เนื้อเพลง Road to Peace คำอ่านไทย Tom Waits

Young Abdel Mahdi [Shahmay] was only 18 years old,
( ยัง Abdel Mahdi [ Shahmay ] วอส โอ๊นลี่ 18 เยีย โอลด ,)
He was the youngest of nine children, never spent a night away from home.
(ฮี วอส เดอะ ยังเอส อ็อฝ ไนน ชีลดเร็น , เนฝเออะ ซเพ็นท ดา ไนท อะเว ฟร็อม โฮม)
And his mother held his photograph, opening the New York Times
(แอ็นด ฮิส ม๊าเธ่อร์ เฮ็ลด ฮิส โฟโทะกราฟ , โอเพะนิง เดอะ นยู ยอค ไทม)
To see the killing has intensified along the road to peace
(ทู ซี เดอะ คีลลิง แฮ็ส อินเทนซิไฟ อะลอง เดอะ โรด ทู พีซ)

There was a tall, thin boy with a whispy moustache disguised as an orthodox Jew
(แดร์ วอส ซา ทอล , ธิน บอย วิฑ อะ whispy มัซทาฌ ดิซไกส แอ็ส แอน ออโธะด็อคซ จู)
On a crowded bus in Jerusalem, some had survived World War Two
(ออน อะ คเราด บัซ ซิน จิรูซเล็ม , ซัม แฮ็ด เซอะไฝฝ เวิลด วอ ทู)
And the thunderous explosion blew out windows 200 yards away
(แอ็นด เดอะ thunderous เอ็คซพโลฉัน บลู เอ้า วีนโด 200 ยาด อะเว)
With more retribution and seventeen dead along the road to peace
(วิฑ โม เรทริบยูฌัน แอ็นด เซฝเอ็นทีน เด็ด อะลอง เดอะ โรด ทู พีซ)

Now at King George Ave and Jaffa Road passengers boarded bus 14a
(เนา แอ็ท คิง จอจ อาเฝ แอ็นด Jaffa โรด แพซเซ็นเจอะ โบด บัซ 14a)
In the aisle next to the driver Abdel Mahdi [Shahmay]
(อิน ดิ ไอล เน็คซท ทู เดอะ ดไรฝเออะ Abdel Mahdi [ Shahmay ])
And the last thing that he said on earth is ” God is great and God is good ”
(แอ็นด เดอะ ลาซท ธิง แดท ฮี เซ็ด ออน เอิธ อีส ” ก็อด อีส กเรท แอ็นด ก็อด อีส เกิด “)
And he blew them all to kingdom come upon the road to peace
(แอ็นด ฮี บลู เฑ็ม ออล ทู คีงดัม คัม อุพอน เดอะ โรด ทู พีซ)

Now in response to this another kiss of death was visited upon
(เนา อิน ริซพอนซ ทู ดีซ แอะนัธเออะ คิซ อ็อฝ เด็ธ วอส ฝีสอิท อุพอน)
Yasser Taha, Israel says is an Hamas senior militant
(Yasser Taha , อีสริเอ็ล เซ ซิส แอน Hamas ซีนเยอะ มีลอิแท็นท)
And Israel sent four choppers in, flames engulfed, tears wide open
(แอ็นด อีสริเอ็ล เซ็นท โฟ ชอปเพอ ซิน , ฟเลม เอ็นกัลฟ , เทีย ไวด โอเพ็น)
And it killed his wife and his three year old child leaving only blackened skeletons
(แอ็นด ดิท คิล ฮิส ไวฟ แอ็นด ฮิส ธรี เยีย โอลด ไชล ลีฝอิงส โอ๊นลี่ บแล็คเค็น ซเคลอิทัน)

It’s found his toddlers bottle and a pair of small shoes and they waved them in front of the cameras
(อิทซ เฟานด ฮิส toddlers บ๊อทเทิ่ล แอ็นด อะ แพ อ็อฝ ซมอล ฌู แซน เด เวฝ เฑ็ม อิน ฟรันท อ็อฝ เดอะ แคมเออะระ)
But Israel says they did not know that his wife and child were in the car
(บัท อีสริเอ็ล เซ เด ดิด น็อท โน แดท ฮิส ไวฟ แอ็นด ไชล เวอ อิน เดอะ คา)
There are roadblocks everywhere and only suffering on TV
(แดร์ อาร์ roadblocks เอวี่แวร์ แอ็นด โอ๊นลี่ ซัฟเฟอะริง ออน ทีวี)
Neither side will ever give up their smallest right along the road to peace
(นีเฑอะไนเฑอะ ไซด วิล เอฝเออะ กิฝ อัพ แด สมองเลท ไรท อะลอง เดอะ โรด ทู พีซ)

Israel launched it’s latest campaign against Hamas on Tuesday
(อีสริเอ็ล ลอนช อิทซ เลทเอ็ซท แค็มเพน อะเกนซท Hamas ออน ทยูสดิ)
Two days later Hamas shot back and killed five Israeli soldiers
(ทู เด เลทเออะ Hamas ฌ็อท แบ็ค แอ็นด คิล ไฟฝ อิสเรลิ โซลเจอะ)
So thousands dead and wounded on both sides most of them middle eastern civilians
(โซ เธาแส็น เด็ด แอ็นด วูนด ออน โบธ ไซด โมซท อ็อฝ เฑ็ม มิ๊ดเดิ้ล อีซเทิน ซิฝีลแย็น)
They fill the children full of hate to fight an old man’s war and die upon the road to peace
(เด ฟิล เดอะ ชีลดเร็น ฟูล อ็อฝ เฮท ทู ไฟท แอน โอลด แม็น วอ แอ็นด ได อุพอน เดอะ โรด ทู พีซ)

” And this is our land we will fight with all our force ” say the Palastinians and the Jews
(” แอ็นด ดีซ ซิส เอ๊า แล็นด วี วิล ไฟท วิฑ ออล เอ๊า โฟซ ” เซ เดอะ Palastinians แซน เดอะ จู)
Each side will cut off the hand of anyone who tries to stop the resistance
(อีช ไซด วิล คัท ออฟฟ เดอะ แฮ็นด อ็อฝ เอนอิวัน ฮู ทรายส์ ทู ซท็อพ เดอะ ริสีซแท็นซ)
If the right eye offends thee then you must pluck it out
(อิฟ เดอะ ไรท ไอ อ็อฟเฟนด ฑี เด็น ยู มัซท พลัค อิท เอ้า)
And Mahmoud Abbas said Sharon had been lost out along the road to peace
(แอ็นด Mahmoud แอบบา เซ็ด เชรอน แฮ็ด บีน ล็อซท เอ้า อะลอง เดอะ โรด ทู พีซ)

Once Kissinger said ” we have no friends, America only has interests ”
(วันซ Kissinger เซ็ด ” วี แฮ็ฝ โน ฟเร็นด , อะเมริคะ โอ๊นลี่ แฮ็ส อีนทเร็ซท “)
Now our president wants to be seen as a hero and he’s hungry for re-election
(เนา เอ๊า พเรสอิเด็นท ว็อนท ทู บี ซีน แอ็ส ซา ฮีโร แอ็นด อีส ฮังกริ ฟอ รี อิเลคฌัน)
But Bush is reluctant to risk his future in the fear of his political failures
(บัท บุฌ อีส ริลัคแท็นท ทู ริซค ฮิส ฟยูเชอะ อิน เดอะ เฟีย อ็อฝ ฮิส โพะลีทอิแค็ล เฟลเยอะ)
So he plays chess at his desk and poses for the press 10,000 miles from the road to peace
(โซ ฮี พเล เช็ซ แอ็ท ฮิส เด็ซค แอ็นด โพส ฟอ เดอะ พเร็ซ เทน , 000 ไมล ฟร็อม เดอะ โรด ทู พีซ)

In the video that they found at the home of Abdel Mahdi [Shahmay]
(อิน เดอะ ฝีดอิโอ แดท เด เฟานด แอ็ท เดอะ โฮม อ็อฝ Abdel Mahdi [ Shahmay ])
He held a Kalashnikov rifle and he spoke with a voice like a boy
(ฮี เฮ็ลด อะ Kalashnikov ไร๊เฟิ่ล แอ็นด ฮี ซโพค วิฑ อะ ฝอยซ ไลค เก บอย)
He was an excellent student, he studied so hard, it was as if he had a future
(ฮี วอส แอน เอคเซ็ลเล็นท ซทยูเด็นท , ฮี ซทัดอิด โซ ฮาด , อิท วอส แอ็ส อิฟ ฮี แฮ็ด อะ ฟยูเชอะ)
He told his mother that he had a test that day out along the road to peace
(ฮี โทลด ฮิส ม๊าเธ่อร์ แดท ฮี แฮ็ด อะ เท็ซท แดท เด เอ้า อะลอง เดอะ โรด ทู พีซ)

The fundamentalist killing on both sides is standing in the path of peace
(เดอะ ฟันดะเมนแทะลิซท คีลลิง ออน โบธ ไซด ซิส ซแทนดิง อิน เดอะ พาธ อ็อฝ พีซ)
But tell me why are we arming the Israeli army with guns and tanks and bullets?
(บัท เท็ล มี ฮไว อาร์ วี armings ดิ อิสเรลิ อามิ วิฑ กัน แซน แท็งค แซน บูลเล็ท)
And if God is great and God is good why can’t he change the hearts of men?
(แอ็นด อิฟ ก็อด อีส กเรท แอ็นด ก็อด อีส เกิด ฮไว แค็นท ฮี เชนจ เดอะ ฮาท อ็อฝ เม็น)
Well maybe God himself is lost and needs help
(เว็ล เมบี ก็อด ฮิมเซลฟ อีส ล็อซท แอ็นด นีด เฮ็ลพ)
Maybe God himself he needs all of our help
(เมบี ก็อด ฮิมเซลฟ ฮี นีด ซอร์ อ็อฝ เอ๊า เฮ็ลพ)
Maybe God himself is lost and needs help
(เมบี ก็อด ฮิมเซลฟ อีส ล็อซท แอ็นด นีด เฮ็ลพ)
He’s out upon the road to peace
(อีส เอ้า อุพอน เดอะ โรด ทู พีซ)

Well maybe God himself is lost and needs help
(เว็ล เมบี ก็อด ฮิมเซลฟ อีส ล็อซท แอ็นด นีด เฮ็ลพ)
Maybe God himself he needs all of our help
(เมบี ก็อด ฮิมเซลฟ ฮี นีด ซอร์ อ็อฝ เอ๊า เฮ็ลพ)
And he’s lost upon the road to peace
(แอ็นด อีส ล็อซท อุพอน เดอะ โรด ทู พีซ)
And he’s lost upon the road to peace
(แอ็นด อีส ล็อซท อุพอน เดอะ โรด ทู พีซ)
Out upon the road to peace.
(เอ้า อุพอน เดอะ โรด ทู พีซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Road to Peace คำอ่านไทย Tom Waits

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น