เนื้อเพลง What You Know? คำอ่านไทย T.I.

Aye..aye..aye..aye..aye..
(ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ)
What you know about that?
(ฮว็อท ยู โน อะเบาท แดท)
What you know about that?
(ฮว็อท ยู โน อะเบาท แดท)
What you know about that?
(ฮว็อท ยู โน อะเบาท แดท)
Aye…
(ไอ)
don’t you know I got
(ด้อนท์ ยู โน ไอ ก็อท)
key by the three when I chirp shawty chirp back
(คี ไบ เดอะ ธรี ฮเว็น นาย เชิพ ชาวดี้ เชิพ แบ็ค)
Loaded nap sack
(โลด แน็พ แซ็ค)
where I hold’n all tha work at
(ฮแว ไอ โฮวด ออล ท่า เวิค แกท)

What you know about that?
(ฮว็อท ยู โน อะเบาท แดท)
What you know about that?
(ฮว็อท ยู โน อะเบาท แดท)
I know all about that
(ไอ โน ออล อะเบาท แดท)

Loaded 44s on the low where the cheese at
(โลด 44s ออน เดอะ โล ฮแว เดอะ ชีส แอ็ท)
Fresh off the jet to the Jects where the G’s at
(ฟเร็ฌ ออฟฟ เดอะ เจ๊ต ทู เดอะ แจต ฮแว เดอะ จีส แอ็ท)

What you know about that?
(ฮว็อท ยู โน อะเบาท แดท)
What you know about that?
(ฮว็อท ยู โน อะเบาท แดท)
Hey what you know about that?
(เฮ ฮว็อท ยู โน อะเบาท แดท)
Hey I know all about that
(เฮ ไอ โน ออล อะเบาท แดท)

See me in ya city sittin pretty kno Im shining dawg
(ซี มี อิน ยา ซีทอิ ซิทดิน พรีททิ โน แอม ชายนิง ดาว)
Ridin wid a couple latin brawds and a china doll
(ริดอิน หวีด อะ คั๊พเพิ่ล แลทอิน บราดสฺ แซน อะ ไชนะ ด็อล)
And you kno how we ball
(แอ็นด ยู โน เฮา วี บอล)
Aye..
(ไอ)
Ridin in shiny cars
(ริดอิน อิน ไฌนอิ คา)
Aye..
(ไอ)
Walk in designer malls
(วอค อิน ดิไสนเนอะ มอล)
Aye..
(ไอ)
Buy everything we saw
(ไบ เอ๊วี่ติง วี ซอ)
You know about me dogg
(ยู โน อะเบาท มี ด๊อก)
Don’t talk about me dogg
(ด้อนท์ ทอค อะเบาท มี ด๊อก)
And if you doubt me dogg
(แอ็นด อิฟ ยู เดาท มี ด๊อก)
You better out me dogg
(ยู เบทเทอะ เอาท มี ด๊อก)
I’m throwed off slightly bro
(แอม ธโร ออฟฟ ซไลทลิ โบร)
Don’t wanna fight me bro
(ด้อนท์ วอนนา ไฟท มี โบร)
Im fast as lightning bro ya better use ya Nike’s bro
(แอม ฟัซท แอ็ส ไลทนิง โบรยา เบทเทอะ ยูซ ยา นายกี้ โบร)
Know you don’t like me cause
(โน ยู ด้อนท์ ไลค มี คอส)
Yo b*tch most likely does
(โย บี *tch โมซท ไลคลิ โด)
She see me on them dubs
(ชี ซี มี ออน เฑ็ม ดับ)
In front of every club
(อิน ฟรันท อ็อฝ เอฝริ คลับ)
I be on dro I’m buzzed
(ไอ บี ออน ดีโร แอม บัส)
Give every ho a hug
(กิฝ เอฝริ โฮ อะ ฮัก)
N*ggaz don’t show me mugs
(เอ็น *ggaz ด้อนท์ โฌ มี มัก)
Cause you don’t know me cuz
(คอส ยู ด้อนท์ โน มี คัซ)

Aye…
(ไอ)
don’t you know I got
(ด้อนท์ ยู โน ไอ ก็อท)
key by the three when I chirp shawty chirp back
(คี ไบ เดอะ ธรี ฮเว็น นาย เชิพ ชาวดี้ เชิพ แบ็ค)
Loaded nap sack
(โลด แน็พ แซ็ค)
where I hold’n all tha work at
(ฮแว ไอ โฮวด ออล ท่า เวิค แกท)

What you know about that?
(ฮว็อท ยู โน อะเบาท แดท)
What you know about that?
(ฮว็อท ยู โน อะเบาท แดท)
I know all about that
(ไอ โน ออล อะเบาท แดท)

Loaded 44s on the low where the cheese at
(โลด 44s ออน เดอะ โล ฮแว เดอะ ชีส แอ็ท)
Fresh off the jet to the Jects where the G’s at
(ฟเร็ฌ ออฟฟ เดอะ เจ๊ต ทู เดอะ แจต ฮแว เดอะ จีส แอ็ท)

What you know about that?
(ฮว็อท ยู โน อะเบาท แดท)
What you know about that?
(ฮว็อท ยู โน อะเบาท แดท)
Hey what you know about that?
(เฮ ฮว็อท ยู โน อะเบาท แดท)
Hey I know all about that
(เฮ ไอ โน ออล อะเบาท แดท)

Candy on the ’64
(แคนดิ ออน เดอะ 64)
Leather guts and fish bowl
(เลฑเออะ กัท แซน ฟิฌ โบล)
50 on the pinky ring just to make my fist glow
(50 ออน เดอะ พีงคอิ ริง จัซท ทู เมค มาย ฟิซท กโล)
Ya b*tches get low
(ยา บี *tches เก็ท โล)
Because I get dough
(บิคอส ไอ เก็ท โด)
So what? Im rich ho
(โซ ฮว็อท แอม ริช โฮ)
I still pull a-kick-do’ [kick ya door down]
(ไอ ซทิล พุล อะ คิด ดู [ คิด ยา โด เดาน ])
What you talking sh*t fo’?
(ฮว็อท ยู ทอคอิง ฌะ *ที โฟ)
gotta run and hit fo’?
(กอททะ รัน แอ็นด ฮิท โฟ)
Got you a yellin and I thought you put out a gun hit fo
(ก็อท ยู อะ เยลลิน แอ็นด ดาย ธอท ยู พัท เอาท ดา กัน ฮิท โฟ)
But you’s a scary dude
(บัท ยู ซา สเกลี่ ดยูด)
Believed by very few
(บิลีฝ ไบ เฝริ ฟยู)
Just keep it very cool
(จัซท คีพ อิท เฝริ คูล)
Or we will bury you
(ออ วี วิล เบริ ยู)
See all that attitude’s, unneccesary dude
(ซี ออล แดท แอททิทยูด , อันเนคซีเซลี่ ดยูด)
Cause you never Carry Tools not even sweary qs
(คอส ยู เนฝเออะ แคริ ทูล น็อท อีเฝ็น สแวร์รี่ qs)
You got these people fooled, who see me on the tube
(ยู ก็อท ฑิส พี๊เพิ่ล ฟูล , ฮู ซี มี ออน เดอะ ทยูบ)
Whatever try the crew, they’ll see you on the news
(ฮว็อทเอฝเออะ ทไร เดอะ ครู , เด๊ว ซี ยู ออน เดอะ นยู)

Aye…
(ไอ)
don’t you know I got
(ด้อนท์ ยู โน ไอ ก็อท)
key by the three when I chirp shawty chirp back
(คี ไบ เดอะ ธรี ฮเว็น นาย เชิพ ชาวดี้ เชิพ แบ็ค)
Loaded nap sack
(โลด แน็พ แซ็ค)
where I hold’n all tha work at
(ฮแว ไอ โฮวด ออล ท่า เวิค แกท)

What you know about that?
(ฮว็อท ยู โน อะเบาท แดท)
What you know about that?
(ฮว็อท ยู โน อะเบาท แดท)
I know all about that
(ไอ โน ออล อะเบาท แดท)

Loaded 44s on the low where the cheese at
(โลด 44s ออน เดอะ โล ฮแว เดอะ ชีส แอ็ท)
Fresh off the jet to the Jects where the G’s at
(ฟเร็ฌ ออฟฟ เดอะ เจ๊ต ทู เดอะ แจต ฮแว เดอะ จีส แอ็ท)

What you know about that?
(ฮว็อท ยู โน อะเบาท แดท)
What you know about that?
(ฮว็อท ยู โน อะเบาท แดท)
Hey what you know about that?
(เฮ ฮว็อท ยู โน อะเบาท แดท)
Hey I know all about that
(เฮ ไอ โน ออล อะเบาท แดท)

Fresh off the jet to the block
(ฟเร็ฌ ออฟฟ เดอะ เจ๊ต ทู เดอะ บล็อค)
Burn a rubber with a top-pop
(เบิน อะ รับเบอะ วิฑ อะ ท็อพ พ็อพ)
I’ll pop and bust a shot and tell em stop and make the block hot
(อิล พ็อพ แอ็นด บัซท ดา ฌ็อท แอ็นด เท็ล เอ็ม ซท็อพ แอ็นด เมค เดอะ บล็อค ฮ็อท)
Ya label got got
(ยา เลเบ็ล ก็อท ก็อท)
Cuz you are not hot
(คัซ ยู อาร์ น็อท ฮ็อท)
I got the top spot
(ไอ ก็อท เดอะ ท็อพ สพอท)
And it will not stop
(แอ็นด ดิท วิล น็อท ซท็อพ)
A video or not that will bust it to the glock stop
(อะ ฝีดอิโอ ออ น็อท แดท วิล บัซท ดิธ ทู เดอะ คล็อก ซท็อพ)
Drag ya out that Bently Coupe and take it to the chop shop
(ดแร็ก ยา เอาท แดท เบนลี คูเพ แอ็นด เทค อิท ทู เดอะ ช็อพ ฌ็อพ)
Partner, we got ya’ll
(พาทเนอะ , วี ก็อท ยอล)
If it may pop off
(อิฟ อิท เม พ็อพ ออฟฟ)
I’ll answer the question “Will I get ya block knocked off?”
(อิล อานเซอะ เดอะ คเวซชัน “Will ไอ เก็ท ยา บล็อค น็อค ออฟฟ ”)
And what it is bro
(แอ็นด ฮว็อท ดิธ อีส โบร)
Look I’ll kill ya, bro
(ลุค อิล คิล ยา , โบร)
I’m in your hood, if you a gangsta what you here for?
(แอม อิน ยุร ฮุด , อิฟ ยู อะ แก๊งซดา ฮว็อท ยู เฮียร ฟอ)
Somebody better get bro for he get sent for
(ซัมบอดี้ เบทเทอะ เก็ท โบรฟอ ฮี เก็ท เซ็นท ฟอ)
You say you wanna squash it what you still talkin sh*t for?
(ยู เซ ยู วอนนา ซคว็อฌ อิท ฮว็อท ยู ซทิล ทอคกิ่น ฌะ *ที ฟอ)

Aye…
(ไอ)
don’t you know I got
(ด้อนท์ ยู โน ไอ ก็อท)
key by the three when I chirp shawty chirp back
(คี ไบ เดอะ ธรี ฮเว็น นาย เชิพ ชาวดี้ เชิพ แบ็ค)
Loaded nap sack
(โลด แน็พ แซ็ค)
where I hold’n all tha work at
(ฮแว ไอ โฮวด ออล ท่า เวิค แกท)

What you know about that?
(ฮว็อท ยู โน อะเบาท แดท)
What you know about that?
(ฮว็อท ยู โน อะเบาท แดท)
I know all about that
(ไอ โน ออล อะเบาท แดท)

Loaded 44s on the low where the cheese at
(โลด 44s ออน เดอะ โล ฮแว เดอะ ชีส แอ็ท)
Fresh off the jet to the Jects where the G’s at
(ฟเร็ฌ ออฟฟ เดอะ เจ๊ต ทู เดอะ แจต ฮแว เดอะ จีส แอ็ท)

What you know about that?
(ฮว็อท ยู โน อะเบาท แดท)
What you know about that?
(ฮว็อท ยู โน อะเบาท แดท)
Hey what you know about that?
(เฮ ฮว็อท ยู โน อะเบาท แดท)
Hey I know all about that
(เฮ ไอ โน ออล อะเบาท แดท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What You Know? คำอ่านไทย T.I.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น