เนื้อเพลง How You Gonna Act Like That คำอ่านไทย Tyrese feat no1

It seems like just the other day that we hooked up
(อิท ซีม ไลค จัซท ดิ อัฑเออะ เด แดท วี ฮุค อัพ)
[I was drivin’, you was walkin’ and I swooped you up]
([ ไอ วอส ดรายวิน , ยู วอส วอคกิน แอ็นด ดาย ซวูพ ยู อัพ])
From that moment on I knew you were the one, yeah
(ฟร็อม แดท โมเม็นท ออน นาย นยู ยู เวอ ดิ วัน , เย่)
[I was single, you was lonely and we fell in love]
([ ไอ วอส ซิ๊งเกิ้ล , ยู วอส โลนลิ แอ็นด วี เฟ็ล อิน ลัฝ])

We would sit and talk for hours about anything
(วี เวิด ซิท แอ็นด ทอค ฟอ เอาร อะเบาท เอนอิธิง)
[Baby, you hang up, no, you hang up, on three hang up]
([ เบบิ , ยู แฮ็ง อัพ , โน , ยู แฮ็ง อัพ , ออน ธรี แฮ็ง อัพ])
I bought your whip, I paid your rent, I gave you
(ไอ บอท ยุร ฮวิพ , ไอ เพลด ยุร เร็นท , ไอ เกฝ ยู)
everything
(เอ๊วี่ติง)
[Said you’d always be my baby then you bounce] How you
([ เซ็ด ยูต ออลเว บี มาย เบบิ เด็น ยู เบานซ] เฮา ยู)
gonna act
(กอนนะ แอ็คท)

How you gonna up and leave me now
(เฮา ยู กอนนะ อัพ แอ็นด ลีฝ มี เนา)
How you gonna act like that
(เฮา ยู กอนนะ แอ็คท ไลค แดท)
How you gonna change it up, we just finished makin’ up
(เฮา ยู กอนนะ เชนจ อิท อัพ , วี จัซท ฟีนอิฌ เมกิน อัพ)
How you gonna act like that
(เฮา ยู กอนนะ แอ็คท ไลค แดท)

How you gonna act like we don’t be makin’ love
(เฮา ยู กอนนะ แอ็คท ไลค วี ด้อนท์ บี เมกิน ลัฝ)
You know we be tearin’ it up, breakin’ stuff, that
(ยู โน วี บี เทียริน หนิด อัพ , เบรกกิ้น ซทัฟ , แดท)
ghetto love
(เกทโท ลัฝ)
How you gonna trip, how could you forget
(เฮา ยู กอนนะ ทริพ , เฮา เคิด ยู เฟาะเกท)
How you gonna act like that
(เฮา ยู กอนนะ แอ็คท ไลค แดท)

Girl, I never thought that lovin’ you would hurt
(เกิล , ไอ เนฝเออะ ธอท แดท ลัฝวิน ยู เวิด เฮิท)
[I did everything a good man would to make it work]
([ ไอ ดิด เอ๊วี่ติง อะ เกิด แม็น เวิด ทู เมค อิท เวิค])
Girl, you should have told me you had second thoughts
(เกิล , ยู เชิด แฮ็ฝ โทลด มี ยู แฮ็ด เซคอันด ธอท)
[Like before I put the down on the house we bought]
([ ไลค บิโฟ ไอ พัท เดอะ เดาน ออน เดอะ เฮาซ วี บอท])

Now I’m thinkin’ you and me was a mistake
(เนา แอม ติ้งกิน ยู แอ็นด มี วอส ซา มิซเทค)
[But then it hits me and I’m missin’ all the love we
([ บัท เด็น หนิด ฮิท มี แอ็นด แอม มิซซิน ออล เดอะ ลัฝ วี)
made]
(เมด])
Girl, I know that we’ve been goin’ through some
(เกิล , ไอ โน แดท หวีบ บีน โกอิน ธรู ซัม)
things, yeah
(ธิง , เย่)
[But the sun is always shinin’ even when it rains, oh]
([ บัท เดอะ ซัน อีส ออลเว ชายนิน อีเฝ็น ฮเว็น หนิด เรน , โอ])

I’ll be the one you kick it to
(อิล บี ดิ วัน ยู คิด อิท ทู)
I’ll be the one that misses you
(อิล บี ดิ วัน แดท มิซเซซ ยู)
I’ll be the one to ease your pain
(อิล บี ดิ วัน ทู อีส ยุร เพน)
I’ll be the one you’ll want to gain
(อิล บี ดิ วัน โยว ว็อนท ทู เกน)
And you’ll be the one who can’t forget
(แอ็นด โยว บี ดิ วัน ฮู แค็นท เฟาะเกท)
You’ll be the one that’s innocent
(โยว บี ดิ วัน แด๊ท อีนโนะเซ็นท)
You’ll be the one I can’t hide
(โยว บี ดิ วัน ไอ แค็นท ไฮด)
You’ll be the one that makes me cry, baby
(โยว บี ดิ วัน แดท เมค มี คไร , เบบิ)

How you gonna up and leave me now [Why you do]
(เฮา ยู กอนนะ อัพ แอ็นด ลีฝ มี เนา [ ฮไว ยู ดู])
How you gonna act like that [Why you gotta act like
(เฮา ยู กอนนะ แอ็คท ไลค แดท [ ฮไว ยู กอททะ แอ็คท ไลค)
that]
(แดท])
How you gonna change it up [Whoa, ho, baby], we just
(เฮา ยู กอนนะ เชนจ อิท อัพ [ โว้ว , โฮ , เบบิ] , วี จัซท)
finished makin’ up
(ฟีนอิฌ เมกิน อัพ)
How you gonna act like that [But I need you]
(เฮา ยู กอนนะ แอ็คท ไลค แดท [ บัท ไอ นีด ยู])

How you gonna act like we [Oh] don’t be makin’ love
(เฮา ยู กอนนะ แอ็คท ไลค วี [ โอ] ด้อนท์ บี เมกิน ลัฝ)
[Whoa…baby, baby]
([ โว้ว เบบิ , เบบิ])
You know we be tearin’ it up, breakin’ stuff, that
(ยู โน วี บี เทียริน หนิด อัพ , เบรกกิ้น ซทัฟ , แดท)
ghetto love
(เกทโท ลัฝ)
How you gonna trip, how could you forget
(เฮา ยู กอนนะ ทริพ , เฮา เคิด ยู เฟาะเกท)
How you gonna act like that
(เฮา ยู กอนนะ แอ็คท ไลค แดท)

You know I’m willin’ to do anything
(ยู โน แอม วิลลิน ทู ดู เอนอิธิง)
Just to keep you in my heart {Keep you in my heart}
(จัซท ทู คีพ ยู อิน มาย ฮาท {คีพ ยู อิน มาย ฮาท })
I messed around and gave up everything
(ไอ เม็ซ อะเรานด แอ็นด เกฝ อัพ เอ๊วี่ติง)
I thought we’d never part [Yes, I did, baby]
(ไอ ธอท เว็ด เนฝเออะ พาท [ เย็ซ , ไอ ดิด , เบบิ])
I was a player and made the choice to give my heart to
(ไอ วอส ซา เพย์เยอร์ แอ็นด เมด เดอะ ชอยซ ทู กิฝ มาย ฮาท ทู)
you
(ยู)
And I gotta keep it that way, ooh, baby
(แอ็นด ดาย กอททะ คีพ อิท แดท เว , อู้ , เบบิ)

How you gonna up and leave me now [Ooh, baby]
(เฮา ยู กอนนะ อัพ แอ็นด ลีฝ มี เนา [ อู้ , เบบิ])
How you gonna act like that [Why you gotta treat me
(เฮา ยู กอนนะ แอ็คท ไลค แดท [ ฮไว ยู กอททะ ทรีท มี)
this way]
(ดีซ เว])
How you gonna change it up [Why you treat me wrong],
(เฮา ยู กอนนะ เชนจ อิท อัพ [ ฮไว ยู ทรีท มี ร็อง] ,)
we just finished makin’ up
(วี จัซท ฟีนอิฌ เมกิน อัพ)
How you gonna act like that [Can me somebody tell me
(เฮา ยู กอนนะ แอ็คท ไลค แดท [ แค็น มี ซัมบอดี้ เท็ล มี)
why]
(ฮไว])

How you gonna act [Why, why] like we don’t be makin’
(เฮา ยู กอนนะ แอ็คท [ ฮไว , ฮไว] ไลค วี ด้อนท์ บี เมกิน)
love [Hey]
(ลัฝ [ เฮ])
You know we be tearin’ it up, breakin’ stuff [Oh, oh,
(ยู โน วี บี เทียริน หนิด อัพ , เบรกกิ้น ซทัฟ [ โอ , โอ ,)
baby], that ghetto love
(เบบิ] , แดท เกทโท ลัฝ)
How you gonna trip [All my friends became your
(เฮา ยู กอนนะ ทริพ [ ออล มาย ฟเร็นด บิเคม ยุร)
friends], how can you forget
(ฟเร็นด] , เฮา แค็น ยู เฟาะเกท)
[All my ends became your ends]
([ ออล มาย เอ็นด บิเคม ยุร เอ็นด])
How you gonna act like that
(เฮา ยู กอนนะ แอ็คท ไลค แดท)

Keepin’ love ghetto [All I want is you]
(คริพปิน ลัฝ เกทโท [ ออล ไอ ว็อนท อีส ยู])
Keepin’ love ghetto [All I need is you]
(คริพปิน ลัฝ เกทโท [ ออล ไอ นีด อีส ยู])
Keepin’ love ghetto [All I need is you]
(คริพปิน ลัฝ เกทโท [ ออล ไอ นีด อีส ยู])
Keepin’ love ghetto [All I need is you, all I need is
(คริพปิน ลัฝ เกทโท [ ออล ไอ นีด อีส ยู , ออล ไอ นีด อีส)
you, babe]
(ยู , เบบ])

How you gonna up and leave me now [Oh, babe, how you
(เฮา ยู กอนนะ อัพ แอ็นด ลีฝ มี เนา [ โอ , เบบ , เฮา ยู)
gonna act like that]
(กอนนะ แอ็คท ไลค แดท])
How you gonna act like that [Hey, hey]
(เฮา ยู กอนนะ แอ็คท ไลค แดท [ เฮ , เฮ])
How you gonna change it up [Oh], we just finished
(เฮา ยู กอนนะ เชนจ อิท อัพ [ โอ] , วี จัซท ฟีนอิฌ)
makin’ up [Why you actin’ so shady, oh, oh, baby]
(เมกิน อัพ [ ฮไว ยู แอสติน โซ เฌดอิ , โอ , โอ , เบบิ])
How you gonna act like that [Anything you want in me I
(เฮา ยู กอนนะ แอ็คท ไลค แดท [ เอนอิธิง ยู ว็อนท อิน มี ไอ)
got ya, hey]
(ก็อท ยา , เฮ])

How you gonna act like we don’t be makin’ love
(เฮา ยู กอนนะ แอ็คท ไลค วี ด้อนท์ บี เมกิน ลัฝ)
You know we be tearin’ it up, breakin’ stuff [Why you
(ยู โน วี บี เทียริน หนิด อัพ , เบรกกิ้น ซทัฟ [ ฮไว ยู)
actin’ so shady], that ghetto love
(แอสติน โซ เฌดอิ] , แดท เกทโท ลัฝ)
How you gonna trip [Oh, oh, baby], how can you forget
(เฮา ยู กอนนะ ทริพ [ โอ , โอ , เบบิ] , เฮา แค็น ยู เฟาะเกท)
How you gonna act like that
(เฮา ยู กอนนะ แอ็คท ไลค แดท)

How you gonna up and leave me now
(เฮา ยู กอนนะ อัพ แอ็นด ลีฝ มี เนา)
How you gonna act like that
(เฮา ยู กอนนะ แอ็คท ไลค แดท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How You Gonna Act Like That คำอ่านไทย Tyrese feat no1

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น