เนื้อเพลง Differences คำอ่าน Ginuwine

Oh, hey…
( โอ , เฮ)
Oh, yeah, oh, yeah
(โอ , เย่ , โอ , เย่)
To you
(ทู ยู)
Mmm…mmm…mmm…
(อึม อึม อึม)
Oh, yeah, babe
(โอ , เย่ , เบบ)

My whole life has changed
(มาย โฮล ไลฟ แฮ็ส เชนจ)
Since you came in, I knew back then
(ซินซ ยู เคม อิน , ไอ นยู แบ็ค เด็น)
You were that special one
(ยู เวอ แดท ซเพฌแอ็ล วัน)
I’m so in love, so deep in love
(แอม โซ อิน ลัฝ , โซ ดีพ อิน ลัฝ)

You make my love complete
(ยู เมค มาย ลัฝ ค็อมพลีท)
You are so sweet, no one competes
(ยู อาร์ โซ สวี้ท , โน วัน ค็อมพีท)
Glad you came into my life
(กแล็ด ยู เคม อีนทุ มาย ไลฟ)
You blind me with your love, with you I have no sight
(ยู บไลนด มี วิฑ ยุร ลัฝ , วิฑ ยู ไอ แฮ็ฝ โน ไซท)

Girl, you open me, I’m wide open
(เกิล , ยู โอเพ็น มี , แอม ไวด โอเพ็น)
And I’m doing things I never do
(แอ็นด แอม ดูอิง ธิง ซาย เนฝเออะ ดู)
But I feel so good, I feel so good
(บัท ไอ ฟีล โซ เกิด , ไอ ฟีล โซ เกิด)
Why it takes so long for me finding you
(ฮไว อิท เทค โซ ล็อง ฟอ มี ไฟนดิง ยู)

This is my story and I’m telling you
(ดีซ ซิส มาย ซโทริ แอ็นด แอม เทลลิง ยู)
It’s not fiction, it’s surely a fact
(อิทซ น็อท ฟีคฌัน , อิทซ ฌูรลิ อะ แฟ็คท)
Without you right here having my back
(วิเฑาท ยู ไรท เฮียร แฮฝวิ่ง มาย แบ็ค)
I really don’t know just where I’d be at
(ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ โน จัซท ฮแว อาย บี แอ็ท)

My whole life has changed [My whole life has changed]
(มาย โฮล ไลฟ แฮ็ส เชนจ [ มาย โฮล ไลฟ แฮ็ส เชนจ ])
Since you came in, I knew back then [Ooh…oh…]
(ซินซ ยู เคม อิน , ไอ นยู แบ็ค เด็น [ อู้ โอ ])
You were that special one [You were that]
(ยู เวอ แดท ซเพฌแอ็ล วัน [ ยู เวอ แดท ])
I’m so in love, so deep in love
(แอม โซ อิน ลัฝ , โซ ดีพ อิน ลัฝ)

You make my love complete [You make, make my love
(ยู เมค มาย ลัฝ ค็อมพลีท [ ยู เมค , เมค มาย ลัฝ)
complete]
(ค็อมพลีท ])
You are so sweet [Oh, oh], no one competes
(ยู อาร์ โซ สวี้ท [ โอ , โอ ] , โน วัน ค็อมพีท)
Glad you came into my life [Ooh…]
(กแล็ด ยู เคม อีนทุ มาย ไลฟ [ อู้ ])
You blind me with your love, with you I have no sight
(ยู บไลนด มี วิฑ ยุร ลัฝ , วิฑ ยู ไอ แฮ็ฝ โน ไซท)

I analyzed myself, I was buck wild
(ไอ แอนอะไลส ไมเซลฟ , ไอ วอส บัค ไวลด)
Never thought about settling down
(เนฝเออะ ธอท อะเบาท เซตทลิง เดาน)
But all the time I knew I was ready
(บัท ดอร์ เดอะ ไทม ไอ นยู ไอ วอส เรดอิ)
But not with all my friends around
(บัท น็อท วิฑ ออล มาย ฟเร็นด อะเรานด)

But girl, I put you first now [I put you first now]
(บัท เกิล , ไอ พัท ยู เฟิซท เนา [ ไอ พัท ยู เฟิซท เนา ])
You made me, helped mold me [Helped mold me, baby]
(ยู เมด มี , เฮ็ลพ โมลด มี [ เฮ็ลพ โมลด มี , เบบิ ])
Turned me into a man, I’m so responsible
(เทิน มี อีนทุ อะ แม็น , แอม โซ รีสฺพอนสิเบิล)
And I owe it all to you
(แอ็นด ดาย โอ อิท ดอร์ ทู ยู)

My whole life has changed [My whole life has changed]
(มาย โฮล ไลฟ แฮ็ส เชนจ [ มาย โฮล ไลฟ แฮ็ส เชนจ ])
Since you came in, I knew back then [Oh, oh]
(ซินซ ยู เคม อิน , ไอ นยู แบ็ค เด็น [ โอ , โอ ])
You were that special one [You were that special one]
(ยู เวอ แดท ซเพฌแอ็ล วัน [ ยู เวอ แดท ซเพฌแอ็ล วัน ])
I’m so in love, so deep in love [Oh, oh, oh….]
(แอม โซ อิน ลัฝ , โซ ดีพ อิน ลัฝ [ โอ , โอ , โอ ])

You make my love complete [You make my love complete]
(ยู เมค มาย ลัฝ ค็อมพลีท [ ยู เมค มาย ลัฝ ค็อมพลีท ])
You are so sweet, no one competes
(ยู อาร์ โซ สวี้ท , โน วัน ค็อมพีท)
Glad you came into my life [So glad you came in]
(กแล็ด ยู เคม อีนทุ มาย ไลฟ [ โซ กแล็ด ยู เคม อิน ])
You blind me with your love [Blind me, baby], with you
(ยู บไลนด มี วิฑ ยุร ลัฝ [ บไลนด มี , เบบิ ] , วิฑ ยู)
I have no sight
(ไอ แฮ็ฝ โน ไซท)

{God has blessed me} God has blessed me, baby
({ ก็อด แฮ็ส บเล็ซ มี } ก็อด แฮ็ส บเล็ซ มี , เบบิ)
Girl, He was good to me when He sent you
(เกิล , ฮี วอส เกิด ทู มี ฮเว็น ฮี เซ็นท ยู)
{I’m so happy, baby}
({ แอม โซ แฮพพิ , เบบิ })
I’m so happy, I’m so happy, baby, oh, yes, baby
(แอม โซ แฮพพิ , แอม โซ แฮพพิ , เบบิ , โอ , เย็ซ , เบบิ)
{Share my world} Come and share my world, baby,
({ แฌ มาย เวิลด } คัม แอ็นด แฌ มาย เวิลด , เบบิ ,)
oh…whoa…yeah. yeah
(โอ โว้ว เย่ เย่)
{I’m so in love} I’m so in love
({ แอม โซ อิน ลัฝ } แอม โซ อิน ลัฝ)
I’m addicted to your love, baby, yeah…
(แอม แอดดีคท ทู ยุร ลัฝ , เบบิ , เย่)

My whole life has changed [Oh, yes, I am]
(มาย โฮล ไลฟ แฮ็ส เชนจ [ โอ , เย็ซ , ไอ แอ็ม ])
Since you came in, I knew back then [Ooh]
(ซินซ ยู เคม อิน , ไอ นยู แบ็ค เด็น [ อู้ ])
You were that special one [You were that very, very
(ยู เวอ แดท ซเพฌแอ็ล วัน [ ยู เวอ แดท เฝริ , เฝริ)
special one]
(ซเพฌแอ็ล วัน ])
I’m so in love [You were that very, very special one],
(แอม โซ อิน ลัฝ [ ยู เวอ แดท เฝริ , เฝริ ซเพฌแอ็ล วัน ] ,)
so deep in love
(โซ ดีพ อิน ลัฝ)

You make my love complete [You make my love complete]
(ยู เมค มาย ลัฝ ค็อมพลีท [ ยู เมค มาย ลัฝ ค็อมพลีท ])
You are so sweet [Yes, you did, baby], no one competes
(ยู อาร์ โซ สวี้ท [ เย็ซ , ยู ดิด , เบบิ ] , โน วัน ค็อมพีท)
[No one competes, oh]
([ โน วัน ค็อมพีท , โอ ])
Glad you came into my life
(กแล็ด ยู เคม อีนทุ มาย ไลฟ)
You blind me with your love [Come on], with you I have
(ยู บไลนด มี วิฑ ยุร ลัฝ [ คัมมอน ] , วิฑ ยู ไอ แฮ็ฝ)
no sight
(โน ไซท)

My whole life has changed [My whole life has changed]
(มาย โฮล ไลฟ แฮ็ส เชนจ [ มาย โฮล ไลฟ แฮ็ส เชนจ ])
Since you came in, I knew back then [You made a
(ซินซ ยู เคม อิน , ไอ นยู แบ็ค เด็น [ ยู เมด อะ)
difference in my life]
(ดีฟเฟอะเร็นซ อิน มาย ไลฟ ])
You were that special one [I knew you were that
(ยู เวอ แดท ซเพฌแอ็ล วัน [ ไอ นยู ยู เวอ แดท)
special one]
(ซเพฌแอ็ล วัน ])
I’m so in love, so deep in love [When I first laid
(แอม โซ อิน ลัฝ , โซ ดีพ อิน ลัฝ [ ฮเว็น นาย เฟิซท เลด)
eyes on you, babe]
(ไอ ออน ยู , เบบ ])

You make my love complete [You make my love complete,
(ยู เมค มาย ลัฝ ค็อมพลีท [ ยู เมค มาย ลัฝ ค็อมพลีท ,)
darlin’]
(ดาร์ลิน ])
You are so sweet, no one competes [No one competes,
(ยู อาร์ โซ สวี้ท , โน วัน ค็อมพีท [ โน วัน ค็อมพีท ,)
baby]
(เบบิ ])
Glad you came into my life [No one, no one]
(กแล็ด ยู เคม อีนทุ มาย ไลฟ [ โน วัน , โน วัน ])
You blind me with your love [No one], with you I have
(ยู บไลนด มี วิฑ ยุร ลัฝ [ โน วัน ] , วิฑ ยู ไอ แฮ็ฝ)
no sight [Come on]
(โน ไซท [ คัมมอน ])

My whole life has changed [Oh…whoa…whoa…whoa…]
(มาย โฮล ไลฟ แฮ็ส เชนจ [ โอ โว้ว โว้ว โว้ว ])
Since you came in, I knew back then
(ซินซ ยู เคม อิน , ไอ นยู แบ็ค เด็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Differences คำอ่าน Ginuwine

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น