เนื้อเพลง Dangerous คำอ่าน Michael Jackson

The Way She Came Into The Place
( เว ชี เคม อีนทุ เดอะ พเลซ)
I Knew Right Then And There
(ไอ นยู ไรท เด็น แอ็นด แดร์)
There Was Something Different
(แดร์ วอส ซัมติง ดีฟเฟอะเร็นท)
About This Girl
(อะเบาท ดีซ เกิล)

The Way She Moved
(เดอะ เว ชี มูฝ)
Her Hair Her Face Her Lines
(เฮอ แฮ เฮอ เฟซ เฮอ ไลน)
Divinity In Motion
(ดิฝีนอิทิ อิน โมฌัน)

As She Stalked The Room
(แอ็ส ชี ซทอค เดอะ รุม)
I Could Feel The Aura
(ไอ เคิด ฟีล ดิ ออระ)
Of Her Presence
(อ็อฝ เฮอ พเรสเอ็นซ)
Every Head Turned
(เอฝริ เฮ็ด เทิน)
Feeling Passion And Lust
(ฟีลอิง แพฌอัน แอ็นด ลัซท)

The Girl Was Persuasive
(เดอะ เกิล วอส เพิซเวซิฝ)
The Girl I Could Not Trust
(เดอะ เกิล ไอ เคิด น็อท ทรัซท)
The Girl Was Bad
(เดอะ เกิล วอส แบ็ด)
The Girl Was Dangerous
(เดอะ เกิล วอส เดนเจอะรัซ)

I Never Knew But I Was
(ไอ เนฝเออะ นยู บัท ไอ วอส)
Walking The Line
(วอคกิง เดอะ ไลน)
Come Go With Me
(คัม โก วิฑ มี)
I Said I Have No Time
(ไอ เซ็ด ดาย แฮ็ฝ โน ไทม)
And Don’t You Pretend We Didn’t
(แอ็นด ด้อนท์ ยู พริเทนด วี ดิ๊นอิน)
Talk On The Phone
(ทอค ออน เดอะ โฟน)
My Baby Cried
(มาย เบบิ คไร)
She Left Me Standing Alone
(ชี เล็ฟท มี ซแทนดิง อะโลน)

She’s So Dangerous
(ชี โซ เดนเจอะรัซ)
The Girl Is So Dangerous
(เดอะ เกิล อีส โซ เดนเจอะรัซ)
Take Away My Money
(เทค อะเว มาย มันอิ)
Throw Away My Time
(ธโร อะเว มาย ไทม)
You Can Call Me Honey
(ยู แค็น คอล มี ฮันอิ)
But You’re No Damn Good For Me
(บัท ยัวร์ โน แด็ม เกิด ฟอ มี)

She Came At Me In Sections
(ชี เคม แอ็ท มี อิน เซคฌัน)
With The Eyes Of Desire
(วิฑ ดิ ไอ อ็อฝ ดิไสร)
I Fell Trapped Into Her
(ไอ เฟ็ล แทร๊พ อีนทุ เฮอ)
Web Of Sin
(เว็บ อ็อฝ ซิน)
A Touch A Kiss
(อะ ทั๊ช อะ คิซ)
A Whisper Of Love
(อะ ฮวีซเพอะ อ็อฝ ลัฝ)
I Was At The Point
(ไอ วอส แอ็ท เดอะ พอยนท)
Of No Return
(อ็อฝ โน ริเทิน)

Deep In The Darkness Of
(ดีพ อิน เดอะ ดาคเน็ซ อ็อฝ)
Passion’s Insanity
(แพฌอัน อินแซนอิทิ)
I Felt Taken By Lust’s
(ไอ เฟ็ลท เทคเอ็น ไบ ลัซท)
Strange Inhumanity
(ซทเรนจ อินฮิวแมนอิทิ)
This Girl Was Persuasive
(ดีซ เกิล วอส เพิซเวซิฝ)
This Girl I Could Not Trust
(ดีซ เกิล ไอ เคิด น็อท ทรัซท)
The Girl Was Bad
(เดอะ เกิล วอส แบ็ด)
The Girl Was Dangerous
(เดอะ เกิล วอส เดนเจอะรัซ)

I Never Knew
(ไอ เนฝเออะ นยู)
But I Was Living In Vain
(บัท ไอ วอส ลีฝอิง อิน เฝน)
She Called My House
(ชี คอล มาย เฮาซ)
She Said You Know My Name
(ชี เซ็ด ยู โน มาย เนม)
And Don’t You Pretend
(แอ็นด ด้อนท์ ยู พริเทนด)
You Never Did Me Before
(ยู เนฝเออะ ดิด มี บิโฟ)
With Tears In Her Eyes
(วิฑ เทีย ซิน เฮอ ไอ)
My Baby Walked Out The Door
(มาย เบบิ วอค เอ้า เดอะ โด)

She’s So Dangerous
(ชี โซ เดนเจอะรัซ)
The Girl Is So Dangerous
(เดอะ เกิล อีส โซ เดนเจอะรัซ)
Take Away My Money
(เทค อะเว มาย มันอิ)
Throw Away My Time
(ธโร อะเว มาย ไทม)
You Can Call Me Honey
(ยู แค็น คอล มี ฮันอิ)
But You’re No Damn Good For Me
(บัท ยัวร์ โน แด็ม เกิด ฟอ มี)

Dangerous
(เดนเจอะรัซ)
The Girl Is So Dangerous
(เดอะ เกิล อีส โซ เดนเจอะรัซ)
I Have To Pray To God
(ไอ แฮ็ฝ ทู พเร ทู ก็อด)
’cause I Know How
(คอส ไอ โน เฮา)
Lust Can Blind
(ลัซท แค็น บไลนด)
It’s A Passion In My Soul
(อิทซ ซา แพฌอัน อิน มาย โซล)
But You’re No Damn Lover
(บัท ยัวร์ โน แด็ม ลัฝเออะ)
Friend Of Mine
(ฟเร็นด อ็อฝ ไมน)

I Can Not Sleep Alone Tonight
(ไอ แค็น น็อท ซลีพ อะโลน ทุไนท)
My Baby Left Me Here Tonight
(มาย เบบิ เล็ฟท มี เฮียร ทุไนท)
I Cannot Cope ’til It’s All Right
(ไอ แคนน็อท โคพ ทิล อิทซ ซอร์ ไรท)
You And Your Manipulation
(ยู แอ็นด ยุร มะนิพิวเลฌัน)
You Hurt My Baby
(ยู เฮิท มาย เบบิ)

And Then It Happened
(แอ็นด เด็น หนิด แฮพเพ็น)
She Touched Me
(ชี ทั๊ช มี)
For The Lips Of
(ฟอ เดอะ ลิพ อ็อฝ)
A Strange Woman
(อะ ซทเรนจ วูมเอิน)
Drop As A Honeycomb
(ดร็อพ แอ็ส ซา ฮันนี่คอม)
And Her Mouth Was
(แอ็นด เฮอ เมาธ วอส)
Smoother Than Oil
(สมูดเดอร์ แฑ็น ออยล)
But Her Inner Spirit And Words
(บัท เฮอ อีนเนอะ ซพีริท แอ็นด เวิด)
Were As Sharp As
(เวอ แอ็ส ชาร์พ แอ็ส)
A Two Edged Sword
(อะ ทู เอ็จ โซด)
But I Loved It
(บัท ไอ ลัฝ ดิท)
’cause It’s Dangerous
(คอส อิทซ เดนเจอะรัซ)

Dangerous
(เดนเจอะรัซ)
The Girl Is So Dangerous
(เดอะ เกิล อีส โซ เดนเจอะรัซ)
Take Away My Money
(เทค อะเว มาย มันอิ)
Throw Away My Time
(ธโร อะเว มาย ไทม)
You Can Call Me Honey
(ยู แค็น คอล มี ฮันอิ)
But You’re No Damn Good For Me
(บัท ยัวร์ โน แด็ม เกิด ฟอ มี)

Dangerous
(เดนเจอะรัซ)
The Girl Is So Dangerous
(เดอะ เกิล อีส โซ เดนเจอะรัซ)
Take Away My Money
(เทค อะเว มาย มันอิ)
Throw Away My Time
(ธโร อะเว มาย ไทม)
You Can Call Me Honey
(ยู แค็น คอล มี ฮันอิ)
But You’re No Damn Good For Me
(บัท ยัวร์ โน แด็ม เกิด ฟอ มี)

Dangerous
(เดนเจอะรัซ)
The Girl Is So Dangerous
(เดอะ เกิล อีส โซ เดนเจอะรัซ)
Take Away My Money
(เทค อะเว มาย มันอิ)
Throw Away My Time
(ธโร อะเว มาย ไทม)
You Can Call Me Honey
(ยู แค็น คอล มี ฮันอิ)
But You’re No Damn Good For Me
(บัท ยัวร์ โน แด็ม เกิด ฟอ มี)

Dangerous
(เดนเจอะรัซ)
The Girl Is So Dangerous
(เดอะ เกิล อีส โซ เดนเจอะรัซ)
I Have To Pray To God
(ไอ แฮ็ฝ ทู พเร ทู ก็อด)
’cause I Know How
(คอส ไอ โน เฮา)
Lust Can Blind
(ลัซท แค็น บไลนด)
It’s A Passion In My Soul
(อิทซ ซา แพฌอัน อิน มาย โซล)
But You’re No Damn Lover
(บัท ยัวร์ โน แด็ม ลัฝเออะ)
Friend Of Mine
(ฟเร็นด อ็อฝ ไมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dangerous คำอ่าน Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น