เนื้อเพลง Stop Standing There คำอ่านไทย Avril Lavigne

Intro:
( อินโทร :)
Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Obie, Yo?
(โอบี , โย)

Obie Trice:
(โอบี ทไรซ :)
I’m sick
(แอม ซิค)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Damn, you straight dogg?
(แด็ม , ยู ซทเรท ด๊อก)

Obie Trice – B/W Chorus
(โอบี ทไรซ บี /ดับบิว โครัซ)
*Coughing*
(*กำลังค็อฟ *)
B*tches
(บี *tches)
Getting sick
(เกดดดิ้ง ซิค)

Chorus:
(โครัซ :)
That’s why I ain’t got no time
(แด๊ท ฮไว ไอ เอน ก็อท โน ไทม)
For these games and stupid tricks
(ฟอ ฑิส เกม แซน ซทยูทิด ทริค)
All these b*tches on my d*ck
(ออล ฑิส บี *tches ออน มาย d*ck)
That’s how dudes be getting sick
(แด๊ท เฮา ดยูด บี เกดดดิ้ง ซิค)
That’s how d*cks’ be getting drips
(แด๊ท เฮา d*cks บี เกดดดิ้ง ดริพ)
Falling victim’s to this sh*t
(ฟ๊อลิง ฝิคทิม ทู ดีซ ฌะ *ที)
From these b*tches on our d*cks
(ฟร็อม ฑิส บี *tches ออน เอ๊า d*cks)
F*cking chickens with no ribs
(เอฟ *คิง ชีคเค็น วิฑ โน ริบ)
That’s why I aint got no time
(แด๊ท ฮไว ไอ เอน ก็อท โน ไทม)

Obie Trice:
(โอบี ทไรซ :)
Yo, I woke up, f*cked up off the liquor I drunk
(โย , ไอ โวค อัพ , เอฟ *cked อัพ ออฟฟ เดอะ ลีคเออะ ไอ ดรังค)
I hadda bag of tha skunk, one and last night’s tunk
(ไอ hadda แบ็ก อ็อฝ ท่า ซคังค , วัน แอ็นด ลาซท ไนท tunk)
P*ssy residue was on my penis, Denise, from the Cleaners
(พี *ssy เรสอิดยู วอส ออน มาย พีนิซ , Denise , ฟร็อม เดอะ คลีนเนอร์สฺ)
F*cked me good, you should’ve seen us
(เอฟ *cked มี เกิด , ยู ชูดดิฝ ซีน อัซ)
Big booty b*tch, switch unbearable, french role styling, body like a stallion
(บิก บูทิ บี *tch , ซวิช unbearable , ฟเร็นช โรล สตายลิง , บอดอิ ไลค เก ซแทลยัน)
Sizing up the figure, while my sh*t getting bigger
(Sizings อัพ เดอะ ฟีกยุร , ฮไวล มาย ฌะ *ที เกดดดิ้ง บี๊กเกอร์)
Debating on to f*ck her, do I wanna be a n*gga
(ดีเบดิ้ง ออน ทู เอฟ *ck เฮอ , ดู ไอ วอนนา บี อะ เอ็น *gga)
Caressing this b*tch, plus I’m checking out them tits
(คะเรซซิง ดีซ บี *tch , พลัซ แอม เช็คติ้ง เอ้า เฑ็ม ทิท)
Sipping on that fine sh*t, I ain’t use to buying
(ซิพปิง ออน แดท ไฟน ฌะ *ที , ไอ เอน ยูซ ทู บายอิ้ง)
I gotta hit it from behind, it’s mandatory
(ไอ กอททะ ฮิท ดิธ ฟร็อม บิไฮนด , อิทซ แมนดะโทริ)
Like taking ho’s money, but that’s another story
(ไลค เทคอิง โฮซ มันอิ , บัท แด๊ท แอะนัธเออะ ซโทริ)
For surely your p*ssy on toast, after we toast
(ฟอ ฌูรลิ ยุร พี *ssy ออน โทซท , อาฟเทอะ วี โทซท)
Our clothes fell like Bishop and Juice
(เอ๊า คโลฑ เฟ็ล ไลค บีฌอัพ แอ็นด จูซ)
The womb beater, clean p*ssy eater, inserting my john
(เดอะ วูม beater , คลีน พี *ssy eater , insertings มาย จอน)
In that spot hotter than the hottest block, don’t stop!
(อิน แดท สพอท ฮอทเดอ แฑ็น เดอะ ฮอทเดว บล็อค , ด้อนท์ ซท็อพ !)
Response I got when I was knocking it
(ริซพอนซ ไอ ก็อท ฮเว็น นาย วอส นอคกิง อิท)
Clocks steading ticking, kinky finger licking
(คล็อค steadings ทิคคิง , คิงคิ ฟีงเกอะ ลิกคิง)
The cannon, seen us at my temple when she moans
(เดอะ แคนนัน , ซีน อัซ แอ็ท มาย เท๊มเพิ่ล ฮเว็น ชี โมน)
I gotta slow down before I cum soon
(ไอ กอททะ ซโล เดาน บิโฟ ไอ คัม ซูน)
And work that n*gga, like a slave owner
(แอ็นด เวิค แดท เอ็น *gga , ไลค เก ซเลฝ โอนเออะ)
When I dropped off my outfit, she knew I wanted to bone her
(ฮเว็น นาย ดร็อพ ออฟฟ มาย เอ้าฟิท , ชี นยู ไอ ว็อนท ทู บอน เฮอ)
She foaming at the lips, the ones between the hips
(ชี foamings แอ็ท เดอะ ลิพ , ดิ วัน บีทวิน เดอะ ฮิพ)
Pubic hair’s looking like some sour cream dip
(Pubic แฮ ลุคอิง ไลค ซัม เซาร ครีม ดิพ)
Without the nacho, my d*ck hit the spot though
(วิเฑาท เดอะ nacho , มาย d*ck ฮิท เดอะ สพอท โธ)
P*ssy tighter than conditions of his black folks
(พี *ssy ไทท์เดอ แฑ็น ค็อนดีฌอัน อ็อฝ ฮิส บแล็ค โฟค)
Being a vinyl stretched, the last part of sex
(บีอิง อะ ไฝนิล ซทเร็ช , เดอะ ลาซท พาท อ็อฝ เซ็คซ)
I bust a fat ass nut – then I woke up next
(ไอ บัซท ดา แฟ็ท อาซ นัท เด็น นาย โวค อัพ เน็คซท)
Like, what the f*ck is going on here?
(ไลค , ฮว็อท เดอะ เอฟ *ck อีส โกอิ้ง ออน เฮียร)
This b*tch evapourated, p*ssy and all just picked up and vaccated
(ดีซ บี *tch evapourated , พี *ssy แอ็นด ออล จัซท พิค อัพ แอ็นด vaccated)
And now I’m frustrated cause my d*ck was unprotected
(แอ็นด เนา แอม ฟรัซทเรท คอส มาย d*ck วอส อันโพเทคเตด)
And doctor Wesley telling me I ain’t really got that sh*t
(แอ็นด ดอคเทอะ Wesley เทลลิง มี ไอ เอน ริแอ็ลลิ ก็อท แดท ฌะ *ที)
F*ck
(เอฟ *ck)

Chorus:
(โครัซ :)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Now I don’t wanna hit no women when this chicks got it coming
(เนา ไอ ด้อนท์ วอนนา ฮิท โน วีมเอิน ฮเว็น ดีซ ชิค ก็อท ดิธ คัมอิง)
Someone better get this b*tch before she gets kicked in the stomach
(ซัมวัน เบทเทอะ เก็ท ดีซ บี *tch บิโฟ ชี เก็ท คิด อิน เดอะ ซทัมแอ็ค)
And she’s pregnant, but she’s egging me on, begging me to throw her
(แอ็นด ชี พเรกแน็นท , บัท ชี eggings มี ออน , เบกกิง มี ทู ธโร เฮอ)
Off the steps on this porch, my only weapon is force
(ออฟฟ เดอะ ซเท็พ ออน ดีซ โพช , มาย โอ๊นลี่ เวพอัน อีส โฟซ)
And I don’t wanna resort to violence of any sort
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ วอนนา ริสอท ทู ไฝโอะเล็นซ อ็อฝ เอนอิ ซอท)
But why’s she shoving me for? Doesn’t she love me no more?
(บัท ฮไว ชี shovings มี ฟอ ดัสอินท ชี ลัฝ มี โน โม)
Wasn’t she hugging me four minutes ago at the door?
(วอสซึ้น ชี huggings มี โฟ มินยูท อะโก แอ็ท เดอะ โด)
Man I’m this close to going toe to toe with this whore
(แม็น แอม ดีซ คโลส ทู โกอิ้ง โท ทู โท วิฑ ดีซ โฮ)
What would you do if she was telling you she wants a divorce
(ฮว็อท เวิด ยู ดู อิฟ ชี วอส เทลลิง ยู ชี ว็อนท ซา ดิโฝซ)
She’s having another baby in a month and it’s yours
(ชี แฮฝวิ่ง แอะนัธเออะ เบบิ อิน อะ มันธ แอ็นด อิทซ ยุร)
And you found it isn’t cause this b*tch has been visiting
(แอ็นด ยู เฟานด ดิท อีสซึ่น คอส ดีซ บี *tch แฮ็ส บีน ฝีสอิทิง)
Someone else and s*cking his d*ck and kissing you on the lips
(ซัมวัน เอ็ลซ แอ็นด เอส *คิง ฮิส d*ck แอ็นด คิสซิงยู ออน เดอะ ลิพ)
When you get back to Michigan, Now the plot has thickend ‘n worse
(ฮเว็น ยู เก็ท แบ็ค ทู Michigan , เนา เดอะ พล็อท แฮ็ส thickend เอ็น เวิซ)
Cause you feel like you’ve been sticking your f*cking d*ck in a hurse
(คอส ยู ฟีล ไลค ยู๊ฟ บีน สติ๊กคิง ยุร เอฟ *คิง d*ck อิน อะ hurse)
So your paranoid at every little cold that you get
(โซ ยุร พารานอย แอ็ท เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล โคลด แดท ยู เก็ท)
Ever since they sold you this sh*t, you’ve been holding your d*ck
(เอฝเออะ ซินซ เด โซลด ยู ดีซ ฌะ *ที , ยู๊ฟ บีน โฮลดิง ยุร d*ck)
So you goto the clinic, sweating every minute your in it
(โซ ยู โกโด เดอะ คลีนอิค , sweatings เอฝริ มินยูท ยุร อิน หนิด)
Then the doctor comes out looking like Dennis the Menace *hahahaha*
(เด็น เดอะ ดอคเทอะ คัม เอ้า ลุคอิง ไลค เดนนิส เดอะ เมนอิซ *ฮาฮาฮาฮา *)
And it’s obvious to everyone in the lobby, it’s aids
(แอ็นด อิทซ ออบเฝียซ ทู เอ๊วี่วัน อิน เดอะ ลอบบิ , อิทซ เอด)
He ain’t even gotta to call in you the office to say it
(ฮี เอน อีเฝ็น กอททะ ทู คอล อิน ยู ดิ ออฟฟิซ ทู เซ อิท)
So you jet back home, cause you gone get that ho
(โซ ยู เจ๊ต แบ็ค โฮม , คอส ยู กอน เก็ท แดท โฮ)
And when you see her, you’re gonna bend her f*cking neck back yo
(แอ็นด ฮเว็น ยู ซี เฮอ , ยัวร์ กอนนะ เบ็นด เฮอ เอฟ *คิง เน็ค แบ็ค โย)
Cause you love her, you never would’ve expect that blow
(คอส ยู ลัฝ เฮอ , ยู เนฝเออะ วูดเด็ป เอ็คซเพคท แดท บโล)
Obie told you to scoop, how could she stoop that low?
(โอบี โทลด ยู ทู ซคูพ , เฮา เคิด ชี ซทูพ แดท โล)
Jesus, I don’t believe this b*tch works at the Cleaner’s
(จีสัซ , ไอ ด้อนท์ บิลีฝ ดีซ บี *tch เวิค แอ็ท เดอะ คลีนเนอร์สฺ)
Bringing me home diseases swinging from Obie’s penis
(บริงกิง มี โฮม ดิสีส สวิงงิงฟร็อม โอบี พีนิซ)
She’s so deceaving, sh*t this ho’s a genious
(ชี โซ deceavings , ฌะ *ที ดีซ โฮซ ซา genious)
She gee’d us
(ชี จี อัซ)

Chorus:
(โครัซ :)

Outro:
(เอ๊าโต :)
Eminem:
(เอมมีนเอม :)
“I’m busy!”
(” แอม บีสอิ ! “)

Obie Trice:
(โอบี ทไรซ :)
Yeah, f*ck these b*tches
(เย่ , เอฟ *ck ฑิส บี *tches)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
F*ck em all”
(เอฟ *ck เอ็ม ออล “)

Obie Trice:
(โอบี ทไรซ :)
Get money
(เก็ท มันอิ)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Ha!
(ฮา !)

Obie Trice:
(โอบี ทไรซ :)
Shady Records
(เฌดอิ เรคออด)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Woow!
(Woow !)

Obie Trice:
(โอบี ทไรซ :)
Obie Trice
(โอบี ทไรซ)
Eminem mother f*cker
(เอมมีนเอม ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker)
*Hissing sounds*
(*Hissings เซานด *)
New millenium sh*t
(นยู millenium ฌะ *ที)
Yeah
(เย่)
Turn this sh*t off
(เทิน ดีซ ฌะ *ที ออฟฟ)
Turn this sh*t the f*ck off
(เทิน ดีซ ฌะ *ที เดอะ เอฟ *ck ออฟฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stop Standing There คำอ่านไทย Avril Lavigne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น