, mush, F*ck Bush, until they bring our troops home [c’mon]
(สตอมพฺ, พุฌ , ฌัฝ , มัฌ , ฟัค บุฌ , อันทีล เฑ บริง เอ๊า ทรูพ โฮม [ ซีมอน ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

Imagine it pouring, it’s raining down on us
(อิแมจอิน อิท ช , อิทซ เรนนิงเดาน ออน อัซ)
Mosh pits outside the oval office
(มอสชฺ พิท เอาทไซด ดิ โอแฝ็ล ออฟฟิซ)
Someone’s tryina tell us something,
(ซัมวัน ทายอีนา เท็ล อัซ ซัมติง ,)
Maybe this is god just sayin’ we’re responsible
(เมบี ดีซ ซิส ก็อด จัซท เซย์อิน เวีย รีสฺพอนสิเบิล)
For this monster, this coward,
(ฟอ ดีซ มอนซเทอะ , ดีซ เคาเอิด ,)
That we have empowered
(แดท วี แฮ็ฝ เอ็มเพาเออะ)
This is Bin Laden, look at his head noddin’
(ดีซ ซิส บิน เลเดน , ลุค แกท ฮิส เฮ็ด นอดดิน)
How could we allow something like this without pumping our fists
(เฮา เคิด วี แอ็ลเลา ซัมติง ไลค ดีซ วิเฑาท พัมปิง เอ๊า ฟิซท)
Now this is our final hour
(เนา ดีซ ซิส เอ๊า ไฟแน็ล เอาร)
Let me be the voice in your strength and your choice
(เล็ท มี บี เดอะ ฝอยซ อิน ยุร ซทเร็งธ แอ็นด ยุร ชอยซ)
Let me simplify the rhyme just to amplify the noise
(เล็ท มี ซีมพลิไฟ เดอะ ไรม จัซท ทู แอมพลิไฟ เดอะ นอยส)
Try to amplify the times it, and multiply by six…
(ทไร ทู แอมพลิไฟ เดอะ ไทม ซิท , แอ็นด มัลทิพไล ไบ ซิคซ)
Teen million people, Are equal at this high pitch
(ทีน มีลยัน พี๊เพิ่ล , อาร์ อีคแว็ค แอ็ท ดีซ ไฮ พิช)
Maybe we can reach alqueda through my speech
(เมบี วี แค็น รีช แอวเคด้า ธรู มาย ซพีช)
Let the president answer a higher anarchy
(เล็ท เดอะ พเรสอิเด็นท อานเซอะ รา ไฮเออะ แอนอะคิ)
Strap him with an Ak-47, let him go, fight his own war
(ซทแร็พ ฮิม วิฑ แอน Ak 47 , เล็ท ฮิม โก , ไฟท ฮิส โอน วอ)
Let him impress daddy that way
(เล็ท ฮิม อิมพเรซ แดดดิ แดท เว)
No more blood for oil, we got our own battles to fight on our own soil
(โน โม บลัด ฟอ ออยล , วี ก็อท เอ๊า โอน แบ๊ทเทิ้ล ทู ไฟท ออน เอ๊า โอน ซอยล)
No more psychological warfare, to trick us to thinking that we ain’t loyal
(โน โม ไซโคะลอจอิแค็ล วอแฟ , ทู ทริค อัซ ทู ติ้งกิง แดท วี เอน ลอยแอ็ล)
If we don’t serve our own country, we’re patronizing a hero
(อิฟ วี ด้อนท์ เซิฝ เอ๊า โอน คันทริ , เวีย เพทระไนสิง อะ ฮีโร)
Look in his eyes its all lies
(ลุค อิน ฮิส ไอ อิทซ ซอร์ ไล)
The stars and stripes, they’ve been swiped, washed out and wiped
(เดอะ ซทา แซน ซทไรพ , เดวฟ บีน ซไวพ , ว็อฌ เอาท แอ็นด ไวพ)
And replaced with his own face, Mosh now or die
(แอ็นด รีเพลย์ วิฑ ฮิส โอน เฟซ , มอสชฺ เนา ออ ได)
If I get sniped tonight you know why,
(อิฟ ฟาย เก็ท ซนิพ ทุไนท ยู โน ฮไว ,)
Cause I told you to fight.
(คอส ไอ โทลด ยู ทู ไฟท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

And as we proceed,
(แอ็นด แอ็ส วี พโระซีด ,)
To Mosh through this desert storm,
(ทู มอสชฺ ธรู ดีซ เดสเอิท ซทอม ,)
In these closing statements, if they should argue
(อิน ฑิส โครสซิง ซเททเม็นท , อิฟ เฑ เชิด อากิว)
Let us beg to differ
(เล็ท อัซ เบ็ก ทู ดีฟเฟอะ)
As we set aside our differences
(แอ็ส วี เซ็ท อะไซด เอ๊า ดีฟเฟอะเร็นซ)
And assemble our own army
(แอ็นด แอสเซ๊มเบิ้ล เอ๊า โอน อามิ)
To disarm this Weapon of Mass Destruction
(ทู ดิซาม ดีซ เวพอัน อ็อฝ มาซดิซทรัคฌัน)
That we call our President, for the present
(แดท วี คอล เอ๊า พเรสอิเด็นท , ฟอ เดอะ เพร๊สเซ่นท)
And Mosh for the future of our next generation
(แอ็นด มอสชฺ ฟอ เดอะ ฟยูเชอะ อ็อฝ เอ๊า เน็คซท เจเนอะเรฌัน)
To speak and be heard
(ทู ซพีค แอ็นด บี เฮิด)
Mr. President, Mr. Senator
(มีซเทอะ พเรสอิเด็นท , มีซเทอะ เซนอะเทอะ)
Do you guy’s hear us…hear us…[laughing] [Hailie]
(ดู ยู ไก เฮีย อัซ เฮีย อัซ [ ลาฟอิง ] [ เฮลลี่ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mosh คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น