เนื้อเพลง New York คำอ่านไทย Ja Rule feat Jadakiss, Fat Joe

[Hook – Ja Rule]
( [ ฮุค จา รูล ])
I got a hundred guns, a hundred clips, N*gga I’m from New York [New York]
(ไอ ก็อท ดา ฮันดเร็ด กัน , อะ ฮันดเร็ด คลิพ , เอ็น *gga แอม ฟร็อม นยู ยอค [ นยู ยอค ])
I got a semi-automatic that spits next time if you talk [you talk]
(ไอ ก็อท ดา เซมอิ ออโทะแมทอิค แดท ซพิท เน็คซท ไทม อิฟ ยู ทอค [ ยู ทอค ])
I got a hundred guns, a hundred clips, N*gga I’m from New York [New York]
(ไอ ก็อท ดา ฮันดเร็ด กัน , อะ ฮันดเร็ด คลิพ , เอ็น *gga แอม ฟร็อม นยู ยอค [ นยู ยอค ])
I got a semi-automatic that spits next time if you talk [you talk]
(ไอ ก็อท ดา เซมอิ ออโทะแมทอิค แดท ซพิท เน็คซท ไทม อิฟ ยู ทอค [ ยู ทอค ])
[And I know]
([ แอ็นด ดาย โน ])

[Verse 1 – Ja Rule]
([ เฝิซ วัน จา รูล ])
Yall n*ggaz is p*ssy, poonani, [Vagina]
(ยอล เอ็น *ggaz อีส พี *ssy , poonani , [ ฝะไจนะ ])
Your [Monologue’s] getting tired, now it’s time to ride
(ยุร [ มอนโอะล็อก ] เกดดดิ้ง ไทร , เนา อิทซ ไทม ทู ไรด)
You’re print distrified, you’re no longer desired
(ยัวร์ พริ๊นท distrified , ยัวร์ โน ลองเงอ ดิไสร)
So take off them silly chains, put back on your wire
(โซ เทค ออฟฟ เฑ็ม ซีลลิ เชน , พัท แบ็ค ออน ยุร ไวร)
I’m on fire, holly dipped in octane
(แอม ออน ไฟร , ฮอลลิ ดริพ อิน ออคเทน)
Let each coast bang, let west coast bang
(เล็ท อีช โคซท แบ็ง , เล็ท เว็ซท โคซท แบ็ง)
And Rule gonna bring the ghetto gospel
(แอ็นด รูล กอนนะ บริง เดอะ เกทโท ก็อซเพ็ล)
To every ‘hood possible, pushin through in the sky blue
(ทู เอฝริ ฮุด พ๊อซซิเบิ้ล , พรุซชิน ธรู อิน เดอะ ซไค บลู)
Back with the gods you now, preferably the 4 pound
(แบ็ค วิฑ เดอะ ก็อด ยู เนา , พเรฟเออะรับลิ เดอะ โฟว เพานด)
Slugs flyin at the speed of sound
(ซลัก ฟายอิน แอ็ท เดอะ ซพีด อ็อฝ เซานด)
Tryin to catch the ears of n*ggaz that’s runnin their mouths
(ทายอิน ทู แค็ช ดิ เอีย อ็อฝ เอ็น *ggaz แด๊ท รูนนิน แด เมาธ)
I might get my Brooklyn n*ggaz to run in your house
(ไอ ไมท เก็ท มาย บรูกคิน เอ็น *ggaz ทู รัน อิน ยุร เฮาซ)
I don’t really understand what the runnin’s about
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ อันเดิซแทนด ว็อท เดอะ รูนนิน อะเบาท)
But we’re hunters, we take pride in airin our prey out
(บัท เวีย ฮันเทอะ , วี เทค พไรด อิน airin เอ๊า พเร เอ้า)
Leavin ’em layed out, dead, in just a sport
(เลวิน เอ็ม เล เอ้า , เด็ด , อิน จัซท ดา ซโพท)
cause we ain’t playin up here in New York
(คอส วี เอน เพลย์ยิน อัพ เฮียร อิน นยู ยอค)

[Hook – Fat Joe]
([ ฮุค แฟ็ท โจ ])
I got a hundred guns, a hundred clips, N*gga I’m from New York [New York]
(ไอ ก็อท ดา ฮันดเร็ด กัน , อะ ฮันดเร็ด คลิพ , เอ็น *gga แอม ฟร็อม นยู ยอค [ นยู ยอค ])
And you can tell the way the homie spit, That n*gga, I’m from New York [New York]
(แอ็นด ยู แค็น เท็ล เดอะ เว เดอะ โฮมี ซพิท , แดท เอ็น *gga , แอม ฟร็อม นยู ยอค [ นยู ยอค ])
I got a hundred ways to make a grip, Yes, I’m from New York [New York]
(ไอ ก็อท ดา ฮันดเร็ด เว ทู เมค เก กริพ , เย็ซ , แอม ฟร็อม นยู ยอค [ นยู ยอค ])
And you can tell I get real ignorant, ’cause n*gga, I’m from New York [New York]
(แอ็นด ยู แค็น เท็ล ไอ เก็ท ริแอ็ล อีกโนะแร็นท , คอส เอ็น *gga , แอม ฟร็อม นยู ยอค [ นยู ยอค ])
[And this is how we do]
([ แอ็นด ดีซ ซิส เฮา วี ดู ])

[Verse 2 – Fat Joe]
([ เฝิซ ทู แฟ็ท โจ ])
N*gga I can see the coke in your nose
(เอ็น *gga ไอ แค็น ซี เดอะ โคค อิน ยุร โนส)
This ain’t a movie, even he got his head blown on the globe
(ดีซ เอน ดา มูวี่ , อีเฝ็น ฮี ก็อท ฮิส เฮ็ด บโลน ออน เดอะ กโลบ)
And I was just about to find god
(แอ็นด ดาย วอส จัซท อะเบาท ทู ไฟนด ก็อด)
But now that Ma$e is back, I think I’d much rather find a menage
(บัท เนา แดท มา $อี อีส แบ็ค , ไอ ธิงค อาย มัช ราฑเออะ ไฟนด อะ เม๊หนาด)
And everybody talkin crazy how they’re AK spit
(แอ็นด เอวี่บอดี้ ทอคกิ่น คเรสิ เฮา เดรว AK ซพิท)
But we know this investigatin, and they ain’t spray sh*t
(บัท วี โน ดีซ investigatin , แอ็นด เด เอน ซพเร ฌะ *ที)
Not me, I’m the truth homie, got the industry shook like
(น็อท มี , แอม เดอะ ทรูธ โฮมี , ก็อท ดิ อีนดัซทริ ฌุค ไลค)
” Naw n*gga, Joe gonna let ’em loose on me ”
(” นอว เอ็น *gga , โจ กอนนะ เล็ท เอ็ม ลูซ ออน มี “)
True Story, I’m bringin the T back
(ทรู ซโทริ , แอม บริงอิน เดอะ ที แบ็ค)
Even Roy Jones was forced to [Lean Back]
(อีเฝ็น รอย โจเนส วอส โฟซ ทู [ ลีน แบ็ค ])
My n*gga Dre said grind cook
(มาย เอ็น *gga ดรี เซ็ด ไกรนด คุ๊ค)
Now we killin them Howard n*ggaz, who said I must of found Pun’s rhyme book
(เนา วี คิลลิน เฑ็ม Howard เอ็น *ggaz , ฮู เซ็ด ดาย มัซท อ็อฝ เฟานด พัน ไรม เบิค)
Got b*tches on top of the Phantom
(ก็อท บี *tches ออน ท็อพ อ็อฝ เดอะ แฟนทัม)
And the pinky got bling, like the ring around Saturn
(แอ็นด เดอะ พีงคอิ ก็อท บลิง , ไลค เดอะ ริง อะเรานด แซทเอิน)
Cook coke, crack, n*ggaz fiend for that
(คุ๊ค โคค , คแร็ค , เอ็น *ggaz ฟีนด ฟอ แดท)
And you already know the x is where the team be at
(แอ็นด ยู ออลเรดอิ โน เดอะ เอ๊กซฺ อีส ฮแว เดอะ ทีม บี แอ็ท)

[Hook – Jadakiss]
([ ฮุค Jadakiss ])
I got a hundred guns, a hundred clips, N*gga I’m from New York [New York]
(ไอ ก็อท ดา ฮันดเร็ด กัน , อะ ฮันดเร็ด คลิพ , เอ็น *gga แอม ฟร็อม นยู ยอค [ นยู ยอค ])
[Ruff Ryde], and [D-Block] and sh*t, N*gga f*ck what you thought [you thought]
([ รัฟ ไรท์ ] , แอ็นด [ ดี บล็อค ] แอ็นด ฌะ *ที , เอ็น *gga เอฟ *ck ว็อท ยู ธอท [ ยู ธอท ])
And you can’t take sh*t for granted, because life is too short [too short]
(แอ็นด ยู แค็นท เทค ฌะ *ที ฟอ กรานท , บิคอส ไลฟ อีส ทู ฌอท [ ทู ฌอท ])
I got a hundred guns, a hundred clips, N*gga I’m from New York
(ไอ ก็อท ดา ฮันดเร็ด กัน , อะ ฮันดเร็ด คลิพ , เอ็น *gga แอม ฟร็อม นยู ยอค)
[Aha, and this is how we do]
([ อะฮา , แอ็นด ดีซ ซิส เฮา วี ดู ])

[Verse 3 – Jadakiss]
([ เฝิซ ที Jadakiss ])
I swear it couldn’t be sweeter, Life’s a b*tch
(ไอ ซแว อิท คูดซึ่น บี สวีตเดอ , ไลฟ ซา บี *tch)
Depending on how you treat her, you might get rich
(ดีแพนดิ้ง ออน เฮา ยู ทรีท เฮอ , ยู ไมท เก็ท ริช)
It’s guaranteed you gonna die, you might get missed
(อิทซ แกเร็นที ยู กอนนะ ได , ยู ไมท เก็ท มิซ)
For maybe 2 or 3 hours, ’til they light their spliffs
(ฟอ เมบี ทู ออ ที เอาร , ทิล เด ไลท แด สพิริฟ)
And that coke will get you a long time
(แอ็นด แดท โคค วิล เก็ท ยู อะ ล็อง ไทม)
But when I let ’em know the dope is out, it’s like America Online
(บัท ฮเว็น นาย เล็ท เอ็ม โน เดอะ โดพ อีส เอ้า , อิทซ ไลค อะเมริคะ ออนไลน)
Wise has awoken
(ไวส แฮ็ส awoken)
And you know they say that you deserved it whenever you die with your eyes open
(แอ็นด ยู โน เด เซ แดท ยู ดิเสิฝ ดิท ฮเว็นเอฝเออะ ยู ได วิฑ ยุร ไอ โอเพ็น)
I still hold a title, because I’m in the hood like them little motorcycles
(ไอ ซทิล โฮลด อะ ไท๊เทิ่ล , บิคอส แอม อิน เดอะ ฮุด ไลค เฑ็ม ลิ๊ทเทิ่ล มอเดอร์ไซเคิล)
Stick up kids, hoppin out with them old rifles
(ซทิค อัพ คิด , โฮ๊พปิน เอ้า วิฑ เฑ็ม โอลด ไร๊เฟิ่ล)
Just doin sh*t for nothin, it’s so spiteful
(จัซท โดย ฌะ *ที ฟอ นอทติน , อิทซ โซ ซไพทฟุล)
Ha I’m just like you
(ฮา แอม จัซท ไลค ยู)
Word that n*ggaz wanna murk you is in the air
(เวิด แดท เอ็น *ggaz วอนนา เมิค ยู อีส ซิน ดิ แอ)
A double shot of yak and the purple is in the air
(อะ ดั๊บเบิ้ล ฌ็อท อ็อฝ แย็ค แอ็นด เดอะ เพ๊อร์เพิ่ล อีส ซิน ดิ แอ)
And I’m not cocky, I’m confident
(แอ็นด แอม น็อท คอคอิ , แอม คอนฟิเด็นท)
So when you tell me I’m the best it’s a compliment
(โซ ฮเว็น ยู เท็ล มี แอม เดอะ เบ็ซท อิทซ ซา คอมพลิเม็นท)

[Hook – Jadakiss]
([ ฮุค Jadakiss ])
I got a hundred guns, a hundred clips, N*gga I’m from New York [New York]
(ไอ ก็อท ดา ฮันดเร็ด กัน , อะ ฮันดเร็ด คลิพ , เอ็น *gga แอม ฟร็อม นยู ยอค [ นยู ยอค ])
[Ruff Ryde], and [D-Block] and sh*t, N*gga f*ck what you thought [you thought]
([ รัฟ ไรท์ ] , แอ็นด [ ดี บล็อค ] แอ็นด ฌะ *ที , เอ็น *gga เอฟ *ck ว็อท ยู ธอท [ ยู ธอท ])
And you can’t take sh*t for granted, because life is too short [too short]
(แอ็นด ยู แค็นท เทค ฌะ *ที ฟอ กรานท , บิคอส ไลฟ อีส ทู ฌอท [ ทู ฌอท ])
I got a hundred guns, a hundred clips, N*gga I’m from New York
(ไอ ก็อท ดา ฮันดเร็ด กัน , อะ ฮันดเร็ด คลิพ , เอ็น *gga แอม ฟร็อม นยู ยอค)
[Aha, and this is how we do]
([ อะฮา , แอ็นด ดีซ ซิส เฮา วี ดู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง New York คำอ่านไทย Ja Rule feat Jadakiss, Fat Joe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น