เนื้อเพลง The Beast คำอ่านไทย Tech N9ne

I did this by just listenin to the song and trying to
( ไอ ดิด ดีซ ไบ จัซท ลิเซินนิน ทู เดอะ ซ็อง แอ็นด ทไรอิง ทู)
Figure it out, if i got any words wrong, tell me!
(ฟีกยุร อิท เอ้า , อิฟ ฟาย ก็อท เอนอิ เวิด ร็อง , เท็ล มี !)

Insanity at its finest
(อินแซนอิทิ แอ็ท อิทซ ไฟเนทส์)
Fire starter riot maker
(ไฟร ซทาเทอะ ไรอัท เมคเออะ)
Moon stricken animal need
(มูน ซทรีคเค็น แอนอิแม็ล นีด)
Bad seed, untaimable beast
(แบ็ด ซี , untaimable บีซท)

[everybody around me always thinkin they know whats goin on inside in my mind, they think im mr.
([ เอวี่บอดี้ อะเรานด มี ออลเว ติ้งกิน เด โน ฮว็อท โกอิน ออน อีนไซด อิน มาย ไมนด , เด ธิงค แอม มีซเทอะ)
Nice guy all the time, well i a well diary, well you think you know, but u annoy ME]
(ไน๊ซ์ ไก ออล เดอะ ไทม , เว็ล ไอ อะ เว็ล ไดอะริ , เว็ล ยู ธิงค ยู โน , บัท ยู แอ็นนอย มี ])

KCMO is with me
(KCMO อีส วิฑ มี)
Lets make more grow
(เล็ท เมค โม กโร)
We will be
(วี วิล บี)
Shaking ya floor
(เชคกิ้ง ยา ฟโล)
Come against me
(คัม อะเกนซท มี)
Thats a no no
(แด๊ท ซา โน โน)
Yo cause imma beast
(โย คอส แอมมา บีซท)

I can tell your womans wanna F all on the dance floor all the way in the VIP
(ไอ แค็น เท็ล ยุร วูมเอิน วอนนา เอฟ ออล ออน เดอะ ดานซ ฟโล ออล เดอะ เว อิน เดอะ วีไอพี)
Im a rapper
(แอม มา แรพเพอ)
I can catch her
(ไอ แค็น แค็ช เฮอ)
And she will leave with me
(แอ็นด ชี วิล ลีฝ วิฑ มี)
Because im a stature now
(บิคอส แอม มา ซแทชเออะ เนา)
Everybody move everybody bounce
(เอวี่บอดี้ มูฝ เอวี่บอดี้ เบานซ)
The brotha nina gonna choose
(เดอะ บอตดา นี้นา กอนนะ ชูส)
We about to pounce [look at dat]
(วี อะเบาท ทู เพานซ [ ลุค แกท แดซ ])
Havin fun and no one on my level
(เฮฝวิน ฟัน แอ็นด โน วัน ออน มาย เลฟเอ็ล)
I turn left with and about to put this pedal to the metal well like
(ไอ เทิน เล็ฟท วิฑ แอ็นด อะเบาท ทู พัท ดีซ เพดแอ็ล ทู เดอะ เมท่อล เว็ล ไลค)
All Money, Tall money, no small money
(ออล มันอิ , ทอล มันอิ , โน ซมอล มันอิ)
Ya got ta
(ยา ก็อท ทา)
The tech knees tees will shock raa
(เดอะ ทิค นี ที วิล ฌ็อค raa)
Species release freaks please the monster
(ซพีฌิ รีลีซ ฟรีค พลีส เดอะ มอนซเทอะ)
Petite bees, tees, dees pees will rock ya
(เพอะทีท บี , ที , ดี พี วิล ร็อค ยา)
Stand tough and hush when i busta
(ซแท็นด ทั๊ฟ แอ็นด ฮัฌ ฮเว็น นาย บัสตร้า)
Rhymes that will crush ya
(ไรม แดท วิล ครัฌ ยา)
Homie dont be a physca
(โฮมี ด้อนท์ บี อะ physca)
When your lover say tech nina is a brotha
(ฮเว็น ยุร ลัฝเออะ เซ ทิค นี้นา อีส ซา บอตดา)
She tryin to say she left ya for anotha
(ชี ทายอิน ทู เซ ชี เล็ฟท ยา ฟอ เอนอทดา)

[2x]
([ 2x ])
KCMO is with me
(KCMO อีส วิฑ มี)
Lets make more grow
(เล็ท เมค โม กโร)
We will be
(วี วิล บี)
Shaking ya floor
(เชคกิ้ง ยา ฟโล)
Come against me
(คัม อะเกนซท มี)
Thats a no no
(แด๊ท ซา โน โน)
Yo cause imma beast
(โย คอส แอมมา บีซท)

Your really wick wack funny like a wallaby
(ยุร ริแอ็ลลิ วิค แวค ฟันนิ ไลค เก วอลละบิ)
But im hot and now im gettin me where i outta be
(บัท แอม ฮ็อท แอ็นด เนา แอม เกดดิน มี ฮแว ไอ เอ๊าตา บี)
Squallery harder we need dollars commodary
(Squallery อาณ์เดอ วี นีด ดอลเลอะ commodary)
The hotter de scholar read the lar 50 lottery
(เดอะ ฮอทเดอ ดี ซคอลเออะ เร็ด เดอะ lar 50 ลอทเทอะริ)
Need been tens twins gotta
(นีด บีน เท็น ทวิน กอททะ)
Succeed spins g’s been frinks
(ซัคซีด ซพิน จีส บีน frinks)
We grim cheifs in banks
(วี กริม cheifs ซิน แบ็งค)
Breach iiinn we win thanks
(บรีช iiinn วี วิน แธ็งค)
Hungry like the wolf indeed but i give
(ฮังกริ ไลค เดอะ วูลฟ อินดีด บัท ไอ กิฝ)
Money to my — in need a lift
(มันอิ ทู มาย อิน นีด อะ ลิฟท)
I determine those but from Kansas City
(ไอ ดิเทอมิน โฑส บัท ฟร็อม แคนซัซ ซีทอิ)
I miss home cali is business
(ไอ มิซ โฮม กาลี อีส บีสเน็ซ)
But man its pretty
(บัท แม็น อิทซ พรีททิ)
I aint lying yall
(ไอ เอน ลายยิง ยอล)
Monster for money mine yall
(มอนซเทอะ ฟอ มันอิ ไมน ยอล)
If i wasnt gettin money
(อิฟ ฟาย วอสซึ้น เกดดิน มันอิ)
I wouldnt shine dogg
(ไอ วูดดึ่น ไฌน ด๊อก)
Youll never see the 9 floor big house
(โยว เนฝเออะ ซี เดอะ นาย ฟโล บิก เฮาซ)
Wood floors made cleanin the kitchen with pinesol
(วู๊ด ฟโล เมด คลีนนิน เดอะ คีชเอ็น วิฑ pinesol)

[2x]
([ 2x ])
KCMO is with me
(KCMO อีส วิฑ มี)
Lets make more grow
(เล็ท เมค โม กโร)
We will be
(วี วิล บี)
Shaking ya floor
(เชคกิ้ง ยา ฟโล)
Come against me
(คัม อะเกนซท มี)
Thats a no no
(แด๊ท ซา โน โน)
Yo cause imma beast
(โย คอส แอมมา บีซท)

In this industry
(อิน ดีซ อีนดัซทริ)
Theres no kin to me
(แดร์ โน คิน ทู มี)
Behold the flo of the century
(บิโฮลด เดอะ โฟล อ็อฝ เดอะ เซนเชอะริ)
But they scared of me
(บัท เด ซคา อ็อฝ มี)
Rappers they dont compare to me
(แรพเพอ เด ด้อนท์ ค็อมแพ ทู มี)
Fairly be said he to be sincerely a rarety
(แฟลิ บี เซ็ด ฮี ทู บี ซินเซียลิ อะ rarety)
Check the sound scan
(เช็ค เดอะ เซานด ซแค็น)
Look around man
(ลุค อะเรานด แม็น)
Wake up look at u and take a view of que clown man
(เวค อัพ ลุค แกท ยู แอ็นด เทค เก ฝยู อ็อฝ ครีคเลาน แม็น)
Face paint and wicked stricken be struttin what
(เฟซ เพนท แอ็นด วิค ซทรีคเค็น บี struttin ฮว็อท)
And we be rockin cause the diddy wearin da b*tton ups
(แอ็นด วี บี รอคกิน คอส เดอะ ดิดดี้ เวียริน ดา บี *tton อัพสฺ)
Hands down we rock harder than kiss
(แฮ็นด เดาน วี ร็อค อาณ์เดอ แฑ็น คิซ)
But rap we cut cris
(บัท แร็พ วี คัท คริซ)
And can i get two stomps and claps in this biiiii
(แอ็นด แค็น นาย เก็ท ทู สตอมพฺแซน คแล็พ ซิน ดีซ biiiii)
[2 stomps and a clap]
([ ทู สตอมพฺแซน อะ คแล็พ ])
Need a shot to the top
(นีด อะ ฌ็อท ทู เดอะ ท็อพ)
Cause the plots to get rich
(คอส เดอะ พล็อท ทู เก็ท ริช)
Tell ya
(เท็ล ยา)
Executives
(เอ็กเสคอิวทิฝ)
Im next wit dis
(แอม เน็คซท วิท ดิซ)
Success it is
(ซัคเซซ ซิท อีส)
Yet the best of tech
(เย็ท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ ทิค)
This aint wack
(ดีซ เอน แวค)
This is the hostile
(ดีซ ซิส เดอะ ฮอซทิล)
I wreck with this
(ไอ เร็ค วิฑ ดีซ)
This is the beast baby
(ดีซ ซิส เดอะ บีซท เบบิ)
Out wit me
(เอ้า วิท มี)
Exit is
(เอกสิท อีส)

I will, and i will, destroy you, i am the…
(ไอ วิล , แอ็นด ดาย วิล , ดิซทรอย ยู , ไอ แอ็ม เดอะ)

[3x]
([ 3x ])
KCMO is with me
(KCMO อีส วิฑ มี)
Lets make more grow
(เล็ท เมค โม กโร)
We will be
(วี วิล บี)
Shaking ya floor
(เชคกิ้ง ยา ฟโล)
Come against me
(คัม อะเกนซท มี)
Thats a no no
(แด๊ท ซา โน โน)
Yo cause imma beast
(โย คอส แอมมา บีซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Beast คำอ่านไทย Tech N9ne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น