เนื้อเพลง O’malley’s Bar คำอ่านไทย Nick Cave

I am tall and I am thin
(ไอ แอ็ม ทอล แอ็นด ดาย แอ็ม ธิน)
Of an enviable height
(อ็อฝ แอน enviable ไฮท)
And I’ve been known to be quite handsome
(แอ็นด แอฝ บีน โนน ทู บี คไวท แฮนซัม)
From a certain angle and a certain light
(ฟร็อม มา เซอทิน แอ๊งเจิ้ล แอ็นด อะ เซอทิน ไลท)

Well I entered into O’Malley’s
(เว็ล ไอ เอนเทอะ อีนทุ OMalleys)
Said,”O’Malley I have a thirst ”
(เซ็ด ,”OMalley ไอ แฮ็ฝ อะ เธิซท ” )
O’Malley merely smiled at me
(OMalley เมียลิ ซไมล แอ็ท มี)
said”You wouldn’t be the first ”
(เซ็ด”ยู วูดดึ่น บี เดอะ เฟิซท ” )

I knocked on the bar and pointed
(ไอ น็อค ออน เดอะ บา แอ็นด พอยนท)
To a bottle on the shelf
(ทู อะ บ๊อทเทิ่ล ออน เดอะ เฌ็ลฟ)
And as O’Malley poured me out a drink
(แอ็นด แอ็ส OMalley โพ มี เอ้า ดา ดริงค)
I sniffed and crossed myself
(ไอ ซนิฟ แอ็นด คร็อซ ไมเซลฟ)

My hand decided that the time was nigh
(มาย แฮ็นด ดิไซด แดท เดอะ ไทม วอส ไน)
And for a moment it slipped from view
(แอ็นด ฟอ รา โมเม็นท ดิธ สลิป ฟร็อม ฝยู)
And when it returned, it fairly burned
(แอ็นด ฮเว็น หนิด ริเทิน , อิท แฟลิ เบิน)
With confidence anew
(วิฑ คอนฟิเด็นซ อันยู)

Well the thunder from my steely fist
(เว็ล เดอะ ธันเดอะ ฟร็อม มาย ซทีลอิ ฟิซท)
Made all the glasses jangle
(เมด ออล เดอะ กลาซซิส เจงโกว)
When I shot him, I was so handsome
(ฮเว็น นาย ฌ็อท ฮิม , ไอ วอส โซ แฮนซัม)
It was the light, it was the angle
(อิท วอส เดอะ ไลท , อิท วอส ดิ แอ๊งเจิ้ล)

Huh! Hmmmmm
(ฮู ! Hmmmmm)

” Neighbours!”I cried,”Friends!”I screamed
(” เนเบอะ !”ไอ คไร ,”ฟเร็นด !”ไอ ซครีม)
I banged my fist upon the bar
(ไอ แบ็ง มาย ฟิซท อุพอน เดอะ บา)
” I bear no grudge against you! ”
(” ไอ แบ โน กรัจ อะเกนซท ยู ! ” )
And my d*ck felt long and hard
(แอ็นด มาย d*ck เฟ็ลท ล็อง แอ็นด ฮาด)
” I am the man for which no God waits
(” ไอ แอ็ม เดอะ แม็น ฟอ ฮวิช โน ก็อด เวท)
And for which the whole world yearns
(แอ็นด ฟอ ฮวิช เดอะ โฮล เวิลด เยิน)
I’m marked by darkness and by blood
(แอม ม๊าร์ค ไบ ดาคเน็ซ แซน ไบ บลัด)
And one thousand powder-burns ”
(แอ็นด วัน เธาแส็น เพาเดอะ เบิน ” )

Well, you know those fish with swollen lips
(เว็ล , ยู โน โฑส ฟิฌ วิฑ ซโวลเล็น ลิพ)
That clean the ocean floor?
(แดท คลีน ดิ โอแฌ็น ฟโล)
When I looked at poor O’Malley’s wife
(ฮเว็น นาย ลุค แอ็ท พูร OMalleys ไวฟ)
That is exactly what I saw
(แดท อีส เอ็กแสคทลิ ฮว็อท ไอ ซอ)

I jammed the barrel under her chin
(ไอ แจมชฺ เดอะ แบเร็ล อันเดอะ เฮอ ชิน)
And her face looked raw and vicious
(แอ็นด เฮอ เฟซ ลุค รอ แอ็นด ฝีฌอัซ)
Her head it landed in the sink
(เฮอ เฮ็ด ดิท แล็นด อิน เดอะ ซิงค)
With all the dirty dishes
(วิฑ ออล เดอะ เดอทิ ดิสชิด)

Her little daughter Siobhan
(เฮอ ลิ๊ทเทิ่ล ดอเทอะ Siobhan)
Pulled beers from dusk till dawn
(พุล เบีย ฟร็อม ดัซค ทิล ดอน)
And amongst the townfolk, she was a bit of a joke
(แอ็นด อะมังซท เดอะ townfolk , ชี วอส ซา บิท อ็อฝ อะ โจค)
But she pulled the best beers in town
(บัท ชี พุล เดอะ เบ็ซท เบีย ซิน ทาวน์)

I swooped magnificent upon her
(ไอ ซวูพ แม็กนีฟอิเซ็นท อุพอน เฮอ)
As she sat shivering in her grief
(แอ็ส ชี แซ็ท ชีฝเวอริง อิน เฮอ กรีฟ)
Like the Madonna painted on the church-house wall
(ไลค เดอะ มาดอนน่า เพนท ออน เดอะ เชิช เฮาซ วอล)
In whale’s blood and banana leaf
(อิน ฮเวล บลัด แอ็นด บะแนนอะ ลีฟ)

Her throat it crumbled in my fist
(เฮอ ธโรท ดิธ แคมเบิล อิน มาย ฟิซท)
And I spun heroically around
(แอ็นด ดาย ซพัน ฮิโรอิแค็ลลิ อะเรานด)
To see Caffrey rising from his seat
(ทู ซี Caffrey ไรสอิง ฟร็อม ฮิส ซีท)
I shot that motherf*cker down
(ไอ ฌ็อท แดท motherf*cker เดาน)

Mmmmmmmmm Yeah Yeah Yeah
(Mmmmmmmmm เย่ เย่ เย่)

” I have no free will,”I sang
(” ไอ แฮ็ฝ โน ฟรี วิล ,”ไอ แซ็ง)
As I flew about the murder
(แอ็ส ซาย ฟลู อะเบาท เดอะ เมอเดอะ)
Mrs. Richard Holmes, she screamed
(มีซซิซ ริชราท อาโฮมสฺ , ชี ซครีม)
You really should have heard her
(ยู ริแอ็ลลิ เชิด แฮ็ฝ เฮิด เฮอ)
I sang and I laughed, I howled and I wept
(ไอ แซ็ง แอ็นด ดาย ลาฟ , ไอ เฮาล แอ็นด ดาย เว็พท)
I panted like a pup
(ไอ แพ็นท ไลค เก พัพ)
I blew a hole in Mrs. Richard Holmes
(ไอ บลู อะ โฮล อิน มีซซิซ ริชราท อาโฮมสฺ)
And her husband he stood up
(แอ็นด เฮอ ฮัสแบ็นด ฮี ซทูด อัพ)

And he screamed,”You are an evil man ”
(แอ็นด ฮี ซครีม ,”ยู อาร์ แอน อี๊วิ้ว แม็น ” )
And I paused a while to wonder
(แอ็นด ดาย พอส อะ ฮไวล ทู วันเดอะ)
” If I have no free will then how could I
(” อิฟ ฟาย แฮ็ฝ โน ฟรี วิล เด็น เฮา เคิด ดาย)
Be morally culpable, I wonder ”
(บี มอแร็ลลิ culpable , ไอ วันเดอะ ” )

I shot Richard Holmes in the stomach
(ไอ ฌ็อท ริชราท อาโฮมสฺ ซิน เดอะ ซทัมแอ็ค)
And gingerly he sat down
(แอ็นด จีนเจอะลิ ฮี แซ็ท เดาน)
And he whispered weirdly,”No offense ”
(แอ็นด ฮี ฮวีซเพอะ เวียดลิ ,”โน อ็อฟเฟนซ ” )
And lay upon the ground
(แอ็นด เล อุพอน เดอะ กเรานด)

” None taken,”I replied to him
(” นัน เทคเอ็น ,”ไอ ริพไล ทู ฮิม)
With which he gave a little cough
(วิฑ ฮวิช ฮี เกฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ค็อฟ)
With blazing wings I neatly aimed
(วิฑ บเลสอิง วิง ซาย นีทลิ เอม)
And blew his head completely off
(แอ็นด บลู ฮิส เฮ็ด ค็อมพลีทลี ออฟฟ)

I’ve lived in this town for thirty years
(แอฝ ไลฝ อิน ดีซ ทาวน์ ฟอ เธอทิ เยีย)
And to no-one I am a stranger
(แอ็นด ทู โน วัน ไอ แอ็ม มา ซทเรนเจอะ)
And I put new bullets in my gun
(แอ็นด ดาย พัท นยู บูลเล็ท ซิน มาย กัน)
Chamber upon chamber
(เชมเบอะ อุพอน เชมเบอะ)

And when I turned my gun on the bird-like Mr. Brookes
(แอ็นด ฮเว็น นาย เทิน มาย กัน ออน เดอะ เบิด ไลค มีซเทอะ Brookes)
I thought of Saint Francis and his sparrows
(ไอ ธอท อ็อฝ เซนท Francis แซน ฮิส ซแพโร)
And as I shot down the youthful Richardson
(แอ็นด แอ็ส ซาย ฌ็อท เดาน เดอะ ยูธฟุล Richardson)
It was Sebastian I thought of, and his arrows
(อิท วอส Sebastian นาย ธอท อ็อฝ , แอ็นด ฮิส แอโร)

Hhhhhhhhhhhh Mmmmmmmmm
(Hhhhhhhhhhhh Mmmmmmmmm)

I said,”I want to introduce myself
(ไอ เซ็ด ,”ไอ ว็อนท ทู อีนทโระดยูซ ไมเซลฟ)
And I’m glad that you all came ”
(แอ็นด แอม กแล็ด แดท ยู ออล เคม ” )
And I leapt upon the bar
(แอ็นด ดาย เล็พท อุพอน เดอะ บา)
And shouted out my name
(แอ็นด เฌาท เอ้า มาย เนม)

Well Jerry Bellows, he hugged his stool
(เว็ล เจริ เบลโล , ฮี ฮักจฺ ฮิส ซทูล)
Closed his eyes and shrugged and laughed
(คโลส ฮิส ไอ แซน shrugged แอ็นด ลาฟ)
And with an ashtray as big as a f*cking big brick
(แอ็นด วิฑ แอน แอซเทรย์ แอ็ส บิก แอ็ส ซา เอฟ *คิง บิก บริค)
I split his head in half
(ไอ ซพลิท ฮิส เฮ็ด อิน ฮาล์ฟ)

His blood spilled across the bar
(ฮิส บลัด ซพิล อัครอซ เดอะ บา)
Like a streaming scarlet brook
(ไลค เก สตรีมมิง ซคาเล็ท บรุค)
And I knelt at it’s edge on the counter
(แอ็นด ดาย เน็ลท แอ็ท อิทซ เอ็จ ออน เดอะ เคานเทอะ)
Wiped the tears away and looked
(ไวพ เดอะ เทีย อะเว แอ็นด ลุค)

Well, the light in there was blinding
(เว็ล , เดอะ ไลท อิน แดร์ วอส บลายดิง)
Full of God and ghosts and truth
(ฟูล อ็อฝ ก็อด แอ็นด โกซท แซน ทรูธ)
I smiled at Henry Davenport
(ไอ ซไมล แอ็ท เฮนริ Davenport)
Who made an attempt to move
(ฮู เมด แอน แอ็ทเทมท ทู มูฝ)

Well, from the position I was standing
(เว็ล , ฟร็อม เดอะ โพะสีฌอัน นาย วอส ซแทนดิง)
The strangest thing I ever saw
(เดอะ สแตงเจซ ธิง ไอ เอฝเออะ ซอ)
The bullet entered through the top of his chest
(เดอะ บูลเล็ท เอนเทอะ ธรู เดอะ ท็อพ อ็อฝ ฮิส เช็ซท)
And blew his bowels out on the floor
(แอ็นด บลู ฮิส เบาเอ็ลส เอ้า ออน เดอะ ฟโล)

Well I floated down the counter
(เว็ล ไอ ฟโลท เดาน เดอะ เคานเทอะ)
Showing no remorse
(โชว์วิง โน ริมอซ)
I shot a hole in Kathleen Carpenter
(ไอ ฌ็อท ดา โฮล อิน Kathleen คาเพ็นเทอะ)
Recently divorced
(รีเซ็นทลิ ดิโฝซ)

But remorse I felt and remorse I had
(บัท ริมอซ ไอ เฟ็ลท แอ็นด ริมอซ ไอ แฮ็ด)
It clung to everything
(อิท คลัง ทู เอ๊วี่ติง)
From the raven hair upon my head
(ฟร็อม เดอะ เรเฝ็น แฮ อุพอน มาย เฮ็ด)
To the feathers on my wings
(ทู เดอะ เฟฑเออะ ออน มาย วิง)

Then I squeezed my hand in it’s fraudulent claw
(เด็น นาย ซควีส มาย แฮ็นด อิน อิทซ ฟรอจอิวเล็นท คลอ)
With it’s golden hairless chest
(วิฑ อิทซ โกลเด็น แฮรัด เช็ซท)
And I glided through the bodies
(แอ็นด ดาย กไลด ธรู เดอะ บอดีสฺ)
And killed the fat man Vincent West
(แอ็นด คิล เดอะ แฟ็ท แม็น วินเซ็น เว็ซท)

Who sat quietly in his chair
(ฮู แซ็ท คไวเอ็ทลิ อิน ฮิส แช)
A man become a child
(อะ แม็น บิคัม อะ ไชล)
And I raised the gun up to his head
(แอ็นด ดาย เรส เดอะ กัน อัพ ทู ฮิส เฮ็ด)
Executioner-style
(เอคซิคยูฌะเนอะ ซไทล)

He made no attempt to resist
(ฮี เมด โน แอ็ทเทมท ทู ริสีซท)
So fat and dull and lazy
(โซ แฟ็ท แอ็นด ดัล แอ็นด เลสิ)
” Do you know I lived in your street?”I cried
(” ดู ยู โน ไอ ไลฝ อิน ยุร ซทรีท”ไอ คไร)
And he looked at me as though I was crazy
(แอ็นด ฮี ลุค แอ็ท มี แอ็ส โธ ไอ วอส คเรสิ)

” O”, he said,”I had no idea ”
(” โอ”, ฮี เซ็ด ,”ไอ แฮ็ด โน ไอดีอะ ” )
And he grew as quiet as a mouse
(แอ็นด ฮี กรู แอ็ส คไวเอ็ท แอ็ส ซา เมาซ)
And the roar of the pistol when it went off
(แอ็นด เดอะ โร อ็อฝ เดอะ พิ๊สท่อล ฮเว็น หนิด เว็นท ออฟฟ)
Near blew the hat right off the house
(เนีย บลู เดอะ แฮ็ท ไรท ออฟฟ เดอะ เฮาซ)

Well, I caught my eye in the mirror
(เว็ล , ไอ คอท มาย ไอ อิน เดอะ มีเรอะ)
And gave it a long and loving inspection
(แอ็นด เกฝ อิท ดา ล็อง แอ็นด ลัฝอิง อินสเพคฌัน)
” There stands some kind of man”, I roared
(” แดร์ ซแท็นด ซัม ไคนด อ็อฝ แม็น”, ไอ โร)
And there did, in the reflection
(แอ็นด แดร์ ดิด , อิน เดอะ ริฟเคลฌัน)

My hair combed back like a raven’s wing
(มาย แฮ โคม แบ็ค ไลค เก เรเฝ็น วิง)
My muscles hard and tight
(มาย มั๊สเคิ่ล ฮาด แอ็นด ไทท)
And curling from he business end of my gun
(แอ็นด เคอลิง ฟร็อม ฮี บีสเน็ซ เอ็นด อ็อฝ มาย กัน)
Was a query-mark of cordite
(วอส ซา คเวียริ ม๊าร์ค อ็อฝ คอไดท)

Well I spun to the left, I spun to the right
(เว็ล ไอ ซพัน ทู เดอะ เล็ฟท , ไอ ซพัน ทู เดอะ ไรท)
And I spun to the left again
(แอ็นด ดาย ซพัน ทู เดอะ เล็ฟท อะเกน)
” Fear me! Fear me! ”
(” เฟีย มี ! เฟีย มี ! ” )
But no one did cause they were all dead
(บัท โน วัน ดิด คอส เด เวอ ออล เด็ด)

Huh! Hmmmmmmmm
(ฮู ! Hmmmmmmmm)
And then there were the police sirens wailing
(แอ็นด เด็น แดร์ เวอ เดอะ โพะลีซ ไซเร็น เวลอิง)
And a bull-horn squelched and blared
(แอ็นด อะ บุล ฮอน ซคเว็ลช แอ็นด บแล)
” Drop your weapons and come out
(” ดร็อพ ยุร เวพอัน แซน คัม เอ้า)
With your hands held in the air ”
(วิฑ ยุร แฮ็นด เฮ็ลด อิน ดิ แอ ” )

Well, I checked the chambers of my gun
(เว็ล , ไอ เช็ค เดอะ เชมเบอะ อ็อฝ มาย กัน)
Saw I had one final bullet left
(ซอ ไอ แฮ็ด วัน ไฟแน็ล บูลเล็ท เล็ฟท)
My hand, it looked almost human
(มาย แฮ็นด , อิท ลุค ออลโมซท ฮยูแม็น)
As I help it to my head
(แอ็ส ซาย เฮ็ลพ อิท ทู มาย เฮ็ด)

” Drop your weapon and come out!
(” ดร็อพ ยุร เวพอัน แอ็นด คัม เอ้า !)
Keep you hands above your head! ”
(คีพ ยู แฮ็นด อะบัฝ ยุร เฮ็ด ! ” )
Well, I had one long hard think about dying
(เว็ล , ไอ แฮ็ด วัน ล็อง ฮาด ธิงค อะเบาท ไดอิง)
And did exactly what they said
(แอ็นด ดิด เอ็กแสคทลิ ฮว็อท เด เซ็ด)

There must have been fifty cops out there
(แดร์ มัซท แฮ็ฝ บีน ฟีฟทิ ค็อพ เอ้า แดร์)
In a circle around O’Malley’s bar
(อิน อะ เซ๊อร์เคิ้ล อะเรานด OMalleys บา)
” Don’t shoot”, I cried”I’m a man unarmed! ”
(” ด้อนท์ ฌูท”, ไอ คไร”แอม มา แม็น อะนามด ! ” )
So they put me in their car
(โซ เด พัท มี อิน แด คา)

And they sped me away from that terrible scene
(แอ็นด เด ซเพ็ด มี อะเว ฟร็อม แดท เท๊อริเบิ้ล ซีน)
And I glanced out of the window
(แอ็นด ดาย กลานซ เอ้า อ็อฝ เดอะ วีนโด)
Saw O’Malley’s bar, saw the cops and the cars
(ซอ OMalleys บา , ซอ เดอะ ค็อพ แซน เดอะ คา)
And started counting on my fingers
(แอ็นด ซทาท เค๊าติง ออน มาย ฟีงเกอะ)

Aaaaaaaaah One Aaaaaaaah Two Aaaaaah Three Aaaah Four
(อ้า วัน Aaaaaaaah ทู Aaaaaah ธรี Aaaah โฟ)
O’Malley’s bar O’Malley’s bar
(OMalleys บา OMalleys บา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง O’malley’s Bar คำอ่านไทย Nick Cave

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น