เนื้อเพลง Purple Pills คำอ่านไทย D12

{Eminem}
( {เอมมีนเอม })
Ugh.. yo yo yo, yo
(อะ โย โย โย , โย)

[Chorus] {Eminem}
([ โครัซ ] {เอมมีนเอม })
I take a couple uppers, I down a couple downers
(ไอ เทค เก คั๊พเพิ่ล อัพเพอะ , ไอ เดาน อะ คั๊พเพิ่ล แดวเนอร์)
But nothing compares to these blue and yellow purple pills
(บัท นัธอิง ค็อมแพ ทู ฑิส บลู แอ็นด เยลโล เพ๊อร์เพิ่ล พิล)
I’ve been to mushroom mountain, once or twice but who’s countin
(แอฝ บีน ทู มัฌรูม เมานทิน , วันซ ออ ทไวซ บัท ฮู เค๊าดิน)
But nothin compares to these blue and yellow purple pills
(บัท นอทติน ค็อมแพ ทู ฑิส บลู แอ็นด เยลโล เพ๊อร์เพิ่ล พิล)

{Eminem}
({เอมมีนเอม })
Yo, yo
(โย , โย)
Cool, calm, just like my mom
(คูล , คาม , จัซท ไลค มาย มัม)
With a couple of valium inside her palm
(วิฑ อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ valium อีนไซด เฮอ พาม)
It’s Mr. Mischief with a trick up his sleeve
(อิทซ มีซเทอะ มิซชิฟ วิฑ อะ ทริค อัพ ฮิส ซลีฝ)
To roll up on you like Christopher Reeves
(ทู โรล อัพ ออน ยู ไลค Christopher รีฝ)
I can’t describe the vibe I get
(ไอ แค็นท ดิซไครบ เดอะ วายพฺ ไอ เก็ท)
When I drive by six people and five I hit [oops]
(ฮเว็น นาย ดไรฝ ไบ ซิคซ พี๊เพิ่ล แอ็นด ไฟฝ ไอ ฮิท [ อุ๊บสฺ ])
Aww sh*t, I started a mosh pit
(อาวว ฌะ *ที , ไอ ซทาท อะ มอสชฺ พิท)
Squashed a b*tch and stomped her foster kids [AHH!]
(ซคว็อฌ อะ บี *tch แอ็นด สตอมพฺเฮอ ฟอซเทอะ คิด [ อา ! ])
These ‘shrooms make me hallucinate
(ฑิส shrooms เมค มี เฮวลูเซ็นเอกทฺ)
Then I sweat till I start losin weight
(เด็น นาย ซเว็ท ทิล ไอ ซทาท ลูซิน เวท)
‘Til I see dumb sh*t start happenin
(ทิล ไอ ซี ดัม ฌะ *ที ซทาท แฮพปีนิน)
Dumber than Vanilla Ice tryin to rap again
(ดรัมเมอร์ แฑ็น ฝะนีลละ ไอซ ทายอิน ทู แร็พ อะเกน)
So bounce, bounce, come on bounce
(โซ เบานซ , เบานซ , คัมมอน เบานซ)
{*GUNFIRE*} I said come on, bounce
({*GUNFIRE*} ไอ เซ็ด คัมมอน , เบานซ)
Everybody in the house with a half an ounce [me!]
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ เฮาซ วิฑ อะ ฮาล์ฟ แอน อันซ [ มี ! ])
Not weed, I meant coke, dumb-ass sit down
(น็อท วี , ไอ เม็นท โคค , ดัม อาซ ซิท เดาน)
We don’t bullsh*t, better ask around
(วี ด้อนท์ bullsh*ที , เบทเทอะ อาซค อะเรานด)
D-12 throws the bomb and smash the town
(ดี 12 ธโร เดอะ บ็อม แอ็นด ซแม็ฌ เดอะ ทาวน์)
Bizarre, your mom is passin out
(บิสา , ยุร มัม อีส passin เอ้า)
Get her ass on the couch ‘fore she crashes out
(เก็ท เฮอ อาซ ออน เดอะ เคาช โฟ ชี เคลซเชด เอ้า)
Come on!
(คัมมอน !)

{Kon Artis and Kuniva}
({คอนเอมพลีดิง Artis แซน ครูเนฝว่า })
F*ck that, someone help Denaun
(เอฟ *ck แดท , ซัมวัน เฮ็ลพ Denaun)
He’s upstairs naked with a weapon drawn
(อีส อัพซแทส เนคิด วิฑ อะ เวพอัน ดรอน)
Heh, hey Von you see me steppin on these leprechauns?
(เอฮ , เฮ โฝน ยู ซี มี สเตปปิน ออน ฑิส leprechauns)
It gotta be acid cause the X is gone
(อิท กอททะ บี แอซอิด คอส เดอะ เอ๊กซฺ อีส กอน)
Ya I took them all dawg with some parmegan
(ยา ไอ ทุค เฑ็ม ออล ดาว วิฑ ซัม parmegan)
And I think my arm is gone
(แอ็นด ดาย ธิงค มาย อาม อีส กอน)
Naw it’s probably numb
(นอว อิทซ พรอบอับลิ นัม)
Young, dumb, and full of cum
(ยัง , ดัม , แอ็นด ฟูล อ็อฝ คัม)
And I think he ’bout to swallow his tongue
(แอ็นด ดาย ธิงค ฮี เบาท ทู ซวอลโล ฮิส ทัง)
Scary ass it was a false alarm
(สเกลี่ อาซ ซิท วอส ซา ฟอลซ อะลาม)
You think I’m ’bout to die when I just got on?
(ยู ธิงค แอม เบาท ทู ได ฮเว็น นาย จัซท ก็อท ออน)
Yo stop actin stupid
(โย ซท็อพ แอสติน ซทยูทิด)
You so high that you might wake up with a guy on some new sh*t [EWW!]
(ยู โซ ไฮ แดท ยู ไมท เวค อัพ วิฑ อะ ไก ออน ซัม นยู ฌะ *ที [ EWW ! ])
Yeah I think I did too much — This substance equals cups
(เย่ ไอ ธิงค ไอ ดิด ทู มัช ดีซ ซับซแท็นซ อีคแว็ค คัพ)
Red pills, blue pills, and green — Big pills [that’s ill], mescaline!
(เร็ด พิล , บลู พิล , แอ็นด กรีน บิก พิล [ แด๊ท อิล ] , mescaline !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

{Eminem}
({เอมมีนเอม })
Dirty Dozen, eighty of us, Shady brothers, ladies love us
(เดอทิ ดออเซน , เอทิ อ็อฝ อัซ , เฌดอิ บรัฑเออะ , เลดิส ลัฝ อัซ)
That’s why our baby mothers love us but they hate each other
(แด๊ท ฮไว เอ๊า เบบิ ม๊าเธ่อร์ ลัฝ อัซ บัท เด เฮท อีช อัฑเออะ)
They probably wanna take each other out and date each other
(เด พรอบอับลิ วอนนา เทค อีช อัฑเออะ เอ้า แอ็นด เดท อีช อัฑเออะ)
Some-, somethin, some’un, some’un, some’un {*babbling*}
(ซัม , ซัมติน , someun , someun , someun {*แบบลิง *})

{Proof}
({พรูฟ })
Pop pills, pills I pop
(พ็อพ พิล , พิล ซาย พ็อพ)
Pop two pills on stilts I walk
(พ็อพ ทู พิล ออน ซทิลท ซาย วอค)
Snort two lines that were filled with chalk
(ซนอท ทู ไลน แดท เวอ ฟิล วิฑ ชอค)
Thought it was +Incredible+ and killed the +Hulk+
(ธอท ดิธ วอส +อินเคร๊ดิเบิ้ล + แอ็นด คิล เดอะ +ฮัลค +)
I wanna, roll away like a rollerblade
(ไอ วอนนา , โรล อะเว ไลค เก rollerblade)
Until my eyes roll back in my skull for days
(อันทีล มาย ไอ โรล แบ็ค อิน มาย ซคัล ฟอ เด)
And when I’m, old and gray look for dope to smoke
(แอ็นด ฮเว็น แอม , โอลด แอ็นด กเร ลุค ฟอ โดพ ทู ซโมค)
No okey-doke, I’m packin my nose with coke
(โน okey doke , แอม แพคกิน มาย โนส วิฑ โคค)
{*cough cough cough*} Am I supposed to choke?
({*ค็อฟ ค็อฟ ค็อฟ *} แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู โชค)
Had an accident when the Trojan broke
(แฮ็ด แอน แอคซิเด็นท ฮเว็น เดอะ ทโรแจ็น บโรค)
Ahh, poor baby, born by whore lady
(อา , พูร เบบิ , บอน ไบ โฮ เลดิ)
Now I gotta strangle a.. [You’re crazy!]
(เนา ไอ กอททะ สแตงเกิล อะ [ ยัวร์ คเรสิ ! ])

{Swifty McVay}
({Swifty McVay})
I pop fo’ E’s at one time
(ไอ พ็อพ โฟ Es แอ็ท วัน ไทม)
And I don’t need water when I’m swallowin mine
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ นีด วอเทอะ ฮเว็น แอม swallowin ไมน)
[Yeah, you got any shrooms?] Does Bizarre smoke crack?
([ เย่ , ยู ก็อท เอนอิ shrooms ] โด บิสา ซโมค คแร็ค)
We can’t get jobs cause our arms show tracks
(วี แค็นท เก็ท โจบ คอส เอ๊า อาม โฌ ทแรค)
Why the hell you n*ggaz think I rap?
(ฮไว เดอะ เฮ็ล ยู เอ็น *ggaz ธิงค ไอ แร็พ)
We do it just to get your company hijacked
(วี ดู อิท จัซท ทู เก็ท ยุร คัมพะนิ ไฮแจ็ค)
And if you like smack [uh-huh] then I might too
(แอ็นด อิฟ ยู ไลค ซแม็ค [ อา ฮู ] เด็น นาย ไมท ทู)
[Swift, chill] I just wanna get high like you! [ewww]
([ ซิวิฟท , ชิล ] ไอ จัซท วอนนา เก็ท ไฮ ไลค ยู ! [ ewww ])
And I don’t give a damn if they white or blue [uh-huh]
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม อิฟ เด ฮไวท ออ บลู [ อา ฮู ])
Speed, ‘shrooms, down the valiums [uh-huh]
(ซพีด , shrooms , เดาน เดอะ เวลลีอึมสฺ [ อา ฮู ])
Even smoke weed outta vacuums
(อีเฝ็น ซโมค วี เอ๊าตา แฝคอิวอัม)
I just copped some and I’m goin back soon
(ไอ จัซท คอพอิ ซัม แอ็นด แอม โกอิน แบ็ค ซูน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

{Bizarre}
({บิสา })
I’m at rave lookin like a slave, high off chronic
(แอม แอ็ท เรฝ ลุคกิน ไลค เก ซเลฝ , ไฮ ออฟฟ ครอนอิค)
Gin and tonic demonic, body smell like vomit
(จิน แอ็นด ทอนอิค ดิมอนอิค , บอดอิ ซเม็ล ไลค ฝอมอิท)
P*ssy poppin, acid droppin, dope-headed guy
(พี *ssy พอพปิน , แอซอิด ดรอพปิน , โดพ เฮ็ด ไก)
Heroin mescaline, pencilnecks, wanna try?
(เฮโระอิน mescaline , pencilnecks , วอนนา ทไร)
Blue pills, golden seals, got Bizarre, actin ill
(บลู พิล , โกลเด็น ซีล , ก็อท บิสา , แอสติน อิล)
Drugs kill [Yeah right] – B*tch, I’m for real!!!
(ดรัก คิล [ เย่ ไรท ] บี *tch , แอม ฟอ ริแอ็ล ! ! !)
Shut your mouth you dirty sl*t, you know you want it in your b*tt
(ฌัท ยุร เมาธ ยู เดอทิ sl*ที , ยู โน ยู ว็อนท ดิธ อิน ยุร บี *tt)
I’ll put it in your cunt; let Bizarre nut!
(อิล พัท ดิธ อิน ยุร คันท ; เล็ท บิสา นัท !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

{Eminem}
({เอมมีนเอม })
Dirty Dozen, eighty of us, Shady brothers, ladies love us
(เดอทิ ดออเซน , เอทิ อ็อฝ อัซ , เฌดอิ บรัฑเออะ , เลดิส ลัฝ อัซ)
That’s why our baby mothers love us but they hate each other
(แด๊ท ฮไว เอ๊า เบบิ ม๊าเธ่อร์ ลัฝ อัซ บัท เด เฮท อีช อัฑเออะ)
They probably wanna take each other out and date each other
(เด พรอบอับลิ วอนนา เทค อีช อัฑเออะ เอ้า แอ็นด เดท อีช อัฑเออะ)
Some-, somethin, some’un, some’un, some’un {*babbling*}
(ซัม , ซัมติน , someun , someun , someun {*แบบลิง *})

[Harmonica plays until fade]
([ ฮามอนอิคะ พเล อันทีล เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Purple Pills คำอ่านไทย D12

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น