เนื้อเพลง Runnin’ (Dying to Live) คำอ่านไทย 2Pac feat The Notorious B.I.G.

[Man interviewing 2pac]
([ แม็น อินเทอร์วิวลิง 2pac ])
Between you and Biggie was like who gon who gon who rules the the entertainment industry basically i was like this is like a f*ckin
(บีทวิน ยู แอ็นด บิ๊กกี้ วอส ไลค ฮู ก็อน ฮู ก็อน ฮู รูล เดอะ ดิ เอนเทอะเทนเม็นท อีนดัซทริ เบซซิคอลลี่ ไอ วอส ไลค ดีซ ซิส ไลค เก เอฟ *ckin)
ellection you know what im sayin
(เอลเลคเชิน ยู โน ฮว็อท แอม เซย์อิน)
[2pac talking] it is it is that me and biggie situation was smaller than that me and biggie situation was like
([ 2pac ทอคอิง ] อิท อีส ซิท อีส แดท มี แอ็นด บิ๊กกี้ ซิชิวเอฌัน วอส สเมลเลอ แฑ็น แดท มี แอ็นด บิ๊กกี้ ซิชิวเอฌัน วอส ไลค)

[chorus]
([ โครัซ ])
Why am I fighting to live if I ‘m just living to fight?
(ฮไว แอ็ม ไอ ไฟท์ดิง ทู ไลฝ อิฟ ฟาย เอ็ม จัซท ลีฝอิง ทู ไฟท)
Why am I trying to see when there ain’t nothing in sight?
(ฮไว แอ็ม ไอ ทไรอิง ทู ซี ฮเว็น แดร์ เอน นัธอิง อิน ไซท)
Why am I trying to give when no one gives me a try?
(ฮไว แอ็ม ไอ ทไรอิง ทู กิฝ ฮเว็น โน วัน กิฝ มี อะ ทไร)
Why am I dying to live if I’m just living to die?
(ฮไว แอ็ม ไอ ไดอิง ทู ไลฝ อิฟ แอม จัซท ลีฝอิง ทู ได)

[B.I.G verse 1]
([ บี ไอ จี เฝิซ วัน ])
Check it, i grew up a f*cking screw up
(เช็ค อิท , ไอ กรู อัพ อะ เอฟ *ckings ซครู อัพ)
got introdused to the game got an ounce and f*cking blew up
(ก็อท อินโทรเดด ทู เดอะ เกม ก็อท แอน อันซ แอ็นด เอฟ *ckings บลู อัพ)
choping rocks over night
(โชวพิง ร็อค โอเฝอะ ไนท)
the n*gga Biggie Smalls trying to turn into black Frank White
(เดอะ เอ็น *gga บิ๊กกี้ ซมอล ทไรอิง ทู เทิน อีนทุ บแล็ค แฟร๊งค ฮไวท)
we had a codedress to change our description
(วี แฮ็ด อะ โค๊ดเดดสฺ ทู เชนจ เอ๊า ดิซครีพฌัน)
two cops is on the milkbox missing
(ทู ค็อพ ซิส ออน เดอะ มิ้วบอกซฺ มีซซิง)
showed they codes know they got stepped on
(โฌ เฑ โคด โน เฑ ก็อท สตอปชฺ ออน)
a fist full of bullets a chest full of teflon
(อะ ฟิซท ฟูล อ็อฝ บูลเล็ท ซา เช็ซท ฟูล อ็อฝ เทฟรอน)
run from the police picture that
(รัน ฟร็อม เดอะ โพะลีซ พีคเชอะ แดท)
n*gga im too fat
(เอ็น *gga แอม ทู แฟ็ท)
i f*ck around and catch an asthma attack
(ไอ เอฟ *ck อะเรานด แอ็นด แค็ช แอน แอสมะ แอ็ทแทค)
thats why i bust back and dont face me
(แด๊ท ฮไว ไอ บัซท แบ็ค แอ็นด ด้อนท์ เฟซ มี)
when he drop take his glock and im swayze
(ฮเว็น ฮี ดร็อพ เทค ฮิส คล็อก แอ็นด แอม สเวซี่)
celebrate my escape
(เซลอิบเรท มาย เอ็ซเคพ)
sold a glock
(โซลด อะ คล็อก)
bust some weight
(บัซท ซัม เวท)
lay back i got some money to make
(เล แบ็ค ไอ ก็อท ซัม มันอิ ทู เมค)
madaf*cka
(madaf*cka)

[chorus]
([ โครัซ ])
Why am I fighting to live if I ‘m just living to fight?
(ฮไว แอ็ม ไอ ไฟท์ดิง ทู ไลฝ อิฟ ฟาย เอ็ม จัซท ลีฝอิง ทู ไฟท)
Why am I trying to see when there ain’t nothing in sight?
(ฮไว แอ็ม ไอ ทไรอิง ทู ซี ฮเว็น แดร์ เอน นัธอิง อิน ไซท)
Why am I trying to give when no one gives me a try?
(ฮไว แอ็ม ไอ ทไรอิง ทู กิฝ ฮเว็น โน วัน กิฝ มี อะ ทไร)
Why am I dying to live if I’m just living to die?
(ฮไว แอ็ม ไอ ไดอิง ทู ไลฝ อิฟ แอม จัซท ลีฝอิง ทู ได)

[2pac verse 2]
([ 2pac เฝิซ ทู ])
it’s on me
(อิทซ ออน มี)
but still im having memories of high speed
(บัท ซทิล แอม แฮฝวิ่ง เมรโมรี อ็อฝ ไฮ ซพีด)
when the cops crash
(ฮเว็น เดอะ ค็อพ คแร็ฌ)
as i laugh pushing the gas
(แอ็ส ซาย ลาฟ พุฌอิง เดอะ แก๊ซ)
while my glock blast
(ฮไวล มาย คล็อก บลาซท)
we was young and we was dumb but we had heart
(วี วอส ยัง แอ็นด วี วอส ดัม บัท วี แฮ็ด ฮาท)
in the dark will we survive through the bad parts
(อิน เดอะ ดาค วิล วี เซอะไฝฝ ธรู เดอะ แบ็ด พาท)
many dreams is what i had
(เมนอิ ดรีม ซิส ฮว็อท ไอ แฮ็ด)
and plenty wishes
(แอ็นด พเลนทิ วิซเชรด)
no hesitation in extermination of these snitches
(โน เฮสิเทฌัน อิน เอ็คซเทอมิเนฌัน อ็อฝ ฑิส สนิทเชด)
envious b*tches they still continue to purse me
(เอนเฝียซ บี *tches เฑ ซทิล ค็อนทีนยู ทู เพิซ มี)
a couple movies now the hole worlds trying to screw me
(อะ คั๊พเพิ่ล มูวี่ เนา เดอะ โฮล เวิลด ทไรอิง ทู ซครู มี)
even the cops trying to sue
(อีเฝ็น เดอะ ค็อพ ทไรอิง ทู ซยู)
so what can i do
(โซ ฮว็อท แค็น นาย ดู)
but stay true
(บัท ซเท ทรู)
sippin twenty two’s of brew
(ซิบปิ่น ทเวนทิ ทู อ็อฝ บรู)
and now the media is trying to test me
(แอ็นด เนา เดอะ มีเดียะ อีส ทไรอิง ทู เท็ซท มี)
got the prest asking question
(ก็อท เดอะ เพรส อาคกิ้ง คเวซชัน)
trying to stress me
(ทไรอิง ทู ซทเร็ซ มี)
missery is all i see
(เม็ดเซรี่ อีส ซอร์ ไอ ซี)
that my mind state
(แดท มาย ไมนด ซเทท)
my history with the police’s shake the crime rate
(มาย ฮีซโทะริ วิฑ เดอะ โพะลีซ เฌค เดอะ คไรม เรท)
my main man had two strikes
(มาย เมน แม็น แฮ็ด ทู ซทไรค)
slip got arrested and flipped
(ซลิพ ก็อท แอะเรซท แอ็นด ฟริพทฺ)
he sreamed THUG LIFE and empty a clip
(ฮี สรีมทฺ ธัก ไลฟ แอ็นด เอมทิ อะ คลิพ)
got shot runnin from the police
(ก็อท ฌ็อท รูนนิน ฟร็อม เดอะ โพะลีซ)

[chorus]
([ โครัซ ])
Why am I fighting to live if I ‘m just living to fight?
(ฮไว แอ็ม ไอ ไฟท์ดิง ทู ไลฝ อิฟ ฟาย เอ็ม จัซท ลีฝอิง ทู ไฟท)
Why am I trying to see when there ain’t nothing in sight?
(ฮไว แอ็ม ไอ ทไรอิง ทู ซี ฮเว็น แดร์ เอน นัธอิง อิน ไซท)
Why am I trying to give when no one gives me a try?
(ฮไว แอ็ม ไอ ทไรอิง ทู กิฝ ฮเว็น โน วัน กิฝ มี อะ ทไร)
Why am I dying to live if I’m just living to die?
(ฮไว แอ็ม ไอ ไดอิง ทู ไลฝ อิฟ แอม จัซท ลีฝอิง ทู ได)

[biggie talking]
([ บิ๊กกี้ ทอคอิง ])
I was
(ไอ วอส)
shocked at everything
(ฌ็อค แอ็ท เอ๊วี่ติง)
but i wans’t more shocked of
(บัท ไอ วอนสฺ โม ฌ็อค อ็อฝ)
him dieing
(ฮิม ดายอิ้ง)
i was more shocked at him
(ไอ วอส โม ฌ็อค แอ็ท ฮิม)
Pac is a strong dude you know
(แพค อีส ซา ซทร็อง ดยูด ยู โน)
i know dude know what im sayin
(ไอ โน ดยูด โน ฮว็อท แอม เซย์อิน)
he real strong so when they was like he got shot
(ฮี ริแอ็ล ซทร็อง โซ ฮเว็น เฑ วอส ไลค ฮี ก็อท ฌ็อท)
i was more like AGAIN
(ไอ วอส โม ไลค อะเกน)
huh you know what sayin
(ฮู ยู โน ฮว็อท เซย์อิน)
he always gettin shot or shot at
(ฮี ออลเว เกดดิน ฌ็อท ออ ฌ็อท แอ็ท)
he gon’ pull through this one again
(ฮี ก็อน พุล ธรู ดีซ วัน อะเกน)
make a few records about it
(เมค เก ฟยู เรคออด อะเบาท ดิธ)
and it’s goin to be over
(แอ็นด อิทซ โกอิน ทู บี โอเฝอะ)
you know what im sayin
(ยู โน ฮว็อท แอม เซย์อิน)
but he when he died i was like WHOA!
(บัท ฮี ฮเว็น ฮี ได ดาย วอส ไลค โว้ว !)
you know what im sayin
(ยู โน ฮว็อท แอม เซย์อิน)
but even though we was going thru our drama
(บัท อีเฝ็น โธ วี วอส โกอิ้ง ธรู เอ๊า ดรามะ)
i will never wish death on nobody
(ไอ วิล เนฝเออะ วิฌ เด็ธ ออน โนบอดี้)
you know
(ยู โน)
cause they be coming back from dearth [fade out]
(คอส เฑ บี คัมอิง แบ็ค ฟร็อม เดิธ [ เฝด เอ้า ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Runnin’ (Dying to Live) คำอ่านไทย 2Pac feat The Notorious B.I.G.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น