เนื้อเพลง Don’t Push Me คำอ่าน 50 Cent feat Lloyd Banks and Eminem

I need you to pray for me and
( ไอ นีด ยู ทู พเร ฟอ มี แอ็นด)
I need you to care for me and
(ไอ นีด ยู ทู แค ฟอ มี แอ็นด)
I need you to want me to win
(ไอ นีด ยู ทู ว็อนท มี ทู วิน)
I need to know where I’m heading,’cause I know where I’ve been
(ไอ นีด ทู โน ฮแว แอม เฮดอิง , คอส ไอ โน ฮแว แอฝ บีน)
Flows, bones, crushing it’s nothing
(ฟโล , บอน , ครัฌอิง อิทซ นัธอิง)
I come up with something
(ไอ คัม อัพ วิฑ ซัมติง)
Come through your strip, fronting, stunting
(คัม ธรู ยุร ซทริพ , ฟ้อนดิง , สตันทิง)
It’s something you want, 745 chrome spinning
(อิทซ ซัมติง ยู ว็อนท , 745 คโรม สปินนิ่ง)
Haters hate that I’m winnning
(เฮเดอ เฮท แดท แอม วินนิง)
Man I’ve been hot from the beginning
(แม็น แอฝ บีน ฮ็อท ฟร็อม เดอะ บีกีนนิง)
Motherf*ckers aim at the kid, control your jealousy
(มาเดอร์ฟังเกิดสฺ เอม แอ็ท เดอะ คิด , ค็อนทโรล ยุร เจลอะซิ)
‘Cause I can’t control my temper, I’m fitting to catch a felony
(คอส ไอ แค็นท ค็อนทโรล มาย เทมเพอะ , แอม ฟีททิง ทู แค็ช อะ เฟลโอะนิ)
Pistol in hand homie, I’m down to get it popping
(พิ๊สท่อล อิน แฮ็นด โฮมี , แอม เดาน ทู เก็ท ดิธ พ๊อพปิง)
Once I squeeze the first shot
(วันซ ไอ ซควีส เดอะ เฟิซท ฌ็อท)
No I aint stopping till my clip is empty
(โน ไอ เอน ซทอพพิง ทิล มาย คลิพ อีส เอมทิ)
I’m simply not that n*gga you should try your luck with
(แอม ซีมพลิ น็อท แดท เอ็น *gga ยู เชิด ทไร ยุร ลัค วิฑ)
F*ck with, hollow-tip shells struck with your bones broke
(เอฟ *ck วิฑ , ฮอลโล ทิพ เฌ็ล ซทรัค วิฑ ยุร บอน บโรค)
Gun smoking, still locing, what n*gga
(กัน สโมคกิ้ง , ซทิล ลอซซิง , ฮว็อท เอ็น *gga)
Lay your ass down paramedics get you up feeling
(เล ยุร อาซ เดาน เพราเมดิคสฺ เก็ท ยู อัพ ฟีลอิง)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Right now I’m on the edge
(ไรท เนา แอม ออน ดิ เอ็จ)
So don’t push me
(โซ ด้อนท์ พุฌ มี)
I aim straight for your head
(ไอ เอม ซทเรท ฟอ ยุร เฮ็ด)
So don’t push me
(โซ ด้อนท์ พุฌ มี)
Fill your ass up with lead
(ฟิล ยุร อาซ อัพ วิฑ เล็ด)
So don’t push me
(โซ ด้อนท์ พุฌ มี)
I got something for your ass, keep thinking I’m p*ssy
(ไอ ก็อท ซัมติง ฟอ ยุร อาซ , คีพ ติ้งกิง แอม พี *ssy)

Right now I’m on the edge
(ไรท เนา แอม ออน ดิ เอ็จ)
So don’t push me
(โซ ด้อนท์ พุฌ มี)
I aim straight for your head
(ไอ เอม ซทเรท ฟอ ยุร เฮ็ด)
So don’t push me
(โซ ด้อนท์ พุฌ มี)
Fill your ass up with lead
(ฟิล ยุร อาซ อัพ วิฑ เล็ด)
So don’t push me
(โซ ด้อนท์ พุฌ มี)
I got something for your ass, keep thinking I’m p*ssy
(ไอ ก็อท ซัมติง ฟอ ยุร อาซ , คีพ ติ้งกิง แอม พี *ssy)

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ็งค ])
I cross my bigger n*gga and I didn’t cry
(ไอ คร็อซ มาย บี๊กเกอร์ เอ็น *gga แอ็นด ดาย ดิ๊นอิน คไร)
To young to understand, the consequences of man
(ทู ยัง ทู อันเดิซแทนด , เดอะ คอนซิคเว็นซ อ็อฝ แม็น)
Living a lie, I gotta get that money
(ลีฝอิง อะ ไล , ไอ กอททะ เก็ท แดท มันอิ)
I’ll be damned if If I’m bummy
(อิล บี แด็ม อิฟ อิฟ แอม บัมมี่)
Gotta watch my back around these n*ggas
(กอททะ ว็อช มาย แบ็ค อะเรานด ฑิส เอ็น *ggas)
‘Cause they fronting 20 years
(คอส เฑ ฟ้อนดิง 20 เยีย)
Of watching my mama’s tears
(อ็อฝ วัทชิง มาย มามะ เทีย)
Got me heated, heavily weeded
(ก็อท มี ฮีท , เฮฝอิลิ วีด)
Smoking that bomb ’cause I need it
(สโมคกิ้ง แดท บ็อม คอส ไอ นีด ดิท)
These n*ggas don’t want me balling, they want me bury
(ฑิส เอ็น *ggas ด้อนท์ ว็อนท มี บอลลิง , เฑ ว็อนท มี เบริ)
Thrown in the dirt, from shots flurry
(ธโรน อิน เดอะ เดิท , ฟร็อม ฌ็อท ฟเลอริ)
Laying with bugs under my shirt
(เลยิง วิฑ บัก อันเดอะ มาย เฌิท)
I got plans to hop up in that Hummer
(ไอ ก็อท แพล็น ทู ฮ็อพ อัพ อิน แดท ฮัมเมอร์)
‘Cause I’mma stunner, I sit back and wonder
(คอส แอมมา ซทันเนอะ , ไอ ซิท แบ็ค แอ็นด วันเดอะ)
When them angels gon’ call my number
(ฮเว็น เฑ็ม เอนเจล ก็อน คอล มาย นัมเบอะ)
Under, my chest is a heart of a lion
(อันเดอะ , มาย เช็ซท อีส ซา ฮาท อ็อฝ อะ ไลอัน)
I ain’t lieing , bounty hunters got me flying
(ไอ เอน ลายอิง , เบานทิ ฮันเทอะ ก็อท มี ฟไลอิง)
With my iron, high as a giant
(วิฑ มาย ไอเอิน , ไฮ แอ็ส ซา ไจแอ็นท)
I’m running from nothing, my stomach is touching
(แอม รันนิง ฟร็อม นัธอิง , มาย ซทัมแอ็ค อีส ทัชชิง)
What I’m clutching, to give you more then a concussion
(ฮว็อท แอม แคทชิง , ทู กิฝ ยู โม เด็น อะ ค็อนคัฌอัน)
End of discussion
(เอ็นด อ็อฝ ดิซคัฌอัน)
My blood is colder, so I’m bolder
(มาย บลัด อีส โคลเดอ , โซ แอม โบเดอ)
And it’s either soda
(แอ็นด อิทซ อีเฑอะ โซดะ)
Hood on my my shoulder
(ฮุด ออน มาย มาย โฌลเดอะ)
Looking in the mirror, I see a soldier
(ลุคอิง อิน เดอะ มีเรอะ , ไอ ซี อะ โซลเจอะ)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Right now I’m on the edge
(ไรท เนา แอม ออน ดิ เอ็จ)
So don’t push me
(โซ ด้อนท์ พุฌ มี)
I aim straight for your head
(ไอ เอม ซทเรท ฟอ ยุร เฮ็ด)
So don’t push me
(โซ ด้อนท์ พุฌ มี)
Fill your ass up with lead
(ฟิล ยุร อาซ อัพ วิฑ เล็ด)
So don’t push me
(โซ ด้อนท์ พุฌ มี)
I got something for your ass, keep thinking I’m p*ssy
(ไอ ก็อท ซัมติง ฟอ ยุร อาซ , คีพ ติ้งกิง แอม พี *ssy)

Right now I’m on the edge
(ไรท เนา แอม ออน ดิ เอ็จ)
So don’t push me
(โซ ด้อนท์ พุฌ มี)
I aim straight for your head
(ไอ เอม ซทเรท ฟอ ยุร เฮ็ด)
So don’t push me
(โซ ด้อนท์ พุฌ มี)
Fill your ass up with lead
(ฟิล ยุร อาซ อัพ วิฑ เล็ด)
So don’t push me
(โซ ด้อนท์ พุฌ มี)
I got something for your ass, keep thinking I’m p*ssy
(ไอ ก็อท ซัมติง ฟอ ยุร อาซ , คีพ ติ้งกิง แอม พี *ssy)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
These are my ideas
(ฑิส อาร์ มาย ไอดีอะ)
This is my sweat and tears
(ดีซ ซิส มาย ซเว็ท แอ็นด เทีย)
This is sh*t that I solved with my balls, my ears
(ดีซ ซิส ฌะ *ที แดท ไอ ซอลฝ วิฑ มาย บอล , มาย เอีย)
This is me who’s gotta be
(ดีซ ซิส มี ฮู กอททะ บี)
What you see on TV
(ฮว็อท ยู ซี ออน ทีวี)
What you hear on CD
(ฮว็อท ยู เฮีย ออน ซีดี)
What appears easy
(ฮว็อท แอ็พเพีย อีสอิ)
Man these teenie boppers see me on these magazine covers
(แม็น ฑิส ทีนี่ บ๊อบเพอสฺ ซี มี ออน ฑิส แมกอะสีน คัฝเออะ)
In these beanies and these rags, living fantasies
(อิน ฑิส บีนีตสฺ แซน ฑิส แร็ก , ลีฝอิง แฟนตาซีสฺ)
Fronting like it’s all fun and games
(ฟ้อนดิง ไลค อิทซ ซอร์ ฟัน แอ็นด เกม)
Till they shoot ’em up bang
(ทิล เฑ ฌูท เอ็ม อัพ แบ็ง)
Then you see brains hang and you see we ain’t playin
(เด็น ยู ซี บเรน แฮ็ง แอ็นด ยู ซี วี เอน เพลย์ยิน)
Ain’t saying we ain’t layingdown at night and ain’t prayin
(เอน เซอิง วี เอน เลอิงดาว แอ็ท ไนท แอ็นด เอน เพลย์อิน)
I bully my way in this game, man I’m done playin
(ไอ บุลลิ มาย เว อิน ดีซ เกม , แม็น แอม ดัน เพลย์ยิน)
Man I’m done sayin that I’m done playin
(แม็น แอม ดัน เซย์อิน แดท แอม ดัน เพลย์ยิน)
I’mma start laying any of these motherf*cking cocks*ckers
(แอมมา ซทาท เลยิง เอนอิ อ็อฝ ฑิส มาเดอร์ฟักคิง ค็อค *ckers)
There’s no way I’mma back down, like a goddamn coward
(แดร์ โน เว แอมมา แบ็ค เดาน , ไลค เก ก๊อดแดม เคาเอิด)
I can’t, how would I look as man bowing to his knees
(ไอ แค็นท , เฮา เวิด ดาย ลุค แอ็ส แม็น โบวลิง ทู ฮิส นี)
Like the mad cow disease, let somebody lash out at me
(ไลค เดอะ แม็ด เคา ดิสีส , เล็ท ซัมบอดี้ แล็ฌ เอ้า แอ็ท มี)
And not lash back out at ’em, please
(แอ็นด น็อท แล็ฌ แบ็ค เอ้า แอ็ท เอ็ม , พลีส)
Oh, whoa, yo, ho, hold up, oh no, not me
(โอ , โว้ว , โย , โฮ , โฮลด อัพ , โอ โน , น็อท มี)
Not Marshall, you wanna see Marshall?
(น็อท มาร์แชลล์ , ยู วอนนา ซี มาร์แชลล์)
I’ll show you Marshall, I try to show you art
(อิล โฌ ยู มาร์แชลล์ , ไอ ทไร ทู โฌ ยู อาท)
Put you just pick it apart, so I see I have to start
(พัท ยู จัซท พิค อิท อะพาท , โซ ไอ ซี ไอ แฮ็ฝ ทู ซทาท)
Showing you f*cken old farts a whole other side
(โชว์วิง ยู เอฟ *cken โอลด ฟาท ซา โฮล อัฑเออะ ไซด)
I wanted to not show you, so you know you’re not dealing with
(ไอ ว็อนท ทู น็อท โฌ ยู , โซ ยู โน ยัวร์ น็อท ดีลลิง วิฑ)
Some f*cken marshmellow, little soft yellow
(ซัม เอฟ *cken มาชเมลโลว , ลิ๊ทเทิ่ล ซ็อฟท เยลโล)
Punk p*ssy, who’s heart’s Jello, ’cause
(พรัค พี *ssy , ฮู ฮาท เจลโล่ , คอส)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Right now I’m on the edge
(ไรท เนา แอม ออน ดิ เอ็จ)
So don’t push me
(โซ ด้อนท์ พุฌ มี)
I aim straight for your head
(ไอ เอม ซทเรท ฟอ ยุร เฮ็ด)
So don’t push me
(โซ ด้อนท์ พุฌ มี)
Fill your ass up with lead
(ฟิล ยุร อาซ อัพ วิฑ เล็ด)
So don’t push me
(โซ ด้อนท์ พุฌ มี)
I got something for your ass, keep thinking I’m p*ssy
(ไอ ก็อท ซัมติง ฟอ ยุร อาซ , คีพ ติ้งกิง แอม พี *ssy)

Right now I’m on the edge
(ไรท เนา แอม ออน ดิ เอ็จ)
So don’t push me
(โซ ด้อนท์ พุฌ มี)
I aim straight for your head
(ไอ เอม ซทเรท ฟอ ยุร เฮ็ด)
So don’t push me
(โซ ด้อนท์ พุฌ มี)
Fill your ass up with lead
(ฟิล ยุร อาซ อัพ วิฑ เล็ด)
So don’t push me
(โซ ด้อนท์ พุฌ มี)
I got something for your ass, keep thinking I’m p*ssy
(ไอ ก็อท ซัมติง ฟอ ยุร อาซ , คีพ ติ้งกิง แอม พี *ssy)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Push Me คำอ่าน 50 Cent feat Lloyd Banks and Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น