เนื้อเพลง Country Grammar คำอ่านไทย Nelly

Chorus :
(โครัซ :)
Hmm, I’m going down down baby yo street in a Range Rover [c’mon]
(อึม , แอม โกอิ้ง เดาน เดาน เบบิ โย ซทรีท อิน อะ เรนจ โรฝเออะ [ ซีมอน])
Street Sweeper baby cocked ready to let it go [HOT sh**!]
(ซทรีท สวิพเปอ เบบิ ค็อค เรดอิ ทู เล็ท ดิธ โก [ ฮ็อท ฌะ ** !])
Shimmy Shimmy cocoa wha listen to it now
(ฌีมมิ ฌีมมิ โคโค wha ลิ๊สซึ่น ทู อิท เนา)
Light it up and take a puff, pass it to me now
(ไลท ดิธ อัพ แอ็นด เทค เก พัฟ , เพซ ซิท ทู มี เนา)

[Chorus]
([ โครัซ])

You can find me, in St. Louis rollin on dubs
(ยู แค็น ไฟนด มี , อิน เอ็ซท ลุอี โรลลิน ออน ดับ)
Smoking nem dubs in clubs, blowin up like cocoa puff
(สโมคกิ้ง nem ดับ ซิน คลับ , โบลวิน อัพ ไลค โคโค พัฟ)
Sippin bud, gettin perved and getting dubbed
(ซิบปิ่น บัด , เกดดิน เพฝทฺ แอ็นด เกดดดิ้ง ดับ)
Gats and hugs, mean mugs and shoulder shrugs
(แกท แซน ฮัก , มีน มัก แซน โฌลเดอะ ฌรัก)
And it’s all because, I accumulated enough stress
(แอ็นด อิทซ ซอร์ บิคอส , ไอ แอ็คยูมิวเลท อินัฟ ซทเร็ซ)
Just to navigate it, fully decorated on chrome
(จัซท ทู แนฝอิเกท อิท , ฟูลลิ เดคโอะเรท ออน คโรม)
And it’s candy painted, fans fainted
(แอ็นด อิทซ แคนดิ เพนท , แฟน เฟนท)
While I’m entertaining, wild ain’t it
(ฮไวล แอม เอนเทอะเทนอิง , ไวลด เอน ดิธ)
How me and mugs hang wit hay hung wit nem thugs [Hot sh**]
(เฮา มี แอ็นด มัก แฮ็ง วิท เฮ ฮัง วิท nem ธัก [ ฮ็อท ฌะ **])
So feel me when I bring it, sing it loud wha
(โซ ฟีล มี ฮเว็น นาย บริง อิท , ซิง อิท เลาด wha)
I’m from the Lou and I’m proud
(แอม ฟร็อม เดอะ ลู แอ็นด แอม พเราด)
Run a mile for the cause
(รัน อะ ไมล ฟอ เดอะ คอส)
I’m righteous above the law
(แอม ไรชัซ อะบัฝ เดอะ ลอ)
Playa my style’s raw
(พอลเย มาย ซไทล รอ)
I’m going to”Mack”like Todd Shaw
(แอม โกอิ้ง ทู”แมกคฺ”ไลค Todd ชอร์)
Forget the fame, and the glamour
(เฟาะเกท เดอะ เฟม , แอ็นด เดอะ กแลมเออะ)
Give me D’s wit a rubber hammer
(กิฝ มี ดีสฺ วิท ดา รับเบอะ แฮมเมอะ)
My grammar be’s ebonics, gin tonic and chronic
(มาย กแรมเมอะ เบซ เอ๊บบอนนิก , จิน ทอนอิค แอ็นด ครอนอิค)
f*** bionic it’s ironic, slammin n*ggas like Onyx
(เอฟ *** ไบโอนิค อิทซ ไอรอนอิค , สแลมมิน เอ็น *ggas ไลค ออนนิก)
Lunatics til the day I die
(ลยูนะทิค ทิล เดอะ เด ไอ ได)
I run more game then the Bulls and Sonics
(ไอ รัน โม เกม เด็น เดอะ บุล แซน ซอนอิค)

[Chorus] x 2
([ โครัซ] เอ๊กซฺ ทู)

You say pretty boys can’t be wild n*ggas
(ยู เซ พรีททิ บอย แค็นท บี ไวลด เอ็น *ggas)
Loud n*ggas, O.K. Corral n*ggas
(เลาด เอ็น *ggas , โอ เค เคาะแรล เอ็น *ggas)
Foul n*ggas, run up in the bustin the crowd n*gga
(เฟาล เอ็น *ggas , รัน อัพ อิน เดอะ บัสติน เดอะ คเราด เอ็น *gga)
How n*gga, ask me again it’s going down n*gga
(เฮา เอ็น *gga , อาซค มี อะเกน อิทซ โกอิ้ง เดาน เอ็น *gga)
Now n*gga, come to the circus and watch me clown n*gga
(เนา เอ็น *gga , คัม ทู เดอะ เซอคัซ แซน ว็อช มี คเลาน เอ็น *gga)
Frown n*ggas, what you be givin when I’m around n*gga
(ฟเราน เอ็น *ggas , ฮว็อท ยู บี กีฝอิน ฮเว็น แอม อะเรานด เอ็น *gga)
Frown n*gga, talkin sh** when I leave the town n*gga
(ฟเราน เอ็น *gga , ทอคกิ่น ฌะ ** ฮเว็น นาย ลีฝ เดอะ ทาวน์ เอ็น *gga)
Say now, can you hoes come out to play now
(เซ เนา , แค็น ยู โฮ คัม เอ้า ทู พเล เนา)
Ready to cut you up any day now
(เรดอิ ทู คัท ยู อัพ เอนอิ เด เนา)
Play by, my rules boo and you going to stay high
(พเล ไบ , มาย รูล บู แอ็นด ยู โกอิ้ง ทู ซเท ไฮ)
May I, answer yo third question like hey I
(เม ไอ , อานเซอะ โย เธิด คเวซชัน ไลค เฮ ไอ)
Say hi, to my n*ggas left in the slamma
(เซ ไฮ , ทู มาย เอ็น *ggas เล็ฟท อิน เดอะ สแลมมา)
From St. Louis to Memphis
(ฟร็อม เอ็ซท ลุอี ทู เมมฟริซ)
From Texas back up to Indiana, Chi-Town
(ฟร็อม เทกซัส แบ็ค อัพ ทู อินเดียนา , ชี ทาวน์)
KC Motown to Alabama, L-A
(KC โมททาว ทู อลาบามา , แอล อะ)
New York Yankee n*ggas to hot Atlanta, Loisianna
(นยู ยอค แยงคิ เอ็น *ggas ทู ฮ็อท แอทแรนทา , โลยไซอานา)
All my n*ggas wit Country Grammar
(ออล มาย เอ็น *ggas วิท คันทริ กแรมเมอะ)
Smokin blunts in Savanna
(สโมกิน บลันท ซิน ซะแฝนนะ)
Blow thirty mill like I’m Hammer
(บโล เธอทิ มิล ไลค แอม แฮมเมอะ)

[Chorus] x 2
([ โครัซ] เอ๊กซฺ ทู)

Let’s show these cats to make these milli-ons
(เล็ท โฌ ฑิส แค็ท ทู เมค ฑิส มีลลิ ons)
So you n*ggas quit acting silly mon, kid quit feelin billy mon
(โซ ยู เอ็น *ggas ควิท แอคทิง ซีลลิ มอง , คิด ควิท ฟีลิน บีลลิ มอง)
Talking really and I need it mon, foes I keep filly mon
(ทอคอิง ริแอ็ลลิ แอ็นด ดาย นีด ดิท มอง , โฟ ซาย คีพ ฟีลลิ มอง)
Specily of Remi mon, keys to my Beemer mon
(สเปซซิวลี่ อ็อฝ เรมมี่ มอง , คี ทู มาย บีมเมอร์ มอง)
Holla and beep me mon, see me mon
(ฮอลละ แอ็นด บีพ มี มอง , ซี มี มอง)
Cheifin rollin deeper than any mon, through Jennings mon
(ซีกฟิน โรลลิน ดิพเพอแฑ็น เอนอิ มอง , ธรู เจนนิง มอง)
Through U-City back up to Kingsland, wit nice n*ggas
(ธรู ยู ซีทอิ แบ็ค อัพ ทู คิงสแลน , วิท ไน๊ซ์ เอ็น *ggas)
Shice n*ggas who snatch yo life n*gga, trife n*ggas
(ชีค เอ็น *ggas ฮู ซแน็ช โย ไลฟ เอ็น *gga , ทริฟ เอ็น *ggas)
Super ducers sale the same twice n*gga, ice n*gga
(ซยูเพอะ ดิวเซอสฺ เซล เดอะ เซม ทไวซ เอ็น *gga , ไอซ เอ็น *gga)
All over close to never sober from broke
(ออล โอเฝอะ คโลส ทู เนฝเออะ โซเบอะ ฟร็อม บโรค)
To havin dough cause my price Range is Rover
(ทู เฮฝวิน โด คอส มาย พไรซ เรนจ อีส โรฝเออะ)
Now I’m knockin like Jehovah
(เนา แอม นอคคินไลค จิโฮฝะ)
Let me in now, let me in now
(เล็ท มี อิน เนา , เล็ท มี อิน เนา)
Bill Gates Donald Trumph let me in, we spin now
(บิล เกท ดอนโหนด ทุมพฺ เล็ท มี อิน , วี ซพิน เนา)
I got money to lend my friends now, we in now
(ไอ ก็อท มันอิ ทู เล็นด มาย ฟเร็นด เนา , วี อิน เนา)
Candy benz wit wooden tens now
(แคนดิ เบนซฺวิท วูเดน เท็น เนา)
Woo f***in lesbian twins now, sin now
(วู เอฟ ***อิน เลสเบี่ยน ทวิน เนา , ซิน เนา)
Through the pen I make my ends now
(ธรู เดอะ เพ็น นาย เมค มาย เอ็นด เนา)

[Chorus] x 2
([ โครัซ] เอ๊กซฺ ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Country Grammar คำอ่านไทย Nelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น