เนื้อเพลง Chocolate คำอ่านไทย Kylie Minogue

[Trick Daddy [Trina]]
( [ ทริค แดดดิ [ ทรีน่า ] ])
Who’s bad? Who’s bad?
(ฮู แบ็ด ฮู แบ็ด)
Who’s bad? Who’s, who’s bad?
(ฮู แบ็ด ฮู , ฮู แบ็ด)
Who’s bad? Who’s bad?
(ฮู แบ็ด ฮู แบ็ด)
[Wait hold up]
([ เวท โฮลด อัพ ])
Who’s bad?
(ฮู แบ็ด)

[Trina]
([ ทรีน่า ])
I’m representin’ for the b*tches
(แอม เรพพรีเซนทิน ฟอ เดอะ บี *tches)
All eyes on your riches
(ออล ไอ ออน ยุร ริชอิส)
No time for the little d*cks
(โน ไทม ฟอ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล d*cks)
You see the bigger the d*ck
(ยู ซี เดอะ บี๊กเกอร์ เดอะ d*ck)
The bigger the bank, the bigger the Benz
(เดอะ บี๊กเกอร์ เดอะ แบ็งค , เดอะ บี๊กเกอร์ เดอะ เบนซฺ)
The better the chance to get close to his rich friends
(เดอะ เบทเทอะ เดอะ ชานซ ทู เก็ท คโลส ทู ฮิส ริช ฟเร็นด)
I’m going after the big man
(แอม โกอิ้ง อาฟเทอะ เดอะ บิก แม็น)
G-string make his d*ck stand
(จี ซทริง เมค ฮิส d*ck ซแท็นด)
Make it quick then slow head by the night stand
(เมค อิท ควิค เด็น ซโล เฮ็ด ไบ เดอะ ไนท ซแท็นด)
Like lightning I wanna n*gga with a wedding ring
(ไลค ไลทนิง ไอ วอนนา เอ็น *gga วิฑ อะ เวดดิง ริง)
Bank accounts in the Philippines
(แบ็งค แอ็คเคานท ซิน เดอะ ฟิลิพปินสฺ)
Blank note to take everything
(บแลงค โนท ทู เทค เอ๊วี่ติง)
See I f*ck him in the living room
(ซี ไอ เอฟ *ck ฮิม อิน เดอะ ลีฝอิง รุม)
While his children ain’t home
(ฮไวล ฮิส ชีลดเร็น เอน โฮม)
I make him eat it while my period on
(ไอ เมค ฮิม อีท ดิธ ฮไวล มาย เพียเรียด ออน)
A little nasty ho, red-bone but a classy ho
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล นาซทิ โฮ , เร็ด บอน บัท ดา คลาซซิ โฮ)
Young jazzy ho and don’t be scared
(ยัง แจสสิ โฮ แอ็นด ด้อนท์ บี ซคา)
If you’re curious just ask me hoes
(อิฟ ยัวร์ คยูเรียซ จัซท อาซค มี โฮ)
And yes d*ck s*cking comes quite natural
(แอ็นด เย็ซ d*ck เอส *คิง คัม คไวท แนชแร็ล)
I’m da baddest b*tch what
(แอม ดา แบดเดส บี *tch ฮว็อท)

[Trick Daddy [Trina]]
([ ทริค แดดดิ [ ทรีน่า ] ])
Who’s bad? Who’s, who’s bad?
(ฮู แบ็ด ฮู , ฮู แบ็ด)
Who’s bad? Who’s, who’s bad?
(ฮู แบ็ด ฮู , ฮู แบ็ด)
[Sh*t I’m the baddest b*tch]
([ ฌะ *ที แอม เดอะ แบดเดส บี *tch ])
Who’s bad? Who’s, who’s bad?
(ฮู แบ็ด ฮู , ฮู แบ็ด)
Who’s bad? Who’s, who’s bad?
(ฮู แบ็ด ฮู , ฮู แบ็ด)

[Trina [Trick Daddy]]
([ ทรีน่า [ ทริค แดดดิ ] ])
See I hate hoes who take their n*ggas on talk shows and for hoes
(ซี ไอ เฮท โฮ ฮู เทค แด เอ็น *ggas ออน ทอค โฌ แซน ฟอ โฮ)
[Y’all sold fool]
([ ยอล โซลด ฟูล ])
See if I’m ever crossed or ever caught up in the cross
(ซี อิฟ แอม เอฝเออะ คร็อซ ออ เอฝเออะ คอท อัพ อิน เดอะ คร็อซ)
And if it’s your fault ho, I’m going off ho
(แอ็นด อิฟ อิทซ ยุร ฟอลท โฮ , แอม โกอิ้ง ออฟฟ โฮ)
See I’m unemployed with no boss ho
(ซี แอม อะเน็มพลอยด วิฑ โน บอส โฮ)
While y’all s*cking d*ck for free I’m broke off ho
(ฮไวล ยอล เอส *คิง d*ck ฟอ ฟรี แอม บโรค ออฟฟ โฮ)
See it pays to be the boss ho
(ซี อิท เพ ทู บี เดอะ บอส โฮ)
Sh*t that’s how you floss hoes
(ฌะ *ที แด๊ท เฮา ยู ฟล็อซ โฮ)
X-rated elevated, buck naked
(เอ๊กซฺ แร็ท เอลอิเฝท , บัค เนคิด)
And I’d probably f*ck your daddy
(แอ็นด อาย พรอบอับลิ เอฟ *ck ยุร แดดดิ)
if your mammie wasn’t playa hatin’
(อิฟ ยุร mammie วอสซึ้น พอลเย แฮดดิน)
Cause I’m da baddest b*tch
(คอส แอม ดา แบดเดส บี *tch)
I’m da baddest b*tch what
(แอม ดา แบดเดส บี *tch ฮว็อท)

[Trick Daddy [Trina]]
([ ทริค แดดดิ [ ทรีน่า ] ])
Who’s bad? Who’s, who’s bad?
(ฮู แบ็ด ฮู , ฮู แบ็ด)
Who’s bad? Who’s, who’s bad?
(ฮู แบ็ด ฮู , ฮู แบ็ด)
[Sh*t I’m the baddest b*tch]
([ ฌะ *ที แอม เดอะ แบดเดส บี *tch ])
Who’s bad? Who’s, who’s bad?
(ฮู แบ็ด ฮู , ฮู แบ็ด)
Who’s bad? Who’s, who’s bad?
(ฮู แบ็ด ฮู , ฮู แบ็ด)
[Sh*t I’m the baddest b*tch]
([ ฌะ *ที แอม เดอะ แบดเดส บี *tch ])
Who’s bad? Who’s, who’s bad?
(ฮู แบ็ด ฮู , ฮู แบ็ด)
Who’s bad? Who’s, who’s bad?
(ฮู แบ็ด ฮู , ฮู แบ็ด)

[Trina]
([ ทรีน่า ])
I got game for young hoes
(ไอ ก็อท เกม ฟอ ยัง โฮ)
Don’t grow to be a dumb hoe, that’s a no-no
(ด้อนท์ กโร ทู บี อะ ดัม โฮ , แด๊ท ซา โน โน)
See if you off the chains
(ซี อิฟ ยู ออฟฟ เดอะ เชน)
Stay ahead of the game, save up buy a condo
(ซเท อะเฮด อ็อฝ เดอะ เกม , เซฝ อัพ ไบ อะ คอนโด)
Sell the p*ssy by the grands
(เซ็ล เดอะ พี *ssy ไบ เดอะ แกรนด์)
And in months you own a Benz
(แอ็นด อิน มันธ ยู โอน อะ เบนซฺ)
Another week a set of rims
(แอะนัธเออะ วีค กา เซ็ท อ็อฝ ริม)
See if I had the chance to be a virgin again
(ซี อิฟ ฟาย แฮ็ด เดอะ ชานซ ทู บี อะ เฝอจิน อะเกน)
I’d be f*cking by the time I’m ten
(อาย บี เอฟ *คิง ไบ เดอะ ไทม แอม เท็น)
See off glass is my motto
(ซี ออฟฟ กลัซ ซิส มาย มอทโท)
D*ck s*ckin in the auto
(D*ck เอส *ckin อิน ดิ ออโท)
Quick f*ckin ’bout to follow
(ควิค เอฟ *ckin เบาท ทู ฟอลโล)
On the back of the truck
(ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ ทรัค)
Or when I’m dead ass drunk
(ออ ฮเว็น แอม เด็ด อาซ ดรังค)
But I don’t get high though
(บัท ไอ ด้อนท์ เก็ท ไฮ โธ)
I never took it up the ass
(ไอ เนฝเออะ ทุค อิท อัพ ดิ อาซ)
Often tried but I pass
(ออฟเอ็น ทไร บัท ไอ เพซ)
And from what I heard it ain’t bad
(แอ็นด ฟร็อม ฮว็อท ไอ เฮิด ดิท เอน แบ็ด)
I’m a curious b*tch who took off to get broke off
(แอม มา คยูเรียซ บี *tch ฮู ทุค ออฟฟ ทู เก็ท บโรค ออฟฟ)
From the baby’s dad
(ฟร็อม เดอะ เบบิ แด็ด)
Cause I’m da baddest b*tch
(คอส แอม ดา แบดเดส บี *tch)

[Trick Daddy [Trina]]
([ ทริค แดดดิ [ ทรีน่า ] ])
Who’s bad? Who’s, who’s bad?
(ฮู แบ็ด ฮู , ฮู แบ็ด)
Who’s bad? Who’s, who’s bad?
(ฮู แบ็ด ฮู , ฮู แบ็ด)
[Sh*t I’m the baddest b*tch]
([ ฌะ *ที แอม เดอะ แบดเดส บี *tch ])
Who’s bad? Who’s, who’s bad?
(ฮู แบ็ด ฮู , ฮู แบ็ด)
Who’s bad? Who’s, who’s bad?
(ฮู แบ็ด ฮู , ฮู แบ็ด)
[Sh*t I’m the baddest b*tch]
([ ฌะ *ที แอม เดอะ แบดเดส บี *tch ])
Who’s bad? Who’s, who’s bad?
(ฮู แบ็ด ฮู , ฮู แบ็ด)
Who’s bad? Who’s, who’s bad?
(ฮู แบ็ด ฮู , ฮู แบ็ด)
[Sh*t I’m the baddest b*tch]
([ ฌะ *ที แอม เดอะ แบดเดส บี *tch ])
Who’s bad? Who’s, who’s bad?
(ฮู แบ็ด ฮู , ฮู แบ็ด)
Who’s bad? Who’s, who’s bad?
(ฮู แบ็ด ฮู , ฮู แบ็ด)
[That’s right I’m the baddest b*tch]
([ แด๊ท ไรท แอม เดอะ แบดเดส บี *tch ])
Who’s bad?
(ฮู แบ็ด)

[feat. Trick Daddy]
([ ฟีท ทริค แดดดิ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Chocolate คำอ่านไทย Kylie Minogue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น