เนื้อเพลง A Beautiful Day คำอ่านไทย Gym Class Heroes

Yo, My morning showers like a rebirth; reflections of the womb
( โย , มาย มอนิง เฌาเออะ ไลค เก รีเบิธ ; ริฟเคลฌัน อ็อฝ เดอะ วูม)
Crazy sentimental floatin’ in lukewarm placental
(คเรสิ เซนทิเมนแท็ล โฟลดิน อิน ลยูควอม placental)
Now I chop a burden on the sink trying not to think about what
(เนา ไอ ช็อพ อะ เบ๊อรํเด้น ออน เดอะ ซิงค ทไรอิง น็อท ทู ธิงค อะเบาท ว็อท)
Lies before me but the sun just reassured me that
(ไล บิโฟ มี บัท เดอะ ซัน จัซท รีแอะฌูร มี แดท)
Everythings gonna be allright, the last thing on my mind is tonight
(เอ๊วี่ติง กอนนะ บี ไรทโอ , เดอะ ลาซท ธิง ออน มาย ไมนด อีส ทุไนท)
Its like a sintch and getting Zestfully clean not to mention
(อิทซ ไลค เก sintch แอ็นด เกดดดิ้ง Zestfully คลีน น็อท ทู เมนฌัน)
Scrub my ass and armpits for a bit and then I split over to the mirror
(ซครับ มาย อาซ แซน armpits ฟอ รา บิท แอ็นด เด็น นาย ซพลิท โอเฝอะ ทู เดอะ มีเรอะ)
Wipe the dew to make my vision clearer
(ไวพ เดอะ ดยู ทู เมค มาย ฝีฉอัน เคียเลอ)
Then I moisturize my face with some aloe Vera
(เด็น นาย moisturize มาย เฟซ วิฑ ซัม แอลโอ Vera)
This is that type of day cause I can feel it that
(ดีซ ซิส แดท ไทพ อ็อฝ เด คอส ไอ แค็น ฟีล อิท แดท)
You ain’t letting bad vibes invade your spirit
(ยู เอน เลทดิง แบ็ด วายพฺ อินเฝด ยุร ซพีริท)
Anyway it’s time to get the breath right
(เอนอิเว อิทซ ไทม ทู เก็ท เดอะ บเร็ธ ไรท)
So I grab the Crest and toothbrush, circular motions to the left, right
(โซ ไอ กแร็บ เดอะ คเร็ซท แอ็นด toothbrush , เซอคิวเลอ โมฌัน ทู เดอะ เล็ฟท , ไรท)
Just enough to see the teeth sparkle a bit
(จัซท อินัฟ ทู ซี เดอะ ทีท สปาคเกิล อะ บิท)
I fill my grill with Listerine and then it’s gargle, gargle, spit
(ไอ ฟิล มาย กริลล์ วิฑ Listerine แอ็นด เด็น อิทซ gargle , gargle , ซพิท)
And now that’s good hygiene, you know what I mean?
(แอ็นด เนา แด๊ท เกิด ไฮจีน , ยู โน ว็อท ไอ มีน)
And my mouths the definition of so fresh and so clean [clean]
(แอ็นด มาย เมาธ เดอะ เดฟินีฌอัน อ็อฝ โซ ฟเร็ฌ แอ็นด โซ คลีน [ คลีน ])
I feel it’s only right, since my words all I got
(ไอ ฟีล อิทซ โอ๊นลี่ ไรท , ซินซ มาย เวิด ซอร์ ไอ ก็อท)
And nobody wants to listen when your breath is hot
(แอ็นด โนบอดี้ ว็อนท ทู ลิ๊สซึ่น ฮเว็น ยุร บเร็ธ อีส ฮ็อท)
But that’s a story in itself so I head to my bedroom
(บัท แด๊ท ซา ซโทริ อิน อิทเซลฟ โซ ไอ เฮ็ด ทู มาย เบดรูม)
Throw on some drawers and pick out a costume
(ธโร ออน ซัม ดรอเออะ แซน พิค เอ้า ดา คอซทยูม)
I think ill rock these blue jeans and this tee shirt
(ไอ ธิงค แอล ร็อค ฑิส บลู จีน แซน ดีซ ที เฌิท)
And whats a little polo sport gonna hurt?
(แอ็นด ว็อท ซา ลิ๊ทเทิ่ล โพโล ซโพท กอนนะ เฮิท)
C’mon
(ซีมอน)

This is that day cause I can feel it
(ดีซ ซิส แดท เด คอส ไอ แค็น ฟีล อิท)
You know the type of day you ain’t lettin’ bad vibes invade your spirit
(ยู โน เดอะ ไทพ อ็อฝ เด ยู เอน เลทดิน แบ็ด วายพฺ อินเฝด ยุร ซพีริท)
As the birds chirp your favorite tune
(แอ็ส เดอะ เบิด เชิพ ยุร เฟเฝอะริท ทยูน)
It’s like I’m right back in my momma’s womb
(อิทซ ไลค แอม ไรท แบ็ค อิน มาย มอมมาวูม)
Cause everything is so serine
(คอส เอ๊วี่ติง อีส โซ serine)
And the temperature is just right
(แอ็นด เดอะ เทมเพอะระเชอะ อีส จัซท ไรท)
Not a worry in sight
(น็อท ดา เวอริ อิน ไซท)
And plus the sun is shining bright, it’s a beautiful day
(แอ็นด พลัซ เดอะ ซัน อีส ชายนิง ไบร๊ท , อิทซ ซา บยูทิฟุล เด)
It’s a beautiful day
(อิทซ ซา บยูทิฟุล เด)

Shall I continue where I left off?
(แฌ็ล ไอ ค็อนทีนยู ฮแว ไอ เล็ฟท ออฟฟ)
I’m feelin’ kinda lovely but my
(แอม ฟีลิน กินดา ลัฝลิ บัท มาย)
Tummy is growlin’ so I’m feeling kinda hungry
(ทัมมี อีส growlin โซ แอม ฟีลอิง กินดา ฮังกริ)
So I hit the kitchen and I’m wishin’ there’s some food in sight
(โซ ไอ ฮิท เดอะ คีชเอ็น แอ็นด แอม วิซชิน แดร์ ซัม ฟูด อิน ไซท)
What do ya know? I got that Cinnamon Life
(ว็อท ดู ยา โน ไอ ก็อท แดท ซีนนะมัน ไลฟ)
And now I’m real happy, fill my salad bowl up with cereal
(แอ็นด เนา แอม ริแอ็ล แฮพพิ , ฟิล มาย แซลแอ็ด โบล อัพ วิฑ เซียเรียล)
To my surprise it’s Jackson Five up on the stereo
(ทู มาย เซิพไรส อิทซ แจคสัน ไฟฝ อัพ ออน เดอะ ซเทริโอ)
I turn it up my words can’t describe my reaction to
(ไอ เทิน หนิด อัพ มาย เวิด แค็นท ดิซไครบ มาย ริแอคฌัน ทู)
Wakin’ up and listening to prepubescent Michael Jackson
(เวคกิน อัพ แอ็นด ลิเซินนิง ทู prepubescent ไมเล แจคสัน)
Open up the Frigidair what do we have here?
(โอเพ็น อัพ เดอะ Frigidair ว็อท ดู วี แฮ็ฝ เฮียร)
Seems like just enough milk to fill my morning craving
(ซีม ไลค จัซท อินัฟ มิลค ทู ฟิล มาย มอนิง เครวิง)
Peep out the window just to see if Izzy is misbehaving
(พีพ เอ้า เดอะ วีนโด จัซท ทู ซี อิฟ Izzy อีส มิซบีเฮฝวิง)
He’s staring at me with a grin like ‘Yo, let me in man!’
(อีส ซแทริง แอ็ท มี วิฑ อะ กริน ไลค โย , เล็ท มี อิน แม็น !)
So I begin to fill his dish with Kibbles N’ Bits
(โซ ไอ บีกีน ทู ฟิล ฮิส ดิฌ วิฑ Kibbles เอ็น บิท)
Let him in so he can eat, and I’m eating my sh*t
(เล็ท ฮิม อิน โซ ฮี แค็น อีท , แอ็นด แอม อีสดิง มาย ฌะ *ที)
So now we both full and well fed
(โซ เนา วี โบธ ฟูล แอ็นด เว็ล เฟ็ด)
Happier than that fat rat Templeton from Charlotte’s Web
(แฮพพีเออ แฑ็น แดท แฟ็ท แร็ท Templeton ฟร็อม ฌาล็อท เว็บ)
And now its time to get our walk on
(แอ็นด เนา อิทซ ไทม ทู เก็ท เอ๊า วอค ออน)
Izzy can get his bark on
(Izzy แค็น เก็ท ฮิส บาค ออน)
It’s a beautiful day maybe we’ll get our state park on
(อิทซ ซา บยูทิฟุล เด เมบี เว็ล เก็ท เอ๊า ซเทท พาค ออน)
I know the lake is at its finest [you better take afvantage]
(ไอ โน เดอะ เลค อีส แอ็ท อิทซ ไฟเนทส์ [ ยู เบทเทอะ เทค afvantage ])
I’ll grab my backpack, this leash, and maybe make a sandwich
(แอล กแร็บ มาย backpack , ดีซ ลีฌ , แอ็นด เมบี เมค เก แซนวิช)
I better grab my ghetto blaster and a few tapes,
(ไอ เบทเทอะ กแร็บ มาย เกทโท blaster แอ็นด อะ ฟยู เทพ ,)
A thurmos full of water and a bag of fresh grapes
(อะ thurmos ฟูล อ็อฝ วอเทอะ แอ็นด อะ แบ็ก อ็อฝ ฟเร็ฌ กเรพ)
Some more tapes cause you know that music comes first
(ซัม โม เทพ คอส ยู โน แดท มยูสิค คัม เฟิซท)
And what’s a little Jackson Five gonna hurt?
(แอ็นด ว็อท ซา ลิ๊ทเทิ่ล แจคสัน ไฟฝ กอนนะ เฮิท)
C’mon
(ซีมอน)

This is that day cause I can feel it
(ดีซ ซิส แดท เด คอส ไอ แค็น ฟีล อิท)
You know the type of day you ain’t lettin’ bad vibes invade your spirit
(ยู โน เดอะ ไทพ อ็อฝ เด ยู เอน เลทดิน แบ็ด วายพฺ อินเฝด ยุร ซพีริท)
As the birds chirp your favorite tune
(แอ็ส เดอะ เบิด เชิพ ยุร เฟเฝอะริท ทยูน)
It’s like I’m right back in my momma’s womb
(อิทซ ไลค แอม ไรท แบ็ค อิน มาย มอมมาวูม)
Cause everything is so serine
(คอส เอ๊วี่ติง อีส โซ serine)
And the temperature is just right
(แอ็นด เดอะ เทมเพอะระเชอะ อีส จัซท ไรท)
Not a worry in sight
(น็อท ดา เวอริ อิน ไซท)
And plus the sun is shining bright, it’s a beautiful day
(แอ็นด พลัซ เดอะ ซัน อีส ชายนิง ไบร๊ท , อิทซ ซา บยูทิฟุล เด)
It’s a beautiful day
(อิทซ ซา บยูทิฟุล เด)

This is that day cause I can feel it
(ดีซ ซิส แดท เด คอส ไอ แค็น ฟีล อิท)
You know the type of day you ain’t lettin’ bad vibes invade your spirit
(ยู โน เดอะ ไทพ อ็อฝ เด ยู เอน เลทดิน แบ็ด วายพฺ อินเฝด ยุร ซพีริท)
As the birds chirp your favorite tune
(แอ็ส เดอะ เบิด เชิพ ยุร เฟเฝอะริท ทยูน)
It’s like I’m right back in my momma’s womb
(อิทซ ไลค แอม ไรท แบ็ค อิน มาย มอมมาวูม)
Cause everything is so serine
(คอส เอ๊วี่ติง อีส โซ serine)
And the temperature is just right
(แอ็นด เดอะ เทมเพอะระเชอะ อีส จัซท ไรท)
Not a worry in sight
(น็อท ดา เวอริ อิน ไซท)
And plus the sun is shining bright, it’s a beautiful day
(แอ็นด พลัซ เดอะ ซัน อีส ชายนิง ไบร๊ท , อิทซ ซา บยูทิฟุล เด)
It’s a beautiful day
(อิทซ ซา บยูทิฟุล เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Beautiful Day คำอ่านไทย Gym Class Heroes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น