เนื้อเพลง Sorry คำอ่านไทย Our Lady Peace

Written in these walls are the stories that I can’t explain
( วึ้น อิน ฑิส วอล แซร์ เดอะ สตอยสฺ แดท ไอ แค็นท เอ็คซพเลน)
I leave my heart open but it stays right here empty for days
(ไอ ลีฝ มาย ฮาท โอเพ็น บัท ดิธ ซเท ไรท เฮียร เอมทิ ฟอ เด)
She told me in the morning she don’t feel the same about us in her bones
(ชี โทลด มี อิน เดอะ มอนิง ชี ด้อนท์ ฟีล เดอะ เซม อะเบาท อัซ ซิน เฮอ บอน)
Seems to me that when I die these words will be written on my stone
(ซีม ทู มี แดท ฮเว็น นาย ได ฑิส เวิด วิล บี วึ้น ออน มาย ซโทน)

And I’ll be gone, gone tonight
(แอ็นด อิล บี กอน , กอน ทุไนท)
The ground beneath my feet is open wide
(เดอะ กเรานด บินีธ มาย ฟีท อีส โอเพ็น ไวด)
The way that I’ve been holding on too tight
(เดอะ เว แดท แอฝ บีน โฮลดิง ออน ทู ไทท)
With nothing in between
(วิฑ นัธอิง อิน บีทวิน)

The story of my life
(เดอะ ซโทริ อ็อฝ มาย ไลฟ)
I take her home
(ไอ เทค เฮอ โฮม)
I drive all night to keep her warm
(ไอ ดไรฝ ออล ไนท ทู คีพ เฮอ วอม)
And time… is frozen [the story of, the story of]
(แอ็นด ไทม อีส โฟ๊เซน [ เดอะ ซโทริ อ็อฝ , เดอะ ซโทริ อ็อฝ ])
The story of my life
(เดอะ ซโทริ อ็อฝ มาย ไลฟ)
I give her hope
(ไอ กิฝ เฮอ โฮพ)
I spend her love
(ไอ ซเพ็นด เฮอ ลัฝ)
Until she’s broke
(อันทีล ชี บโรค)
Inside
(อีนไซด)
The story of my life [the story of, the story of]
(เดอะ ซโทริ อ็อฝ มาย ไลฟ [ เดอะ ซโทริ อ็อฝ , เดอะ ซโทริ อ็อฝ ])

Written on these walls are the colors that I can’t change
(วึ้น ออน ฑิส วอล แซร์ เดอะ คัลเออะ แดท ไอ แค็นท เชนจ)
Leave my heart open but it stays right here in its cage
(ลีฝ มาย ฮาท โอเพ็น บัท ดิธ ซเท ไรท เฮียร อิน อิทซ เคจ)
I know that in the morning now I see us in the light upon a hill
(ไอ โน แดท อิน เดอะ มอนิง เนา ไอ ซี อัซ ซิน เดอะ ไลท อุพอน อะ ฮิล)
Although I am broken, my heart is untamed, still
(ออลโฑ ไอ แอ็ม บโรเค็น , มาย ฮาท อีส อันเทมทฺ , ซทิล)

And I’ll be gone, gone tonight
(แอ็นด อิล บี กอน , กอน ทุไนท)
The fire beneath my feet is burning bright
(เดอะ ไฟร บินีธ มาย ฟีท อีส เบรินนิง ไบร๊ท)
The way that I’ve been holding on so tight
(เดอะ เว แดท แอฝ บีน โฮลดิง ออน โซ ไทท)
With nothing in between
(วิฑ นัธอิง อิน บีทวิน)

The story of my life
(เดอะ ซโทริ อ็อฝ มาย ไลฟ)
I take her home
(ไอ เทค เฮอ โฮม)
I drive all night to keep her warm
(ไอ ดไรฝ ออล ไนท ทู คีพ เฮอ วอม)
And time… is frozen [the story of, the story of]
(แอ็นด ไทม อีส โฟ๊เซน [ เดอะ ซโทริ อ็อฝ , เดอะ ซโทริ อ็อฝ ])
The story of my life
(เดอะ ซโทริ อ็อฝ มาย ไลฟ)
I give her hope
(ไอ กิฝ เฮอ โฮพ)
I spend her love
(ไอ ซเพ็นด เฮอ ลัฝ)
Until she’s broke
(อันทีล ชี บโรค)
Inside
(อีนไซด)
The story of my life [the story of, the story of]
(เดอะ ซโทริ อ็อฝ มาย ไลฟ [ เดอะ ซโทริ อ็อฝ , เดอะ ซโทริ อ็อฝ ])

And I’ll be waiting for this time to come around
(แอ็นด อิล บี เวททิง ฟอ ดีซ ไทม ทู คัม อะเรานด)
But baby running after you is like chasing the clouds
(บัท เบบิ รันนิง อาฟเทอะ ยู อีส ไลค เชซิง เดอะ คเลาด)

The story of my life
(เดอะ ซโทริ อ็อฝ มาย ไลฟ)
I take her home
(ไอ เทค เฮอ โฮม)
I drive all night to keep her warm
(ไอ ดไรฝ ออล ไนท ทู คีพ เฮอ วอม)
And time is frozen
(แอ็นด ไทม อีส โฟ๊เซน)
The story of my life
(เดอะ ซโทริ อ็อฝ มาย ไลฟ)
I give her hope [give her hope]
(ไอ กิฝ เฮอ โฮพ [ กิฝ เฮอ โฮพ ])
I spend her love
(ไอ ซเพ็นด เฮอ ลัฝ)
Until she’s broke [until she’s broke inside]
(อันทีล ชี บโรค [ อันทีล ชี บโรค อีนไซด ])
Inside
(อีนไซด)
The story of my life [the story of, the story of]
(เดอะ ซโทริ อ็อฝ มาย ไลฟ [ เดอะ ซโทริ อ็อฝ , เดอะ ซโทริ อ็อฝ ])

The story of my life
(เดอะ ซโทริ อ็อฝ มาย ไลฟ)
The story of my life [the story of, the story of]
(เดอะ ซโทริ อ็อฝ มาย ไลฟ [ เดอะ ซโทริ อ็อฝ , เดอะ ซโทริ อ็อฝ ])
The story of my life
(เดอะ ซโทริ อ็อฝ มาย ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sorry คำอ่านไทย Our Lady Peace

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น