เนื้อเพลง When The Music Stops คำอ่านไทย Eminem

Bizzare:
(เบลซ่า :)
*Echo*
(*เอคโอ *)
Music, reality, sometimes it’s hard to tell the difference
(มยูสิค , ริแอลอิทิ , ซัมไทม์ อิทซ ฮาด ทู เท็ล เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ)
But we as entertainers have a responsibility to these kids
(บัท วี แอ็ส เอนเทอะเทนเออะ แฮ็ฝ อะ ริซพอนซิบีลอิทิ ทู ฑิส คิด)
Psyche!
(ไซคิ !)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
If I were to die murdered in cold blood tomorrow
(อิฟ ฟาย เวอ ทู ได เมอเดอะ อิน โคลด บลัด ทุมอโร)
Would you feel sorrow or show love
(เวิด ยู ฟีล ซอโร ออ โฌ ลัฝ)
Or would it matter
(ออ เวิด ดิท แมทเทอะ)
Can never be the lead-off batter of things
(แค็น เนฝเออะ บี เดอะ เล็ด ออฟฟ แบทเทอะ อ็อฝ ธิง)
Sh*t for me to feed off
(ฌะ *ที ฟอ มี ทู ฟี ออฟฟ)
I’m see-saw battlin
(แอม ซี ซอ เบดิริน)
But theres way too much at stake for me to be fake
(บัท แดร์ เว ทู มัช แอ็ท ซเทค ฟอ มี ทู บี เฟค)
There’s too much on my plate
(แดร์ ทู มัช ออน มาย เพล๊ท)
And I came way too far in this game to turn and walk away
(แอ็นด ดาย เคม เว ทู ฟา อิน ดีซ เกม ทู เทิน แอ็นด วอค อะเว)
And not say what I got to say
(แอ็นด น็อท เซ ฮว็อท ไอ ก็อท ทู เซ)
What the f*ck you take me for? a joke? you smokin crack?
(ฮว็อท เดอะ เอฟ *ck ยู เทค มี ฟอ รา โจค ยู สโมกิน คแร็ค)
Before I do that, I beg Mariah to take me back
(บิโฟ ไอ ดู แดท , ไอ เบ็ก มารายห์ ทู เทค มี แบ็ค)
I get up ‘for i get down, run myself in the ground, ‘for I put some wack sh*t out
(ไอ เก็ท อัพ ฟอ ไอ เก็ท เดาน , รัน ไมเซลฟ อิน เดอะ กเรานด , ฟอ ไอ พัท ซัม แวค ฌะ *ที เอ้า)
I’m tryin-a smack this one out the park, five-thousand mark
(แอม ทายอิน อะ ซแม็ค ดีซ วัน เอ้า เดอะ พาค , ไฟฝ เธาแส็น ม๊าร์ค)
Ya’ll steady tryin to drown the shark
(ยอล ซเทดอิ ทายอิน ทู ดเราน เดอะ ฌาค)
Ain’t gonna do nothin but piss me off
(เอน กอนนะ ดู นอทติน บัท พิซ มี ออฟฟ)
Lid to the can of whoop ass, just twist me off
(ลิด ทู เดอะ แค็น อ็อฝ ฮูพ อาซ , จัซท ทวิซท มี ออฟฟ)
See me leap out, pull the piece out, f*ck shootin i’m just trying to knock his teeth out
(ซี มี ลีพ เอ้า , พุล เดอะ พีซ เอ้า , เอฟ *ck ชูดทิน แอม จัซท ทไรอิง ทู น็อค ฮิส ทีท เอ้า)
F*ck with me now, b*tch, let’s see you freestyle
(เอฟ *ck วิฑ มี เนา , บี *tch , เล็ท ซี ยู ฟรีสทาย)
Talk is cheap, motherf*cker if you’re really feeling froggish, leap
(ทอค อีส ชีพ , motherf*cker อิฟ ยัวร์ ริแอ็ลลิ ฟีลอิง ฟอกเกช , ลีพ)
Yo slim, you gonna let him get away with that?
(โย ซลิม , ยู กอนนะ เล็ท ฮิม เก็ท อะเว วิฑ แดท)
He tried to play you, you can’t let him skate with that
(ฮี ทไร ทู พเล ยู , ยู แค็นท เล็ท ฮิม ซเคท วิฑ แดท)
Man I hate this crap, this ain’t rap,
(แม็น นาย เฮท ดีซ แครพ , ดีซ เอน แร็พ ,)
This is crazy the way we act
(ดีซ ซิส คเรสิ เดอะ เว วี แอ็คท)
When we confuse hip-hop with real life when the music stops
(ฮเว็น วี ค็อนฟยูส ฮิพ ฮ็อพ วิฑ ริแอ็ล ไลฟ ฮเว็น เดอะ มยูสิค ซท็อพ)

Swift:
(ซิวิฟท :)
There ain’t no getting rid of McVeigh
(แดร์ เอน โน เกดดดิ้ง ริด อ็อฝ แมคเว)
If so you woulda tried
(อิฟ โซ ยู วู๊ดดา ทไร)
The only way I’m leavin this b*tch is suicide
(ดิ โอ๊นลี่ เว แอม เลวิน ดีซ บี *tch อีส ซยูอิไซด)
I have died clinically, arrived back at my enemy’s crib with hennesy,
(ไอ แฮ็ฝ ได คลีนอิแค็ลลิ , แอะไรฝ แบ็ค แกท มาย เอนอิมิ คริบ วิฑ เฮนเนสซี ,)
Got drunk then I finished he
(ก็อท ดรังค เด็น นาย ฟีนอิฌ ฮี)
I’m every n*gga’s favorite arch-enemy.
(แอม เอฝริ เอ็น *ggas เฟเฝอะริท อาช เอนอิมิ)
Physically fitted to be the most dangerous n*gga with beef
(ฟีสอิแค็ลลิ ฟิททฺ ทู บี เดอะ โมซท เดนเจอะรัซ เอ็น *gga วิฑ บีฟ)
I spark willingly with a dillinger in the dark dilligently
(ไอ ซพาค วีลลิงลิ วิฑ อะ ดิวลิงเออ อิน เดอะ ดาค ดิวลี่เจทลี)
I’m not what you think
(แอม น็อท ฮว็อท ยู ธิงค)
I appear to be f*cked up
(ไอ แอ็พเพีย ทู บี เอฟ *cked อัพ)
Mentally endangered
(เมนแท็ลลิ เอ็นเดนเจอะ)
I can’t stay away from a razor
(ไอ แค็นท ซเท อะเว ฟร็อม มา เรเสอะ)
I just want my face in a paper
(ไอ จัซท ว็อนท มาย เฟซ อิน อะ เพเพอะ)
I wish a nigger had a grenade to squeeze tight to awake neighbors for acres
(ไอ วิฌ อะ นีกเกอะ แฮ็ด อะ กริเนด ทู ซควีส ไทท ทู อะเวค เนเบอะ ฟอ เอเคอะ)
I murder you
(ไอ เมอเดอะ ยู)
Danger had me turned into a mad man, son of sam, b*tch, I’m surgical
(เดนเจอะ แฮ็ด มี เทิน อีนทุ อะ แม็ด แม็น , ซัน อ็อฝ แซม , บี *tch , แอม เซอจิแค็ล)
I’l allergic to dyin, you think not? you got balls? We can see how large
(แอล ออลเลอจิก ทู ดายอิน , ยู ธิงค น็อท ยู ก็อท บอล วี แค็น ซี เฮา ลาจ)
When the music stops
(ฮเว็น เดอะ มยูสิค ซท็อพ)

Kon Artist:
(คอนเอมพลีดิง อาทิซท :)
I was happy having a deal at first,
(ไอ วอส แฮพพิ แฮฝวิ่ง อะ ดีล แอ็ท เฟิซท ,)
Thought money would make me happy but
(ธอท มันอิ เวิด เมค มี แฮพพิ บัท)
It only made my pain worst,
(อิท โอ๊นลี่ เมด มาย เพน เวิซท ,)
It hurts when u see ur friends turn their back on u dawg
(อิท เฮิท ฮเว็น ยู ซี ur ฟเร็นด เทิน แด แบ็ค ออน ยู ดาว)
When u ain’t got nothing left but ur word and ur balls
(ฮเว็น ยู เอน ก็อท นัธอิง เล็ฟท บัท ur เวิด แอ็นด ur บอล)
N ur stress full of cause
(เอ็น ur ซทเร็ซ ฟูล อ็อฝ คอส)
Of ur new friends they beggin with their hands out
(อ็อฝ ur นยู ฟเร็นด เด เบคกินวิฑ แด แฮ็นด เอ้า)
Checking for ur record when its selling
(เช็คติ้ง ฟอ ur เรคออด ฮเว็น อิทซ เซลลิง)
When it aint, that’s the end, no laughs
(ฮเว็น หนิด เอน , แด๊ท ดิ เอ็นด , โน ลาฟ)
No friends no girl
(โน ฟเร็นด โน เกิล)
Just the gin u drink till u car spin u then
(จัซท เดอะ จิน ยู ดริงค ทิล ยู คา ซพิน ยู เด็น)
*Screech*
(*ซครีช *)
Damn!
(แด็ม !)
*Crash*
(*คแร็ฌ *)
U slam into the wall and u fall
(ยู ซแล็ม อีนทุ เดอะ วอล แอ็นด ยู ฟอล)
Out the car, trying to crawl with one arm
(เอ้า เดอะ คา , ทไรอิง ทู ครอล วิฑ วัน อาม)
About to lose it all in a pool of alcohol
(อะเบาท ทู ลูส อิท ดอร์ อิน อะ พูล อ็อฝ แอลโคะฮ็อล)
If my funeral’s tomorrow, wonder if they would even call when the music stops
(อิฟ มาย ฟยูเนอะแร็ล ทุมอโร , วันเดอะ อิฟ เด เวิด อีเฝ็น คอล ฮเว็น เดอะ มยูสิค ซท็อพ)

Kuniva:
(ครูเนฝว่า :)
Let’s see how many of your men loyal,
(เล็ท ซี เฮา เมนอิ อ็อฝ ยุร เม็น ลอยแอ็ล ,)
When i pull up looking for you,
(ฮเว็น นาย พุล อัพ ลุคอิง ฟอ ยู ,)
With a pistol sipping on a can of pennzoil
(วิฑ อะ พิ๊สท่อล ซิพปิง ออน อะ แค็น อ็อฝ เพนโซเอว)
I’m revved up, who said what would lead bust ur head would just explode
(แอม เรฝทฺ อัพ , ฮู เซ็ด ฮว็อท เวิด เล็ด บัซท ur เฮ็ด เวิด จัซท เอ็คซพโลด)
With red stuff i’m hand cuffed tossed in the paddy wagon
(วิฑ เร็ด ซทัฟ แอม แฮ็นด คัฟ ท็อซ อิน เดอะ แพดดิ แวกอัน)
Braggin about how u shot it like a coward, bullets devour you showered you
(แบรกกิน อะเบาท เฮา ยู ฌ็อท ดิธ ไลค เก เคาเอิด , บูลเล็ท ดิเฝาร ยู เฌาเออะ ยู)
N*ggars, if i was u n*ggas, i’ll run while given the chance
(เอ็น *ggars , อิฟ ฟาย วอส ยู เอ็น *ggas , อิล รัน ฮไวล กีฝเอ็น เดอะ ชานซ)
Understand i can enchance the spirit of man
(อันเดิซแทนด ดาย แค็น อินแชน เดอะ ซพีริท อ็อฝ แม็น)
Death itself, it can’t hurt me, just the thought of dying alone that really
(เด็ธ อิทเซลฟ , อิท แค็นท เฮิท มี , จัซท เดอะ ธอท อ็อฝ ไดอิง อะโลน แดท ริแอ็ลลิ)
Hurts me, u ain’t worthy to speak thoughts of cheap talk
(เฮิท มี , ยู เอน เวอฑิ ทู ซพีค ธอท อ็อฝ ชีพ ทอค)
Be smart and stop trying to walk how g’s walk before we spark
(บี ซมาท แอ็นด ซท็อพ ทไรอิง ทู วอค เฮา จีส วอค บิโฟ วี ซพาค)
Hug the floor while we plan to the war with ur life, f*ck the tour and the mic
(ฮัก เดอะ ฟโล ฮไวล วี แพล็น ทู เดอะ วอ วิฑ ur ไลฟ , เอฟ *ck เดอะ ทัวร์ แอ็นด เดอะ ไมคะ)
I’ll rather f*ck a whore with a knife, deliver that sh*t the coroner’s like
(อิล ราฑเออะ เอฟ *ck กา โฮ วิฑ อะ ไนฟ , ดิลีฝเออะ แดท ฌะ *ที เดอะ คอโระเนอะ ไลค)
You high hype poppin’ sh*t in broad day light n*gga ur a gonna at night
(ยู ไฮ เฮฝ พอพปิน ฌะ *ที อิน บรอด เด ไลท เอ็น *gga ur รา กอนนะ แอ็ท ไนท)

When The Music Stops
(ฮเว็น เดอะ มยูสิค ซท็อพ)

Proof:
(พรูฟ :)
Instigators, ????? pits in cages
(อีนซทิเกเทอะ , พิท ซิน เคจ)
Let loose and bit the neighbours
(เล็ท ลูซ แอ็นด บิท เดอะ เนเบอะ)
wrist to razors
(ริซท ทู เรเสอะ)
Ya’ll don’t want war, you want talk
(ยอล ด้อนท์ ว็อนท วอ , ยู ว็อนท ทอค)
In the dark my dogs all bark like woof
(อิน เดอะ ดาค มาย ด็อก ซอร์ บาค ไลค วูฝ)
Proof n*gga I’m a wolf, get your whole roof
(พรูฟ เอ็น *gga แอม มา วูลฟ , เก็ท ยุร โฮล รูฟ)
Caved in like reindeer hoofs
(เคฝ อิน ไลค เรนเดีย ฮูฟ)
Stomped the roof shake the floor tiles loose
(สตอมพฺเดอะ รูฟ เฌค เดอะ ฟโล ไทล ลูซ)
The more ya’ll breach, the more I moves
(เดอะ โม ยอล บรีช , เดอะ โม ไอ มูฝ)
This hell street, this is h*rdcore blues
(ดีซ เฮ็ล ซทรีท , ดีซ ซิส เฮส *rdcore บลู)
Put a gun to rap checking all our jewels [n*gga]
(พัท ดา กัน ทู แร็พ เช็คติ้ง ออล เอ๊า จูเอ็ล [ เอ็น *gga])
Or make the news betcha all ya’ll move
(ออ เมค เดอะ นยู เบทชา ออล ยอล มูฝ)
When the uzi pop, you better drop when the music stop
(ฮเว็น ดิ uzi พ็อพ , ยู เบทเทอะ ดร็อพ ฮเว็น เดอะ มยูสิค ซท็อพ)

Bizzare:
(เบลซ่า :)
Music’s changed my life in so many ways
(มยูสิค เชนจ มาย ไลฟ อิน โซ เมนอิ เว)
Brains confused and f*cked since the 5th grade
(บเรน ค็อนฟยูส แอ็นด เอฟ *cked ซินซ เดอะ 5th กเรด)
LL told me to rock the bells
(LL โทลด มี ทู ร็อค เดอะ เบลล์)
NWA said f*ck the police
(NWA เซ็ด เอฟ *ck เดอะ โพะลีซ)
Now i’m in jail
(เนา แอม อิน เจล)
93 was strictly RNB
(93 วอส ซทรีคลิ RNB)
F*cked up hair cut
(เอฟ *cked อัพ แฮ คัท)
Listen to Jodeci
(ลิ๊สซึ่น ทู โจโดซี)
Michael Jackson, who go tell me i’m Mike
(ไมเล แจคสัน , ฮู โก เท็ล มี แอม ไมค)
Ass cheeks painted white
(อาซ ชีค เพนท ฮไวท)
F*cking Presilla at night
(เอฟ *คิง เพซิวลา แอ็ท ไนท)
Flying down sunset smoking crack
(ฟไลอิง เดาน ซันเซส สโมคกิ้ง คแร็ค)
Transvestite in the front
(เทรนเวสไต อิน เดอะ ฟรันท)
Eddi Murphy in the back
(เอดดี เมอร์ฟรี อิน เดอะ แบ็ค)
MOP had me grindy and griddy
(ม็อพ แฮ็ด มี กรินดี แอ็นด กริ๊ดดี้)
Marilyn Manson, i dyed my hair blue
(มาริลีน แมนซัน , ไอ ได มาย แฮ บลู)
And grew some titties
(แอ็นด กรู ซัม ไตเติลสฺ)
Ludacris told me to throw them bowls
(ลูดาคริ โทลด มี ทู ธโร เฑ็ม โบล)
Now i’m in the hospital
(เนา แอม อิน เดอะ ฮอซพิแท็ล)
Broken nose and a fractured elbow
(บโรเค็น โนส แอ็นด อะ ฟแรคเชอะ เอลโบ)
Voices in my head, i’m going in shock,
(ฝอยซ ซิน มาย เฮ็ด , แอม โกอิ้ง อิน ฌ็อค ,)
I’m reaching for the glock but the music stops
(แอม รีชชิง ฟอ เดอะ คล็อก บัท เดอะ มยูสิค ซท็อพ)

*Bang*
(*แบ็ง *)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When The Music Stops คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น