เนื้อเพลง Get Down (You’re The One For Me) คำอ่านไทย Backstreet Boys

Down in the green hay
( เดาน อิน เดอะ กรีน เฮ)
Where monkey and bear usually lay
(ฮแว มังคิ แอ็นด แบ ยูฉัวลิ เล)
They woke from a stable-boy’s cry
(เด โวค ฟร็อม มา สเท๊เบิ้ล บอย คไร)

He said; someone come quick!
(ฮี เซ็ด ; ซัมวัน คัม ควิค !)
The horses got loose, got grass-sick!
(เดอะ ฮอซ ก็อท ลูซ , ก็อท กราซ ซิค !)
They’ll founder! Fain, they’ll die
(เด๊ว เฟานเดอะ ! เฟน , เด๊ว ได)

What is now known by the sorrel and the roan?
(ฮว็อท อีส เนา โนน ไบ เดอะ ซอเร็ล แอ็นด เดอะ โรน)
By the chestnut, and the bay, and the gelding grey?
(ไบ เดอะ เชซนัท , แอ็นด เดอะ เบ , แอ็นด เดอะ เกลดิง กเร)

It is: stay by the gate you are given
(อิท อีส : ซเท ไบ เดอะ เกท ยู อาร์ กีฝเอ็น)
And remain in your place, for your season
(แอ็นด ริเมน อิน ยุร พเลซ , ฟอ ยุร ซี๊ซั่น)
And had the overfed dead but listened
(แอ็นด แฮ็ด ดิ โอเฝอะเฟด เด็ด บัท ลิ๊สซึ่น)
To that high-fence, horse-sense, wisdom…
(ทู แดท ไฮ เฟ็นซ , ฮอซ เซ็นซ , วีสดัม)

Did you hear that, Bear? Said monkey
(ดิด ยู เฮีย แดท , แบ เซ็ด มังคิ)
We’ll get out of here, fair and square
(เว็ล เก็ท เอ้า อ็อฝ เฮียร , แฟ แอ็นด ซคแว)
They’ve left the gate open wide!
(เดวฟ เล็ฟท เดอะ เกท โอเพ็น ไวด !)

So
(โซ)
My bride
(มาย บไรด)
Here is my hand, where is your paw?
(เฮียร อีส มาย แฮ็นด , ฮแว อีส ยุร พอ)
Try and understand my plan, Ursala
(ทไร แอ็นด อันเดิซแทนด มาย แพล็น , Ursala)
My heart is a furnace
(มาย ฮาท อีส ซา เฟอนิซ)
Full of love that’s just, and earnest
(ฟูล อ็อฝ ลัฝ แด๊ท จัซท , แอ็นด เออเน็ซท)
Now; you know that we must unlearn this
(เนา ; ยู โน แดท วี มัซท อันเลิน ดีซ)
Allegiance to a life of service
(แอ็ลลีแจ็นซ ทู อะ ไลฟ อ็อฝ เซอฝิซ)
And no longer answer to that heartless
(แอ็นด โน ลองเงอ อานเซอะ ทู แดท ฮาทเลส)
Hay-monger, nor be his accomplice
(เฮ มังเกอะ , นอ บี ฮิส แอ็คคอมพลิซ)
[that charlatan, with artless hustling!]
([ แดท ฌาละแท็น , วิฑ อาทเล็ซ อัสลิง ! ])
But; Ursala, we’ve got to eat something
(บัท ; Ursala , หวีบ ก็อท ทู อีท ซัมติง)
And earn our keep, while still within
(แอ็นด เอิน เอ๊า คีพ , ฮไวล ซทิล วิฑีน)
The borders of the land that man has girded
(เดอะ บอเดอะ อ็อฝ เดอะ แล็นด แดท แม็น แฮ็ส เกิด)
[all double-bolted and tight-fisted!]
([ ออล ดั๊บเบิ้ล โบลท แอ็นด ไทท ฟิซท ! ])
Until we reach the open country
(อันทีล วี รีช ดิ โอเพ็น คันทริ)
A-steeped in milk and honey
(อะ ซทีพ อิน มิลค แอ็นด ฮันอิ)

Will you keep your fancy clothes on, for me?
(วิล ยู คีพ ยุร แฟนซิ คโลฑ ออน , ฟอ มี)
Can you bear a little longer to wear that leash?
(แค็น ยู แบ รา ลิ๊ทเทิ่ล ลองเงอ ทู แว แดท ลีฌ)
My love, I swear by the air I breathe:
(มาย ลัฝ , ไอ ซแว ไบ ดิ แอ ไอ บรีฑ :)
Sooner or later, you’ll bare your teeth
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ , โยว แบ ยุร ทีท)

But for now, just dance, darling
(บัท ฟอ เนา , จัซท ดานซ , ดาลิง)
C’mon, will you dance, my darling?
(ซีมอน , วิล ยู ดานซ , มาย ดาลิง)
Darling, there’s a place for us
(ดาลิง , แดร์ ซา พเลซ ฟอ อัซ)
Can we go, before I turn to dust?
(แค็น วี โก , บิโฟ ไอ เทิน ทู ดัซท)
Oh my darling, there’s a place for us
(โอ มาย ดาลิง , แดร์ ซา พเลซ ฟอ อัซ)
Oh darling
(โอ ดาลิง)
C’mon will you dance, my darling?
(ซีมอน วิล ยู ดานซ , มาย ดาลิง)
Oh, the hills are groaning with excess
(โอ , เดอะ ฮิล แซร์ groanings วิฑ เอ็คเซซ)
Like a table ceaselessly being set
(ไลค เก เท๊เบิ้ล ซีซเล็ซลิ บีอิง เซ็ท)
Oh my darling, we will get there yet
(โอ มาย ดาลิง , วี วิล เก็ท แดร์ เย็ท)

They trooped past the guards,
(เด ทรูพ พาซท เดอะ กาด ,)
Past the coops, and the fields, and the farmyards
(พาซท เดอะ คูพ , แอ็นด เดอะ ฟีลด , แอ็นด เดอะ farmyards)
All night, till finally:
(ออล ไนท , ทิล ไฟแน็ลลิ :)

The space they gained grew
(เดอะ ซเพซ เด เกน กรู)
Much farther than the stone that bear threw
(มัช ฟาเฑอะ แฑ็น เดอะ ซโทน แดท แบ ธรู)
To mark where they’d stop for tea
(ทู ม๊าร์ค ฮแว เดยฺ ซท็อพ ฟอ ที)

But walk a little faster
(บัท วอค กา ลิ๊ทเทิ่ล ฟาสเทอะ)
And don’t look backwards
(แอ็นด ด้อนท์ ลุค แบคเวิด)
Your feast is to the East, which lies a little past the pasture
(ยุร ฟีซท อีส ทู ดิ อีซท , ฮวิช ไล ซา ลิ๊ทเทิ่ล พาซท เดอะ พาซเชอะ)

When the blackbirds hear tea whistling, they rise and clap
(ฮเว็น เดอะ แบคเบิด เฮีย ที ฮวีซลิง , เด ไรส แอ็นด คแล็พ)
And their applause caws the kettle black
(แอ็นด แด แอ็พลอส คอ เดอะ เคดเดว บแล็ค)
And we can’t have none of that!
(แอ็นด วี แค็นท แฮ็ฝ นัน อ็อฝ แดท !)

Move along, Bear; there, there; that’s that
(มูฝ อะลอง , แบ ; แดร์ , แดร์ ; แด๊ท แดท)
Though cast in plaster
(โธ คาซท อิน พลาซเทอะ)
Our Ursala’s heart beat faster
(เอ๊า Ursalas ฮาท บีท ฟาสเทอะ)
Than monkey’s ever will
(แฑ็น มังคิ เอฝเออะ วิล)

But still;
(บัท ซทิล 😉
They have got to pay the bills
(เด แฮ็ฝ ก็อท ทู เพ เดอะ บิล)
Hadn’t they?
(แฮดอินท เด)
That is what the monkey’d say
(แดท อีส ฮว็อท เดอะ monkeyd เซ)

So, with the courage of a clown, or a cur
(โซ , วิฑ เดอะ เคอริจ อ็อฝ อะ คเลาน , ออ รา เคอ)
Or a kite, jerking tight at its tether
(ออ รา ไคท , เจอคิง ไทท แอ็ท อิทซ เทฑเออะ)
In her dun-brown gown of fur
(อิน เฮอ ดัน บเราน เกาน อ็อฝ เฟอ)
And her jerkin’ of swansdown and leather
(แอ็นด เฮอ เจอคิน อ็อฝ swansdown แอ็นด เลฑเออะ)

Bear would sway on her hind legs;
(แบ เวิด ซเว ออน เฮอ ไฮนด เล็ก 😉
The organ would grind dregs of song, for the pleasure
(ดิ ออแก็น เวิด ไกรนด ดเร็กส อ็อฝ ซ็อง , ฟอ เดอะ พเลฉเออะ)
Of the children, who’d shriek
(อ็อฝ เดอะ ชีลดเร็น , โวด ฌริค)
Throwing coins at her feet
(โตววิง คอยน แอ็ท เฮอ ฟีท)
Then recoiling in terror
(เด็น recoilings อิน เทเรอะ)

Sing, dance, darling
(ซิง , ดานซ , ดาลิง)
C’mon, will you dance, my darling?
(ซีมอน , วิล ยู ดานซ , มาย ดาลิง)
Oh darling, there’s a place for us
(โอ ดาลิง , แดร์ ซา พเลซ ฟอ อัซ)
Can we go, before I turn to dust?
(แค็น วี โก , บิโฟ ไอ เทิน ทู ดัซท)
Oh my darling, there’s a place for us
(โอ มาย ดาลิง , แดร์ ซา พเลซ ฟอ อัซ)

Oh darling
(โอ ดาลิง)
C’mon, will you dance, my darling?
(ซีมอน , วิล ยู ดานซ , มาย ดาลิง)
You keep your eyes fixed on the highest hill
(ยู คีพ ยุร ไอ ฟิคซ ออน เดอะ ฮายเอส ฮิล)
Where you’ll ever-after eat your fill
(ฮแว โยว เอฝเออะ อาฟเทอะ อีท ยุร ฟิล)
Oh my darling, dear, mine
(โอ มาย ดาลิง , เดีย , ไมน)
If you dance
(อิฟ ยู ดานซ)
Dance, darling, and I love you still
(ดานซ , ดาลิง , แอ็นด ดาย ลัฝ ยู ซทิล)

Deep in the night
(ดีพ อิน เดอะ ไนท)
Shone a weak and miserly light
(โฌนฌอน อะ วีค แอ็นด ไมเสอะลิ ไลท)
Where the monkey shouldered his lamp
(ฮแว เดอะ มังคิ โฌลเดอะ ฮิส แล็มพ)

Someone had told him
(ซัมวัน แฮ็ด โทลด ฮิม)
The bear had been wandering
(เดอะ แบ แฮ็ด บีน วอนเดอะริง)
A fair piece away from where they were camped
(อะ แฟ พีซ อะเว ฟร็อม ฮแว เด เวอ แค็มพ)

Someone had told him
(ซัมวัน แฮ็ด โทลด ฮิม)
The bear’d been sneaking away
(เดอะ เบียด บีน ซนีคอิง อะเว)
To the seaside caverns, to bathe
(ทู เดอะ ซีไซด แคฝเอิน , ทู เบฑ)

And the thought troubled the monkey
(แอ็นด เดอะ ธอท ทรั๊บเบิ้ล เดอะ มังคิ)
For he was afraid of spelunking down in those caves
(ฟอ ฮี วอส อัฟเรด อ็อฝ spelunkings เดาน อิน โฑส เคฝ)

Also afraid what the village people would say
(ออลโซ อัฟเรด ฮว็อท เดอะ ฝีลลิจ พี๊เพิ่ล เวิด เซ)
If they saw the bear in that state;
(อิฟ เด ซอ เดอะ แบ อิน แดท ซเทท 😉

Lolling and splashing obscenely
(Lollings แอ็นด สปลาชิง อ็อบซีนลิ)
Well, it seemed irrational, really; washing that face
(เว็ล , อิท ซีมี อิแรฌอะแน็ล , ริแอ็ลลิ ; ว็อฌนิ่ง แดท เฟซ)

Washing that matted and flea-bit pelt
(ว็อฌนิ่ง แดท แม็ท แอ็นด ฟลี บิท เพ็ลท)
In some sea-spit-shine, old kelp dripping with brine
(อิน ซัม ซี ซพิท ไฌน , โอลด kelp ดรีพพิง วิฑ บไรน)

But monkey just laughed, and he muttered;
(บัท มังคิ จัซท ลาฟ , แอ็นด ฮี มัทเทอะ 😉
When she comes back, Ursala will be bursting with pride
(ฮเว็น ชี คัม แบ็ค , Ursala วิล บี บรัซติง วิฑ พไรด)

Till I jump up!
(ทิล ไอ จัมพ อัพ !)
Saying: you’ve been rolling in muck!
(เซอิง : ยู๊ฟ บีน โรลลิง อิน มัค !)
Saying: you smell of garbage and grime!
(เซอิง : ยู ซเม็ล อ็อฝ กาบิจ แอ็นด กไรม !)

But far out
(บัท ฟา เอ้า)
Far out
(ฟา เอ้า)
By now
(ไบ เนา)
By now
(ไบ เนา)
Far out, by now, Bear ploughed
(ฟา เอ้า , ไบ เนา , แบ พเลา)
‘Cause she would not drown:
(คอส ชี เวิด น็อท ดเราน :)

First the outside-legs of the bear
(เฟิซท ดิ เอาทไซด เล็ก อ็อฝ เดอะ แบ)
Up and fell down, in the water, like knobby garters
(อัพ แอ็นด เฟ็ล เดาน , อิน เดอะ วอเทอะ , ไลค นอบบิ กาเทอะ)

Then the outside-arms of the bear
(เด็น ดิ เอาทไซด อาม อ็อฝ เดอะ แบ)
Fell off, as easy as if sloughed from boiled tomatoes
(เฟ็ล ออฟฟ , แอ็ส อีสอิ แอ็ส อิฟ ซลู ฟร็อม บอยล tomatoes)

Low’red in a genteel curtsy
(Lowred อิน อะ เจ็นทีล เคิทซิ)
Bear shed the mantle of her diluvian shoulders;
(แบ ชี เดอะ แมนเทิล อ็อฝ เฮอ diluvian โฌลเดอะ 😉

And, with a sigh,
(แอ็นด , วิฑ อะ ไซ ,)
She allowed the burden of belly to drop like an apron full of boulders
(ชี แอ็ลเลา เดอะ เบ๊อรํเด้น อ็อฝ เบลลิ ทู ดร็อพ ไลค แอน เอพรัน ฟูล อ็อฝ โบลเดอะ)

If you could hold up her threadbare
(อิฟ ยู เคิด โฮลด อัพ เฮอ threadbare)
Coat to the light where it’s worn translucent in places
(โคท ทู เดอะ ไลท ฮแว อิทซ โวน ทแร็นซลยูเซ็นท อิน พเลซ)

You’d see spots where
(ยูต ซี สพอท ฮแว)
Almost every night of the year Bear had been mending suspending that baseness
(ออลโมซท เอฝริ ไนท อ็อฝ เดอะ เยีย แบ แฮ็ด บีน เมนดิง suspendings แดท เบซเน็ซ)

Now her coat drags through the water
(เนา เฮอ โคท ดแร็ก ธรู เดอะ วอเทอะ)
Bagging, with a life’s-worth of hunger, limitless minnows;
(แบกกิง , วิฑ อะ ไลฟ เวิธ อ็อฝ ฮังเกอะ , ลีมอิทเล็ซ มีนโน 😉

In the magnetic embrace
(อิน เดอะ แมกเนทอิค เอ็มบเรซ)
Balletic and glacial of Bear’s insatiable shadow;
(Balletic แอ็นด กเลแฌ็ล อ็อฝ แบ อินเซเทียอเบิลแฌดโอ 😉

Left there!
(เล็ฟท แดร์ !)
Left there!
(เล็ฟท แดร์ !)
When Bear left Bear
(ฮเว็น แบ เล็ฟท แบ)
Left there!
(เล็ฟท แดร์ !)
Left there!
(เล็ฟท แดร์ !)
When Bear stepped clear of Bear
(ฮเว็น แบ สตอปชฺ คเลีย อ็อฝ แบ)

Sooner or later you’ll bury your teeth
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ โยว เบริ ยุร ทีท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Down (You’re The One For Me) คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น