เนื้อเพลง I Will Be Your Friend คำอ่านไทย Coco Lee

You are appreciated
( ยู อาร์ แอ็พรีฌิเอท)

[Verse One: 2Pac]
([ เฝิซ วัน : 2Pac ])

When I was young me and my mama had beef
(ฮเว็น นาย วอส ยัง มี แอ็นด มาย มามะ แฮ็ด บีฟ)
Seventeen years old kicked out on the streets
(เซฝเอ็นทีน เยีย โอลด คิด เอ้า ออน เดอะ ซทรีท)
Though back at the time, I never thought I’d see her face
(โธ แบ็ค แกท เดอะ ไทม , ไอ เนฝเออะ ธอท อาย ซี เฮอ เฟซ)
Ain’t a woman alive that could take my mama’s place
(เอน ดา วูมเอิน อะไลฝ แดท เคิด เทค มาย มามะ พเลซ)
Suspended from school; and scared to go home, I was a fool
(ซัซเพนด ฟร็อม ซคูล ; แอ็นด ซคา ทู โก โฮม , ไอ วอส ซา ฟูล)
with the big boys, breakin all the rules
(วิฑ เดอะ บิก บอย , เบรกกิ้น ออล เดอะ รูล)
I shed tears with my baby sister
(ไอ ชี เทีย วิฑ มาย เบบิ ซีซเทอะ)
Over the years we was poorer than the other little kids
(โอเฝอะ เดอะ เยีย วี วอส โพวเรอ แฑ็น ดิ อัฑเออะ ลิ๊ทเทิ่ล คิด)
And even though we had different daddy’s, the same drama
(แอ็นด อีเฝ็น โธ วี แฮ็ด ดีฟเฟอะเร็นท แดดดิ , เดอะ เซม ดรามะ)
When things went wrong we’d blame mama
(ฮเว็น ธิง เว็นท ร็อง เว็ด บเลม มามะ)
I reminice on the stress I caused, it was hell
(ไอ reminice ออน เดอะ ซทเร็ซ ซาย แคสซฺ , อิท วอส เฮ็ล)
Huggin on my mama from a jail cell
(ฮัคกิน ออน มาย มามะ ฟร็อม มา เจล เซ็ล)
And who’d think in elementary?
(แอ็นด โวด ธิงค อิน เอลิเมนทะริ)
Heeey! I see the penitentiary, one day
(Heeey ! ไอ ซี เดอะ เพนิเทนฌะริ , วัน เด)
And runnin from the police, that’s right
(แอ็นด รูนนิน ฟร็อม เดอะ โพะลีซ , แด๊ท ไรท)
Mama catch me, put a whoopin to my backside
(มามะ แค็ช มี , พัท ดา whoopin ทู มาย แบคไซต์)
And even as a crack fiend, mama
(แอ็นด อีเฝ็น แอ็ส ซา คแร็ค ฟีนด , มามะ)
You always was a black queen, mama
(ยู ออลเว วอส ซา บแล็ค ควีน , มามะ)
I finally understand
(ไอ ไฟแน็ลลิ อันเดิซแทนด)
for a woman it ain’t easy tryin to raise a man
(ฟอ รา วูมเอิน หนิด เอน อีสอิ ทายอิน ทู เรส อะ แม็น)
You always was committed
(ยู ออลเว วอส คอมมิดเดด)
A poor single mother on welfare, tell me how ya did it
(อะ พูร ซิ๊งเกิ้ล ม๊าเธ่อร์ ออน เวลแฟ , เท็ล มี เฮา ยา ดิด ดิท)
There’s no way I can pay you back
(แดร์ โน เว ไอ แค็น เพ ยู แบ็ค)
But the plan is to show you that I understand
(บัท เดอะ แพล็น อีส ทู โฌ ยู แดท ไอ อันเดิซแทนด)
You are appreciated
(ยู อาร์ แอ็พรีฌิเอท)

[Chorus: Reggie Green &”Sweet Franklin”w/ 2Pac]
([ โครัซ : Reggie กรีน &”สวี้ท Franklin”ดับบิว / 2Pac ])

Lady…
(เลดิ)
Don’t cha know we love ya? Sweet lady
(ด้อนท์ ชา โน วี ลัฝ ยา สวี้ท เลดิ)
Dear mama
(เดีย มามะ)
Place no one above ya, sweet lady
(พเลซ โน วัน อะบัฝ ยา , สวี้ท เลดิ)
You are appreciated
(ยู อาร์ แอ็พรีฌิเอท)
Don’t cha know we love ya?
(ด้อนท์ ชา โน วี ลัฝ ยา)

[second and third chorus,”And dear mama”instead of”Dear mama”]
([ เซคอันด แอ็นด เธิด โครัซ ,”แอ็นด เดีย มามะ”อินซเทด อ็อฝ”เดีย มามะ”])

[Verse Two: 2Pac]
([ เฝิซ ทู : 2Pac ])

Now ain’t nobody tell us it was fair
(เนา เอน โนบอดี้ เท็ล อัซ ซิท วอส แฟ)
No love from my daddy cause the coward wasn’t there
(โน ลัฝ ฟร็อม มาย แดดดิ คอส เดอะ เคาเอิด วอสซึ้น แดร์)
He passed away and I didn’t cry, cause my anger
(ฮี พาซ อะเว แอ็นด ดาย ดิ๊นอิน คไร , คอส มาย แองเกอะ)
wouldn’t let me feel for a stranger
(วูดดึ่น เล็ท มี ฟีล ฟอ รา ซทเรนเจอะ)
They say I’m wrong and I’m heartless, but all along
(เด เซ แอม ร็อง แอ็นด แอม ฮาทเลส , บัท ดอร์ อะลอง)
I was lookin for a father he was gone
(ไอ วอส ลุคกิน ฟอ รา ฟาเฑอะ ฮี วอส กอน)
I hung around with the Thugs, and even though they sold drugs
(ไอ ฮัง อะเรานด วิฑ เดอะ ธัก , แอ็นด อีเฝ็น โธ เด โซลด ดรัก)
They showed a young brother love
(เด โฌ อะ ยัง บรัฑเออะ ลัฝ)
I moved out and started really hangin
(ไอ มูฝ เอ้า แอ็นด ซทาท ริแอ็ลลิ แฮนจิ้น)
I needed money of my own so I started slangin
(ไอ นีด มันอิ อ็อฝ มาย โอน โซ ไอ ซทาท สแลงงิน)
I ain’t guilty cause, even though I sell rocks
(ไอ เอน กีลทิ คอส , อีเฝ็น โธ ไอ เซ็ล ร็อค)
It feels good puttin money in your mailbox
(อิท ฟีล เกิด พันดิน มันอิ อิน ยุร เมล์บอค)
I love payin rent when the rent’s due
(ไอ ลัฝ เพย์อิน เร็นท ฮเว็น เดอะ เร็นท ดยู)
I hope ya got the diamond necklace that I sent to you
(ไอ โฮพ ยา ก็อท เดอะ ไดมันด เนคเครด แดท ไอ เซ็นท ทู ยู)
Cause when I was low you was there for me
(คอส ฮเว็น นาย วอส โล ยู วอส แดร์ ฟอ มี)
And never left me alone because you cared for me
(แอ็นด เนฝเออะ เล็ฟท มี อะโลน บิคอส ยู คา ฟอ มี)
And I could see you comin home after work late
(แอ็นด ดาย เคิด ซี ยู คัมอิน โฮม อาฟเทอะ เวิค เลท)
You’re in the kitchen tryin to fix us a hot plate
(ยัวร์ อิน เดอะ คีชเอ็น ทายอิน ทู ฟิคซ อัซ ซา ฮ็อท เพล๊ท)
Ya just workin with the scraps you was given
(ยา จัซท เวิคกิน วิฑ เดอะ ซคแร็พ ยู วอส กีฝเอ็น)
And mama made miracles every Thanksgivin
(แอ็นด มามะ เมด มิ๊ราเคิ่ล เอฝริ Thanksgivin)
But now the road got rough, you’re alone
(บัท เนา เดอะ โรด ก็อท รัฟ , ยัวร์ อะโลน)
You’re tryin to raise two bad kids on your own
(ยัวร์ ทายอิน ทู เรส ทู แบ็ด คิด ออน ยุร โอน)
And there’s no way I can pay you back
(แอ็นด แดร์ โน เว ไอ แค็น เพ ยู แบ็ค)
But my plan is to show you that I understand
(บัท มาย แพล็น อีส ทู โฌ ยู แดท ไอ อันเดิซแทนด)
You are appreciated
(ยู อาร์ แอ็พรีฌิเอท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse Three: 2Pac]
([ เฝิซ ธรี : 2Pac ])

Pour out some liquor and I reminsce, cause through the drama
(โพ เอ้า ซัม ลีคเออะ แอ็นด ดาย reminsce , คอส ธรู เดอะ ดรามะ)
I can always depend on my mama
(ไอ แค็น ออลเว ดิเพนด ออน มาย มามะ)
And when it seems that I’m hopeless
(แอ็นด ฮเว็น หนิด ซีม แดท แอม โฮพเล็ซ)
You say the words that can get me back in focus
(ยู เซ เดอะ เวิด แดท แค็น เก็ท มี แบ็ค อิน โฟ๊คัส)
When I was sick as a little kid
(ฮเว็น นาย วอส ซิค แอ็ส ซา ลิ๊ทเทิ่ล คิด)
To keep me happy there’s no limit to the things you did
(ทู คีพ มี แฮพพิ แดร์ โน ลีมอิท ทู เดอะ ธิง ยู ดิด)
And all my childhood memories
(แอ็นด ออล มาย ไชลดฮุด เมรโมรี)
Are full of all the sweet things you did for me
(อาร์ ฟูล อ็อฝ ออล เดอะ สวี้ท ธิง ยู ดิด ฟอ มี)
And even though I act craaazy
(แอ็นด อีเฝ็น โธ ไอ แอ็คท craaazy)
I gotta thank the Lord that you made me
(ไอ กอททะ แธ็งค เดอะ ลอด แดท ยู เมด มี)
There are no words that can express how I feel
(แดร์ อาร์ โน เวิด แดท แค็น เอ็คซพเรซ เฮา ไอ ฟีล)
You never kept a secret, always stayed real
(ยู เนฝเออะ เค็พท ดา ซีคเร็ท , ออลเว ซเท ริแอ็ล)
And I appreciate, how you raised me
(แอ็นด ดาย แอ็พรีฌิเอท , เฮา ยู เรส มี)
And all the extra love that you gave me
(แอ็นด ออล ดิ เอ๊กซทร่า ลัฝ แดท ยู เกฝ มี)
I wish I could take the pain away
(ไอ วิฌ ไอ เคิด เทค เดอะ เพน อะเว)
If you can make it through the night there’s a brighter day
(อิฟ ยู แค็น เมค อิท ธรู เดอะ ไนท แดร์ ซา ไบท์เดอ เด)
Everything will be alright if ya hold on
(เอ๊วี่ติง วิล บี ออลไร๊ท อิฟ ยา โฮลด ออน)
It’s a struggle everyday, gotta roll on
(อิทซ ซา สทรั๊กเกิ้ล เอวี่เดย์ , กอททะ โรล ออน)
And there’s no way I can pay you back
(แอ็นด แดร์ โน เว ไอ แค็น เพ ยู แบ็ค)
But my plan is to show you that I understand
(บัท มาย แพล็น อีส ทู โฌ ยู แดท ไอ อันเดิซแทนด)
You are appreciated
(ยู อาร์ แอ็พรีฌิเอท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Sweet lady
(สวี้ท เลดิ)
And dear mama
(แอ็นด เดีย มามะ)

Dear mama
(เดีย มามะ)
Lady [3X]
(เลดิ [ 3X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Will Be Your Friend คำอ่านไทย Coco Lee

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น