เนื้อเพลง Got What You Need คำอ่านไทย Eve

[Swizz Beatz]
([ สวิซ บีทซ ])
Yo stop the tape, hold on
(โย ซท็อพ เดอะ เทพ , โฮลด ออน)
Listen man, this Swizz
(ลิ๊สซึ่น แม็น , ดีซ สวิซ)
It’s not a game, it’s goin down
(อิทซ น็อท ดา เกม , อิทซ โกอิน เดาน)
We ain’t playin wit y’all
(วี เอน เพลย์ยิน วิท ยอล)
Scorpion, sting that ass
(ซคอเพียน , ซทิง แดท อาซ)
And we doin this for the.. two-thousand-and-one, let’s rock
(แอ็นด วี โดย ดีซ ฟอ เดอะ ทู เธาแส็น แอ็นด วัน , เล็ท ร็อค)
World, premiere
(เวิลด , พเริมแย)
World, premiere
(เวิลด , พเริมแย)
E-V-E, let’s, let’s get it, get it
(อี วี อี , เล็ท , เล็ท เก็ท ดิธ , เก็ท ดิธ)
Stop..
(ซท็อพ)

[Chorus 1: Swizz Beatz]
([ โครัซ วัน : สวิซ บีทซ ])
I Got What You Need
(ไอ ก็อท ฮว็อท ยู นีด)
So tell me what you need
(โซ เท็ล มี ฮว็อท ยู นีด)
I Got What You Need
(ไอ ก็อท ฮว็อท ยู นีด)
So tell me what you need
(โซ เท็ล มี ฮว็อท ยู นีด)
Tell me what you need
(เท็ล มี ฮว็อท ยู นีด)
I Got What You Need
(ไอ ก็อท ฮว็อท ยู นีด)
Tell me what you need
(เท็ล มี ฮว็อท ยู นีด)
I Got What You Need
(ไอ ก็อท ฮว็อท ยู นีด)

[Chorus 2: Swizz Beatz]
([ โครัซ ทู : สวิซ บีทซ ])
Now – ladies, ladies, ladies, ladies
(เนา เลดิส , เลดิส , เลดิส , เลดิส)
Ladies, ladies, ladies
(เลดิส , เลดิส , เลดิส)
Ladies, ladies, ladies
(เลดิส , เลดิส , เลดิส)

[Chorus 1]
([ โครัซ วัน ])

[Eve]
([ อี๊ฟ ])
Uhh, yo
(อา , โย)
Aiiyo, aiiyo
(เออีโอว , เออีโอว)
This the only record in the crate
(ดีซ ดิ โอ๊นลี่ เรคออด อิน เดอะ คเรท)
The only shit worth playin
(ดิ โอ๊นลี่ ชิท เวิธ เพลย์ยิน)
Swizz got niggaz screamin ” Dog, you O-Din ”
(สวิซ ก็อท นิกแกซ สครีมมิน ” ด็อก , ยู โอ ดิน “)
Do what I do best
(ดู ฮว็อท ไอ ดู เบ็ซท)
Spit shit
(ซพิท ชิท)
You know me and Drag fit tight
(ยู โน มี แอ็นด ดแร็ก ฟิท ไทท)
But that goes without sayin
(บัท แดท โกซ วิเฑาท เซย์อิน)
See you stallin on the floor
(ซี ยู สเตวลิน ออน เดอะ ฟโล)
What you standin for?
(ฮว็อท ยู แสตนดิน ฟอ)
Scared thug, can’t enjoy ya cash
(ซคา ธัก , แค็นท เอ็นจอย ยา แค็ฌ)
What you ballin for?
(ฮว็อท ยู บอลลิน ฟอ)
Crabs that ain’t got nuttin to add
(แคร๊บ แดท เอน ก็อท นัทดินทู แอ็ด)
What you callin for?
(ฮว็อท ยู คอลลิน ฟอ)
Ladies – this one’s for you
(เลดิส ดีซ วัน ฟอ ยู)
Get ya party flowin right now
(เก็ท ยา พาทิ โฟว์วิน ไรท เนา)
Baby, no time to relax
(เบบิ , โน ไทม ทู ริแลคซ)
Niggaz tryna holla
(นิกแกซ ทายนา ฮอลละ)
Get the tag, yeah he eat that
(เก็ท เดอะ แท็ก , เย่ ฮี อีท แดท)
And if he actin cheap
(แอ็นด อิฟ ฮี แอสติน ชีพ)
Then fuck ’em, you ain’t need that
(เด็น ฟัค เอ็ม , ยู เอน นีด แดท)
Send a bottle wit a note
(เซ็นด อะ บ๊อทเทิ่ล วิท ดา โนท)
Sip, get ya teeth wet
(ซิพ , เก็ท ยา ทีท เว็ท)

[Chorus 1]
([ โครัซ วัน ])

[Chorus 2]
([ โครัซ ทู ])

[Drag-On]
([ ดแร็ก ออน ])
So niggaz where yo ladies at?
(โซ นิกแกซ ฮแว โย เลดิส แอ็ท)
Ladies where yo niggaz at?
(เลดิส ฮแว โย นิกแกซ แอ็ท)
Killaz where yo clickaz at?
(คิวแลซ ฮแว โย คริกเกดซ แอ็ท)
Took it, I won’t give it back
(ทุค อิท , ไอ ว็อนท กิฝ อิท แบ็ค)
Swallow this Cris while I
(ซวอลโล ดีซ คริซ ฮไวล ไอ)
Get you where yo ribs is at
(เก็ท ยู ฮแว โย ริบ ซิส แอ็ท)
And yeah thats how I spit ’em tracks
(แอ็นด เย่ แด๊ท เฮา ไอ ซพิท เอ็ม ทแรค)
They make you wanna get a rest
(เฑ เมค ยู วอนนา เก็ท ดา เร็ซท)
Shit, write my shit Drag
(ชิท , ไรท มาย ชิท ดแร็ก)
Treat you like you stole a pack
(ทรีท ยู ไลค ยู ซโทล อะ แพ็ค)
You probably never sold crack, now can I get a soul clap?
(ยู พรอบอับลิ เนฝเออะ โซลด คแร็ค , เนา แค็น นาย เก็ท ดา โซล คแล็พ)
[two claps] Clap twice [two claps] I’m that nice
([ ทู คแล็พ ] คแล็พ ทไวซ [ ทู คแล็พ ] แอม แดท ไน๊ซ์)
Ya funny faggots like Bernie Mac in +Life+
(ยา ฟันนิ แฟกกัท ไลค เบอร่ แมค อิน +ไลฟ +)
Lets see y’all make it past the gun line
(เล็ท ซี ยอล เมค อิท พาซท เดอะ กัน ไลน)
Ya want it, come take mine
(ยา ว็อนท ดิธ , คัม เทค ไมน)
I walk and talk my shit
(ไอ วอค แอ็นด ทอค มาย ชิท)
Breaka, breaka, one, nine
(เบคา , เบคา , วัน , ไนน)
Eve let them bitches know
(อี๊ฟ เล็ท เฑ็ม บิดเชด โน)
Three runnin wit the flow
(ธรี รูนนิน วิท เดอะ ฟโล)
We gonna block them though
(วี กอนนะ บล็อค เฑ็ม โธ)
Then we gonna lock the door
(เด็น วี กอนนะ ล็อค เดอะ โด)

[Chorus 1]
([ โครัซ วัน ])

[Chorus 2]
([ โครัซ ทู ])

[Drag-On]
([ ดแร็ก ออน ])
Yo, yo
(โย , โย)
In the club we get our niggaz in
(อิน เดอะ คลับ วี เก็ท เอ๊า นิกแกซ อิน)
We pay off security
(วี เพ ออฟฟ ซิคยูริทิ)
Same niggaz that couldn’t get in
(เซม นิกแกซ แดท คูดซึ่น เก็ท อิน)
Ya niggaz remember me
(ยา นิกแกซ ริเมมเบอะ มี)

[Eve]
([ อี๊ฟ ])
Aiiyo
(เออีโอว)
Ladies – where you at?
(เลดิส ฮแว ยู แอ็ท)
Stuck up, don’t reply
(ซทัค อัพ , ด้อนท์ ริพไล)
Where you at? [here we go!]
(ฮแว ยู แอ็ท [ เฮียร วี โก ! ])
Thats right, keep it live
(แด๊ท ไรท , คีพ อิท ไลฝ)

[Drag-On]
([ ดแร็ก ออน ])
West Coast, we could ride
(เว็ซท โคซท , วี เคิด ไรด)
East Coast, fuckin live
(อีซท โคซท , ฟัคกิน ไลฝ)
Dirty, Dirty South, bounce that
(เดอทิ , เดอทิ เซาธ , เบานซ แดท)
Make ’em bounce that
(เมค เอ็ม เบานซ แดท)

[Eve]
([ อี๊ฟ ])
Nigga this here nasty
(นิกงา ดีซ เฮียร นาซทิ)
Keep the shit rockin
(คีพ เดอะ ชิท รอคกิน)
Always Double-R, keep shit knockin
(ออลเว ดั๊บเบิ้ล อาร์ , คีพ ชิท นอคคิน)

[Drag-On]
([ ดแร็ก ออน ])
You know how Ruff Ryders do
(ยู โน เฮา รัฟ ไรเดอสฺ ดู)
You push, we ” Ryde or Die ” all you
(ยู พุฌ , วี ” ไรท์ ออ ได ” ออล ยู)
I got heat to make the steam boil
(ไอ ก็อท ฮีท ทู เมค เดอะ ซทีม บอยล)

[Eve]
([ อี๊ฟ ])
Heard you was frontin on the camp niggaz
(เฮิด ยู วอส ฟ้อนดิน ออน เดอะ แค็มพ นิกแกซ)
Stop that hot shit, all day
(ซท็อพ แดท ฮ็อท ชิท , ออล เด)
Clown yeah, we got that
(คเลาน เย่ , วี ก็อท แดท)

[Chorus 1]
([ โครัซ วัน ])

[Chorus 2]
([ โครัซ ทู ])

[Swizz Beatz]
([ สวิซ บีทซ ])
Ya ain’t ready for this shit right here
(ยา เอน เรดอิ ฟอ ดีซ ชิท ไรท เฮียร)
Ya ain’t ready for this thing right here
(ยา เอน เรดอิ ฟอ ดีซ ธิง ไรท เฮียร)
Bounce! Bounce! Oh! Oh! Oh!
(เบานซ ! เบานซ ! โอ ! โอ ! โอ !)
Oh! Swizz Beatz!
(โอ ! สวิซ บีทซ !)
I keep my chain sippin
(ไอ คีพ มาย เชน ซิบปิ่น)
Two-thousand-and-one
(ทู เธาแส็น แอ็นด วัน)
Put fire on ya ass!
(พัท ไฟร ออน ยา อาซ !)
We gon’ peep that fire on ya ass!
(วี ก็อน พีพ แดท ไฟร ออน ยา อาซ !)
Lets go
(เล็ท โก)
That’s right
(แด๊ท ไรท)
Play the shit right
(พเล เดอะ ชิท ไรท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Got What You Need คำอ่านไทย Eve

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น