เนื้อเพลง Overnight Celebrity คำอ่านไทย Twista feat Kanye West

[Intro: Twista]
([ อินโทร : ทวิซดา ])
Oh you didnt think we can do it again…?
(โอ ยู ดิ๊นอิน ธิงค วี แค็น ดู อิท อะเกน)
Twista…
(ทวิซดา)
Kanye West…
(เคนยี เว็ซท)
From Po pimpin’ to Poppin’ tags…
(ฟร็อม โพ พิมปิน ทู พอพปิน แท็ก)
From champions to Slow Jamz…
(ฟร็อม แชมเพียน ทู ซโล Jamz)
Oh baby…
(โอ เบบิ)
We can even make you an overnight celebrity…
(วี แค็น อีเฝ็น เมค ยู แอน โอะเฝอะไนท ซิเลบริทิ)
Know what I’m sayin’?
(โน ฮว็อท แอม เซย์อิน)

[Chorus: Kanye West]
([ โครัซ : เคนยี เว็ซท ])
Why don’t we…
([ ฮไว ด้อนท์ วี ])
Play somethin’ these hoes’ll like
(พเล ซัมติน ฑิส hoesll ไลค)
Drive whips i know they like
(ดไรฝ ฮวิพ ซาย โน เด ไลค)
Twista you told ’em right…
(ทวิซดา ยู โทลด เอ็ม ไรท)
[Twista] I can make you a celebrity overnight…
([ ทวิซดา ] ไอ แค็น เมค ยู อะ ซิเลบริทิ โอะเฝอะไนท)
Give you ice like Kobe wife…
(กิฝ ยู ไอซ ไลค โกบี ไวฟ)
We sort of like goldie right…
(วี ซอท อ็อฝ ไลค goldie ไรท)
Tha way we mold ’em right…
(ท่า เว วี โมลด เอ็ม ไรท)
[Twista] I can make you a celebrity overnight…
([ ทวิซดา ] ไอ แค็น เมค ยู อะ ซิเลบริทิ โอะเฝอะไนท)

[Twista]
([ ทวิซดา ])
Girl I see you in them apple bottom jeans, chinchilla on yo back I wanna know yo name,
(เกิล ไอ ซี ยู อิน เฑ็ม แอพ บอตตัม จีน , ชินชีลละ ออน โย แบ็ค ไอ วอนนา โน โย เนม ,)
Girl don’t twist it I can throw yo brain, put you in tha chameleon 04 range,
(เกิล ด้อนท์ ทวิซท ดิธ ไอ แค็น ธโร โย บเรน , พัท ยู อิน ท่า คะมีเลียน 04 เรนจ ,)
Still sexy when you smoke that flame, jerkin’ like a chicken when you throw that thang,
(ซทิล เซคซิ ฮเว็น ยู ซโมค แดท ฟเลม , เจอคิน ไลค เก ชีคเค็น ฮเว็น ยู ธโร แดท เตง ,)
She got me hotter than an oven tha way that she talk, twitchin’ and freaky so I’m lovin’ tha
(ชี ก็อท มี ฮอทเดอ แฑ็น แอน อัฝเอ็น ท่า เว แดท ชี ทอค , twitchin แอ็นด ฟรีคกี้โซ แอม ลัฝวิน ท่า)
way that she walk,
(เว แดท ชี วอค ,)
You lookin’ good girl you oughta be in pictures… Listen to me I see yo career goin’ sky
(ยู ลุคกิน เกิด เกิล ยู เอ้าดา บี อิน พีคเชอะ ลิ๊สซึ่น ทู มี ไอ ซี โย คะเรีย โกอิน ซไค)
high,
(ไฮ ,)
Takin’ you home to the crib in the Chi and everytime I see your thighs I cry when i drive by,
(ทอคกิ่น ยู โฮม ทู เดอะ คริบ อิน เดอะ ชี แอ็นด เอ๊รี่ไทม์ ไอ ซี ยุร ไธ ซาย คไร ฮเว็น นาย ดไรฝ ไบ ,)
Watch it you should bring a thrill, got tha fellas on some Johnny Gills steady screamin”My,
(ว็อช อิท ยู เชิด บริง อะ ธริล , ก็อท ท่า เฟลลา ออน ซัม จอนนิ กิล ซเทดอิ สครีมมิน”มาย ,)
my, my, my, ”
(มาย , มาย , มาย , ” )
Walk on tha carpet wit tha diamonds that flick in tha dark, kickin’ it on tha couch and 106 &
(วอค ออน ท่า คาเพ็ท วิท ท่า ไดมันด แดท ฟลิค อิน ท่า ดาค , คิคคินหนิด ออน ท่า เคาช แอ็นด 106 &)
Park,
(พาค ,)
I can see yo beauty on a big screen… I can see me freakin’ you wit’ whip cream…
(ไอ แค็น ซี โย บยูทิ ออน อะ บิก ซครีน นาย แค็น ซี มี ฟริกคินยู วิท ฮวิพ ครีม)
I can see you on stage at the awards, wit’ a dress better then Jennifer’s and doin’ big
(ไอ แค็น ซี ยู ออน ซเทจ แอ็ท ดิ อะวอด , วิท ดา ดเรซ เบทเทอะ เด็น เจนนีเฟอร์ แซน โดย บิก)
things,
(ธิง ,)
Kick it wit’ me I can mold yo life, you lookin’ good girl show you right,
(คิด อิท วิท มี ไอ แค็น โมลด โย ไลฟ , ยู ลุคกิน เกิด เกิล โฌ ยู ไรท ,)
Dre told me you tha poder type, I can make you a celebrity overnight…
(ดรี โทลด มี ยู ท่า poder ไทพ , ไอ แค็น เมค ยู อะ ซิเลบริทิ โอะเฝอะไนท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Twista]
([ ทวิซดา ])
You want fame you can take that path, candle lights when you take a bath,
(ยู ว็อนท เฟม ยู แค็น เทค แดท พาธ , แค๊นเดิ้ล ไลท ฮเว็น ยู เทค เก บัธ ,)
You got such a sensational ass, Im’a get you Jimmy Chu and Mark Jacobs bags,
(ยู ก็อท ซัช อะ เซ็นเซฌะแน็ล อาซ , แอมอา เก็ท ยู จิมมี่ ชู แอ็นด ม๊าร์ค เจคับ แบ็ก ,)
I could cop her a 2000 thousand and three, make her smile when she see Sprees,
(ไอ เคิด ค็อพ เฮอ รา 2000 เธาแส็น แอ็นด ธรี , เมค เฮอ ซไมล ฮเว็น ชี ซี ซพรี ,)
I can get you on CD’s and DVD’s, take you to BB’s in BCB-G,
(ไอ แค็น เก็ท ยู ออน CDs แซน ดีวีดีสฺ , เทค ยู ทู BBs ซิน BCB จี ,)
I could get you into places, the beginnin’ to the people I know’ll show you things to get
(ไอ เคิด เก็ท ยู อีนทุ พเลซ , เดอะ beginnin ทู เดอะ พี๊เพิ่ล ไอ knowll โฌ ยู ธิง ทู เก็ท)
into,
(อีนทุ ,)
I wanna be yo lover and yo confidant and protect you from others, don’t let another brotha
(ไอ วอนนา บี โย ลัฝเออะ แอ็นด โย คอนฟิแดนท แอ็นด พโระเทคท ยู ฟร็อม อัฑเออะ , ด้อนท์ เล็ท แอะนัธเออะ บอตดา)
pimp you,
(พิมพ ยู ,)
If you want tha style you could wit’ ya girl, ya’ll take a look at her she got such an
(อิฟ ยู ว็อนท ท่า ซไทล ยู เคิด วิท ยา เกิล , ยอล เทค เก ลุค แกท เฮอ ชี ก็อท ซัช แอน)
astonishin’ body,
(astonishin บอดอิ ,)
I could see you in some Gucci Karaba Kovali and now but she gon’ put a hurt on ’em hard in
(ไอ เคิด ซี ยู อิน ซัม กู๊ซชี่ Karaba Kovali แอ็นด เนา บัท ชี ก็อน พัท ดา เฮิท ออน เอ็ม ฮาด อิน)
tha party,
(ท่า พาทิ ,)
And you know you kill ’em in tha club, you cold, you was born to be a pro, how you gon’ stick
(แอ็นด ยู โน ยู คิล เอ็ม อิน ท่า คลับ , ยู โคลด , ยู วอส บอน ทู บี อะ พโร , เฮา ยู ก็อน ซทิค)
to photos?
(ทู โฟโท)
And I love you ‘cuz you freaky wit’ tha dope flows, drop it to tha floor let that go when you
(แอ็นด ดาย ลัฝ ยู คัซ ยู ฟรีคกี้วิท ท่า โดพ ฟโล , ดร็อพ อิท ทู ท่า ฟโล เล็ท แดท โก ฮเว็น ยู)
roll slow,
(โรล ซโล ,)
And I love it when I hit it from tha back and you get on top of me and have a brotha goin
(แอ็นด ดาย ลัฝ อิท ฮเว็น นาย ฮิท ดิธ ฟร็อม ท่า แบ็ค แอ็นด ยู เก็ท ออน ท็อพ อ็อฝ มี แอ็นด แฮ็ฝ อะ บอตดา โกอิน)
” Oh, oh, oh, ”
(” โอ , โอ , โอ , ” )
Girl I love how you roll me right, I can make you a celebrity overnight…
(เกิล ไอ ลัฝ เฮา ยู โรล มี ไรท , ไอ แค็น เมค ยู อะ ซิเลบริทิ โอะเฝอะไนท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Over Night Celebrity
(โอเฝอะ ไนท ซิเลบริทิ)

[Interlude: Twista]
([ อีนเทิลยูด : ทวิซดา ])
See…
(ซี)
See baby girl…
(ซี เบบิ เกิล)
You see how you make a brotha break down?
(ยู ซี เฮา ยู เมค เก บอตดา บเรค เดาน)
I just gotta ask you…
(ไอ จัซท กอททะ อาซค ยู)
What you need?
(ฮว็อท ยู นีด)
What you need from me?
(ฮว็อท ยู นีด ฟร็อม มี)
Oh, you wanna me a star?
(โอ , ยู วอนนา มี อะ ซทา)
Oh, you messin’ wit’ tha right one…
(โอ , ยู เมซซิน วิท ท่า ไรท วัน)
I can take you there…
(ไอ แค็น เทค ยู แดร์)
I can make sure you got all the finest things…
(ไอ แค็น เมค ฌุร ยู ก็อท ดอร์ เดอะ ไฟเนทส์ ธิง)
Let me be yo manager…
(เล็ท มี บี โย แมนอิเจอะ)

[Twista]
([ ทวิซดา ])
Come here girl I can see you bored, take you to tha queen that I see you for,
(คัม เฮียร เกิล ไอ แค็น ซี ยู โบ , เทค ยู ทู ท่า ควีน แดท ไอ ซี ยู ฟอ ,)
Take you shoppin’ on Sprees in stores, Im’a get you to the MTV awards,
(เทค ยู ชอพพิน ออน ซพรี ซิน ซโท , แอมอา เก็ท ยู ทู เดอะ เอ็มทีวี อะวอด ,)
We about to do a show tonight, you lookin’ good girl show you right,
(วี อะเบาท ทู ดู อะ โฌ ทุไนท , ยู ลุคกิน เกิด เกิล โฌ ยู ไรท ,)
Take you places I know you like, I can make you a celebrity overnight,
(เทค ยู พเลซ ซาย โน ยู ไลค , ไอ แค็น เมค ยู อะ ซิเลบริทิ โอะเฝอะไนท ,)
Come here girl you can hang if you bored, we can do many things plus more,
(คัม เฮียร เกิล ยู แค็น แฮ็ง อิฟ ยู โบ , วี แค็น ดู เมนอิ ธิง พลัซ โม ,)
I’m about to have you changin’ in stores, I can even get you to the Soul Train Awards,
(แอม อะเบาท ทู แฮ็ฝ ยู เช้นงิน อิน ซโท , ไอ แค็น อีเฝ็น เก็ท ยู ทู เดอะ โซล ทเรน อะวอด ,)
We about to do a show tonight, you lookin’ good girl show you right,
(วี อะเบาท ทู ดู อะ โฌ ทุไนท , ยู ลุคกิน เกิด เกิล โฌ ยู ไรท ,)
Take you places I know you like, I can make you a celebrity overnight…
(เทค ยู พเลซ ซาย โน ยู ไลค , ไอ แค็น เมค ยู อะ ซิเลบริทิ โอะเฝอะไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Overnight Celebrity คำอ่านไทย Twista feat Kanye West

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น