เนื้อเพลง Paradise คำอ่าน LL Cool J

{*Amerie harmonizes*}
( { *เอมเมอร์รี ฮาโมะไนส * })

[LL] 10..
([ LL ] 10)
[Am] Mm, MMM, mmm, mmm
([ แอ็ม ] อึมมมม , อึม , อึม , อึม)

[Intro: Amerie]
([ อินโทร : เอมเมอร์รี ])
If you need me baby I’m, FOR, real
(อิฟ ยู นีด มี เบบิ แอม , ฟอ , ริแอ็ล)
The rest of your life, I’ll take you to paradise..
(เดอะ เร็ซท อ็อฝ ยุร ไลฟ , อิล เทค ยู ทู แพระไดส)
If you want it baby just, BE, real
(อิฟ ยู ว็อนท ดิธ เบบิ จัซท , บี , ริแอ็ล)
The rest of your life, I’ll take you to paradise
(เดอะ เร็ซท อ็อฝ ยุร ไลฟ , อิล เทค ยู ทู แพระไดส)
I’m gonna give-a-you all my love, yeah
(แอม กอนนะ กิฝ อะ ยู ออล มาย ลัฝ , เย่)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
We went through this before
(วี เว็นท ธรู ดีซ บิโฟ)
Actin like the L’s can’t bag ’em no more
(แอสติน ไลค เดอะ Ls แค็นท แบ็ก เอ็ม โน โม)
Nightgown draggin on the heated marble floor
(ไนท์กรอน แดรกกิน ออน เดอะ ฮีท ม๊าร์เบิ้ล ฟโล)
Flash Cartier when you open up the door – slide these on baby
(ฟแล็ฌ คาร์ดีเอ ฮเว็น ยู โอเพ็น อัพ เดอะ โด ซไลด ฑิส ออน เบบิ)
So b*tter, still relate to the gutter
(โซ บี *tter , ซทิล ริเลท ทู เดอะ กัทเทอะ)
Just your lifestyle’s different, spirit uplifted
(จัซท ยุร ไลฟ์สตายอฺ ดีฟเฟอะเร็นท , ซพีริท อัพลิฟท)
Fell in love with a cat who’s gifted
(เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ อะ แค็ท ฮู กิฟท)
Turn you back to paradise, damn I missed it
(เทิน ยู แบ็ค ทู แพระไดส , แด็ม นาย มิซ ดิท)
Pop a bottle, light a purple candle
(พ็อพ อะ บ๊อทเทิ่ล , ไลท ดา เพ๊อร์เพิ่ล แค๊นเดิ้ล)
I got somethin that you can’t quite handle, that’s why you love me
(ไอ ก็อท ซัมติน แดท ยู แค็นท คไวท แฮ๊นเดิ้ล , แด๊ท ฮไว ยู ลัฝ มี)
Pour bubbly, glow from the flame make your skin shine lovely
(โพ บั๊บบี้ , กโล ฟร็อม เดอะ ฟเลม เมค ยุร ซคิน ไฌน ลัฝลิ)
I’m sayin baby
(แอม เซย์อิน เบบิ)
Touch it why don’tcha [ohh] touch it why don’tcha [ohh]
(ทั๊ช อิท ฮไว ด้อนชา [ โอ้ ] ทั๊ช อิท ฮไว ด้อนชา [ โอ้ ])
Touch it why don’tcha [ayy] touch it why don’tcha [mmm]
(ทั๊ช อิท ฮไว ด้อนชา [ อาย ] ทั๊ช อิท ฮไว ด้อนชา [ อึม ])
Hey girl.. aw, girl!
(เฮ เกิล อาว , เกิล !)
Hey girl, I wanna rock your world
(เฮ เกิล , ไอ วอนนา ร็อค ยุร เวิลด)

[Chorus: Amerie] + [LL]
([ โครัซ : เอมเมอร์รี ] + [ LL ])
If you need me baby I’m, FOR, real
(อิฟ ยู นีด มี เบบิ แอม , ฟอ , ริแอ็ล)
The rest of your life, I’ll take you to paradise..
(เดอะ เร็ซท อ็อฝ ยุร ไลฟ , อิล เทค ยู ทู แพระไดส)
[Paradise, is very nice]
([ แพระไดส , อีส เฝริ ไน๊ซ์ ])
If you want it baby just, BE, real
(อิฟ ยู ว็อนท ดิธ เบบิ จัซท , บี , ริแอ็ล)
The rest of your life, I’ll take you to paradise [uh, uh]
(เดอะ เร็ซท อ็อฝ ยุร ไลฟ , อิล เทค ยู ทู แพระไดส [ อา , อา ])
I’m gonna give-a-you all my love, yeah
(แอม กอนนะ กิฝ อะ ยู ออล มาย ลัฝ , เย่)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Next phase is this
(เน็คซท เฟส อีส ดีซ)
Black sand, Tahiti, ten days to reminisce
(บแล็ค แซ็นด , ทาฮีดี , เท็น เด ทู ริมมีนิด)
God’s my witness [uh]
(ก็อด มาย วีทเน็ซ [ อา ])
I paid the price for paradise, so I’m livin this
(ไอ เพลด เดอะ พไรซ ฟอ แพระไดส , โซ แอม ลีฝอิน ดีซ)
I never limit myself, the L’s fearless
(ไอ เนฝเออะ ลีมอิท ไมเซลฟ , เดอะ Ls เฟียเล็ซ)
Lay back while I illuminate the darkness
(เล แบ็ค ฮไวล ไอ อิลยูมิเนท เดอะ ดาคเน็ซ)
Like it smooth don’tcha
(ไลค อิท ซมูฑ ด้อนชา)
Make it move won’tcha, think I won’t?
(เมค อิท มูฝ ว้อนชา , ธิงค ไอ ว็อนท)
Take you to your peak I know them other cats don’t
(เทค ยู ทู ยุร พีค ไอ โน เฑ็ม อัฑเออะ แค็ท ด้อนท์)
And it won’t stop – this is beyond paper
(แอ็นด ดิท ว็อนท ซท็อพ ดีซ ซิส บิยอนด เพเพอะ)
First I get your mind right, then I might drape ya
(เฟิซท ไอ เก็ท ยุร ไมนด ไรท , เด็น นาย ไมท ดเรพ ยา)
Never pimpin, raise my girls well
(เนฝเออะ พิมปิน , เรส มาย เกิล เว็ล)
Young thoroughbreds get schoolled by Uncle L.L.
(ยัง เต้อเบดสฺ เก็ท สคูฃทฺ ไบ อั๊งเคิ่ล แอล แอล)
C-double, L tattooed on the bubble
(ซี ดั๊บเบิ้ล , แอล แท็ททู ออน เดอะ บั๊บเบิ้ล)
I lay the mink down, let you walk over a puddle
(ไอ เล เดอะ มิงค เดาน , เล็ท ยู วอค โอเฝอะ รา พาทเดว)
True love is so rare
(ทรู ลัฝ อีส โซ แร)
But don’t you worry I ain’t goin nowhere
(บัท ด้อนท์ ยู เวอริ ไอ เอน โกอิน โนแวร์)

[Chorus] w/ minor variations
([ โครัซ ] ดับบิว / ไมเนอะ แฝริเอฌัน)

[Interlude: Amerie]
([ อีนเทิลยูด : เอมเมอร์รี ])
Trust me, trust me, trust – me, baby
(ทรัซท มี , ทรัซท มี , ทรัซท มี , เบบิ)
Rest of your life I’ll take you to paradise
(เร็ซท อ็อฝ ยุร ไลฟ อิล เทค ยู ทู แพระไดส)
I’ll take you to paradise, oooohh
(อิล เทค ยู ทู แพระไดส , โอ้ฮู)
So won’t you try me, try me – try, this, lady
(โซ ว็อนท ยู ทไร มี , ทไร มี ทไร , ดีซ , เลดิ)
Rest of your life I’ll take you to paradise
(เร็ซท อ็อฝ ยุร ไลฟ อิล เทค ยู ทู แพระไดส)
I’m gonna give-a-you all my love, yeah
(แอม กอนนะ กิฝ อะ ยู ออล มาย ลัฝ , เย่)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Belly to belly, one hand on the jelly
(เบลลิ ทู เบลลิ , วัน แฮ็นด ออน เดอะ เจลลิ)
At the telly on the celly – get that money Elle
(แอ็ท เดอะ เทลลิ ออน เดอะ เซลลี่ เก็ท แดท มันอิ เอล)
Please believe it, if the mind can conceive it
(พลีส บิลีฝ อิท , อิฟ เดอะ ไมนด แค็น ค็อนซีฝ อิท)
then the man can achieve it; you gotta breathe it
(เด็น เดอะ แม็น แค็น อะชีฝ อิท ; ยู กอททะ บรีฑ อิท)
And I breathe deep, I’m one with the universe
(แอ็นด ดาย บรีฑ ดีพ , แอม วัน วิฑ ดิ ยูนิเฝิซ)
Minimum, ten percent go to God first
(มีนอิมัม , เท็น เพอร์เซ็น โก ทู ก็อด เฟิซท)
Lay back baby, close your eyes
(เล แบ็ค เบบิ , คโลส ยุร ไอ)
Ice on the pinky finger froze your thighs
(ไอซ ออน เดอะ พีงคอิ ฟีงเกอะ ฟโรส ยุร ไธ)
So much shade baby, the waterbed fries
(โซ มัช เฌด เบบิ , เดอะ วอเทอะริ ฟายสฺ)
Walk around nude in the suite yellin, “Recognize!”
(วอค อะเรานด นยูด อิน เดอะ ซวีท เยลลิน , ” เรคอ็อกไนส ! “)
Do your dance, baby pour me a class
(ดู ยุร ดานซ , เบบิ โพ มี อะ คลาซ)
It feels so good to have the world in a smash
(อิท ฟีล โซ เกิด ทู แฮ็ฝ เดอะ เวิลด อิน อะ ซแม็ฌ)
Touch it why don’tcha [ohh] touch it why don’tcha [ohh]
(ทั๊ช อิท ฮไว ด้อนชา [ โอ้ ] ทั๊ช อิท ฮไว ด้อนชา [ โอ้ ])
Touch it why don’tcha [ayy] touch it why don’tcha [mmm]
(ทั๊ช อิท ฮไว ด้อนชา [ อาย ] ทั๊ช อิท ฮไว ด้อนชา [ อึม ])
Hey girl.. aw, girl!
(เฮ เกิล อาว , เกิล !)
Hey girl, I wanna rock your world
(เฮ เกิล , ไอ วอนนา ร็อค ยุร เวิลด)

[Chorus] w/ minor variations
([ โครัซ ] ดับบิว / ไมเนอะ แฝริเอฌัน)

{*Amerie ad libs*}
({ *เอมเมอร์รี แอ็ด ลิบสฺ * })

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Yea yea, gotta keep your eyes on the prize baby
(เย เย , กอททะ คีพ ยุร ไอ ออน เดอะ พไรส เบบิ)
Sky’s the limit
(ซไค เดอะ ลีมอิท)
If you can see it, you can be it
(อิฟ ยู แค็น ซี อิท , ยู แค็น บี อิท)
Ha ha, it’s on you, word up
(ฮา ฮา , อิทซ ออน ยู , เวิด อัพ)
Everybody put your hands in the air
(เอวี่บอดี้ พัท ยุร แฮ็นด ซิน ดิ แอ)
It’s high time baby
(อิทซ ไฮ ไทม เบบิ)
One love, one God, recognize, uhh
(วัน ลัฝ , วัน ก็อด , เรคอ็อกไนส , อา)

[Amerie]
([ เอมเมอร์รี ])
If you need me, just call me
(อิฟ ยู นีด มี , จัซท คอล มี)
Said if you want me, just be for reallll
(เซ็ด อิฟ ยู ว็อนท มี , จัซท บี ฟอ รีเอวเออ)
And if you like me, come and talk to me
(แอ็นด อิฟ ยู ไลค มี , คัม แอ็นด ทอค ทู มี)
And if you want me, tell me how you feeelll
(แอ็นด อิฟ ยู ว็อนท มี , เท็ล มี เฮา ยู ฟีเอว)

[Chorus] – fades out
([ โครัซ ] เฝด เอ้า)

[feat. Amerie]
([ ฟีท เอมเมอร์รี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Paradise คำอ่าน LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น