เนื้อเพลง I’m Back คำอ่านไทย Eminem

[Chorus: Eminem repeat 4X]
( [ โครัซ : เอมมีนเอม ริพีท 4X ])

That’s why they call me Slim Shady [I’m Back]
(แด๊ท ฮไว เด คอล มี ซลิม เฌดอิ [ แอม แบ็ค ])
I’m Back [I’m Back] [SLIM SHADY!] I’m Back
(แอม แบ็ค [ แอม แบ็ค ] [ ซลิม เฌดอิ ! ] แอม แบ็ค)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
I murder a rhyme one word at a time
(ไอ เมอเดอะ รา ไรม วัน เวิด แอ็ท ดา ไทม)
You never, heard of a mind as perverted as mine
(ยู เนฝเออะ , เฮิด อ็อฝ อะ ไมนด แอ็ส เพอเฝิท แอ็ส ไมน)
You better, get rid of that nine, it ain’t gonna help
(ยู เบทเทอะ , เก็ท ริด อ็อฝ แดท ไนน , อิท เอน กอนนะ เฮ็ลพ)
What good’s it gonna do against a man that strangles himself?
(ว็อท เกิด ซิท กอนนะ ดู อะเกนซท ดา แม็น แดท สแตงเกิล ฮิมเซลฟ)
I’m waitin for hell like hell shit I’m anxious as hell
(แอม เว๊ทดิน ฟอ เฮ็ล ไลค เฮ็ล ชิท แอม แองฌัซ แอ็ส เฮ็ล)
Manson, you’re safe in that cell, be thankful it’s jail
(แมนซัน , ยัวร์ เซฟ อิน แดท เซ็ล , บี แธงคฟุล อิทซ เจล)
I used to be my mommy’s little angel at twelve
(ไอ ยูซ ทู บี มาย มอมมิ ลิ๊ทเทิ่ล เอนเจล แอ็ท ทเว็ลฝ)
Thirteen I was puttin shells in a gauge on a shelf
(เธอทีน นาย วอส พันดิน เฌ็ล ซิน อะ เกจ ออน อะ เฌ็ลฟ)
I used to, get punked and bullied on my block
(ไอ ยูซ ทู , เก็ท พรัค แอ็นด บุลลิ ออน มาย บล็อค)
til I cut a kitten’s head off and stuck it in this kid’s mailbox
(ทิล ไอ คัท ดา คิดเดน เฮ็ด ออฟฟ แอ็นด ซทัค อิท อิน ดีซ คิด เมล์บอค)
[ ” Mom! MOM! ” ] I used to give a – fuck, now I could give a fuck less
([ ” มัม ! มัม ! ” ] ไอ ยูซ ทู กิฝ อะ ฟัค , เนา ไอ เคิด กิฝ อะ ฟัค เลซ)
What do I think of suc-cess? It sucks, too much press I’m stressed
(ว็อท ดู ไอ ธิงค อ็อฝ suc เซ็ซ ซิท ซัค , ทู มัช พเร็ซ แอม ซทเร็ซ)
Too much stares two breasts, too upset
(ทู มัช ซแท ทู บเร็ซท , ทู อัพเซ็ฑ)
It’s just too much mess, I guess I must just blew up quick [yes]
(อิทซ จัซท ทู มัช เมซ , ไอ เก็ซ ซาย มัซท จัซท บลู อัพ ควิค [ เย็ซ ])
Grew up quick [no] was raised right
(กรู อัพ ควิค [ โน ] วอส เรส ไรท)
Whatever you say is wrong, whatever I say is right
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู เซ อีส ร็อง , ฮว็อทเอฝเออะ ไอ เซ อีส ไรท)
You think of my name now whenever you say, ” Hi ”
(ยู ธิงค อ็อฝ มาย เนม เนา ฮเว็นเอฝเออะ ยู เซ , ” ไฮ “)
Became a commodity because I’m W-H-I-
(บิเคม อะ ค็อมมอดอิทิ บิคอส แอม ดับบิว เฮส ไอ)
#NAME?
(#เนม)
Can’t wait ’til Kim sees me
(แค็นท เวท ทิล คิม ซี มี)
Now is it worth it? Look at my life, how is it perfect?
(เนา อีส ซิท เวิธ อิท ลุค แกท มาย ไลฟ , เฮา อีส ซิท เพ๊อร์เฟ็คท)
Read my lips bitch, what, my mouth isn’t workin?
(เร็ด มาย ลิพ บิช , ว็อท , มาย เมาธ อีสซึ่น เวิคกิน)
You hear this finger? Oh it’s upside down
(ยู เฮีย ดีซ ฟีงเกอะ โอ อิทซ อัพไซต์ เดาน)
Here, let me turn this motherfucker up right now
(เฮียร , เล็ท มี เทิน ดีซ มาเทอร์ฟัคเกอ อัพ ไรท เนา)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
I take each individual degenerate’s head and reach into it
(ไอ เทค อีช อินดิฝิจอวล ดิเจนเออะริท เฮ็ด แอ็นด รีช อีนทุ อิท)
just to see if he’s influenced by me if he listens to music
(จัซท ทู ซี อิฟ อีส อีนฟลวนซ ไบ มี อิฟ ฮี ลิ๊สซึ่น ทู มยูสิค)
And if he feeds into this shit he’s an innocent victim
(แอ็นด อิฟ ฮี ฟีด อีนทุ ดีซ ชิท อีส แอน อีนโนะเซ็นท ฝิคทิม)
and becomes a puppet on the string of my tennis shoe
(แอ็นด บิคัม ซา พัพเพ็ท ออน เดอะ ซทริง อ็อฝ มาย เทนนิซ ฌู)
[vocal scratches] My name is Slim Shady
([ โฝแค็ล ซแคทเช็ด ] มาย เนม อีส ซลิม เฌดอิ)
I been crazy way before radio didn’t play me
(ไอ บีน คเรสิ เว บิโฟ เรดิโอ ดิ๊นอิน พเล มี)
The sensational [vocal scratch ” Back is the incredible! ” ]
(เดอะ เซ็นเซฌะแน็ล [ โฝแค็ล ซคแร็ช ” แบ็ค อีส ดิ อินเคร๊ดิเบิ้ล ! ” ])
With Ken Kaniff, who just finds the men edible
(วิฑ เค็น Kaniff , ฮู จัซท ไฟนด เดอะ เม็น อิดิ๊เบิ้ล)
It’s Ken Kaniff on the, internet
(อิทซ เค็น Kaniff ออน เดอะ , อินเตอเน็ต)
Tryin to, lure your kids with him, into bed
(ทายอิน ทู , ลยูร ยุร คิด วิฑ ฮิม , อีนทุ เบ็ด)
It’s a, sick world we live in these days
(อิทซ ซา , ซิค เวิลด วี ไลฝ อิน ฑิส เด)
” Slim for Pete’s sakes put down Christopher Reeve’s legs! ”
(” ซลิม ฟอ พีท ซาคิ พัท เดาน Christopher รีฝ เล็ก ! “)
Geez, you guys are so sensitive
(จีซ , ยู ไก แซร์ โซ เซนซิทิฝ)
” Slim it’s a touchy subject, try and just don’t mention it ”
(” ซลิม อิทซ ซา ทัชฉี่ ซับเจคท , ทไร แอ็นด จัซท ด้อนท์ เมนฌัน หนิด “)
Mind with no sense in it, fried to get so frenetic
(ไมนด วิฑ โน เซ็นซ อิน หนิด , ฟไร ทู เก็ท โซ frenetic)
whose eyes get so squinted, I’m blind from smokin ’em
(ฮูส ไอ เก็ท โซ ซควินท , แอม บไลนด ฟร็อม สโมกิน เอ็ม)
with my windows tinted, with nine limos rented
(วิฑ มาย วีนโด ทินท , วิฑ ไนน ลิมโม เร็นท)
Doin lines of coke in ’em, with a bunch of guys hoppin out
(โดย ไลน อ็อฝ โคค อิน เอ็ม , วิฑ อะ บันช อ็อฝ ไก โฮ๊พปิน เอ้า)
all high and indo scented [inhales, exhales]
(ออล ไฮ แอ็นด อีนโดะ เซ็นท [ อินเฮล , เอ็คเซล ])
And that’s where I get my name from, that’s why they call me
(แอ็นด แด๊ท ฮแว ไอ เก็ท มาย เนม ฟร็อม , แด๊ท ฮไว เด คอล มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
I take seven [kids] from [Columbine], stand ’em all in line
(ไอ เทค เซฝเอ็น [ คิด ] ฟร็อม [ คอลอัมไบน ] , ซแท็นด เอ็ม ออล อิน ไลน)
Add an AK-47, a revolver, a nine
(แอ็ด แอน AK 47 , อะ ริฝอลเฝอะ , อะ ไนน)
a Mack-11 and it oughta solve the problem of mine
(อะ แมกคฺ 11 แอ็นด ดิท เอ้าดา ซอลฝ เดอะ พรอบเล็ม อ็อฝ ไมน)
and that’s a whole school of bullies shot up all at one time
(แอ็นด แด๊ท ซา โฮล ซคูล อ็อฝ bullies ฌ็อท อัพ ออล แอ็ท วัน ไทม)
Cause [I’mmmm] Shady, they call me as crazy
(คอส [ Immmm ] เฌดอิ , เด คอล มี แอ็ส คเรสิ)
as the world was over this whole Y2K thing
(แอ็ส เดอะ เวิลด วอส โอเฝอะ ดีซ โฮล Y2K ธิง)
And by the way, N’Sync, why do they sing?
(แอ็นด ไบ เดอะ เว , เอ็นซิง, ฮไว ดู เด ซิง)
Am I the only one who realizes they stink?
(แอ็ม ไอ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู รีแอะไลส เด ซทิงค)
Should I dye my hair pink and care what y’all think?
(เชิด ดาย ได มาย แฮ พิงค แอ็นด แค ว็อท ยอล ธิงค)
Lip sync and buy a bigger size of earrings?
(ลิพ ซิงค แอ็นด ไบ อะ บี๊กเกอร์ ไซส อ็อฝ เอียริง)
It’s why I tend to block out when I hear things
(อิทซ ฮไว ไอ เท็นด ทู บล็อค เอ้า ฮเว็น นาย เฮีย ธิง)
Cause all these fans screamin is makin my ears ring [AHHHH!!!]
(คอส ออล ฑิส แฟน สครีมมิน อีส เมกิน มาย เอีย ริง [ อา! ! ! ])
So I just, throw up a middle finger and let it linger
(โซ ไอ จัซท , ธโร อัพ อะ มิ๊ดเดิ้ล ฟีงเกอะ แอ็นด เล็ท ดิธ ลีงเกอะ)
longer than the rumor that I was stickin it to Christina
(ลองเงอ แฑ็น เดอะ รูเมอะ แดท ไอ วอส สตริคกินหนิด ทู คริสตินา)
Cause if I ever stuck it to any singer in showbiz
(คอส อิฟ ฟาย เอฝเออะ ซทัค อิท ทู เอนอิ ซีงเออะ อิน showbiz)
it’d be Jennifer Lopez, and Puffy you know this!
(อิทด บี เจนนีเฟอร์ โลเพซ , แอ็นด พัฟฟิ ยู โน ดีซ !)
I’m sorry Puff, but I don’t give a fuck if this chick was my own mother
(แอม ซอริ พัฟ , บัท ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ ฟัค อิฟ ดีซ ชิค วอส มาย โอน ม๊าเธ่อร์)
I still fuck her with no rubber and cum inside her
(ไอ ซทิล ฟัค เฮอ วิฑ โน รับเบอะ แอ็นด คัม อีนไซด เฮอ)
and have a son and a new brother at the same time
(แอ็นด แฮ็ฝ อะ ซัน แอ็นด อะ นยู บรัฑเออะ แรท เดอะ เซม ไทม)
and just say that it ain’t mine, what’s my name?
(แอ็นด จัซท เซ แดท ดิธ เอน ไมน , ว็อท มาย เนม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Eminem {vocal scratching}]
([ เอมมีนเอม {โฝแค็ล กำลังซคแร็ช } ])
Guess who’s b-back, back
(เก็ซ ฮู บี แบ็ค , แบ็ค)
Gue-gue-guess who’s back [Hi mom!]
(Gue gue เก็ซ ฮู แบ็ค [ ไฮ มัม ! ])
[scratch] Guess who’s back
([ ซคแร็ช ] เก็ซ ฮู แบ็ค)
[scratch] Gue [scratch] guess who’s back
([ ซคแร็ช ] Gue [ ซคแร็ช ] เก็ซ ฮู แบ็ค)
D-12 [scratch] Guess who’s back
(ดี 12 [ ซคแร็ช ] เก็ซ ฮู แบ็ค)
Gue, gue-gue-gue, guess who’s back
(Gue , gue gue gue , เก็ซ ฮู แบ็ค)
Dr. Dre [scratch] Guess who’s back
(เดทเออะ ดรี [ ซคแร็ช ] เก็ซ ฮู แบ็ค)
Back back [scratch] back
(แบ็ค แบ็ค [ ซคแร็ช ] แบ็ค)
[scratch]
([ ซคแร็ช ])
Slim Shady, 2001
(ซลิม เฌดอิ , 2001)
I’m blew out from this blunt [sighs] fuck
(แอม บลู เอ้า ฟร็อม ดีซ บลันท [ ไซ ] ฟัค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Back คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น