เนื้อเพลง Superman คำอ่านไทย Unwritten Law

I hear you be the block
( ไอ เฮีย ยู บี เดอะ บล็อค)
But I’m the light that keeps the streets on
(บัท แอม เดอะ ไลท แดท คีพ เดอะ ซทรีท ออน)
Notice you the type that like to keep them on a leash tho
(โนทิซ ยู เดอะ ไทพ แดท ไลค ทู คีพ เฑ็ม ออน อะ ลีฌ โฑ)
I’m known to walk alone but I’m alone for a reason
(แอม โนน ทู วอค อะโลน บัท แอม อะโลน ฟอ รา รี๊ซั่น)
Sending me a drink aint appeasing, believe me
(เซนดิ้ง มี อะ ดริงค เอน appeasings , บิลีฝ มี)
Come harder, this could be easy
(คัม อาณ์เดอ , ดีซ เคิด บี อีสอิ)
Dont doubt yourself
(ด้อนท์ เดาท ยุรเซลฟ)
Trust me, you need me
(ทรัซท มี , ยู นีด มี)
This aint a shoulder with a chip, or an ego
(ดีซ เอน ดา โฌลเดอะ วิฑ อะ ชิพ , ออ แอน อีโก)
But what you think they all mad at me fo’?
(บัท ฮว็อท ยู ธิงค เด ออล แม็ด แอ็ท มี โฟ)
You need a real woman in your life [That’s a good look]
(ยู นีด อะ ริแอ็ล วูมเอิน อิน ยุร ไลฟ [ แด๊ท ซา เกิด ลุค ])
Taking care of home and still fly [That’s a good look]
(เทคอิง แค อ็อฝ โฮม แอ็นด ซทิล ฟไล [ แด๊ท ซา เกิด ลุค ])
And Ima help you build up your account [That’s a good look, better yet a hood look, ladies that’s a good look]
(แอ็นด แอมอา เฮ็ลพ ยู บิลด อัพ ยุร แอ็คเคานท [ แด๊ท ซา เกิด ลุค , เบทเทอะ เย็ท ดา ฮุด ลุค , เลดิส แด๊ท ซา เกิด ลุค ])
Believe me
(บิลีฝ มี)
When you’re in those big meetings for the mils [That’s a good look]
(ฮเว็น ยัวร์ อิน โฑส บิก มีทอิง ฟอ เดอะ มิล [ แด๊ท ซา เกิด ลุค ])
You take me just to compliment the deal [That’s a good look]
(ยู เทค มี จัซท ทู คอมพลิเม็นท เดอะ ดีล [ แด๊ท ซา เกิด ลุค ])
Anything you cop I split the bill [That’s a good look, better yet a hood look, ladies that’s a good look]
(เอนอิธิง ยู ค็อพ ไอ ซพลิท เดอะ บิล [ แด๊ท ซา เกิด ลุค , เบทเทอะ เย็ท ดา ฮุด ลุค , เลดิส แด๊ท ซา เกิด ลุค ])
Believe me
(บิลีฝ มี)

Chorus:
(โครัซ :)
Partner let me upgrade ya
(พาทเนอะ เล็ท มี อัพกเรด ยา)
Auda Marva Kade ya
(Auda Marva Kade ยา)
Switch ya necktie to purple labels
(ซวิช ยา necktie ทู เพ๊อร์เพิ่ล เลเบ็ล)
Upgrade ya
(อัพกเรด ยา)
I can up
(ไอ แค็น อัพ)
Can I up
(แค็น นาย อัพ)
Let me up
(เล็ท มี อัพ)
Upgrade ya
(อัพกเรด ยา)
Partner let me upgrade ya
(พาทเนอะ เล็ท มี อัพกเรด ยา)
Partner let me upgrade ya
(พาทเนอะ เล็ท มี อัพกเรด ยา)
Flip a new page
(ฟลิพ อะ นยู เพจ)
Introduce you to some new things and
(อีนทโระดยูซ ยู ทู ซัม นยู ธิง แซน)
Upgrade ya
(อัพกเรด ยา)
I can up
(ไอ แค็น อัพ)
Can I up
(แค็น นาย อัพ)
Let me up
(เล็ท มี อัพ)
Upgrade ya
(อัพกเรด ยา)
Partner let me upgrade ya
(พาทเนอะ เล็ท มี อัพกเรด ยา)

Beyonce:
(บียองเซ่ :)
I can do for you what Martin did for the people
(ไอ แค็น ดู ฟอ ยู ฮว็อท มาทิน ดิด ฟอ เดอะ พี๊เพิ่ล)
Ran by the man but the women keep the tempo
(แร็น ไบ เดอะ แม็น บัท เดอะ วีมเอิน คีพ เดอะ เทมโพ)
Its very seldom that you’re blessed to find your equal
(อิทซ เฝริ เซลดัม แดท ยัวร์ บเล็ซ ทู ไฟนด ยุร อีคแว็ค)
Stilll play my part and let you take the lead role
(Stilll พเล มาย พาท แอ็นด เล็ท ยู เทค เดอะ เล็ด โรล)
Believe me
(บิลีฝ มี)
I’ll follow, this could be easy
(อิล ฟอลโล , ดีซ เคิด บี อีสอิ)
I’ll be the help whenever you need me
(อิล บี เดอะ เฮ็ลพ ฮเว็นเอฝเออะ ยู นีด มี)
I see your hustle, with my hustle I can keep you
(ไอ ซี ยุร เฮสเซล , วิฑ มาย เฮสเซล ไอ แค็น คีพ ยู)
Focused on your focus I can feed you
(โฟ๊คัส ออน ยุร โฟ๊คัส ซาย แค็น ฟี ยู)
You need a real woman in your life
(ยู นีด อะ ริแอ็ล วูมเอิน อิน ยุร ไลฟ)
Taking care of home and still fly
(เทคอิง แค อ็อฝ โฮม แอ็นด ซทิล ฟไล)
I can help you build up your account
(ไอ แค็น เฮ็ลพ ยู บิลด อัพ ยุร แอ็คเคานท)
Believe me
(บิลีฝ มี)
When you’re in the big meetings for the mils
(ฮเว็น ยัวร์ อิน เดอะ บิก มีทอิง ฟอ เดอะ มิล)
You take me just to compliment the deal
(ยู เทค มี จัซท ทู คอมพลิเม็นท เดอะ ดีล)
Anything you cop I split the bill
(เอนอิธิง ยู ค็อพ ไอ ซพลิท เดอะ บิล)
Believe me
(บิลีฝ มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Jay-Z:
(เจ ซี :)
I be the d-boy who infiltrted all the corporate dudes
(ไอ บี เดอะ ดี บอย ฮู infiltrted ออล เดอะ คอโพะริท ดยูด)
They call shots I call audibles
(เด คอล ฌ็อท ซาย คอล ออดิเบิล)
Jacob the jeweler, bubbles Loraine Schwartz sorta dude
(เจคับ เดอะ จูเอ็ลเลอะ , บั๊บเบิ้ล Loraine Schwartz โซร์ดา ดยูด)
It’s big ballin baby when I’m caught in you
(อิทซ บิก บอลลิน เบบิ ฮเว็น แอม คอท อิน ยู)
I’m talking spa bags and fly pads and rooms at, the Bloomberg
(แอม ทอคอิง ซพา แบ็ก แซน ฟไล แพ็ด แซน รุม แอ็ท , เดอะ Bloomberg)
And rumors, you on the verge of a new marriage
(แอ็นด รูเมอะ , ยู ออน เดอะ เฝิจ อ็อฝ อะ นยู แมริจ)
Cuz that rock on your finger’s like a tumor
(คัซ แดท ร็อค ออน ยุร ฟีงเกอะ ไลค เก tumor)
You can’t fit your hand in your new purse
(ยู แค็นท ฟิท ยุร แฮ็นด อิน ยุร นยู เพิซ)
It’s humorous to me they watchin and we just yachtin’
(อิทซ ฮยูเมอะรัซ ทู มี เด วันชิน แอ็นด วี จัซท yachtin)
Island hoppin off the Omafi coast
(ไอแล็นด โฮ๊พปิน ออฟฟ ดิ omafi โคซท)
Mafioso, Hov baby you ever seen satin?
(Mafioso , Hov เบบิ ยู เอฝเออะ ซีน แซทอิน)
No, not the car, but everywhere we are
(โน , น็อท เดอะ คา , บัท เอวี่แวร์ วี อาร์)
You sure to see stars
(ยู ฌุร ทู ซี ซทา)
This is high level not eye level
(ดีซ ซิส ไฮ เลฟเอ็ล น็อท ไอ เลฟเอ็ล)
My bezzle courtesy of Auda Marv
(มาย เบดเซว เคอเทะซิ อ็อฝ Auda Marv)
I’ll order yours tomorrow now look at the time I saved ya
(อิล ออเดอะ ยุร ทุมอโร เนา ลุค แกท เดอะ ไทม ไอ เซฝ ยา)
Mama let me upgrade ya
(มามะ เล็ท มี อัพกเรด ยา)

Beyonce:
(บียองเซ่ :)
Just when you think you had it all
(จัซท ฮเว็น ยู ธิงค ยู แฮ็ด ดิท ออล)
Big ends, car notes, collectin cars
(บิก เอ็นด , คา โนท , collectin คา)
Picture your life elevated with me
(พีคเชอะ ยุร ไลฟ เอลอิเฝท วิฑ มี)
Make you my project celebrity
(เมค ยู มาย พรอจเอ็คท ซิเลบริทิ)
I’ll keep your name hot in them streets
(อิล คีพ ยุร เนม ฮ็อท อิน เฑ็ม ซทรีท)
That makes the diamond really shine
(แดท เมค เดอะ ไดมันด ริแอ็ลลิ ไฌน)
And you already is a star but
(แอ็นด ยู ออลเรดอิ อีส ซา ซทา บัท)
Unless you’re flawless,
(อันเลซ ยัวร์ ฟลอเล็ซ ,)
Then your dynasty aint complete without a chief like me
(เด็น ยุร ไดแน็ซทิ เอน ค็อมพลีท วิเฑาท ดา ชีฟ ไลค มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Beyonce:
(บียองเซ่ :)
Auda Marva Kay watch
(Auda Marva เคว็อช)
Dimples in your neck tie
(ดิมเปิล ซิน ยุร เน็ค ไท)
Hermez briefcase
(Hermez briefcase)
Cartier top clips
(คาร์ดีเอ ท็อพ คลิพ)
Silk lime blazers
(ซิลค ไลม บเลสเออะ)
Diamond cream facials
(ไดมันด ครีม facials)
VVS cuff links
(VVS คัฟ ลิงค)
Six star pimp suites
(ซิคซ ซทา พิมพ ซวีท)
Partna let me upgade ya, grade ya
(พาดนา เล็ท มี upgade ยา , กเรด ยา)
Partna parta let me upgrade ya, grade ya
(พาดนา parta เล็ท มี อัพกเรด ยา , กเรด ยา)
Let me, let me, let me upgrade ya, grade ya
(เล็ท มี , เล็ท มี , เล็ท มี อัพกเรด ยา , กเรด ยา)
Partna, partna, partna let me upgrade ya
(พาดนา , พาดนา , พาดนา เล็ท มี อัพกเรด ยา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Superman คำอ่านไทย Unwritten Law

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น