เนื้อเพลง Crazy Rap คำอ่านไทย Afroman

[Wait a minute, man. Hey, check this out, tell it. It was this blind man, right?
( [ เวท ดา มินยูท , แม็น เฮ , เช็ค ดีซ เอ้า , เท็ล อิท ดิธ วอส ดีซ บไลนด แม็น , ไรท)
Man, check this out- it was this blind man, right?
(แม็น , เช็ค ดีซ เอ้า ดิธ วอส ดีซ บไลนด แม็น , ไรท)
He was feelin’ his way down the street with this stick, right?
(ฮี วอส ฟีลิน ฮิส เว เดาน เดอะ ซทรีท วิฑ ดีซ ซทิค , ไรท)
Hey. He walked past this fish market, you know what I’m sayin’?
(เฮ ฮี วอค พาซท ดีซ ฟิฌ มาเค็ท , ยู โน ว็อท แอม เซย์อิน)
He stopped, he took a deep breath, he said,
(ฮี สต๊อปพฺ , ฮี ทุค กา ดีพ บเร็ธ , ฮี เซ็ด ,)
Woooooo, good morning, ladies.
(Woooooo , เกิด มอนิง , เลดิส)
You like that sh*t, man? Hey, man, I got a gang of that sh*t, man.
(ยู ไลค แดท ฌะ *ที , แม็น เฮ , แม็น , ไอ ก็อท ดา แก็ง อ็อฝ แดท ฌะ *ที , แม็น)
I tell you what- my man on the guitar, fool on the drums,
(ไอ เท็ล ยู ว็อท มาย แม็น ออน เดอะ กิทา , ฟูล ออน เดอะ ดรัม ,)
everybody just crowd around the mic, I’ll tell you all these mutha-f*ckin’ jokes.
(เอวี่บอดี้ จัซท คเราด อะเรานด เดอะ ไมคะ , แอล เท็ล ยู ออล ฑิส มาตดา เอฟ *ckin โจค)
But first, I’ma start it off like this. Hey, help me sing it, homeboy.]
(บัท เฟิซท , แอมอา ซทาท ดิธ ออฟฟ ไลค ดีซ เฮ , เฮ็ลพ มี ซิง อิท , โฮมบอย ])
Colt 45 and two Zig Zags, baby that’s all we need.
(โคลท 45 แอ็นด ทู ซิกคฺ แซกสฺ , เบบิ แด๊ท ซอร์ วี นีด)
We can go to the park after dark, smoke that tumbleweed.
(วี แค็น โก ทู เดอะ พาค อาฟเทอะ ดาค , ซโมค แดท tumbleweed)
And as the marijuana burns we can take our turns, singing them dirty rap songs
(แอ็นด แอ็ส เดอะ มาริฮวานา เบิน วี แค็น เทค เอ๊า เทิน , ซิงกิง เฑ็ม เดอทิ แร็พ ซ็อง)
Stop and hit the bong like Cheech and Chong, sell tapes from here to Hong Kong.
(ซท็อพ แอ็นด ฮิท เดอะ บอง ไลค ชีชชฺ แอ็นด ชอง , เซ็ล เทพ ฟร็อม เฮียร ทู Hong คอง)
So roll, roll, roll my joint. Pick out the seeds and stems.
(โซ โรล , โรล , โรล มาย จอยนท พิค เอ้า เดอะ ซีด แซน ซเท็ม)
Feelin’ high as hell flyin’ through Palmdale, skatin’ on Dayton rims.
(ฟีลิน ไฮ แอ็ส เฮ็ล ฟายอิน ธรู Palmdale , skatin ออน Dayton ริม)
So roll, roll the ’83 Cadillac Coup de Ville.
(โซ โรล , โรล เดอะ 83 คาดิลแล คู ดี ฝีล)
If my tapes and my cds just don’t sell, I bet my caddy will.
(อิฟ มาย เทพ แซน มาย cds จัซท ด้อนท์ เซ็ล , ไอ เบ็ท มาย แคดดิ วิล)

Well it was just sundown in a small white town. They call it Eastside Palmdale.
(เว็ล อิท วอส จัซท ซันดาว อิน อะ ซมอล ฮไวท ทาวน์ เด คอล อิท อีสซาย Palmdale)
When the Afroman walked through the white land, houses went up for sale.
(ฮเว็น ดิ afroman วอค ธรู เดอะ ฮไวท แล็นด , เฮาซ เว็นท อัพ ฟอ เซล)
Well, I was standin’ on the corner sellin’ rap cds when I met a little girl named Jan.
(เว็ล , ไอ วอส แสตนดิน ออน เดอะ คอเนอะ เซลลิน แร็พ cds ฮเว็น นาย เม็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เกิล เนม Jan)
I let her ride in my Caddy cause I didn’t know her daddy was the leader of the Klu Klux Klan.
(ไอ เล็ท เฮอ ไรด อิน มาย แคดดิ คอส ไอ ดิ๊นอิน โน เฮอ แดดดิ วอส เดอะ ลีดเออะ อ็อฝ เดอะ Klu Klux คแล็น)
We f*cked on the bed, f*cked on the flo’, f*cked so long, I grew a f*ckin’ afro.
(วี เอฟ *cked ออน เดอะ เบ็ด , เอฟ *cked ออน เดอะ โฟล , เอฟ *cked โซ ล็อง , ไอ กรู อะ เอฟ *ckin แอฟโฟ)
Then I f*cked to the left, f*cked to the right. She s*cked my d*ck ’til the sh*t turned white.
(เด็น นาย เอฟ *cked ทู เดอะ เล็ฟท , เอฟ *cked ทู เดอะ ไรท ชี เอส *cked มาย d*ck ทิล เดอะ ฌะ *ที เทิน ฮไวท)
I thought to myself, Sheba, Sheba! Got my ass lookin’ like a ZEBRA!
(ไอ ธอท ทู ไมเซลฟ , ชีบา , ชีบา ! ก็อท มาย อาซ ลุคกิน ไลค เก สีบระ !)
I pulled on my clothes and I was on my way, until her daddy pulled up in a Chevrolet.
(ไอ พุล ออน มาย คโลฑ แซน ดาย วอส ออน มาย เว , อันทีล เฮอ แดดดิ พุล อัพ อิน อะ Chevrolet)
I ran. I jumped out the back window, but her daddy, he was waitin’ with a 2 x 4.
(ไอ แร็น นาย จัมพ เอ้า เดอะ แบ็ค วีนโด , บัท เฮอ แดดดิ , ฮี วอส เว๊ทดิน วิฑ อะ ทู เอ๊กซฺ โฟว)
Oh, he beat me to the left, he beat me to the right. The mutha-f*cker whooped my ass all night.
(โอ , ฮี บีท มี ทู เดอะ เล็ฟท , ฮี บีท มี ทู เดอะ ไรท เดอะ มาตดา เอฟ *cker ฮูพ มาย อาซ ซอร์ ไนท)
But I ain’t mad at her prejudiced dad, that’s the best damn p*ssy I ever had.
(บัท ไอ เอน แม็ด แอ็ท เฮอ พเรจอุดิซ แด็ด , แด๊ท เดอะ เบ็ซท แด็ม พี *ssy ไอ เอฝเออะ แฮ็ด)
I got a bag of weed and a bottle of wine. I’m a f*ck that b*tch just one more time.
(ไอ ก็อท ดา แบ็ก อ็อฝ วี แอ็นด อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ ไวน แอม มา เอฟ *ck แดท บี *tch จัซท วัน โม ไทม)

Colt 45 and two Zig Zags, baby that’s all we need.
(โคลท 45 แอ็นด ทู ซิกคฺ แซกสฺ , เบบิ แด๊ท ซอร์ วี นีด)
We can go to the park after dark, smoke that tumbleweed.
(วี แค็น โก ทู เดอะ พาค อาฟเทอะ ดาค , ซโมค แดท tumbleweed)
And as the marijuana burns we can take our turns, singing them dirty rap songs
(แอ็นด แอ็ส เดอะ มาริฮวานา เบิน วี แค็น เทค เอ๊า เทิน , ซิงกิง เฑ็ม เดอทิ แร็พ ซ็อง)
Stop and hit the bong like Cheech and Chong, sell tapes from here to Hong Kong.
(ซท็อพ แอ็นด ฮิท เดอะ บอง ไลค ชีชชฺ แอ็นด ชอง , เซ็ล เทพ ฟร็อม เฮียร ทู Hong คอง)
So roll, roll, roll my joint. Pick out the seeds and stems.
(โซ โรล , โรล , โรล มาย จอยนท พิค เอ้า เดอะ ซีด แซน ซเท็ม)
Feelin’ high as hell flyin’ through Palmdale, skatin’ on Dayton rims.
(ฟีลิน ไฮ แอ็ส เฮ็ล ฟายอิน ธรู Palmdale , skatin ออน Dayton ริม)
So roll, roll the ’83 Cadillac Coup de Ville.
(โซ โรล , โรล เดอะ 83 คาดิลแล คู ดี ฝีล)
If my tapes and my cds just don’t sell, I bet my caddy will.
(อิฟ มาย เทพ แซน มาย cds จัซท ด้อนท์ เซ็ล , ไอ เบ็ท มาย แคดดิ วิล)

I met this lady in Hollywood. She had green hair, but damn she looked good.
(ไอ เม็ท ดีซ เลดิ อิน ฮอลิวูด ชี แฮ็ด กรีน แฮ , บัท แด็ม ชี ลุค เกิด)
I took her to my house, cause she was fine, but she whipped out a d*ck that was bigger than mine.
(ไอ ทุค เฮอ ทู มาย เฮาซ , คอส ชี วอส ไฟน , บัท ชี วิพชฺ เอ้า ดา d*ck แดท วอส บี๊กเกอร์ แฑ็น ไมน)
I met this lady from Japan, never made love with an African.
(ไอ เม็ท ดีซ เลดิ ฟร็อม จะแพน , เนฝเออะ เมด ลัฝ วิฑ แอน แอฟริแค็น)
I f*cked her once, I f*cked her twice. I ate that p*ssy like shrimp fried rice.
(ไอ เอฟ *cked เฮอ วันซ , ไอ เอฟ *cked เฮอ ทไวซ ไอ เอท แดท พี *ssy ไลค ฌริมพ ฟไร ไรซ)
Don’t be amazed at the stories I tell ya. I met a woman in the heart of Australia.
(ด้อนท์ บี อะเมส แอ็ท เดอะ สตอยสฺ ซาย เท็ล ยา ไอ เม็ท ดา วูมเอิน อิน เดอะ ฮาท อ็อฝ ออซทเรลยะ)
Had a big b*tt and big titties, too, so I hopped in her ass like a kangaroo.
(แฮ็ด อะ บิก บี *tt แอ็นด บิก ไตเติลสฺ , ทู , โซ ไอ โฮ๊บ อิน เฮอ อาซ ไลค เก แคงกะรู)
See, I met this lady from Hawaii. Stuck it in her ass, and she said, Aiiiiieeee!
(ซี , ไอ เม็ท ดีซ เลดิ ฟร็อม ฮะวอยี ซทัค อิท อิน เฮอ อาซ , แอ็นด ชี เซ็ด , Aiiiiieeee !)
Lips was breakfast, p*ssy was lunch, then her titties busted open with Hawaiian Punch.
(ลิพ วอส บเรคฟัซท , พี *ssy วอส ลันช , เด็น เฮอ ไตเติลสฺ บัซท โอเพ็น วิฑ ฮะวอแย็น พันช)
Met Colonel Sander’s wife in the state of Kentucky. She said, I’ll fry some chicken if you just f*ck me.
(เม็ท เคอเน็ล Sanders ไวฟ อิน เดอะ ซเทท อ็อฝ เคนทัคกี่ ชี เซ็ด , แอล ฟไร ซัม ชีคเค็น อิฟ ยู จัซท เอฟ *ck มี)
I came in her mouth. It was a crisis. I gave her my secret blend of herbs and spices.
(ไอ เคม อิน เฮอ เมาธ อิท วอส ซา คไรซิซ ซาย เกฝ เฮอ มาย ซีคเร็ท บเล็นด อ็อฝ เฮิบ แซน ซไพซ)

Colt 45 and two Zig Zags, baby that’s all we need.
(โคลท 45 แอ็นด ทู ซิกคฺ แซกสฺ , เบบิ แด๊ท ซอร์ วี นีด)
We can go to the park after dark, smoke that tumbleweed.
(วี แค็น โก ทู เดอะ พาค อาฟเทอะ ดาค , ซโมค แดท tumbleweed)
And as the marijuana burns we can take our turns, singing them dirty rap songs
(แอ็นด แอ็ส เดอะ มาริฮวานา เบิน วี แค็น เทค เอ๊า เทิน , ซิงกิง เฑ็ม เดอทิ แร็พ ซ็อง)
Stop and hit the bong like Cheech and Chong, sell tapes from here to Hong Kong.
(ซท็อพ แอ็นด ฮิท เดอะ บอง ไลค ชีชชฺ แอ็นด ชอง , เซ็ล เทพ ฟร็อม เฮียร ทู Hong คอง)
Hey, wait a minute man, check this out.
(เฮ , เวท ดา มินยูท แม็น , เช็ค ดีซ เอ้า)

I met Dolly Parton in Tennessee. Her titties were filled with Hennesy.
(ไอ เม็ท ดอลลิ แพดัน อิน เทนเนซซี เฮอ ไตเติลสฺ เวอ ฟิล วิฑ เฮนเนสซี)
That country music nearly drove me crazy, but I rode that ass and said, Yes, Miss Daisy!
(แดท คันทริ มยูสิค เนียลิ ดโรฝ มี คเรสิ , บัท ไอ โรด แดท อาซ แซน เซ็ด , เย็ซ , มิซ เดสิ !)
Met this lady in Oklahoma; put that p*ssy in a coma.
(เม็ท ดีซ เลดิ อิน Oklahoma ; พัท แดท พี *ssy อิน อะ โคมะ)
Met this lady in Michigan; I can’t wait ’til I f*ck that b*tch again.
(เม็ท ดีซ เลดิ อิน Michigan ; ไอ แค็นท เวท ทิล ไอ เอฟ *ck แดท บี *tch อะเกน)
Met a real black girl in South Carolina; f*cked her ’til she turned into a white albino.
(เม็ท ดา ริแอ็ล บแล็ค เกิล อิน เซาธ แคโรไลนา ; เอฟ *cked เฮอ ทิล ชี เทิน อีนทุ อะ ฮไวท แอ็ลไบโน)
F*cked this hooker in Iowa. I f*cked her on credit, so I owe her.
(เอฟ *cked ดีซ ฮุคเคอ อิน Iowa ไอ เอฟ *cked เฮอ ออน คเรดอิท , โซ ไอ โอ เฮอ)
F*cked this girl, down in Georgia; came in her mouth. Man, I thought I told ya.
(เอฟ *cked ดีซ เกิล , เดาน อิน จอร์จา ; เคม อิน เฮอ เมาธ แม็น , ไอ ธอท ไอ โทลด ยา)
Met this beautiful sexy ho; she just ran cross the border of Mexico.
(เม็ท ดีซ บยูทิฟุล เซคซิ โฮ ; ชี จัซท แร็น คร็อซ เดอะ บอเดอะ อ็อฝ เม๊กซีโค)
Fine young thing, said her name’s Maria. I wrapped her up just like a Hot Tortilla.
(ไฟน ยัง ธิง , เซ็ด เฮอ เนม มาเรีย ไอ แร็พท เฮอ อัพ จัซท ไลค เก ฮ็อท Tortilla)
I wanna get married, but I can’t afford it. I know I’ma cry when she gets deported.
(ไอ วอนนา เก็ท แมริด , บัท ไอ แค็นท แอ็ฟโฟด ดิท ไอ โน แอมอา คไร ฮเว็น ชี เก็ท ดิโพท)

Colt 45 and two Zig Zags, baby that’s all we need.
(โคลท 45 แอ็นด ทู ซิกคฺ แซกสฺ , เบบิ แด๊ท ซอร์ วี นีด)
We can go to the park after dark, smoke that tumbleweed.
(วี แค็น โก ทู เดอะ พาค อาฟเทอะ ดาค , ซโมค แดท tumbleweed)
And as the marijuana burns we can take our turns, singing them dirty rap songs
(แอ็นด แอ็ส เดอะ มาริฮวานา เบิน วี แค็น เทค เอ๊า เทิน , ซิงกิง เฑ็ม เดอทิ แร็พ ซ็อง)
Stop and hit the bong like Cheech and Chong, sell tapes from here to Hong Kong.
(ซท็อพ แอ็นด ฮิท เดอะ บอง ไลค ชีชชฺ แอ็นด ชอง , เซ็ล เทพ ฟร็อม เฮียร ทู Hong คอง)

Have you ever went over to a girl’s house to f*ck, but the p*ssy just ain’t no good? [SAY WHAT?]
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ เว็นท โอเฝอะ ทู อะ เกิล เฮาซ ทู เอฟ *ck , บัท เดอะ พี *ssy จัซท เอน โน เกิด [ เซ ว็อท ])
And then you’re getting’ upset cause you can’t get her wet, plus you in the wrong neighborhood?
(แอ็นด เด็น ยัวร์ เกดดดิ้ง อัพเซ็ฑ คอส ยู แค็นท เก็ท เฮอ เว็ท , พลัซ ยู อิน เดอะ ร็อง เนเบอะฮุด)
So you try to play it off and eat the p*ssy, but it takes her so long to come [SAY WHAT?]
(โซ ยู ทไร ทู พเล อิท ออฟฟ แอ็นด อีท เดอะ พี *ssy , บัท ดิธ เทค เฮอ โซ ล็อง ทู คัม [ เซ ว็อท ])
Then a dude walks in. That’s her big boyfriend, and he asks you where you from? [Where you from, man?]
(เด็น อะ ดยูด วอค ซิน แด๊ท เฮอ บิก บอยเฟรน , แอ็นด ฮี อาซค ยู ฮแว ยู ฟร็อม [ ฮแว ยู ฟร็อม , แม็น ])
So you wipe your mouth, and you try to explain [I don’t bang.], you start talkin’ real fast.
(โซ ยู ไวพ ยุร เมาธ , แอ็นด ยู ทไร ทู เอ็คซพเลน [ ไอ ด้อนท์ แบ็ง ] , ยู ซทาท ทอคกิ่น ริแอ็ล ฟัซท)
But he’s already mad, cause you f*ckin’ his wife, so he starts beatin’ on your ass.
(บัท อีส ออลเรดอิ แม็ด , คอส ยู เอฟ *ckin ฮิส ไวฟ , โซ ฮี ซทาท บีดิน ออน ยุร อาซ)
Now your clothes all muddy, your nose all bloody, your d*ck was hard but now it’s soft. [WHUT?]
(เนา ยุร คโลฑ ซอร์ มัดดิ , ยุร โนส ออล บลัดอิ , ยุร d*ck วอส ฮาด บัท เนา อิทซ ซ็อฟท [ WHUT ])
You thought you had a girl to rock your world, now you still gotta go jack off.
(ยู ธอท ยู แฮ็ด อะ เกิล ทู ร็อค ยุร เวิลด , เนา ยู ซทิล กอททะ โก แจ็ค ออฟฟ)

Colt 45 and two Zig Zags, baby that’s all we need.
(โคลท 45 แอ็นด ทู ซิกคฺ แซกสฺ , เบบิ แด๊ท ซอร์ วี นีด)
We can go to the park after dark, smoke that tumbleweed.
(วี แค็น โก ทู เดอะ พาค อาฟเทอะ ดาค , ซโมค แดท tumbleweed)
[fade out]
([ เฝด เอ้า ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crazy Rap คำอ่านไทย Afroman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น