เนื้อเพลง Jesus Walks คำอ่านไทย Kanye West

[Chorus: repeat 2X]
( [ โครัซ : ริพีท 2X ])

How many brothas fell victim to tha streetz
(เฮา เมนอิ บอตดา เฟ็ล ฝิคทิม ทู ท่า streetz)
Rest in peace young n*gga, there’s a Heaven for a ‘G’
(เร็ซท อิน พีซ ยัง เอ็น *gga , แดร์ ซา เฮฝเอ็น ฟอ รา จี)
be a lie, If I told ya that I never thought of death
(บี อะ ไล , อิฟ ฟาย โทลด ยา แดท ไอ เนฝเออะ ธอท อ็อฝ เด็ธ)
my n*ggas, we tha last ones left
(มาย เอ็น *ggas , วี ท่า ลาซท วัน เล็ฟท)
but life goes on…..
(บัท ไลฟ โกซ ออน)

[Verse One:]
([ เฝิซ วัน : ])

As I bail through tha empty halls
(แอ็ส ซาย เบล ธรู ท่า เอมทิ ฮอล)
breath stinkin’
(บเร็ธ สติงคิน)
in my draws
(อิน มาย ดรอ)
ring, ring, ring
(ริง , ริง , ริง)
quiet y’all
(คไวเอ็ท ยอล)
incoming call
(อีนคะมิง คอล)
plus this my homie from high school
(พลัซ ดีซ มาย โฮมี ฟร็อม ไฮ ซคูล)
he’s getting bye
(อีส เกดดดิ้ง ไบ)
It’s time to bury another brotha nobody cry
(อิทซ ไทม ทู เบริ แอะนัธเออะ บอตดา โนบอดี้ คไร)
life as a baller
(ไลฟ แอ็ส ซา บอลเลอ)
alchol and booty calls
(alchol แอ็นด บูทิ คอล)
we usta do them as adolecents
(วี usta ดู เฑ็ม แอ็ส adolecents)
do you recall?
(ดู ยู ริคอล)
raised as G’s
(เรส แอ็ส จีส)
loc’ed out and blazed the weed
(loced เอ้า แอ็นด บเลส เดอะ วี)
get on tha roof
(เก็ท ออน ท่า รูฟ)
let’s get smoked out
(เล็ท เก็ท ซโมค เอ้า)
and blaze with me
(แอ็นด บเลส วิฑ มี)
2 in tha morning
(ทู อิน ท่า มอนิง)
and we still high assed out
(แอ็นด วี ซทิล ไฮ อาซ เอ้า)
screamin’ ‘thug till I die’
(สครีมมิน ธัก ทิล ไอ ได)
before I passed out
(บิโฟ ไอ พาซ เอ้า)
but now that your gone
(บัท เนา แดท ยุร กอน)
i’m in tha zone
(แอม อิน ท่า โสน)
thinkin’
(ติ้งกิน)
‘I don’t wanna die all alone’
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ได ออล อะโลน)
but now ya gone
(บัท เนา ยา กอน)
and all I got left are stinkin’ memories
(แอ็นด ออล ไอ ก็อท เล็ฟท อาร์ สติงคิน เมรโมรี)
I love them n*ggas to death
(ไอ ลัฝ เฑ็ม เอ็น *ggas ทู เด็ธ)
i’m drinkin’ Hennessy
(แอม ดริงคิน เฮนเนสซี)
while tryin’ ta make it last
(ฮไวล ทายอิน ทา เมค อิท ลาซท)
I drank a 5th for that ass
(ไอ ดแร็งค กา 5th ฟอ แดท อาซ)
when you passed….
(ฮเว็น ยู พาซ)
cause life goes on
(คอส ไลฟ โกซ ออน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse Two:]
([ เฝิซ ทู : ])

Yeah n*gga
(เย่ เอ็น *gga)
I got tha word as hell
(ไอ ก็อท ท่า เวิด แอ็ส เฮ็ล)
ya blew trial and tha judge gave you
(ยา บลู ไทรแอ็ล แอ็นด ท่า จัจ เกฝ ยู)
25 with an L
(25 วิฑ แอน แอล)
time to prepare to do fed time
(ไทม ทู พริแพ ทู ดู เฟ็ด ไทม)
won’t see parole
(ว็อนท ซี พะโรล)
imagine life as a convict
(อิแมจอิน ไลฟ แอ็ส ซา คอนฝิคท)
that’s getten’ old
(แด๊ท getten โอลด)
plus with tha drama
(พลัซ วิฑ ท่า ดรามะ)
we’re lookin out for your babies mama
(เวีย ลุคกิน เอ้า ฟอ ยุร เบบีสฺ มามะ)
taken risks, while keepin’ cheap tricks from gettin on her…
(เทคเอ็น ริซค , ฮไวล คริพปิน ชีพ ทริค ฟร็อม เกดดิน ออน เฮอ)
life in tha hood…
(ไลฟ อิน ท่า ฮุด)
is all good for nobody
(อีส ซอร์ เกิด ฟอ โนบอดี้)
remember gamin’ on dumb hoties at chill parties
(ริเมมเบอะ แกมมิน ออน ดัม hoties แอ็ท ชิล พาร์ที)
Me and you
(มี แอ็นด ยู)
No true a two
(โน ทรู อะ ทู)
while scheming on hits
(ฮไวล ซาคีมมิง ออน ฮิท)
and gettin tricks
(แอ็นด เกดดิน ทริค)
that maybe we can slide into
(แดท เมบี วี แค็น ซไลด อีนทุ)
but now you burried
(บัท เนา ยู เบอรีดทฺ)
rest n*gga
(เร็ซท เอ็น *gga)
cause I ain’t worried
(คอส ไอ เอน เวอริ)
eyes bluried
(ไอ bluried)
sayin’ goodbye at the cemetary
(เซย์อิน กู๊ดบาย แอ็ท เดอะ cemetary)
tho’ memories fade
(โฑ เมรโมรี เฝด)
I got your name tated on my arm
(ไอ ก็อท ยุร เนม แทท ออน มาย อาม)
so we both ball till’ my dying days
(โซ วี โบธ บอล ทิล มาย ไดอิง เด)
before I say goodbye
(บิโฟ ไอ เซ กู๊ดบาย)
Kato and Mental rest in peace
(Kato แอ็นด เมนแท็ล เร็ซท อิน พีซ)
Thug till I die
(ธัก ทิล ไอ ได)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse Three:]
([ เฝิซ ธรี : ])

Bury me smilin’
(เบริ มี สไมลิน)
with G’s in my pocket
(วิฑ จีส ซิน มาย พอคเค็ท)
have a party at my funeral
(แฮ็ฝ อะ พาทิ แอ็ท มาย ฟยูเนอะแร็ล)
let every rapper rock it
(เล็ท เอฝริ แรพเพอ ร็อค อิท)
let tha hoes that I usta know
(เล็ท ท่า โฮ แดท ไอ usta โน)
from way before
(ฟร็อม เว บิโฟ)
kiss me from my head to my toe
(คิซ มี ฟร็อม มาย เฮ็ด ทู มาย โท)
give me a paper and a pen
(กิฝ มี อะ เพเพอะ แอ็นด อะ เพ็น)
so I can write about my life of sin
(โซ ไอ แค็น ไรท อะเบาท มาย ไลฟ อ็อฝ ซิน)
a couple bottles of Gin
(อะ คั๊พเพิ่ล บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ จิน)
incase I don’t get in
(อินเคลส ไอ ด้อนท์ เก็ท อิน)
tell all my people i’m a Ridah
(เท็ล ออล มาย พี๊เพิ่ล แอม มา Ridah)
nobody cries when we die
(โนบอดี้ ไคร ฮเว็น วี ได)
we outlaws
(วี เอาทลอ)
let me ride
(เล็ท มี ไรด)
until I get free
(อันทีล ไอ เก็ท ฟรี)
I live my life in tha fast lane
(ไอ ไลฝ มาย ไลฟ อิน ท่า ฟัซท เลน)
got police chasen me
(ก็อท โพะลีซ chasen มี)
to my n*ggas from old blocks
(ทู มาย เอ็น *ggas ฟร็อม โอลด บล็อค)
from old crews
(ฟร็อม โอลด ครู)
n*ggas that guided me through
(เอ็น *ggas แดท ไกด มี ธรู)
back in tha old school
(แบ็ค อิน ท่า โอลด ซคูล)
pour out some liquor
(โพ เอ้า ซัม ลีคเออะ)
have a toast for tha homies
(แฮ็ฝ อะ โทซท ฟอ ท่า โฮมี)
see we both gotta die
(ซี วี โบธ กอททะ ได)
but ya chose to go before me
(บัท ยา โชส ทู โก บิโฟ มี)
and brothas miss ya while your gone
(แอ็นด บอตดา มิซ ยา ฮไวล ยุร กอน)
you left your n*gga on his own
(ยู เล็ฟท ยุร เอ็น *gga ออน ฮิส โอน)
how long we mourn
(เฮา ล็อง วี โมน)
life goes on…
(ไลฟ โกซ ออน)

[Chorus repeats to end]
([ โครัซ ริพีท ทู เอ็นด ])
[sung overtop repeating chorus]
([ ซัง โอเฝอะทอพ รีปพิธดิง โครัซ ])

Life goes on homie
(ไลฟ โกซ ออน โฮมี)
gone on, cause they passed away
(กอน ออน , คอส เด พาซ อะเว)
N*ggas doin’ life
(เอ็น *ggas โดย ไลฟ)
N*ggas doin’ 50 and 60 years and sh*t
(เอ็น *ggas โดย 50 แอ็นด 60 เยีย แซน ฌะ *ที)
I feel ya n*gga, trust me
(ไอ ฟีล ยา เอ็น *gga , ทรัซท มี)
I feel ya
(ไอ ฟีล ยา)
You know what I mean
(ยู โน ฮว็อท ไอ มีน)
last year
(ลาซท เยีย)
we poured out liquor for ya
(วี โพ เอ้า ลีคเออะ ฟอ ยา)
this year n*gga, life goes on
(ดีซ เยีย เอ็น *gga , ไลฟ โกซ ออน)
we’re gonna clock now
(เวีย กอนนะ คล็อค เนา)
get money
(เก็ท มันอิ)
evade b*tches
(อิเฝด บี *tches)
evade tricks
(อิเฝด ทริค)
give players plenty space
(กิฝ เพย์เยอร์ พเลนทิ ซเพซ)
and basicaly just represent for you baby
(แอ็นด basicaly จัซท เรพริเสนท ฟอ ยู เบบิ)
next time you see your n*ggas
(เน็คซท ไทม ยู ซี ยุร เอ็น *ggas)
your gonna be on top n*gga
(ยุร กอนนะ บี ออน ท็อพ เอ็น *gga)
their gonna be like,
(แด กอนนะ บี ไลค ,)
‘Goddamn, them n*ggas came up’
(ก๊อดแดม , เฑ็ม เอ็น *ggas เคม อัพ)
that’s right baby
(แด๊ท ไรท เบบิ)
life goes on….
(ไลฟ โกซ ออน)
and we up out this b*tch
(แอ็นด วี อัพ เอ้า ดีซ บี *tch)
hey Kato, Mental
(เฮ Kato , เมนแท็ล)
y’all n*ggas make sure it’s popin’ when we get up there
(ยอล เอ็น *ggas เมค ฌุร อิทซ popin ฮเว็น วี เก็ท อัพ แดร์)
don’t front.
(ด้อนท์ ฟรันท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jesus Walks คำอ่านไทย Kanye West

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น