เนื้อเพลง Only Skin คำอ่านไทย Joanna Newsom

And there was a booming above you
(แอ็นด แดร์ วอส ซา บูมมิง อะบัฝ ยู)
That night, black airplanes flew over the sea
(แดท ไนท , บแล็ค แอพเลน ฟลู โอเฝอะ เดอะ ซี)
And they were lowing and shifting like
(แอ็นด เฑ เวอ โลวอิง แอ็นด เชฟติง ไลค)
Beached whales
(บีช ฮเวล)
Shelled snails
(เฌ็ล ซเนล)
As you strained and you squinted to see
(แอ็ส ยู ซทเรน แอ็นด ยู ซควินท ทู ซี)
The retreat of their hairless and blind cavalry
(เดอะ ริทรีท อ็อฝ แด แฮรัด แซน บไลนด แคฝแอ็ลริ)

You froze in your sand shoal
(ยู ฟโรส อิน ยุร แซ็นด โฌล)
Prayed for your poor soul
(พเร ฟอ ยุร พูร โซล)
Sky was a bread roll, soaking in a milk-bowl
(ซไค วอส ซา บเร็ด โรล , โซคิง อิน อะ มิลค โบล)
And when the bread broke, fell in bricks of wet smoke
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ บเร็ด บโรค , เฟ็ล อิน บริค อ็อฝ เว็ท ซโมค)
My sleeping heart woke, and my waking heart spoke
(มาย ซลีพพิง ฮาท โวค , แอ็นด มาย เวคกิ้ง ฮาท ซโพค)

Then there was a silence you took to mean something:
(เด็น แดร์ วอส ซา ไซเล็นซ ยู ทุค ทู มีน ซัมติง :)
Mean, run, sing
(มีน , รัน , ซิง)
For alive you will evermore be
(ฟอ อะไลฝ ยู วิล อีเวอมอร์ บี)
And the plague of the greasy black engines a-skulkin’
(แอ็นด เดอะ พเลก อ็อฝ เดอะ กรีซอิ บแล็ค เอนจิน ซา สโกวคิน)
Has gone east
(แฮ็ส กอน อีซท)
While you’re left to explain them to me
(ฮไวล ยัวร์ เล็ฟท ทู เอ็คซพเลน เฑ็ม ทู มี)
Released from their hairless and blind cavalry
(รีลีซ ฟร็อม แด แฮรัด แซน บไลนด แคฝแอ็ลริ)

With your hands in your pockets, stubbily running
(วิฑ ยุร แฮ็นด ซิน ยุร พอคเค็ท , สตับบีลี รันนิง)
To where I’m unfresh, undressed and yawning
(ทู ฮแว แอม อันเฟช , อันดเรซ แอ็นด ยอนิง)
Well, what is this craziness? This crazy talking?
(เว็ล , ฮว็อท อีส ดีซ คเรสิเน็ซ ดีซ คเรสิ ทอคอิง)
You caught some small death when you were sleepwalking
(ยู คอท ซัม ซมอล เด็ธ ฮเว็น ยู เวอ สลี๊ปวอคกิ้ง)

It was a dark dream, darlin’, it’s over
(อิท วอส ซา ดาค ดรีม , ดาร์ลิน , อิทซ โอเฝอะ)
The firebreather is beneath the clover
(เดอะ ฟายเออบีเดอ อีส บินีธ เดอะ คโลเฝอะ)
Beneath his breathing there is cold clay, forever
(บินีธ ฮิส บรีสดิง แดร์ อีส โคลด คเล , เฟาะเรฝเออะ)
A toothless hound-dog choking on a feather
(อะ ทูธเล็ซ เฮานด ด็อก โชคิง ออน อะ เฟฑเออะ)

But I took my fishingpole [fearing your fever]
(บัท ไอ ทุค มาย ฟิชชิ้งโพว [ เฟียริง ยุร ฟีเฝอะ ])
Down to the swimminghole, where there grows bitter herb
(เดาน ทู เดอะ สวิมมิงโฮว , ฮแว แดร์ กโร บีทเทอะ เฮิบ)
That blooms but one day a year by the riverside – i’d bring it here:
(แดท บลูม บัท วัน เด อะ เยีย ไบ เดอะ รีฝเวอร์ซาย อาย บริง อิท เฮียร :)
Apply it gently
(แอ็พไล อิท เจนทลิ)
To the love you’ve lent me
(ทู เดอะ ลัฝ ยู๊ฟ เล็นท มี)

While the river was twisting and braiding, the bait bobbed
(ฮไวล เดอะ รีฝเออะ วอส ทวิซทิง แอ็นด เบลดิง , เดอะ เบท บอบทฺ)
And the string sobbed, as it cut through the hustling breeze
(แอ็นด เดอะ ซทริง ซอปทฺ , แอ็ส ซิท คัท ธรู เดอะ อัสลิง บรีส)
And I watched how the water was kneading so neatly
(แอ็นด ดาย ว็อช เฮา เดอะ วอเทอะ วอส นี๊ดดิง โซ นีทลิ)
Gone treacly
(กอน ทรีคลิ)
Nearly slowed to a stop in this heat
(เนียลิ ซโล ทู อะ ซท็อพ อิน ดีซ ฮีท)
#NAME?
(#เนม)

Press on me: we are restless things
(พเร็ซ ออน มี : วี อาร์ เรซทเล็ซ ธิง)
Webs of seaweed are swaddling
(เว็บ อ็อฝ ซีหวีด อาร์ สว๊าดลิง)
You call upon the dusk
(ยู คอล อุพอน เดอะ ดัซค)
Of the musk of a squid
(อ็อฝ เดอะ มัซค อ็อฝ อะ ซควิด)
Shot full of ink, until you sink into your crib
(ฌ็อท ฟูล อ็อฝ อิงค , อันทีล ยู ซิงค อีนทุ ยุร คริบ)

Rowing along, among the reeds, among the rushes
(โรวอิง อะลอง , อะมัง เดอะ รีด , อะมัง เดอะ รัสเชด)
I heard your song, before my heart had time to hush it!
(ไอ เฮิด ยุร ซ็อง , บิโฟ มาย ฮาท แฮ็ด ไทม ทู ฮัฌ อิท !)
Smell of a stone fruit being cut and being opened
(ซเม็ล อ็อฝ อะ ซโทน ฟรูท บีอิง คัท แอ็นด บีอิง โอเพ็น)
Smell of a low and of a lazy cinder smoking
(ซเม็ล อ็อฝ อะ โล แอ็นด อ็อฝ อะ เลสิ ซีนเดอะ สโมคกิ้ง)

And when the fire moves away
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ ไฟร มูฝ อะเว)
Fire moves away, son
(ไฟร มูฝ อะเว , ซัน)
Why would you say
(ฮไว เวิด ยู เซ)
I was the last one?
(ไอ วอส เดอะ ลาซท วัน)

Scrape your knee; it is only skin
(ซคเรพ ยุร นี ; อิท อีส โอ๊นลี่ ซคิน)
Makes the sound of violins
(เมค เดอะ เซานด อ็อฝ ไฝโอะลีน)
When you cut my hair, and leave the birds the trimmings
(ฮเว็น ยู คัท มาย แฮ , แอ็นด ลีฝ เดอะ เบิด เดอะ ทรีมมิง)
I am the happiest woman among all women
(ไอ แอ็ม เดอะ แฮพปีเอ็ด วูมเอิน อะมัง ออล วีมเอิน)

And the shallow
(แอ็นด เดอะ แฌลโล)
Water
(วอเทอะ)
Stretches as far as I can see
(สเตชเชด แอ็ส ฟา แอ็ส ซาย แค็น ซี)
Knee-deep, trudging along
(นี ดีพ , เทอจิง อะลอง)
A seagull weeps; ” so long ”
(อะ ซีเกิล วีพ ; ” โซ ล็อง “)

I’m humming a threshing song
(แอม ฮัมมิง อะ เทรสชิง ซ็อง)
Until the night is over
(อันทีล เดอะ ไนท อีส โอเฝอะ)
Hold on!
(โฮลด ออน !)
Hold on!
(โฮลด ออน !)
Hold your horses back from the fickle dawn
(โฮลด ยุร ฮอซ แบ็ค ฟร็อม เดอะ ฟิกเคิล ดอน)

I have got some business out at the edge of town
(ไอ แฮ็ฝ ก็อท ซัม บีสเน็ซ เอ้า แอ็ท ดิ เอ็จ อ็อฝ ทาวน์)
Candy weighing both of my pockets down
(แคนดิ เวงอิง โบธ อ็อฝ มาย พอคเค็ท เดาน)
Til I can hardly stay afloat, from the weight of them
(ทิล ไอ แค็น ฮาดลิ ซเท อัฟโลท , ฟร็อม เดอะ เวท อ็อฝ เฑ็ม)
[and knowing how the common-folk condemn
([ แอ็นด โนอิง เฮา เดอะ คอมมัน โฟค ค็อนเดม)
What it is I do, to you, to keep you warm
(ฮว็อท ดิธ อีส ซาย ดู , ทู ยู , ทู คีพ ยู วอม)
Being a woman, being a woman]
(บีอิง อะ วูมเอิน , บีอิง อะ วูมเอิน ])

But always up the mountainside you’re clambering
(บัท ออลเว อัพ เดอะ แมวเทินไซต์ ยัวร์ แครมเบอริง)
Groping blindly, hungry for anything:
(โก๊พปิง บไลนดลิ , ฮังกริ ฟอ เอนอิธิง :)
Picking through your pocket linings – well, what is this?
(พีคคิงส ธรู ยุร พอคเค็ท ไลนอิง เว็ล , ฮว็อท อีส ดีซ)
Scrap of sassafras, eh sisyphus?
(ซคแร็พ อ็อฝ แซซเซอแฟตสฺ , เอ ซิซซีฟัด)

I see the blossoms broke and wet after the rain
(ไอ ซี เดอะ บลอซซัม บโรค แอ็นด เว็ท อาฟเทอะ เดอะ เรน)
Little sister, he will be back again
(ลิ๊ทเทิ่ล ซีซเทอะ , ฮี วิล บี แบ็ค อะเกน)
I have washed a thousand spiders down the drain
(ไอ แฮ็ฝ ว็อฌ อะ เธาแส็น ซไพเดอะ เดาน เดอะ ดเรน)
Spiders ghosts hang soaked and dangelin’
(ซไพเดอะ โกซท แฮ็ง โซค แอ็นด แดนเอวลิน)
Silently from all the blooming cherry trees
(ไซเล็นทลิ ฟร็อม ออล เดอะ บลูมอิง เชริ ทรี)
In tiny nooses, safe from everyone
(อิน ไทนิ นูซ , เซฟ ฟร็อม เอ๊วี่วัน)
– nothing but a nuisance; gone now, dead and done
(นัธอิง บัท ดา นยูแซ็นซ ; กอน เนา , เด็ด แอ็นด ดัน)
Be a woman, be a woman!
(บี อะ วูมเอิน , บี อะ วูมเอิน !)

Though we felt the spray of the waves
(โธ วี เฟ็ลท เดอะ ซพเร อ็อฝ เดอะ เวฝ)
We decided to stay till the tide rose too far
(วี ดิไซด ทู ซเท ทิล เดอะ ไทด โรส ทู ฟา)
We weren’t afraid, cause we know what you are
(วี เวินท์ อัฟเรด , คอส วี โน ฮว็อท ยู อาร์)
And you know that we know what you are
(แอ็นด ยู โน แดท วี โน ฮว็อท ยู อาร์)

Awful atoll
(ออฟุล แอทอ็อล)
O, incalculable indiscreetness and sorrow!
(โอ , อินแควคีราโบว อินดีสครีทเนส แซน ซอโร !)
Bawl, bellow:
(บอล , เบลโล :)
Sibyl sea-cow, all done up in a bow
(ซีบอิล ซี เคา , ออล ดัน อัพ อิน อะ เบา)

Toddle and roll;
(ทอดเดิล แอ็นด โรล 😉
Teeth an impalpable bit of leather
(ทีท แอน อิมแพลพะบล บิท อ็อฝ เลฑเออะ)
While yarrow, heather and hollyhock
(ฮไวล แยโรว , เฮฑเออะ แอ็นด ฮอลลิฮ็อค)
Awkwardly molt along the shore
(ออคเวิดลิ โมลท อะลอง เดอะ โฌ)

Are you mine?
(อาร์ ยู ไมน)
My heart?
(มาย ฮาท)
Mine anymore?
(ไมน แอนนี่มอ)

Stay with me for awhile
(ซเท วิฑ มี ฟอ อะฮไวล)
That’s an awfully real gun
(แด๊ท แอน ออฟุลิ ริแอ็ล กัน)
I know life will lay you down
(ไอ โน ไลฟ วิล เล ยู เดาน)
As the lightning has lately done
(แอ็ส เดอะ ไลทนิง แฮ็ส เลทลิ ดัน)

Failing this, failing this,
(เฟลอิง ดีซ , เฟลอิง ดีซ ,)
Follow me, my sweetest friend
(ฟอลโล มี , มาย สีสเดส ฟเร็นด)
To see what you anointed in pointing your gun there
(ทู ซี ฮว็อท ยู อะนอยนท อิน พอยนทิง ยุร กัน แดร์)

Lay it down! Nice and slow!
(เล อิท เดาน ! ไน๊ซ์ แอ็นด ซโล !)
There is nowhere to go, save up
(แดร์ อีส โนแวร์ ทู โก , เซฝ อัพ)
Up where the light, undiluted, is weaving in a drunk dream
(อัพ ฮแว เดอะ ไลท , อัลดิลยูทอิด , อีส วีฝวิง อิน อะ ดรังค ดรีม)
At the sight of my baby, out back:
(แอ็ท เดอะ ไซท อ็อฝ มาย เบบิ , เอ้า แบ็ค :)
Back on the patio watching the bats bring night in
(แบ็ค ออน เดอะ พาทิโอ วัทชิง เดอะ แบ็ท บริง ไนท อิน)
#NAME?
(#เนม)
Wend, endlessly, towards seashores unmapped
(เว็นด , เอนเล็ซลิ , ทูวอด ซีโชด อันแมพทฺ)

Last week our picture window produced a half-word
(ลาซท วีค เอ๊า พีคเชอะ วีนโด พรอดยูซ อะ ฮาล์ฟ เวิด)
Heavy and hollow, hit by a brown bird
(เฮฝอิ แอ็นด ฮอลโล , ฮิท ไบ อะ บเราน เบิด)
We stood and watched her gape like a rattlesnake
(วี ซทูด แอ็นด ว็อช เฮอ เกพ ไลค เก แรดเดวสเนค)
And pant and labour over every intake
(แอ็นด แพ็นท แอ็นด เลเบอะ โอเฝอะ เอฝริ อินเทค)

I said a sort of prayer for some sort of rare grace
(ไอ เซ็ด อะ ซอท อ็อฝ พเรเออะ ฟอ ซัม ซอท อ็อฝ แร กเรซ)
Then thought I ought to take her to a higher place
(เด็น ธอท ไอ อ๊อธ ทู เทค เฮอ ทู อะ ไฮเออะ พเลซ)
Said: ” dog nor vulture nor cat shall toy with you
(เซ็ด : ” ด็อก นอ ฝัลเชอะ นอ แค็ท แฌ็ล ทอย วิฑ ยู)
And though you die, bird, you will have a fine view ”
(แอ็นด โธ ยู ได , เบิด , ยู วิล แฮ็ฝ อะ ไฟน ฝยู “)

Then in my hot hand
(เด็น อิน มาย ฮ็อท แฮ็นด)
She slumped her sick weight
(ชี ซลัมพ เฮอ ซิค เวท)
We tramped through the poison oak
(วี ทแร็มพ ธรู เดอะ พ๊อยซั่น โอค)
Heartbroke and inchoate
(ฮาทโบก แอ็นด อินโคอิท)

The dogs were snapping
(เดอะ ด็อก เวอ สเนปปิง)
So you cuffed their collars
(โซ ยู คัฟ แด คอลเลอะ)
While I climbed the tree-house
(ฮไวล ไอ คไลม เดอะ ทรี เฮาซ)
Then how I hollered!
(เด็น เฮา ไอ ฮอลเลอะ !)
Cause she’d lain, as still as a stone, in my palm, for a lifetime or two
(คอส ชี เลน , แอ็ส ซทิล แอ็ส ซา ซโทน , อิน มาย พาม , ฟอ รา ไลฟ์ไทม์ ออ ทู)

Then, saw the treetops, cocked her head and up and flew
(เด็น , ซอ เดอะ ทรีทอพ , ค็อค เฮอ เฮ็ด แอ็นด อัพ แอ็นด ฟลู)
[while, back in the world that moves, often
([ ฮไวล , แบ็ค อิน เดอะ เวิลด แดท มูฝ , ออฟเอ็น)
According to the hoarding of these clues
(แอ็คคอดดิง ทู เดอะ โฮดิง อ็อฝ ฑิส คลู)
Dogs still run roughly around
(ด็อก ซทิล รัน รัฟลิ อะเรานด)
Little tufts of finch-down]
(ลิ๊ทเทิ่ล ทัฟ อ็อฝ ฟินช เดาน ])

The cities we passed were a flickering wasteland
(เดอะ ซิดีสฺ วี พาซ เวอ อะ ฟิกเคอลิง เวสแลน)
But his hand in my hand made them hale and harmless
(บัท ฮิส แฮ็นด อิน มาย แฮ็นด เมด เฑ็ม เฮล แอ็นด ฮามเล็ซ)
While down in the lowlands the crops are all coming;
(ฮไวล เดาน อิน เดอะ โลววิดสฺ เดอะ คร็อพ แซร์ ออล คัมอิง 😉
We have everything
(วี แฮ็ฝ เอ๊วี่ติง)
Life is thundering blissful towards death
(ไลฟ อีส ธันเดอะริง บลีซฟุล ทูวอด เด็ธ)
In a stampede of his fumbling green gentleness
(อิน อะ ซแท็มพีด อ็อฝ ฮิส ฟรัมบิง กรีน เจนเทิลเนสส)

You stopped by, I was all alive
(ยู สต๊อปพฺ ไบ , ไอ วอส ซอร์ อะไลฝ)
In my doorway, we shucked and jived
(อิน มาย ดอร์เวย์ , วี ชัก แอ็นด ไจฝ)
And when you wept, I was gone:
(แอ็นด ฮเว็น ยู เว็พท , ไอ วอส กอน :)
See, I got gone when I got wise
(ซี , ไอ ก็อท กอน ฮเว็น นาย ก็อท ไวส)
But I can’t with certainty say we survived
(บัท ไอ แค็นท วิฑ เซอทินทิ เซ วี เซอะไฝฝ)

Then down, and down
(เด็น เดาน , แอ็นด เดาน)
And down, and down
(แอ็นด เดาน , แอ็นด เดาน)
And down, and deeper
(แอ็นด เดาน , แอ็นด ดิพเพอ)
Stoke without sound
(ซโทค วิเฑาท เซานด)
The blameless flames
(เดอะ บเลมเล็ซ ฟเลม)
You endless sleeper
(ยู เอ็นเล็ซ ซลีพเออะ)

Through fire below, and fire above, and fire within
(ธรู ไฟร บิโล , แอ็นด ไฟร อะบัฝ , แอ็นด ไฟร วิฑีน)
Sleeped through the things that couldn’t have been if you hadn’t have been
(ซลีพ ธรู เดอะ ธิง แดท คูดซึ่น แฮ็ฝ บีน อิฟ ยู แฮดอินท แฮ็ฝ บีน)

And when the fire moves away
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ ไฟร มูฝ อะเว)
Fire moves away, son
(ไฟร มูฝ อะเว , ซัน)
Why would you say
(ฮไว เวิด ยู เซ)
I was the last one?
(ไอ วอส เดอะ ลาซท วัน)

All my bones they are gone, gone, gone
(ออล มาย บอน เฑ อาร์ กอน , กอน , กอน)
Take my bones, I don’t need none
(เทค มาย บอน , ไอ ด้อนท์ นีด นัน)
Cold, cold cupboard, lord, nothing to chew on!
(โคลด , โคลด คับเอิด , ลอด , นัธอิง ทู ชู ออน !)
S*ck all day on a cherry stone
(เอส *ck ออล เด ออน อะ เชริ ซโทน)

Dig a little hole, not three inches round
(ดิก อะ ลิ๊ทเทิ่ล โฮล , น็อท ธรี อินเชด เรานด)
Spit your pit in the hole in the ground
(ซพิท ยุร พิท อิน เดอะ โฮล อิน เดอะ กเรานด)
Weep upon the spot for the starving of me!
(วีพ อุพอน เดอะ สพอท ฟอ เดอะ สตาฝวิง อ็อฝ มี !)
Till up grow a fine young cherry tree
(ทิล อัพ กโร อะ ไฟน ยัง เชริ ทรี)

Well when the bough breaks, what’ll you make for me?
(เว็ล ฮเว็น เดอะ เบา บเรค , วาร์ดิล ยู เมค ฟอ มี)
A little willow cabin to rest on your knee
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล วีลโล แคบอิน ทู เร็ซท ออน ยุร นี)
What’ll I do with a trinket such as this?
(วาร์ดิล ไอ ดู วิฑ อะ ทรีงเค็ท ซัช แอ็ส ดีซ)
Think of your woman, who’s gone to the west
(ธิงค อ็อฝ ยุร วูมเอิน , ฮู กอน ทู เดอะ เว็ซท)

But I’m starving and freezing in my measly old bed!
(บัท แอม สตาฝวิง แอ็นด ฟรีสอิง อิน มาย มีสลิ โอลด เบ็ด !)
Then i’ll crawl across the salt flats to stroke your sweet head
(เด็น อิล ครอล อัครอซ เดอะ ซอลท ฟแล็ท ทู ซโตรก ยุร สวี้ท เฮ็ด)
Come across the desert with no shoes on!
(คัม อัครอซ เดอะ เดสเอิท วิฑ โน ฌู ออน !)
I love you truly, or I love no-one
(ไอ ลัฝ ยู ทรูลิ , ออ ไอ ลัฝ โน วัน)

Fire
(ไฟร)
Moves
(มูฝ)
Away
(อะเว)

Fire moves away, son
(ไฟร มูฝ อะเว , ซัน)
Why would you say
(ฮไว เวิด ยู เซ)
I was the last one?
(ไอ วอส เดอะ ลาซท วัน)

Clear the room! There’s a fire, a fire, a fire
(คเลีย เดอะ รุม ! แดร์ ซา ไฟร , อะ ไฟร , อะ ไฟร)
Get going, and I’m going to be right behind you
(เก็ท โกอิ้ง , แอ็นด แอม โกอิ้ง ทู บี ไรท บิไฮนด ยู)
And if the love of a woman or two, dear,
(แอ็นด อิฟ เดอะ ลัฝ อ็อฝ อะ วูมเอิน ออ ทู , เดีย ,)
Couldn’t move you to such heights, then all I can do
(คูดซึ่น มูฝ ยู ทู ซัช ไฮท , เด็น ออล ไอ แค็น ดู)
Is do, my darling, right by you
(อีส ดู , มาย ดาลิง , ไรท ไบ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Only Skin คำอ่านไทย Joanna Newsom

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น