เนื้อเพลง Calico Skies คำอ่านไทย Paul McCartney

[Rihanna:]
( [ รีอานน่า : ])
You’re gonna be a shining star, with fancy clothes, fancy car-ars.
(ยัวร์ กอนนะ บี อะ ชายนิง ซทา , วิฑ แฟนซิ คโลฑ , แฟนซิ คา ars)
And then you’ll see, you’re gonna go far.
(แอ็นด เด็น โยว ซี , ยัวร์ กอนนะ โก ฟา)
Cause everyone knows, just who you are-are.
(คอส เอ๊วี่วัน โน , จัซท ฮู ยู อาร์ แอ)
So live your life, ay ay ay.
(โซ ไลฝ ยุร ไลฟ , ไอ ไอ ไอ)
You steady chasing that paper.
(ยู ซเทดอิ เชซิง แดท เพเพอะ)
Just live your life [Oh!], ay ay ay.
(จัซท ไลฝ ยุร ไลฟ [ โอ ! ] , ไอ ไอ ไอ)
Ain’t got no time for no haters.
(เอน ก็อท โน ไทม ฟอ โน เฮเดอ)
Just live your life [Oh!], ay ay ay.
(จัซท ไลฝ ยุร ไลฟ [ โอ ! ] , ไอ ไอ ไอ)
No telling where it’ll take you.
(โน เทลลิง ฮแว อิว เทค ยู)
Just live your life [Oh!], ay ay ay.
(จัซท ไลฝ ยุร ไลฟ [ โอ ! ] , ไอ ไอ ไอ)
Cause I’m a paper chaser.
(คอส แอม มา เพเพอะ เชเซอร์)
Just living my life [ay], my life [oh], my life [ay], my life [oh]
(จัซท ลีฝอิง มาย ไลฟ [ ไอ ] , มาย ไลฟ [ โอ ] , มาย ไลฟ [ ไอ ] , มาย ไลฟ [ โอ ])
Just living my life [ay], my life [oh], my life [ay], my life [oh]
(จัซท ลีฝอิง มาย ไลฟ [ ไอ ] , มาย ไลฟ [ โอ ] , มาย ไลฟ [ ไอ ] , มาย ไลฟ [ โอ ])

[T.I.:]
([ ที ไอ : ])
Never mind what haters say, ignore them ’til they fade away.
(เนฝเออะ ไมนด ฮว็อท เฮเดอ เซ , อิกโน เฑ็ม ทิล เด เฝด อะเว)
Amazing they ungrateful after all the game I gave away.
(อะเมสอิง เด อันกเรทฟุล อาฟเทอะ ออล เดอะ เกม ไอ เกฝ อะเว)
Safe to say I paved the way, for you cats to get paid today.
(เซฟ ทู เซ ไอ เพฝ เดอะ เว , ฟอ ยู แค็ท ทู เก็ท เพลด ทุเด)
You still be wasting days away, nah had I never saved the day.
(ยู ซทิล บี เวซทิง เด อะเว , นาห์ แฮ็ด ดาย เนฝเออะ เซฝ เดอะ เด)
Consider them my prot?g?, homage I think they should pay.
(ค็อนซีดเออะ เฑ็ม มาย prot จี , ฮอมอิจ ไอ ธิงค เด เชิด เพ)
Instead of being gracious, they violate in a major way.
(อินซเทด อ็อฝ บีอิง กเรฌัซ , เด ไฝโอะเลท อิน อะ เมเจอะ เว)
I never been a hater still I love them, In a crazy way.
(ไอ เนฝเออะ บีน อะ เฮเดอ ซทิล ไอ ลัฝ เฑ็ม , อิน อะ คเรสิ เว)
Some say they sold the yay and no they couldn’t even work on Labor day.
(ซัม เซ เด โซลด เดอะ เย่ แอ็นด โน เด คูดซึ่น อีเฝ็น เวิค ออน เลเบอะ เด)
It ain’t that black and white, it has an area that’s shaded grey.
(อิท เอน แดท บแล็ค แอ็นด ฮไวท , อิท แฮ็ส แอน แอเรียะ แด๊ท เชย์ กเร)
I’m Westside anyway, even if I left today and stayed away.
(แอม เวตซาด เอนอิเว , อีเฝ็น อิฟ ฟาย เล็ฟท ทุเด แอ็นด ซเท อะเว)
Some move away to make a way not move away cause they afraid.
(ซัม มูฝ อะเว ทู เมค เก เว น็อท มูฝ อะเว คอส เด อัฟเรด)
I brought back to the hood and all you ever did was take away.
(ไอ บรอท แบ็ค ทู เดอะ ฮุด แอ็นด ออล ยู เอฝเออะ ดิด วอส เทค อะเว)
I pray for patience but they make me wanna melt their face away.
(ไอ พเร ฟอ เพเฌ็นซ บัท เด เมค มี วอนนา เม็ลท แด เฟซ อะเว)
Like I once made them spray, now I could make them plead their case away.
(ไลค ไก วันซ เมด เฑ็ม ซพเร , เนา ไอ เคิด เมค เฑ็ม พลีด แด เคซ อะเว)
Been thuggin’ all my life, can’t say I don’t deserve to take a break.
(บีน ตั๊กกิน ออล มาย ไลฟ , แค็นท เซ ไอ ด้อนท์ ดิเสิฝ ทู เทค เก บเรค)
You’d rather see me catch a case, and watch my future fade away.
(ยูต ราฑเออะ ซี มี แค็ช อะ เคซ , แอ็นด ว็อช มาย ฟยูเชอะ เฝด อะเว)

[Rihanna:]
([ รีอานน่า : ])
You’re gonna be a shining star, with fancy clothes, fancy car-ars.
(ยัวร์ กอนนะ บี อะ ชายนิง ซทา , วิฑ แฟนซิ คโลฑ , แฟนซิ คา ars)
And then you’ll see, you’re gonna go far.
(แอ็นด เด็น โยว ซี , ยัวร์ กอนนะ โก ฟา)
Cause everyone knows, who you are-are.
(คอส เอ๊วี่วัน โน , ฮู ยู อาร์ แอ)
So live your life, ay ay ay.
(โซ ไลฝ ยุร ไลฟ , ไอ ไอ ไอ)
You steady chasing that paper.
(ยู ซเทดอิ เชซิง แดท เพเพอะ)
Just live your life [Oh!], ay ay ay.
(จัซท ไลฝ ยุร ไลฟ [ โอ ! ] , ไอ ไอ ไอ)
Ain’t got no time for no haters
(เอน ก็อท โน ไทม ฟอ โน เฮเดอ)
Just live your life [Oh!], ay ay ay.
(จัซท ไลฝ ยุร ไลฟ [ โอ ! ] , ไอ ไอ ไอ)
No telling where it’ll take you.
(โน เทลลิง ฮแว อิว เทค ยู)
Just live your life [Oh!], ay ay ay.
(จัซท ไลฝ ยุร ไลฟ [ โอ ! ] , ไอ ไอ ไอ)
Cause I’m a paper chaser.
(คอส แอม มา เพเพอะ เชเซอร์)
Just living my life.
(จัซท ลีฝอิง มาย ไลฟ)

[T.I.:]
([ ที ไอ : ])
I’m the opposite of moderate, immaculately polished with the spirit of a hustler and the swagger of a college kid.
(แอม ดิ อ๊อพโพสิท อ็อฝ มอดเออะริท , อิแมคอิวลิทลิ โพลอิฌ วิฑ เดอะ ซพีริท อ็อฝ อะ ฮัซเลอะ แอ็นด เดอะ ซแวกเกอะ อ็อฝ อะ คอลเล็จ คิด)
Allergic to the counterfeit, impartial to the politics.
(ออลเลอจิก ทู เดอะ เคานเทอะฟิท , อิมพาแฌ็ล ทู เดอะ พอลอิทิค)
Articulate but still would grab a nigga by the collar quick.
(อาทีคอิวเล็ท บัท ซทิล เวิด กแร็บ อะ นิกงา ไบ เดอะ คอลเลอะ ควิค)
Whoever having problems with their record sales just holla tip.
(ฮูเอฝเออะ แฮฝวิ่ง พรอบเล็ม วิฑ แด เรคออด เซล จัซท ฮอลละ ทิพ)
If that don’t work and all else fails, then turn around and follow tip.
(อิฟ แดท ด้อนท์ เวิค แอ็นด ออล เอ็ลซ เฟล , เด็น เทิน อะเรานด แอ็นด ฟอลโล ทิพ)
I got love for the game but ay I’m not in love with all of it.
(ไอ ก็อท ลัฝ ฟอ เดอะ เกม บัท ไอ แอม น็อท อิน ลัฝ วิฑ ออล อ็อฝ อิท)
Could do without the fame and the rappers nowadays are comedy.
(เคิด ดู วิเฑาท เดอะ เฟม แอ็นด เดอะ แรพเพอ เนาอะเดส แซร์ คอมเอะดิ)
The hootin’ and the hollerin’, back and forth with the arguing.
(เดอะ ฮู๊ดดิน แอ็นด เดอะ ฮอร์เลอริน , แบ็ค แอ็นด โฟธ วิฑ ดิ อากีริง)
Where you from, who you know, what you make and what kind of car you in.
(ฮแว ยู ฟร็อม , ฮู ยู โน , ฮว็อท ยู เมค แอ็นด ฮว็อท ไคนด อ็อฝ คา ยู อิน)
Seems as though you lost sight of what’s important when depositin’.
(ซีม แอ็ส โธ ยู ล็อซท ไซท อ็อฝ ฮว็อท อิมพอแท็นท ฮเว็น depositin)
The cheques into your bank account and you up out of poverty.
(เดอะ เช็ค อีนทุ ยุร แบ็งค แอ็คเคานท แอ็นด ยู อัพ เอ้า อ็อฝ พอฝเออะทิ)
Your values is a disarray, prioritizing horribly.
(ยุร แฝลยู ซิส ซา ดิแซะเร , prioritizings ฮอริบลิ)
Unhappy with the riches cause your piss poor morally.
(อันแฮพพิ วิฑ เดอะ ริชอิส คอส ยุร พิซ พูร มอแร็ลลิ)
Ignoring all prior advice and fore warning.
(เอ๊กนอลิงค์ออล พไรเออะ แอ็ดไฝซ แอ็นด โฟ วอนิง)
And we mighty full of ourselves all of a sudden aren’t we?
(แอ็นด วี ไมทอิ ฟูล อ็อฝ เอารเซลฝส ซอร์ อ็อฝ อะ ซัดดน อเร้น วี)

[Rihanna:]
([ รีอานน่า : ])
You’re gonna be a shining star, with fancy clothes, fancy car-ars.
(ยัวร์ กอนนะ บี อะ ชายนิง ซทา , วิฑ แฟนซิ คโลฑ , แฟนซิ คา ars)
And then you’ll see, you’re gonna go far.
(แอ็นด เด็น โยว ซี , ยัวร์ กอนนะ โก ฟา)
Cause everyone knows, who you are-are.
(คอส เอ๊วี่วัน โน , ฮู ยู อาร์ แอ)
So live your life, ay ay ay.
(โซ ไลฝ ยุร ไลฟ , ไอ ไอ ไอ)
You steady chasing that paper.
(ยู ซเทดอิ เชซิง แดท เพเพอะ)
Just live your life [Oh!], ay ay ay.
(จัซท ไลฝ ยุร ไลฟ [ โอ ! ] , ไอ ไอ ไอ)
Ain’t got no time for no haters
(เอน ก็อท โน ไทม ฟอ โน เฮเดอ)
Just live your life [Oh!], ay ay ay.
(จัซท ไลฝ ยุร ไลฟ [ โอ ! ] , ไอ ไอ ไอ)
No telling where it’ll take you.
(โน เทลลิง ฮแว อิว เทค ยู)
Just live your life [Oh!], ay ay ay.
(จัซท ไลฝ ยุร ไลฟ [ โอ ! ] , ไอ ไอ ไอ)
Cause I’m a paper chaser.
(คอส แอม มา เพเพอะ เชเซอร์)
Just living my life [ay], my life [oh], my life [ay], my life [oh]
(จัซท ลีฝอิง มาย ไลฟ [ ไอ ] , มาย ไลฟ [ โอ ] , มาย ไลฟ [ ไอ ] , มาย ไลฟ [ โอ ])
Just living my life [ay], my life [oh], my life [ay], my life [oh]
(จัซท ลีฝอิง มาย ไลฟ [ ไอ ] , มาย ไลฟ [ โอ ] , มาย ไลฟ [ ไอ ] , มาย ไลฟ [ โอ ])

Now everybody watchin’ what I do.
(เนา เอวี่บอดี้ วันชิน ฮว็อท ไอ ดู)
Come walk in my shoes, And see the way I’m livin’ if you really want to.
(คัม วอค อิน มาย ฌู , แอ็นด ซี เดอะ เว แอม ลีฝอิน อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู)
I got my mind on my money and I not goin’ away, ay.
(ไอ ก็อท มาย ไมนด ออน มาย มันอิ แอ็นด ดาย น็อท โกอิน อะเว , ไอ)
So keep on gettin’ your paper keep on climbin’.
(โซ คีพ ออน เกดดิน ยุร เพเพอะ คีพ ออน แคลมบิน)
Look in the mirror and keep on shinin’.
(ลุค อิน เดอะ มีเรอะ แอ็นด คีพ ออน ชายนิน)
Til’ the game ends, til’ the clock stops.
(ทิล เดอะ เกม เอ็นด , ทิล เดอะ คล็อค ซท็อพ)
We gonna post up on the top spot.
(วี กอนนะ โพซท อัพ ออน เดอะ ท็อพ สพอท)

So live your life.

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Calico Skies คำอ่านไทย Paul McCartney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น