เนื้อเพลง Riders on The Storm คำอ่านไทย Snoop Dogg

[The Doors Cover]
([ เดอะ โด คัฝเออะ ])

Hey yo Jim man why don’t, you don’t you kick some of that
(เฮ โย จิม แม็น ฮไว ด้อนท์ , ยู ด้อนท์ ยู คิด ซัม อ็อฝ แดท)
You know, you you know how you do it man it’s a trip people
(ยู โน , ยู ยู โน เฮา ยู ดู อิท แม็น อิทซ ซา ทริพ พี๊เพิ่ล)
don’t even believe were together right now [wow] but tell
(ด้อนท์ อีเฝ็น บิลีฝ เวอ ทุเกฑเออะ ไรท เนา [ เวา ] บัท เท็ล)
your story you know the one I like say it for me [Ride, ride, ride]
(ยุร ซโทริ ยู โน ดิ วัน ไอ ไลค เซ อิท ฟอ มี [ ไรด , ไรด , ไรด ])

Riders on the storm [Rider, rider, rider]
(ไรดเออะ ออน เดอะ ซทอม [ ไรดเออะ , ไรดเออะ , ไรดเออะ ])
Riders on the storm [Rider, rider, rider]
(ไรดเออะ ออน เดอะ ซทอม [ ไรดเออะ , ไรดเออะ , ไรดเออะ ])
Into this house we’re born [Into this house we’re born]
(อีนทุ ดีซ เฮาซ เวีย บอน [ อีนทุ ดีซ เฮาซ เวีย บอน ])
Into this world we’re thrown [Into this world we’re thrown]
(อีนทุ ดีซ เวิลด เวีย ธโรน [ อีนทุ ดีซ เวิลด เวีย ธโรน ])
Like a dog without a bone [Like a dog without a bone]
(ไลค เก ด็อก วิเฑาท ดา โบน [ ไลค เก ด็อก วิเฑาท ดา โบน ])
An actor all alone [An actor all alone]
(แอน แอคเทอะ ออล อะโลน [ แอน แอคเทอะ ออล อะโลน ])
Riders on the storm [Rider, rider, rider]
(ไรดเออะ ออน เดอะ ซทอม [ ไรดเออะ , ไรดเออะ , ไรดเออะ ])

There’s a killer on the road [Killer, Murder]
(แดร์ ซา คีลเลอะ ออน เดอะ โรด [ คีลเลอะ , เมอเดอะ ])
His brain is squirmin’ like a toad
(ฮิส บเรน อีส ซโควแมน ไลค เก โทด)
Take a long holiday [holiday, holiday]
(เทค เก ล็อง ฮอลอิเด [ ฮอลอิเด , ฮอลอิเด ])
Let your children play [play]
(เล็ท ยุร ชีลดเร็น พเล [ พเล ])
If ya give this man a ride
(อิฟ ยา กิฝ ดีซ แม็น อะ ไรด)
Sweet family will die [Die]
(สวี้ท แฟมอิลิ วิล ได [ ได ])
Killer on the road, yeah [Killer, Murder]
(คีลเลอะ ออน เดอะ โรด , เย่ [ คีลเลอะ , เมอเดอะ ])

Snoop
(ซนูพ)
Goin off of this off of that with the Lizard king
(โกอิน ออฟฟ อ็อฝ ดีซ ออฟฟ อ็อฝ แดท วิฑ เดอะ ลีสเอิด คิง)
Bumpin in the back [wow] how bout that [yeah]
(บั้มปิน อิน เดอะ แบ็ค [ เวา ] เฮา เบาท แดท [ เย่ ])
Driftin, Liften, Swiften, coastin, testaroasten
(ดริฟฟิน , เลฟเทน , สวิพเทน , โคสติน , เทซเทโรวซเทน)
But the wheels won’t stop 200 [errrr] on the highway fresh
(บัท เดอะ ฮวีล ว็อนท ซท็อพ 200 [ errrr ] ออน เดอะ ไฮฮเวย์ ฟเร็ฌ)
Up off the block he’s a rider, na he’s a killer dresses in all black
(อัพ ออฟฟ เดอะ บล็อค อีส ซา ไรดเออะ , นา อีส ซา คีลเลอะ เดรสเซซ ซิน ออล บแล็ค)
But his hat says stealla, stealla petal to the metal I gotta go hard
(บัท ฮิส แฮ็ท เซ สติลล่า , สติลล่า เพเดว ทู เดอะ เมท่อล ไอ กอททะ โก ฮาด)
Drive by and say hello hey Fred reck you my mello now let me
(ดไรฝ ไบ แอ็นด เซ เฮ็ลโล เฮ เฟรด เรค ยู มาย เมลโล เนา เล็ท มี)
here what I sound like acapella [shhh] wow ride dip swish now
(เฮียร ฮว็อท ไอ เซานด ไลค แอคเคเพลลา [ shhh ] เวา ไรด ดิพ ซวิฌ เนา)
bring it back just like this like a dog with out his bone unlike
(บริง อิท แบ็ค จัซท ไลค ดีซ ไลค เก ด็อก วิฑ เอาท ฮิส โบน อันไลค)
a G with out his chrome it’s hard to imagine the homey dog in a
(อะ จี วิฑ เอาท ฮิส คโรม อิทซ ฮาด ทู อิแมจอิน เดอะ โฮมี ด็อก อิน อะ)
jag and he’s checkin’ for the checkered flag comin’ in first never
(แจ็ก แอ็นด อีส เชคกิน ฟอ เดอะ เชคเออะ ฟแล็ก คัมอิน อิน เฟิซท เนฝเออะ)
in last cause my car to fast [zoom, zoom] I neva eva run out of
(อิน ลาซท คอส มาย คา ทู ฟัซท [ สูม , สูม ] ไอ นีฝวา อีว่า รัน เอาท อ็อฝ)
gas cause I just to clean I do it upper class so fasten your seat
(แก๊ซ คอส ไอ จัซท ทู คลีน นาย ดู อิท อัพเพอะ คลาซ โซ แฟสเซน ยุร ซีท)
belts its so hot it will even make heat melt [woo, woo] so get a bowl
(เบ็ลท อิทซ โซ ฮ็อท ดิธ วิล อีเฝ็น เมค ฮีท เม็ลท [ วู , วู ] โซ เก็ท ดา โบล)
and roll and ride slip through the slip and slide
(แอ็นด โรล แอ็นด ไรด ซลิพ ธรู เดอะ ซลิพ แอ็นด ซไลด)

Like a dog without a bone
(ไลค เก ด็อก วิเฑาท ดา โบน)
An actor out on loan
(แอน แอคเทอะ เอาท ออน โลน)
Riders on the storm
(ไรดเออะ ออน เดอะ ซทอม)
There’s a killer on the road
(แดร์ ซา คีลเลอะ ออน เดอะ โรด)
His brain is squirmin’ like a toad
(ฮิส บเรน อีส ซโควแมน ไลค เก โทด)
Take a long holiday
(เทค เก ล็อง ฮอลอิเด)
Let your children play
(เล็ท ยุร ชีลดเร็น พเล)
If ya give this man a ride
(อิฟ ยา กิฝ ดีซ แม็น อะ ไรด)
Sweet Emily will die
(สวี้ท เอมิลี่ วิล ได)
Killer on the road, yeah
(คีลเลอะ ออน เดอะ โรด , เย่)

Need for speed I’m trying to take the lead hold on little homey
(นีด ฟอ ซพีด แอม ทไรอิง ทู เทค เดอะ เล็ด โฮลด ออน ลิ๊ทเทิ่ล โฮมี)
Before you run into the trees [watch out, watch out] I’ve seen thinks that
(บิโฟ ยู รัน อีนทุ เดอะ ทรี [ ว็อช เอาท , ว็อช เอาท ] แอฝ ซีน ธิงค แดท)
I would have never saw before hey yo Jim let’em in, let’em in open up
(ไอ เวิด แฮ็ฝ เนฝเออะ ซอ บิโฟ เฮ โย จิม เลทเดม อิน , เลทเดม อิน โอเพ็น อัพ)
My back tire smokin’ [errrr] the whole street and now the police wanna
(มาย แบ็ค ไทร สโมกิน [ errrr ] เดอะ โฮล ซทรีท แอ็นด เนา เดอะ โพะลีซ วอนนา)
Flash there lights and chase the dogg all night [woof] but I won’t pull over
(ฟแล็ฌ แดร์ ไลท แซน เชซ เดอะ ด๊อก ออล ไนท [ วูฝ ] บัท ไอ ว็อนท พุล โอเฝอะ)
Nor give up cause I just don’t give a @#$! [What, What, What]
(นอ กิฝ อัพ คอส ไอ จัซท ด้อนท์ กิฝ อะ @#$ ! [ ฮว็อท , ฮว็อท , ฮว็อท ])
yeah from the side boy where we was born and raised straight up to ride
(เย่ ฟร็อม เดอะ ไซด บอย ฮแว วี วอส บอน แอ็นด เรส ซทเรท อัพ ทู ไรด)
boy [west side] continuously, [continuously] we get to an expeditiously
(บอย [ เว็ซท ไซด ] ค็อนทีนยวซลิ , [ ค็อนทีนยวซลิ ] วี เก็ท ทู แอน เอคซพิดีฌอัซลิ)
keep the light on east side on snoop dogg and the doors
(คีพ เดอะ ไลท ออน อีซท ไซด ออน ซนูพ ด๊อก แอ็นด เดอะ โด)
And yeah we bout to ride on
(แอ็นด เย่ วี เบาท ทู ไรด ออน)

Riders on the storm
(ไรดเออะ ออน เดอะ ซทอม)
Riders on the storm
(ไรดเออะ ออน เดอะ ซทอม)
Into this house we’re born
(อีนทุ ดีซ เฮาซ เวีย บอน)
Into this world we’re thrown [were thrown]
(อีนทุ ดีซ เวิลด เวีย ธโรน [ เวอ ธโรน ])
Like a dog without a bone
(ไลค เก ด็อก วิเฑาท ดา โบน)
An actor out on loan

(แอน แอคเทอะ เอาท ออน โลน)
Riders on the storm
(ไรดเออะ ออน เดอะ ซทอม)

Riders on the storm 5x
(ไรดเออะ ออน เดอะ ซทอม 5x)

let’s ride
(เล็ท ไรด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Riders on The Storm คำอ่านไทย Snoop Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น