เนื้อเพลง Freedom คำอ่านไทย Akon

Everything I have, everything I own
(เอ๊วี่ติง ไอ แฮ็ฝ , เอ๊วี่ติง ไอ โอน)
All my mistakes man you already know
(ออล มาย มิซเทค แม็น ยู ออลเรดอิ โน)
I wanna be free, I wanna be free [Konvict]
(ไอ วอนนา บี ฟรี , ไอ วอนนา บี ฟรี [ โคนวิคทฺ])

From Senegal West Africa,
(ฟร็อม เซนีกาว เว็ซท แอฟริคะ ,)
To St. Louis, Missouri
(ทู เอ็ซท ลุอี , มิสซูรี)
Thanks to Catherine Dana
(แธ็งค ทู แคเธอรีน เดนา)
For giving my pops his glory
(ฟอ กีฝวิง มาย พ็อพ ฮิส กโลริ)
He came down with his drum
(ฮี เคม เดาน วิฑ ฮิส ดรัม)
And a dream to change the world
(แอ็นด อะ ดรีม ทู เชนจ เดอะ เวิลด)
In a free uplifting world
(อิน อะ ฟรี แอพฟิงทิง เวิลด)
And that’s all he ever want
(แอ็นด แด๊ท ซอร์ ฮี เอฝเออะ ว็อนท)
Mom came a little after
(มัม เคม อะ ลิ๊ทเทิ่ล อาฟเทอะ)
Gave birth to my brother
(เกฝ เบิธ ทู มาย บรัฑเออะ)
then all of the pressure
(เด็น ออล อ็อฝ เดอะ พเรฌเออะ)
Made em’ fight one another
(เมด เอ็ม ไฟท วัน แอะนัธเออะ)
See, the pain would never last
(ซี , เดอะ เพน เวิด เนฝเออะ ลาซท)
Did the best with what they had
(ดิด เดอะ เบ็ซท วิฑ ฮว็อท เด แฮ็ด)
He knew the world was out for grabs
(ฮี นยู เดอะ เวิลด วอส เอ้า ฟอ กแร็บ)
And he searched to find his
(แอ็นด ฮี เซิช ทู ไฟนด ฮิส)

Freedom, Freedom, Freedom, [Oh] Freedom
(ฟรีดัม , ฟรีดัม , ฟรีดัม , [ โอ] ฟรีดัม)
Everything I have, everything I own
(เอ๊วี่ติง ไอ แฮ็ฝ , เอ๊วี่ติง ไอ โอน)
All my mistakes man, you already know
(ออล มาย มิซเทค แม็น , ยู ออลเรดอิ โน)
I wanna be free, I wanna be free
(ไอ วอนนา บี ฟรี , ไอ วอนนา บี ฟรี)
So I search to find my [find my]..
(โซ ไอ เซิช ทู ไฟนด มาย [ ไฟนด มาย])
..Freedom, Freedom, Freedom, Freedom
(ฟรีดัม , ฟรีดัม , ฟรีดัม , ฟรีดัม)
Everything I have, everything I own
(เอ๊วี่ติง ไอ แฮ็ฝ , เอ๊วี่ติง ไอ โอน)
All my mistakes girl, you already know
(ออล มาย มิซเทค เกิล , ยู ออลเรดอิ โน)
I wanna be free, I wanna be free, yeah
(ไอ วอนนา บี ฟรี , ไอ วอนนา บี ฟรี , เย่)

As a kid I never knew
(แอ็ส ซา คิด ดาย เนฝเออะ นยู)
I’d have to hustle just to make it through
(อาย แฮ็ฝ ทู เฮสเซล จัซท ทู เมค อิท ธรู)
So I found myself skipping school
(โซ ไอ เฟานด ไมเซลฟ สคริปพิง ซคูล)
Cause’ the girls don’t think I’m cool
(คอส เดอะ เกิล ด้อนท์ ธิงค แอม คูล)
And because of that I didn’t care
(แอ็นด บิคอส อ็อฝ แดท ไอ ดิ๊นอิน แค)
Whether or not I went to jail
(ฮเวทเออะ ออ น็อท ไอ เว็นท ทู เจล)
I just wanna be treated fair
(ไอ จัซท วอนนา บี ทีอี แฟ)
Cause thats all I ever knew
(คอส แด๊ท ซอร์ ไอ เอฝเออะ นยู)
Tellin’ me I need to slow down
(เทลลิน มี ไอ นีด ทู ซโล เดาน)
Cause everybody in the whole town
(คอส เอวี่บอดี้ อิน เดอะ โฮล ทาวน์)
Cause they know how I get down
(คอส เด โน เฮา ไอ เก็ท เดาน)
Foreigner from another town
(ฟอริเนอะ ฟร็อม แอะนัธเออะ ทาวน์)
Can you believe we still around?
(แค็น ยู บิลีฝ วี ซทิล อะเรานด)
After so many hit the ground
(อาฟเทอะ โซ เมนอิ ฮิท เดอะ กเรานด)
And we ain’t gon stop now
(แอ็นด วี เอน ก็อน ซท็อพ เนา)
Until we get that
(อันทีล วี เก็ท แดท)

Freedom, [ooohh] Freedom, [oohhh] Freedom, [oh] Freedom
(ฟรีดัม , [ อู้] ฟรีดัม , [ อู้] ฟรีดัม , [ โอ] ฟรีดัม)
Everything I have, [have] everything I own, [own]
(เอ๊วี่ติง ไอ แฮ็ฝ , [ แฮ็ฝ] เอ๊วี่ติง ไอ โอน , [ โอน])
All my mistakes man you already know [yea]
(ออล มาย มิซเทค แม็น ยู ออลเรดอิ โน [ เย])
I wanna be free, [free] I wanna be free [free]
(ไอ วอนนา บี ฟรี , [ ฟรี] ไอ วอนนา บี ฟรี [ ฟรี])
won’t stop till I find
(ว็อนท ซท็อพ ทิล ไอ ไฟนด)
my freedom, my Freedom, [Freedom] my Freedom, [Freedom] [oh] Freedom
(มาย ฟรีดัม , มาย ฟรีดัม , [ ฟรีดัม] มาย ฟรีดัม , [ ฟรีดัม] [ โอ] ฟรีดัม)
Everything I have, everything I own
(เอ๊วี่ติง ไอ แฮ็ฝ , เอ๊วี่ติง ไอ โอน)
All my mistakes girl, you already know
(ออล มาย มิซเทค เกิล , ยู ออลเรดอิ โน)
I wanna be free, I wanna be free, yeah
(ไอ วอนนา บี ฟรี , ไอ วอนนา บี ฟรี , เย่)
If you wanna be free, and the land is drug-free
(อิฟ ยู วอนนา บี ฟรี , แอ็นด เดอะ แล็นด อีส ดรัก ฟรี)
put your hands up, [ay] put your hands up [ay]
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ , [ ไอ] พัท ยุร แฮ็นด อัพ [ ไอ])
If you wanna be free, from all your misery
(อิฟ ยู วอนนา บี ฟรี , ฟร็อม ออล ยุร มีสริ)
put your hands up, [ay] put your hands up
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ , [ ไอ] พัท ยุร แฮ็นด อัพ)
If you wanna be free, with plenty money [ay]
(อิฟ ยู วอนนา บี ฟรี , วิฑ พเลนทิ มันอิ [ ไอ])
put your hands up, put your hands up
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ , พัท ยุร แฮ็นด อัพ)
If you wanna be free, just praise G-O-D put your hands [ay] up, put your hands up [ay]
(อิฟ ยู วอนนา บี ฟรี , จัซท พเรส จี โอ ดี พัท ยุร แฮ็นด [ ไอ] อัพ , พัท ยุร แฮ็นด อัพ [ ไอ])

Freedom, [ohh] Freedom [Freedom], Freedom, [ooh] Freedom
(ฟรีดัม , [ โอ้] ฟรีดัม [ ฟรีดัม] , ฟรีดัม , [ อู้] ฟรีดัม)
Everything I have, everything I own
(เอ๊วี่ติง ไอ แฮ็ฝ , เอ๊วี่ติง ไอ โอน)
All my mistakes girl you already know
(ออล มาย มิซเทค เกิล ยู ออลเรดอิ โน)
I wanna be free [wanna be free], I wanna be free [wanna be free yea]
(ไอ วอนนา บี ฟรี [ วอนนา บี ฟรี] , ไอ วอนนา บี ฟรี [ วอนนา บี ฟรี เย])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Freedom คำอ่านไทย Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น