เนื้อเพลง I Need Love คำอ่านไทย LL Cool J

When I’m alone in my room sometimes I stare at the wall
( ฮเว็น แอม อะโลน อิน มาย รุม ซัมไทม์ ซาย ซแท แอ็ท เดอะ วอล)
and in the back of my mind I hear my conscience call
(แอ็นด อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย ไมนด ดาย เฮีย มาย คอนเฌ็นซ คอล)
Telling me I need a girl who’s as sweet as a dove
(เทลลิง มี ไอ นีด อะ เกิล ฮู แอ็ส สวี้ท แอ็ส ซา ดัฝ)
for the first time in my life, I see I need love
(ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม อิน มาย ไลฟ , ไอ ซี ไอ นีด ลัฝ)
There I was giggling about the games
(แดร์ ไอ วอส gigglings อะเบาท เดอะ เกม)
that I had played with many hearts, and I’m not saying no names
(แดท ไอ แฮ็ด พเล วิฑ เมนอิ ฮาท , แอ็นด แอม น็อท เซอิง โน เนม)
Then the thought occured, tear drops made my eyes burn
(เด็น เดอะ ธอท อ็อคเคอ , เทีย ดร็อพ เมด มาย ไอ เบิน)
as I said to myself look what you’ve done to her
(แอ็ส ซาย เซ็ด ทู ไมเซลฟ ลุค ว็อท ยู๊ฟ ดัน ทู เฮอ)
I can feel it inside, I can’t explain how it feels
(ไอ แค็น ฟีล อิท อีนไซด , ไอ แค็นท เอ็คซพเลน เฮา อิท ฟีล)
all I know is that I’ll never dish another raw deal
(ออล ไอ โน อีส แดท แอล เนฝเออะ ดิฌ แอะนัธเออะ รอ ดีล)
Playing make believe pretending that I’m true
(พเลนิ่ง เมค บิลีฝ พรีเทนดิง แดท แอม ทรู)
holding in my laugh as I say that I love you
(โฮลดิง อิน มาย ลาฟ แอ็ส ซาย เซ แดท ไอ ลัฝ ยู)
Saying amor kissing you on the ear
(เซอิง อาร์มอร์ คิสซิงยู ออน ดิ เอีย)
whispering I love you and I’ll always be here
(วิซเปอร์ริง ไอ ลัฝ ยู แอ็นด แอล ออลเว บี เฮียร)
Although I often reminsce I can’t believe that I found
(ออลโฑ ไอ ออฟเอ็น reminsce ไอ แค็นท บิลีฝ แดท ไอ เฟานด)
a desire for true love floating around
(อะ ดิไสร ฟอ ทรู ลัฝ ฟโลทอิง อะเรานด)
Inside my soul because my soul is cold
(อีนไซด มาย โซล บิคอส มาย โซล อีส โคลด)
one half of me deserves to be this way till I’m old
(วัน ฮาล์ฟ อ็อฝ มี ดิเสิฝ ทู บี ดีซ เว ทิล แอม โอลด)
But the other half needs affection and joy
(บัท ดิ อัฑเออะ ฮาล์ฟ นีด แอ็ฟเฟคฌัน แอ็นด จอย)
and the warmth that is created by a girl and a boy
(แอ็นด เดอะ วอมธ แดท อีส คริเอท ไบ อะ เกิล แอ็นด อะ บอย)
I need love
(ไอ นีด ลัฝ)
I need love
(ไอ นีด ลัฝ)

Romance sheer delight how sweet
(โระแมนซ เฌีย ดิไลท เฮา สวี้ท)
I gotta find me a girl to make my life complete
(ไอ กอททะ ไฟนด มี อะ เกิล ทู เมค มาย ไลฟ ค็อมพลีท)
You can scratch my back, we’ll get cozy and huddle
(ยู แค็น ซคแร็ช มาย แบ็ค , เว็ล เก็ท โคสิ แอ็นด ฮัดเดว)
I’ll lay down my jacket so you can walk over a puddle
(แอล เล เดาน มาย แจคเค็ท โซ ยู แค็น วอค โอเฝอะ รา พาทเดว)
I’ll give you a rose, pull out your chair before we eat
(แอล กิฝ ยู อะ โรส , พุล เอ้า ยุร แช บิโฟ วี อีท)
kiss you on the cheek and say ooh girl you’re so sweet
(คิซ ยู ออน เดอะ ชีค แอ็นด เซ อู้ เกิล ยัวร์ โซ สวี้ท)
It’s deja vu whenever I’m with you
(อิทซ เดชา vu ฮเว็นเอฝเออะ แอม วิฑ ยู)
I could go on forever telling you what I do
(ไอ เคิด โก ออน เฟาะเรฝเออะ เทลลิง ยู ว็อท ไอ ดู)
But where you at you’re neither here or there
(บัท ฮแว ยู แอ็ท ยัวร์ นีเฑอะไนเฑอะ เฮียร ออ แดร์)
I swear I can’t find you anywhere
(ไอ ซแว ไอ แค็นท ไฟนด ยู เอนอิฮแว)
Damn sure you ain’t in my closet, or under my rug
(แด็ม ฌุร ยู เอน อิน มาย คลอสเอ็ท , ออ อันเดอะ มาย รัก)
this love search is really making me bug
(ดีซ ลัฝ เซิช อีส ริแอ็ลลิ เมคอิง มี บัก)
And if you know who you are why don’t you make yourself seen
(แอ็นด อิฟ ยู โน ฮู ยู อาร์ ฮไว ด้อนท์ ยู เมค ยุรเซลฟ ซีน)
take the chance with my love and you’ll find out what I mean
(เทค เดอะ ชานซ วิฑ มาย ลัฝ แอ็นด โยว ไฟนด เอ้า ว็อท ไอ มีน)
Fantasy’s can run but they can’t hide
(แฟนทะซิ แค็น รัน บัท เด แค็นท ไฮด)
and when I find you I’m gon’ pour all my love inside
(แอ็นด ฮเว็น นาย ไฟนด ยู แอม ก็อน โพ ออล มาย ลัฝ อีนไซด)
I need love
(ไอ นีด ลัฝ)
I need love
(ไอ นีด ลัฝ)

I wanna kiss you hold you never scold you just love you
(ไอ วอนนา คิซ ยู โฮลด ยู เนฝเออะ ซโคลด ยู จัซท ลัฝ ยู)
s*ck on you neck, caress you and rub you
(เอส *ck ออน ยู เน็ค , คะเรซ ยู แอ็นด รับ ยู)
Grind moan and never be alone
(ไกรนด โมน แอ็นด เนฝเออะ บี อะโลน)
if you’re not standing next to me you’re on the phone
(อิฟ ยัวร์ น็อท ซแทนดิง เน็คซท ทู มี ยัวร์ ออน เดอะ โฟน)
Can’t you hear it in my voice, I need love bad
(แค็นท ยู เฮีย อิท อิน มาย ฝอยซ , ไอ นีด ลัฝ แบ็ด)
I’ve got money but love’s something I’ve never had
(แอฝ ก็อท มันอิ บัท ลัฝ ซัมติง แอฝ เนฝเออะ แฮ็ด)
I need your ruby red lips sweet face and all
(ไอ นีด ยุร รูบิ เร็ด ลิพ สวี้ท เฟซ แอ็นด ออล)
I love you more than a man who’s 10 feet tall
(ไอ ลัฝ ยู โม แฑ็น อะ แม็น ฮู เทน ฟีท ทอล)
I’d watch the sunrise in your eyes
(อาย ว็อช เดอะ ซีนไลท์ อิน ยุร ไอ)
we’re so in love when we hug we become paralyzed
(เวีย โซ อิน ลัฝ ฮเว็น วี ฮัก วี บิคัม แพระไลส)
Our bodies explode in ecstasy unreal
(เอ๊า บอดีสฺเอ็คซพโลด อิน เอคซทะซิ อันรีแอ็ล)
you’re as soft as a pillow and I’m as hard as steel
(ยัวร์ แอ็ส ซ็อฟท แอ็ส ซา พีลโล แอ็นด แอม แอ็ส ฮาด แอ็ส ซทีล)
It’s like a dream land, I can’t lie I never been there
(อิทซ ไลค เก ดรีม แล็นด , ไอ แค็นท ไล ไอ เนฝเออะ บีน แดร์)
maybe this is an experience that me and you can share
(เมบี ดีซ ซิส แอน เอ็คซพีเรียนซ แดท มี แอ็นด ยู แค็น แฌ)
Clean and unsoiled yet sweaty and wet
(คลีน แอ็นด unsoiled เย็ท ซเวทอิ แอ็นด เว็ท)
I swear to you this is something that I’ll never forget
(ไอ ซแว ทู ยู ดีซ ซิส ซัมติง แดท แอล เนฝเออะ เฟาะเกท)
I need love
(ไอ นีด ลัฝ)
I need love
(ไอ นีด ลัฝ)

See what I mean I’ve changed I’m no longer
(ซี ว็อท ไอ มีน แอฝ เชนจ แอม โน ลองเงอ)
a play boy on the run I need something that’s stronger
(อะ พเล บอย ออน เดอะ รัน นาย นีด ซัมติง แด๊ท สตองเกอร์)
Friendship, trust honor respect admiration
(ฟเร็นฌิพ , ทรัซท ออนเออะ ริซเพคท แอดมิเรฌัน)
this whole experience has been such a revelation
(ดีซ โฮล เอ็คซพีเรียนซ แฮ็ส บีน ซัช อะ เรเฝะเลฌัน)
It’s taught me love and how to be a real man
(อิทซ ทอท มี ลัฝ แอ็นด เฮา ทู บี อะ ริแอ็ล แม็น)
to always be considerate and do all I can
(ทู ออลเว บี ค็อนซีดเออะริท แอ็นด ดู ออล ไอ แค็น)
Protect you you’re my lady and you mean so much
(พโระเทคท ยู ยัวร์ มาย เลดิ แอ็นด ยู มีน โซ มัช)
my body tingles all over from the slightest touch
(มาย บอดอิ ทิงเกิล ซอร์ โอเฝอะ ฟร็อม เดอะ สไลเดรส ทั๊ช)
Of your hand and understand I’ll be frozen in time
(อ็อฝ ยุร แฮ็นด แอ็นด อันเดิซแทนด แอล บี โฟ๊เซน อิน ไทม)
till we meet face to face and you tell me you’re mine
(ทิล วี มีท เฟซ ทู เฟซ แอ็นด ยู เท็ล มี ยัวร์ ไมน)
If I find you girl I swear I’ll be a good man
(อิฟ ฟาย ไฟนด ยู เกิล ไอ ซแว แอล บี อะ เกิด แม็น)
I’m not gonna leave it in destiny’s hands
(แอม น็อท กอนนะ ลีฝ อิท อิน เดซทินิ แฮ็นด)
I can’t sit and wait for my princess to arrive
(ไอ แค็นท ซิท แอ็นด เวท ฟอ มาย พรีนเซ็ซ ทู แอะไรฝ)
I gotta struggle and fight to keep my dream alive
(ไอ กอททะ สทรั๊กเกิ้ล แอ็นด ไฟท ทู คีพ มาย ดรีม อะไลฝ)
I’ll search the whole world for that special girl
(แอล เซิช เดอะ โฮล เวิลด ฟอ แดท ซเพฌแอ็ล เกิล)
when I finally find you watch our love unfurl
(ฮเว็น นาย ไฟแน็ลลิ ไฟนด ยู ว็อช เอ๊า ลัฝ อันเฟิล)
I need love
(ไอ นีด ลัฝ)
I need love
(ไอ นีด ลัฝ)

Girl, listen to me
(เกิล , ลิ๊สซึ่น ทู มี)
When I be sittin in my room all alone, staring at the wall
(ฮเว็น นาย บี ซิทดิน อิน มาย รุม ออล อะโลน , ซแทริง แอ็ท เดอะ วอล)
fantasies, they go through my mind
(แฟนตาซีสฺ , เด โก ธรู มาย ไมนด)
And I’ve come to realize that I need true love
(แอ็นด แอฝ คัม ทู รีแอะไลส แดท ไอ นีด ทรู ลัฝ)
and if you wanna give it to me girl make yourself seen
(แอ็นด อิฟ ยู วอนนา กิฝ อิท ทู มี เกิล เมค ยุรเซลฟ ซีน)
I’ll be waiting
(แอล บี เวททิง)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Need Love คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น