เนื้อเพลง Imma Be คำอ่านไทย Black Eyed Peas

[Imma be, imma be – imma imma imma be
([ แอมมา บี , แอมมา บี แอมมา แอมมา แอมมา บี)
Imma be, imma be – imma imma imma be
(แอมมา บี , แอมมา บี แอมมา แอมมา แอมมา บี)
Imma be, imma be – imma imma imma be
(แอมมา บี , แอมมา บี แอมมา แอมมา แอมมา บี)
Imma be be be be imma imma be
(แอมมา บี บี บี บี แอมมา แอมมา บี)
Imma be be be be imma imma be
(แอมมา บี บี บี บี แอมมา แอมมา บี)
Imma be be be be imma imma be]
(แอมมา บี บี บี บี แอมมา แอมมา บี ])

[Fergie:]
([ เฟอร์กี้ : ])
Imma be on the next level
(แอมมา บี ออน เดอะ เน็คซท เลฟเอ็ล)
Imma be rockin over that bass treble
(แอมมา บี รอคกิน โอเฝอะ แดท แบ็ซ เท่เบิล)
Imma be chillin with my mutha mutha crew
(แอมมา บี ชิลลินวิฑ มาย มาตดา มาตดา ครู)
Imma be makin all them deals you wanna do [hah]
(แอมมา บี เมกิน ออล เฑ็ม ดีล ยู วอนนา ดู [ ฮ๊า ])
Imma be up in that maylist flicks
(แอมมา บี อัพ อิน แดท เมย์ลิท ฟลิค)
Doin one-handed flips, and imma be
(โดย วัน แฮ็นด ฟลิพ , แอ็นด แอมมา บี)
Sippin on drinks cause
(ซิบปิ่น ออน ดริงค คอส)
Imma be shakin my hips
(แอมมา บี เชคกินมาย ฮิพ)
You gon be lickin your lips
(ยู ก็อน บี ลิคคิน ยุร ลิพ)
Imma be takin them pics
(แอมมา บี ทอคกิ่น เฑ็ม พิค)
Lookin all fly and sh*t
(ลุคกิน ออล ฟไล แอ็นด ฌะ *ที)
Imma be the flyest chick [so fly]
(แอมมา บี เดอะ ฟายเอส ชิค [ โซ ฟไล ])
Imma be spreadin my wings
(แอมมา บี สเปรสดิน มาย วิง)
Imma be doin my thing [do it do it]okay
(แอมมา บี โดย มาย ธิง [ ดู อิท ดู อิท ] โอเค)

Imma imma swing it this way, [imma imma] imma imma swing it that way
(แอมมา แอมมา ซวิง อิท ดีซ เว , [ แอมมา แอมมา ] แอมมา แอมมา ซวิง อิท แดท เว)
This is Fergie-Fergie, and imma [imma] be here to say
(ดีซ ซิส เฟอร์กี้ เฟอร์กี้ , แอ็นด แอมมา [ แอมมา ] บี เฮียร ทู เซ)
21st century till the end of the day
(21st เซนเชอะริ ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เด)

Imma be, imma be – imma imma imma be
(แอมมา บี , แอมมา บี แอมมา แอมมา แอมมา บี)
Imma be, imma be – imma imma imma be
(แอมมา บี , แอมมา บี แอมมา แอมมา แอมมา บี)

Rich baby quick quick [imma imma imma be]
(ริช เบบิ ควิค ควิค [ แอมมา แอมมา แอมมา บี ])
The sh*t baby check me out [be [be]]
(เดอะ ฌะ *ที เบบิ เช็ค มี เอ้า [ บี [ บี ] ])
[Imma Imma be] On top never stop [be be]
([ แอมมา แอมมา บี ] ออน ท็อพ เนฝเออะ ซท็อพ [ บี บี ])
[Imma Imma be Imma be be be be]
([ แอมมา แอมมา บี แอมมา บี บี บี บี ])
[Imma Imma be Imma be] f*ckin her
([ แอมมา แอมมา บี แอมมา บี ] เอฟ *ckin เฮอ)
[Imma imma imma be – imma be be be imma imma be]
([ แอมมา แอมมา แอมมา บี แอมมา บี บี บี แอมมา แอมมา บี ])

[Will.I.Am]
([ วิล ไอ แอ็ม ])
Imma be the upgraded new negro
(แอมมา บี ดิ อัพกเรด นยู นีกโร)
Imma be the average brother with soul
(แอมมา บี ดิ แอฝเออะริจ บรัฑเออะ วิฑ โซล)
Imma be world wide international
(แอมมา บี เวิลด ไวด อินเทอะแนฌอะแน็ล)
Imma be in Rio rockin Tokyo
(แอมมา บี อิน Rio รอคกิน โทคโย)
Imma be brilliant with my millions
(แอมมา บี บรีลแย็นท วิฑ มาย มีลยัน)
Loanin out a billion, I get back a trillion
(โลวนิน เอ้า ดา บีลยัน , ไอ เก็ท แบ็ค กา ทรีลยัน)
Imma be a brother, but my name ain’t Lemen
(แอมมา บี อะ บรัฑเออะ , บัท มาย เนม เอน เลมเมน)
Imma be ya banker loading out semen
(แอมมา บี ยา แบงเคอะ โลดดิง เอ้า ซีเม็น)
Honeys in debt, but we bouncin them checks but,
(ฮันอิ ซิน เด็ท , บัท วี เบ๊าซิน เฑ็ม เช็ค บัท ,)
I don’t really mind when they bouncin them checks
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ไมนด ฮเว็น เฑ เบ๊าซิน เฑ็ม เช็ค)
Imma be, imma be imma be imma be Rich baby
(แอมมา บี , แอมมา บี แอมมา บี แอมมา บี ริช เบบิ)
Imma be, imma imma be imma imma be
(แอมมา บี , แอมมา แอมมา บี แอมมา แอมมา บี)
Imma be sick with the flow
(แอมมา บี ซิค วิฑ เดอะ ฟโล)
When the goal is to rock the whole globe
(ฮเว็น เดอะ โกล อีส ทู ร็อค เดอะ โฮล กโลบ)
Imma be the future
(แอมมา บี เดอะ ฟยูเชอะ)
Imma be the whole, reason why you wanna come to a show
(แอมมา บี เดอะ โฮล , รี๊ซั่น ฮไว ยู วอนนา คัม ทู อะ โฌ)
You can see what I’m rockin
(ยู แค็น ซี ฮว็อท แอม รอคกิน)
and I’m pickin out a golden
(แอ็นด แอม พิกคิน เอ้า ดา โกลเด็น)

Imma be up in the club
(แอมมา บี อัพ อิน เดอะ คลับ)
Doin whatever I like
(โดย ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ไลค)
Imma be poppin that bubbly
(แอมมา บี พอพปิน แดท บั๊บบี้)
Cool and livin that good life
(คูล แอ็นด ลีฝอิน แดท เกิด ไลฟ)
Oh let’s make this last forever
(โอ เล็ท เมค ดีซ ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
partyin when you’re together
(พาร์ดีอิน ฮเว็น ยัวร์ ทุเกฑเออะ)
On and on and on-and-on-and
(ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด)
On and on and on and on and
(ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด)

Imma be rockin like this [What]
(แอมมา บี รอคกิน ไลค ดีซ [ ฮว็อท ])
Yall n*ggas wanna talk sh*t [But]
(ยอล เอ็น *ggas วอนนา ทอค ฌะ *ที [ บัท ])
Why’chu you put it on the blog
(วิกครู ยู พัท ดิธ ออน เดอะ บอกคฺ)
Rockin like this my job
(รอคกิน ไลค ดีซ มาย โจบ)
We can’t help that we popular
(วี แค็นท เฮ็ลพ แดท วี พอพอิวเลอะ)
And all these folks want to flock to us
(แอ็นด ออล ฑิส โฟค ว็อนท ทู ฟล็อค ทู อัซ)
Come to a show and just rock with us
(คัม ทู อะ โฌ แอ็นด จัซท ร็อค วิฑ อัซ)
a million plus with binoculars
(อะ มีลยัน พลัซ วิฑ บินอคอิวเลอะ)

Imma be, Imma be, Imma be, Imma be
(แอมมา บี , แอมมา บี , แอมมา บี , แอมมา บี)
Imma be livin that good life
(แอมมา บี ลีฝอิน แดท เกิด ไลฟ)
Imma be livin that good good
(แอมมา บี ลีฝอิน แดท เกิด เกิด)
Imma be, Imma be, Imma be, Imma be
(แอมมา บี , แอมมา บี , แอมมา บี , แอมมา บี)
Imma be livin that good life
(แอมมา บี ลีฝอิน แดท เกิด ไลฟ)
Imma be livin that good good
(แอมมา บี ลีฝอิน แดท เกิด เกิด)
Imma be, Imma be, Imma be, Imma be
(แอมมา บี , แอมมา บี , แอมมา บี , แอมมา บี)
Imma be livin that good life
(แอมมา บี ลีฝอิน แดท เกิด ไลฟ)
Imma be livin that good good
(แอมมา บี ลีฝอิน แดท เกิด เกิด)
Imma be, Imma be, Imma be, Imma be
(แอมมา บี , แอมมา บี , แอมมา บี , แอมมา บี)
Imma be livin that good life
(แอมมา บี ลีฝอิน แดท เกิด ไลฟ)
Imma be livin that good good
(แอมมา บี ลีฝอิน แดท เกิด เกิด)
Imma be’. Imma be
(แอมมา บี แอมมา บี)
Imma be, Imma be, Imma be, Imma be
(แอมมา บี , แอมมา บี , แอมมา บี , แอมมา บี)

[Apl.de.ap]
([ Apl ดี ap ])
Imma Imma Imma be,
(แอมมา แอมมา แอมมา บี ,)
Rockin that Apl.de.ap in here
(รอคกิน แดท Apl ดี ap อิน เฮียร)
BEP we definite
(BEP วี เดฟอินิท)
We on some next level sh*t
(วี ออน ซัม เน็คซท เลฟเอ็ล ฌะ *ที)
Futuristic musically
(ฟิวเจอร์ริสติค มยูสิแค็ลลิ)
Mind will fold with energy
(ไมนด วิล โฟลด วิฑ เอนเออะจิ)
For the soul new-sonicly
(ฟอ เดอะ โซล นยู ซอนิคลี)
Sending positivity
(เซนดิ้ง พอสิทีฝอิทิ)
Crossed the globe, and seven seas
(คร็อซ เดอะ กโลบ , แอ็นด เซฝเอ็น ซี)
Thinkin’ of our family
(ติ้งกิน อ็อฝ เอ๊า แฟมอิลิ)
Rockin show spectin cheese
(รอคกิน โฌ สเปคติน ชีส)
Imma be out with my peas
(แอมมา บี เอ้า วิฑ มาย พี)
Livin life, feelin free
(ลีฝอิน ไลฟ , ฟีลิน ฟรี)
That’s how it’s supposed to be
(แด๊ท เฮา อิทซ ซัพโพส ทู บี)
Come join my festivities
(คัม จอยน มาย แฟนติฝเวอดี)
Celebrate like Imma be
(เซลอิบเรท ไลค แอมมา บี)

Imma be, Imma be, Imma be, Imma be
(แอมมา บี , แอมมา บี , แอมมา บี , แอมมา บี)
Imma be, Imma be, Imma be, Imma be
(แอมมา บี , แอมมา บี , แอมมา บี , แอมมา บี)
Imma be, Imma be, Imma be, Imma be
(แอมมา บี , แอมมา บี , แอมมา บี , แอมมา บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Imma Be คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น