เนื้อเพลง Killing in The Name คำอ่านไทย Rage Against The Machine

Killing in the name of!
(คีลลิง อิน เดอะ เนม อ็อฝ !)
Some of those that work forces, are the same that burn crosses
(ซัม อ็อฝ โฑส แดท เวิค โฟซ , อาร์ เดอะ เซม แดท เบิน ครอสเซซ)
Some of those that work forces, are the same that burn crosses
(ซัม อ็อฝ โฑส แดท เวิค โฟซ , อาร์ เดอะ เซม แดท เบิน ครอสเซซ)
Some of those that work forces, are the same that burn crosses
(ซัม อ็อฝ โฑส แดท เวิค โฟซ , อาร์ เดอะ เซม แดท เบิน ครอสเซซ)
Some of those that work forces, are the same that burn crosses
(ซัม อ็อฝ โฑส แดท เวิค โฟซ , อาร์ เดอะ เซม แดท เบิน ครอสเซซ)
Huh!
(ฮู !)

Killing in the name of!
(คีลลิง อิน เดอะ เนม อ็อฝ !)
Killing in the name of
(คีลลิง อิน เดอะ เนม อ็อฝ)

And now you do what they told ya
(แอ็นด เนา ยู ดู ฮว็อท เฑ โทลด ยา)
And now you do what they told ya
(แอ็นด เนา ยู ดู ฮว็อท เฑ โทลด ยา)
And now you do what they told ya
(แอ็นด เนา ยู ดู ฮว็อท เฑ โทลด ยา)
And now you do what they told ya
(แอ็นด เนา ยู ดู ฮว็อท เฑ โทลด ยา)
And now you do what they told ya
(แอ็นด เนา ยู ดู ฮว็อท เฑ โทลด ยา)
And now you do what they told ya
(แอ็นด เนา ยู ดู ฮว็อท เฑ โทลด ยา)
And now you do what they told ya
(แอ็นด เนา ยู ดู ฮว็อท เฑ โทลด ยา)
And now you do what they told ya
(แอ็นด เนา ยู ดู ฮว็อท เฑ โทลด ยา)
And now you do what they told ya
(แอ็นด เนา ยู ดู ฮว็อท เฑ โทลด ยา)
And now you do what they told ya
(แอ็นด เนา ยู ดู ฮว็อท เฑ โทลด ยา)
And now you do what they told ya
(แอ็นด เนา ยู ดู ฮว็อท เฑ โทลด ยา)
But now you do what they told ya
(บัท เนา ยู ดู ฮว็อท เฑ โทลด ยา)
Well now you do what they told ya
(เว็ล เนา ยู ดู ฮว็อท เฑ โทลด ยา)

Those who died are justified, for wearing the badge, they’re the chosen whites
(โฑส ฮู ได อาร์ จัซทิไฟ , ฟอ เวียริง เดอะ แบ็จ , เดรว เดอะ โชเซ่น ฮไวท)
You justify those that died by wearing the badge, they’re the chosen whites
(ยู จัซทิไฟ โฑส แดท ได ไบ เวียริง เดอะ แบ็จ , เดรว เดอะ โชเซ่น ฮไวท)
Those who died are justified, for wearing the badge, they’re the chosen whites
(โฑส ฮู ได อาร์ จัซทิไฟ , ฟอ เวียริง เดอะ แบ็จ , เดรว เดอะ โชเซ่น ฮไวท)
You justify those that died by wearing the badge, they’re the chosen whites
(ยู จัซทิไฟ โฑส แดท ได ไบ เวียริง เดอะ แบ็จ , เดรว เดอะ โชเซ่น ฮไวท)

Some of those that work forces, are the same that burn crosses
(ซัม อ็อฝ โฑส แดท เวิค โฟซ , อาร์ เดอะ เซม แดท เบิน ครอสเซซ)
Some of those that work forces, are the same that burn crosses
(ซัม อ็อฝ โฑส แดท เวิค โฟซ , อาร์ เดอะ เซม แดท เบิน ครอสเซซ)
Some of those that work forces, are the same that burn crosses
(ซัม อ็อฝ โฑส แดท เวิค โฟซ , อาร์ เดอะ เซม แดท เบิน ครอสเซซ)
Some of those that work forces, are the same that burn crosses
(ซัม อ็อฝ โฑส แดท เวิค โฟซ , อาร์ เดอะ เซม แดท เบิน ครอสเซซ)
Uggh!
(Uggh !)

Killing in the name of!
(คีลลิง อิน เดอะ เนม อ็อฝ !)
Killing in the name of
(คีลลิง อิน เดอะ เนม อ็อฝ)

And now you do what they told ya
(แอ็นด เนา ยู ดู ฮว็อท เฑ โทลด ยา)
And now you do what they told ya
(แอ็นด เนา ยู ดู ฮว็อท เฑ โทลด ยา)
And now you do what they told ya
(แอ็นด เนา ยู ดู ฮว็อท เฑ โทลด ยา)
And now you do what they told ya
(แอ็นด เนา ยู ดู ฮว็อท เฑ โทลด ยา)
And now you do what they told ya, now you’re under control [7 times]
(แอ็นด เนา ยู ดู ฮว็อท เฑ โทลด ยา , เนา ยัวร์ อันเดอะ ค็อนทโรล [ เซฝเว่น ไทม ])
And now you do what they told ya, now you’re under control
(แอ็นด เนา ยู ดู ฮว็อท เฑ โทลด ยา , เนา ยัวร์ อันเดอะ ค็อนทโรล)
And now you do what they told ya, now you’re under control
(แอ็นด เนา ยู ดู ฮว็อท เฑ โทลด ยา , เนา ยัวร์ อันเดอะ ค็อนทโรล)
And now you do what they told ya, now you’re under control
(แอ็นด เนา ยู ดู ฮว็อท เฑ โทลด ยา , เนา ยัวร์ อันเดอะ ค็อนทโรล)
And now you do what they told ya, now you’re under control
(แอ็นด เนา ยู ดู ฮว็อท เฑ โทลด ยา , เนา ยัวร์ อันเดอะ ค็อนทโรล)
And now you do what they told ya, now you’re under control
(แอ็นด เนา ยู ดู ฮว็อท เฑ โทลด ยา , เนา ยัวร์ อันเดอะ ค็อนทโรล)
And now you do what they told ya, now you’re under control
(แอ็นด เนา ยู ดู ฮว็อท เฑ โทลด ยา , เนา ยัวร์ อันเดอะ ค็อนทโรล)
And now you do what they told ya!
(แอ็นด เนา ยู ดู ฮว็อท เฑ โทลด ยา !)

Those who died are justified, for wearing the badge, they’re the chosen whites
(โฑส ฮู ได อาร์ จัซทิไฟ , ฟอ เวียริง เดอะ แบ็จ , เดรว เดอะ โชเซ่น ฮไวท)
You justify those that died by wearing the badge, they’re the chosen whites
(ยู จัซทิไฟ โฑส แดท ได ไบ เวียริง เดอะ แบ็จ , เดรว เดอะ โชเซ่น ฮไวท)
Those who died are justified, for wearing the badge, they’re the chosen whites
(โฑส ฮู ได อาร์ จัซทิไฟ , ฟอ เวียริง เดอะ แบ็จ , เดรว เดอะ โชเซ่น ฮไวท)
You justify those that died by wearing the badge, they’re the chosen whites
(ยู จัซทิไฟ โฑส แดท ได ไบ เวียริง เดอะ แบ็จ , เดรว เดอะ โชเซ่น ฮไวท)
Come on!
(คัมมอน !)

Yeah! Come on!
(เย่ ! คัมมอน !)

F*ck you, I won’t do what you tell me
(เอฟ *ck ยู , ไอ ว็อนท ดู ฮว็อท ยู เท็ล มี)
F*ck you, I won’t do what you tell me
(เอฟ *ck ยู , ไอ ว็อนท ดู ฮว็อท ยู เท็ล มี)
F*ck you, I won’t do what you tell me
(เอฟ *ck ยู , ไอ ว็อนท ดู ฮว็อท ยู เท็ล มี)
F*ck you, I won’t do what you tell me
(เอฟ *ck ยู , ไอ ว็อนท ดู ฮว็อท ยู เท็ล มี)
F*ck you, I won’t do what you tell me
(เอฟ *ck ยู , ไอ ว็อนท ดู ฮว็อท ยู เท็ล มี)
F*ck you, I won’t do what you tell me
(เอฟ *ck ยู , ไอ ว็อนท ดู ฮว็อท ยู เท็ล มี)
F*ck you, I won’t do what you tell me
(เอฟ *ck ยู , ไอ ว็อนท ดู ฮว็อท ยู เท็ล มี)
F*ck you, I won’t do what you tell me
(เอฟ *ck ยู , ไอ ว็อนท ดู ฮว็อท ยู เท็ล มี)
F*ck you, I won’t do what you tell me!
(เอฟ *ck ยู , ไอ ว็อนท ดู ฮว็อท ยู เท็ล มี !)
F*ck you, I won’t do what you tell me!
(เอฟ *ck ยู , ไอ ว็อนท ดู ฮว็อท ยู เท็ล มี !)
F*ck you, I won’t do what you tell me!
(เอฟ *ck ยู , ไอ ว็อนท ดู ฮว็อท ยู เท็ล มี !)
F*ck you, I won’t do what you tell me!
(เอฟ *ck ยู , ไอ ว็อนท ดู ฮว็อท ยู เท็ล มี !)
F*ck you, I won’t do what you tell me!
(เอฟ *ck ยู , ไอ ว็อนท ดู ฮว็อท ยู เท็ล มี !)
F*ck you, I won’t do what you tell me!
(เอฟ *ck ยู , ไอ ว็อนท ดู ฮว็อท ยู เท็ล มี !)
F*ck you, I won’t do what you tell me!
(เอฟ *ck ยู , ไอ ว็อนท ดู ฮว็อท ยู เท็ล มี !)
F*ck you, I won’t do what you tell me!
(เอฟ *ck ยู , ไอ ว็อนท ดู ฮว็อท ยู เท็ล มี !)
Motherf*cker!
(Motherf*cker !)
Uggh!
(Uggh !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Killing in The Name คำอ่านไทย Rage Against The Machine

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น