เนื้อเพลง Turn up The Music คำอ่านไทย Chris Brown

[Verse 1:]
( [ เฝิซ วัน : ])
Turn up the music cause the song just came on
(เทิน อัพ เดอะ มยูสิค คอส เดอะ ซ็อง จัซท เคม ออน)
Turn up the music if they try to turn us down
(เทิน อัพ เดอะ มยูสิค อิฟ เด ทไร ทู เทิน อัซ เดาน)
Turn up the music, can I hear it til the speakers blow
(เทิน อัพ เดอะ มยูสิค , แค็น นาย เฮีย อิท ทิล เดอะ ซพีคเออะ บโล)
Turn up the music, fill your cup, and drink it down
(เทิน อัพ เดอะ มยูสิค , ฟิล ยุร คัพ , แอ็นด ดริงค อิท เดาน)

[Hook:]
([ ฮุค : ])
If you’re sexy and you know it, put yo hands up in the air
(อิฟ ยัวร์ เซคซิ แอ็นด ยู โน อิท , พัท โย แฮ็นด อัพ อิน ดิ แอ)
Put yo hands up in the air, girl put yo hands up, hands up, hands up, hands up
(พัท โย แฮ็นด อัพ อิน ดิ แอ , เกิล พัท โย แฮ็นด อัพ , แฮ็นด อัพ , แฮ็นด อัพ , แฮ็นด อัพ)
If you’re sexy and you know it, put yo hands up in the air
(อิฟ ยัวร์ เซคซิ แอ็นด ยู โน อิท , พัท โย แฮ็นด อัพ อิน ดิ แอ)
Put yo hands up in the air, girl put yo hands up
(พัท โย แฮ็นด อัพ อิน ดิ แอ , เกิล พัท โย แฮ็นด อัพ)
And
(แอ็นด)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Turn up the music [just turn it up louder]
(เทิน อัพ เดอะ มยูสิค [ จัซท เทิน หนิด อัพ ลาวเดอ ])
Turn up the music [I need it in my life, yeah]
(เทิน อัพ เดอะ มยูสิค [ ไอ นีด ดิท อิน มาย ไลฟ , เย่ ])
Turn up the music [just turn it up louder]
(เทิน อัพ เดอะ มยูสิค [ จัซท เทิน หนิด อัพ ลาวเดอ ])
Turn up the music [I need it in my life, yeah]
(เทิน อัพ เดอะ มยูสิค [ ไอ นีด ดิท อิน มาย ไลฟ , เย่ ])
Woah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-ohhh
(ว้าว โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ้)
Woah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-ohhh [turn up the music]
(ว้าว โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ้ [ เทิน อัพ เดอะ มยูสิค ])
Woah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-ohhh
(ว้าว โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ้)
Woah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-ohhh [turn up the music]
(ว้าว โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ้ [ เทิน อัพ เดอะ มยูสิค ])

T-t-turn up the music
(ที ที เทิน อัพ เดอะ มยูสิค)
T-turn up the
(ที เทิน อัพ เดอะ)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
Turn up the music cause the sun just came up
(เทิน อัพ เดอะ มยูสิค คอส เดอะ ซัน จัซท เคม อัพ)
Turn up the music if they try to turn us down
(เทิน อัพ เดอะ มยูสิค อิฟ เด ทไร ทู เทิน อัซ เดาน)
Turn up the music, cause I’m tryna hear the speakers blow
(เทิน อัพ เดอะ มยูสิค , คอส แอม ทายนา เฮีย เดอะ ซพีคเออะ บโล)
Turn up the music, fill your cup, and drink it down
(เทิน อัพ เดอะ มยูสิค , ฟิล ยุร คัพ , แอ็นด ดริงค อิท เดาน)

[Hook:]
([ ฮุค : ])
If you’re sexy and you know it, put yo hands up in the air
(อิฟ ยัวร์ เซคซิ แอ็นด ยู โน อิท , พัท โย แฮ็นด อัพ อิน ดิ แอ)
Put yo hands up in the air, girl put yo hands up, hands up, hands up, hands up
(พัท โย แฮ็นด อัพ อิน ดิ แอ , เกิล พัท โย แฮ็นด อัพ , แฮ็นด อัพ , แฮ็นด อัพ , แฮ็นด อัพ)
If you’re sexy and you know it, put yo hands up in the air
(อิฟ ยัวร์ เซคซิ แอ็นด ยู โน อิท , พัท โย แฮ็นด อัพ อิน ดิ แอ)
Put yo hands up in the air, girl put yo hands up
(พัท โย แฮ็นด อัพ อิน ดิ แอ , เกิล พัท โย แฮ็นด อัพ)
And
(แอ็นด)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Turn up the music [just turn it up louder]
(เทิน อัพ เดอะ มยูสิค [ จัซท เทิน หนิด อัพ ลาวเดอ ])
Turn up the music [I need it in my life, yeah]
(เทิน อัพ เดอะ มยูสิค [ ไอ นีด ดิท อิน มาย ไลฟ , เย่ ])
Turn up the music [just turn it up louder]
(เทิน อัพ เดอะ มยูสิค [ จัซท เทิน หนิด อัพ ลาวเดอ ])
Turn up the music [I need it in my life, yeah]
(เทิน อัพ เดอะ มยูสิค [ ไอ นีด ดิท อิน มาย ไลฟ , เย่ ])
Woah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-ohhh
(ว้าว โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ้)
Woah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-ohhh [turn up the music]
(ว้าว โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ้ [ เทิน อัพ เดอะ มยูสิค ])
Woah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-ohhh
(ว้าว โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ้)
Woah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-ohhh [turn up the music]
(ว้าว โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ้ [ เทิน อัพ เดอะ มยูสิค ])

[Bridge:]
([ บริจ : ])
Save my life [just dance with me]
(เซฝ มาย ไลฟ [ จัซท ดานซ วิฑ มี ])
All I wanna do is party, so DJ turn it upppp
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส พาทิ , โซ ดีเจ เทิน หนิด upppp)
Girl, dance with me [just dance with me]
(เกิล , ดานซ วิฑ มี [ จัซท ดานซ วิฑ มี ])
Girl, can I see that
(เกิล , แค็น นาย ซี แดท)
I really wanna touch that
(ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา ทั๊ช แดท)
Baby can I feel that [t-turn up the]
(เบบิ แค็น นาย ฟีล แดท [ ที เทิน อัพ เดอะ ])
Turn it up [just dance with me]
(เทิน หนิด อัพ [ จัซท ดานซ วิฑ มี ])
Turn it up [just dance with me]
(เทิน หนิด อัพ [ จัซท ดานซ วิฑ มี ])
Turn it up [just dance with me]
(เทิน หนิด อัพ [ จัซท ดานซ วิฑ มี ])
Turn it up [just dance with me]
(เทิน หนิด อัพ [ จัซท ดานซ วิฑ มี ])
Turn it up [just dance with me]
(เทิน หนิด อัพ [ จัซท ดานซ วิฑ มี ])
Turn it up [just dance with me]
(เทิน หนิด อัพ [ จัซท ดานซ วิฑ มี ])
Turn it up [just dance with me]
(เทิน หนิด อัพ [ จัซท ดานซ วิฑ มี ])
Turn it up [just dance with me]
(เทิน หนิด อัพ [ จัซท ดานซ วิฑ มี ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Turn up the music [just turn it up louder]
(เทิน อัพ เดอะ มยูสิค [ จัซท เทิน หนิด อัพ ลาวเดอ ])
Turn up the music [I need it in my life, yeah]
(เทิน อัพ เดอะ มยูสิค [ ไอ นีด ดิท อิน มาย ไลฟ , เย่ ])
Turn up the music [just turn it up louder]
(เทิน อัพ เดอะ มยูสิค [ จัซท เทิน หนิด อัพ ลาวเดอ ])
Turn up the music [I need it in my life, yeah, leggo]
(เทิน อัพ เดอะ มยูสิค [ ไอ นีด ดิท อิน มาย ไลฟ , เย่ , leggo ])
Woah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-ohhh
(ว้าว โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ้)
Woah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-ohhh [turn up the music]
(ว้าว โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ้ [ เทิน อัพ เดอะ มยูสิค ])
Woah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-ohhh
(ว้าว โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ้)
Woah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-ohhh [turn up the music]
(ว้าว โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ้ [ เทิน อัพ เดอะ มยูสิค ])

Turn it up [just dance with me]
(เทิน หนิด อัพ [ จัซท ดานซ วิฑ มี ])
Turn it up [just dance with me]
(เทิน หนิด อัพ [ จัซท ดานซ วิฑ มี ])
T-t-t-turn it up [just dance with me]
(ที ที ที เทิน หนิด อัพ [ จัซท ดานซ วิฑ มี ])
Turn it up [just dance with me]
(เทิน หนิด อัพ [ จัซท ดานซ วิฑ มี ])
Turn it up [just dance with me]
(เทิน หนิด อัพ [ จัซท ดานซ วิฑ มี ])
T-turn it up [just dance with me]
(ที เทิน หนิด อัพ [ จัซท ดานซ วิฑ มี ])
Turn it up [just dance with me]
(เทิน หนิด อัพ [ จัซท ดานซ วิฑ มี ])
T-t-t-t-t-t-turn it up [just dance with me]
(ที ที ที ที ที ที เทิน หนิด อัพ [ จัซท ดานซ วิฑ มี ])
Turn up the music
(เทิน อัพ เดอะ มยูสิค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Turn up The Music คำอ่านไทย Chris Brown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น