เนื้อเพลง Ch-Check It out คำอ่านไทย Beastie Boys

All you Trekkies and TV addicts, don’t mean to dis, don’t mean to bring static
(ออล ยู Trekkies แซน ทีวี แอดดีคท , ด้อนท์ มีน ทู ดิซ , ด้อนท์ มีน ทู บริง ซแททอิค)
All you Klingons in your Grandma’s house, grab your backstreet friend and get loud
(ออล ยู Klingons ซิน ยุร แกรนมา เฮาซ , กแร็บ ยุร แบคสตีท ฟเร็นด แอ็นด เก็ท เลาด)
Blowin’ doors off the hinges, I’ll grab you with the pincers
(โบลวิน โด ออฟฟ เดอะ ฮินจ , อิล กแร็บ ยู วิฑ เดอะ พีนเซิส)
And no, I didn’t retire, I’ll snatch you up with the needle-nose pliers
(แอ็นด โน , ไอ ดิ๊นอิน ริไทร , อิล ซแน็ช ยู อัพ วิฑ เดอะ นี๊ดเดิ้ล โนส พไลเอิส)

Like Mutual of Omaha got the ill boat you never seen before
(ไลค มยูชวล อ็อฝ Omaha ก็อท ดิ อิล โบท ยู เนฝเออะ ซีน บิโฟ)
Glidin’ in the ‘glades and like Lorne Greene you know I get paid
(กริดอิน อิน เดอะ กเลด แซน ไลค Lorne Greene ยู โน ไอ เก็ท เพลด)
Like Caprese with the basil, not goofy like Darren or Hazel
(ไลค Caprese วิฑ เดอะ แบสอิล , น็อท กุฟอิ ไลค แดร์เรนออ เฮเซล)
I’ma huh ha like Nick at Nite with the classics rerunning that you know all right
(แอมอา ฮู ฮา ไลค นิค แกท ไนท์ วิฑ เดอะ คแลซซิแค็ล rerunnings แดท ยู โน ออล ไรท)

Now remain calm, no alarm, ’cause my Farm ain’t Phat, so what’s with that?
(เนา ริเมน คาม , โน อะลาม , คอส มาย ฟาม เอน แฟททฺ , โซ ฮว็อท วิฑ แดท)
I’ve got friends and family that I respect, when I think I’m too good they put me in check
(แอฝ ก็อท ฟเร็นด แซน แฟมอิลิ แดท ไอ ริซเพคท , ฮเว็น นาย ธิงค แอม ทู เกิด เด พัท มี อิน เช็ค)
So believe what I say I’m no better than you, except when I rap so I guess it ain’t true
(โซ บิลีฝ ฮว็อท ไอ เซ แอม โน เบทเทอะ แฑ็น ยู , เอ็กเซพท ฮเว็น นาย แร็พ โซ ไอ เก็ซ ซิท เอน ทรู)
Like that y’all and you just don’t stop guaranteed to make your body rock
(ไลค แดท ยอล แอ็นด ยู จัซท ด้อนท์ ซท็อพ แกเร็นที ทู เมค ยุร บอดอิ ร็อค)

Check-ch-check-check-check-ch-check it out
(เช็ค แชพเทอะ เช็ค เช็ค เช็ค แชพเทอะ เช็ค อิท เอ้า)
What-wha-what-what-what’s it all about
(ฮว็อท wha ฮว็อท ฮว็อท ฮว็อท ซิท ออล อะเบาท)
Work-wa-work-work-work-wa-work it out
(เวิค วา เวิค เวิค เวิค วา เวิค อิท เอ้า)
Let’s turn this party out
(เล็ท เทิน ดีซ พาทิ เอ้า)

I said”Doc, what’s the condition? I’m a man that’s on a mission. ”
(ไอ เซ็ด”ด็อค , ฮว็อท เดอะ ค็อนดีฌอัน แอม มา แม็น แด๊ท ออน อะ มีฌอัน ” )
He said”Son, you’d better listen, stuck in your what! is an electrician. ”
(ฮี เซ็ด”ซัน , ยูต เบทเทอะ ลิ๊สซึ่น , ซทัค อิน ยุร ฮว็อท ! อีส แอน อิเลคทรีฌแอ็น ” )
Like a scientist, mmm, when I’m applyin’ this, method of controlling my mind
(ไลค เก ไซเอ็นทิซท , อึม , ฮเว็น แอม แอพพรายอิน ดีซ , เมธอัด อ็อฝ คันโทรลริ่ง มาย ไมนด)
Like Einstein and the Rappin’ Duke combined
(ไลค แอนสไต แอ็นด เดอะ แรพปิน ดยูค คอมไบน)

Hey baby Bubba now what’s the deal? I didn’t know you go for that mass appeal
(เฮ เบบิ Bubba เนา ฮว็อท เดอะ ดีล ไอ ดิ๊นอิน โน ยู โก ฟอ แดท มาซแอ็พพีล)
Some call it salugi, some hot potato, I stole your mic and you won’t see it later
(ซัม คอล อิท salugi , ซัม ฮ็อท โพะเทโท , ไอ ซโทล ยุร ไมคะ แอ็นด ยู ว็อนท ซี อิท เลทเออะ)
‘Cause I work magic like a magician, I add up like a mathemetician
(คอส ไอ เวิค แมจอิค ไลค เก มะจีฌแอ็น , ไอ แอ็ด อัพ ไลค เก mathemetician)
I’m a bank cashier, engineer, I wear cotton but I don’t wear sheer
(แอม มา แบ็งค แคะเฌีย , เอนจิเนีย , ไอ แว ค๊อทท่อน บัท ไอ ด้อนท์ แว เฌีย)

Shazam! and Abra-cadabra! In the whip I’m gonna cruise right past ya
(Shazam ! แอ็นด อับบา cadabra ! อิน เดอะ ฮวิพ แอม กอนนะ ครูส ไรท พาซท ยา)
Yo money, don’t chump yourself put that what! back on the shelf
(โย มันอิ , ด้อนท์ ชัมพ ยุรเซลฟ พัท แดท ฮว็อท ! แบ็ค ออน เดอะ เฌ็ลฟ)
Light rays blazin’, you’re out of phase and my crew’s amazin’
(ไลท เร เบลซิน , ยัวร์ เอ้า อ็อฝ เฟส แอ็นด มาย ครู อเมซิน)
We’re working on a record yo so just be patient
(เวีย เวิคกิง ออน อะ เรคออด โย โซ จัซท บี เพเฌ็นท)

Check-ch-check-check-check-ch-check it out
(เช็ค แชพเทอะ เช็ค เช็ค เช็ค แชพเทอะ เช็ค อิท เอ้า)
What-wha-what-what-what’s it all about
(ฮว็อท wha ฮว็อท ฮว็อท ฮว็อท ซิท ออล อะเบาท)
Work-wa-work-work-work-wa-work it out
(เวิค วา เวิค เวิค เวิค วา เวิค อิท เอ้า)
Let’s turn this party out
(เล็ท เทิน ดีซ พาทิ เอ้า)

Now I go by the name of the King Ad-Rock, I don’t wear a cup nor a jock
(เนา ไอ โก ไบ เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ คิง แอ็ด ร็อค , ไอ ด้อนท์ แว รา คัพ นอ รา จอค)
I bring the sh*t that’s beyond bizarre, like Miss Piggy”Who, Moi? ”
(ไอ บริง เดอะ ฌะ *ที แด๊ท บิยอนด บิสา , ไลค มิซ พีกกิ”ฮู , โมย ” )
I’m the one with the clientele, you say”Ad-Rock, god you rock so well. ”
(แอม ดิ วัน วิฑ เดอะ คไลเอ็นเท็ล , ยู เซ”แอ็ด ร็อค , ก็อด ยู ร็อค โซ เว็ล ” )
I’ve got class like pink champale, MCA grab the mic before the mic goes stale
(แอฝ ก็อท คลาซ ไลค พิงค champale , MCA กแร็บ เดอะ ไมคะ บิโฟ เดอะ ไมคะ โกซ ซเทล)

Don’t test me, they can’t arrest me, I’ll fake right, cross-over and shoot lefty
(ด้อนท์ เท็ซท มี , เด แค็นท แอะเรซท มี , อิล เฟค ไรท , คร็อซ โอเฝอะ แอ็นด ฌูท lefty)
You look upset, yo calm down, you look like Cable Guy dunked off of your crown
(ยู ลุค อัพเซ็ฑ , โย คาม เดาน , ยู ลุค ไลค เค๊เบิ้ล ไก dunked ออฟฟ อ็อฝ ยุร คเราน)
I flow like smoke out a chimney, you never been me
(ไอ ฟโล ไลค ซโมค เอ้า ดา ชีมนิ , ยู เนฝเออะ บีน มี)
You wanna rap but what you’re makin’ ain’t hip-hop B
(ยู วอนนา แร็พ บัท ฮว็อท ยัวร์ เมกิน เอน ฮิพ ฮ็อพ บี)

Get your clothes right out the dryer, put the Armor All up on your tire
(เก็ท ยุร คโลฑ ไรท เอ้า เดอะ ดไรเออะ , พัท ดิ อาเมอะ ออล อัพ ออน ยุร ไทร)
Sport the fresh attire, tonight we goin’ out set the town on fire
(ซโพท เดอะ ฟเร็ฌ แอ็ทไทร , ทุไนท วี โกอิน เอ้า เซ็ท เดอะ ทาวน์ ออน ไฟร)
Set the town ablaze, gonna stun and amaze, ready to throw a craze
(เซ็ท เดอะ ทาวน์ อับเลส , กอนนะ ซทัน แอ็นด อะเมส , เรดอิ ทู ธโร อะ คเรส)
Make your Granny shake her head and say”Those were the days. ”
(เมค ยุร กแรนนิ เฌค เฮอ เฮ็ด แอ็นด เซ”โฑส เวอ เดอะ เด ” )

Check-ch-check-check-check-ch-check it out
(เช็ค แชพเทอะ เช็ค เช็ค เช็ค แชพเทอะ เช็ค อิท เอ้า)
What-wha-what-what-what’s it all about
(ฮว็อท wha ฮว็อท ฮว็อท ฮว็อท ซิท ออล อะเบาท)
Work-wa-work-work-work-wa-work it out
(เวิค วา เวิค เวิค เวิค วา เวิค อิท เอ้า)
Let’s turn this party out
(เล็ท เทิน ดีซ พาทิ เอ้า)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ch-Check It out คำอ่านไทย Beastie Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น