เนื้อเพลง Alicia Quays คำอ่านไทย Jamie T

Mothers talk to you like nothing is better
([ ริพีท วัน ทู เฝด ] ม๊าเธ่อร์ ทอค ทู ยู ไลค นัธอิง อีส เบทเทอะ)
Than you going out on a Tuesday
(แฑ็น ยู โกอิ้ง เอ้า ออน อะ ทยูสดิ)
Well I’m not sure what to do
(เว็ล แอม น็อท ฌุร ว็อท ทู ดู)
But man I swear man I’m slavin’ far away
(บัท แม็น นาย ซแว แม็น แอม slavin ฟา อะเว)
An’ why is it that always on the weekend, no-one ever about to shout
(แอน ฮไว อีส ซิท แดท ออลเว ออน เดอะ วี๊คเกน , โน วัน เอฝเออะ อะเบาท ทู เฌาท)
Are people working too hard, or drinking too hard?
(อาร์ พี๊เพิ่ล เวิคกิง ทู ฮาด , ออ ดริงคิง ทู ฮาด)
As a matter of fact I’m never quite sure.
(แอ็ส ซา แมทเทอะ อ็อฝ แฟ็คท แอม เนฝเออะ คไวท ฌุร)
A-blaze it down & pull yourself up
(อะ บเลส อิท เดาน & พุล ยุรเซลฟ อัพ)
Pull yourself right to the hook shook man crooks
(พุล ยุรเซลฟ ไรท ทู เดอะ ฮุค ฌุค แม็น ครุค)
Never go nowhere with me cos I’m all on my own no pity
(เนฝเออะ โก โนแวร์ วิฑ มี คอซ แอม ออล ออน มาย โอน โน พีทอิ)
Spit like guilty minds in the sermon movin around of this place like you never did learn them
(ซพิท ไลค กีลทิ ไมนด ซิน เดอะ เซอมัน มูฝวิน อะเรานด อ็อฝ ดีซ พเลซ ไลค ยู เนฝเออะ ดิด เลิน เฑ็ม)
I shake myself down
(ไอ เฌค ไมเซลฟ เดาน)
And rattle myself out
(แอ็นด แลเดิล ไมเซลฟ เอ้า)
And put myself on the line to dry
(แอ็นด พัท ไมเซลฟ ออน เดอะ ไลน ทู ดไร)
And why is it New Years Eve is always sh*t?
(แอ็นด ฮไว อีส ซิท นยู เยีย อี๊ฟ อีส ออลเว ฌะ *ที)
Dontcha know what i mean man, deal with it
(ด้อนชา โน ว็อท ไอ มีน แม็น , ดีล วิฑ อิท)
it’s always just the way we’re rolling
(อิทซ ออลเว จัซท เดอะ เว เวีย โรลลิง)
Your girl’s that f*cked off on Smirnoff Ice
(ยุร เกิล แดท เอฟ *cked ออฟฟ ออน Smirnoff ไอซ)
I think once, twice or thrice
(ไอ ธิงค วันซ , ทไวซ ออ ธไรซ)
Never makes no difference to me
(เนฝเออะ เมค โน ดีฟเฟอะเร็นซ ทู มี)
A skinny little white runt with head lice
(อะ ซคีนอิ ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวท runt วิฑ เฮ็ด ไลซ)
Never been better than money never been aw at least startin to see it
(เนฝเออะ บีน เบทเทอะ แฑ็น มันอิ เนฝเออะ บีน อาว แอ็ท ลีซท สตาร์ดิน ทู ซี อิท)
I’ve always been around this town
(แอฝ ออลเว บีน อะเรานด ดีซ ทาวน์)
Since the first day I was born
(ซินซ เดอะ เฟิซท เด ไอ วอส บอน)
An’ i’ve been losing frequencies and losing sound and losing everything and I squandered it all and
(แอน แอฝ บีน โรซิง frequencies แซน โรซิง เซานด แอ็นด โรซิง เอ๊วี่ติง แอ็นด ดาย ซควอนเดอะ ดิท ออล แอ็นด)
I’ve been hit up I’ve been around
(แอฝ บีน ฮิท อัพ แอฝ บีน อะเรานด)
I’ve been in the council since the first day in town
(แอฝ บีน อิน เดอะ เคานซิล ซินซ เดอะ เฟิซท เด อิน ทาวน์)
An’ I’ve still been beating, cheating, falling to the floor when kids are bickering.
(แอน แอฝ ซทิล บีน บืดิงสฺ , ชีดิง , ฟ๊อลิง ทู เดอะ ฟโล ฮเว็น คิด แซร์ bickerings)

I’ve been a-bleeding, I’ve been a-losing
(แอฝ บีน อะ บรีดดิ้ง , แอฝ บีน อะ โรซิง)
Where were you when i thought what I’m choosing
(ฮแว เวอ ยู ฮเว็น นาย ธอท ว็อท แอม ชูซิง)
And if you aint better
(แอ็นด อิฟ ยู เอน เบทเทอะ)
A lala listen up don’t stress cos I start man impress ya
(อะ ลอล่า ลิ๊สซึ่น อัพ ด้อนท์ ซทเร็ซ คอซ ซาย ซทาท แม็น อิมพเรซ ยา)
And if you aint losing
(แอ็นด อิฟ ยู เอน โรซิง)
Then you aint grooving…..
(เด็น ยู เอน กรูฝวิ่ง)

I’ll still be down here on my own send your girl over
(แอล ซทิล บี เดาน เฮียร ออน มาย โอน เซ็นด ยุร เกิล โอเฝอะ)
She has a complete and utter chance with me
(ชี แฮ็ส ซา ค็อมพลีท แอ็นด อัทเทอะ ชานซ วิฑ มี)

I’ve been over, I’ve been over
(แอฝ บีน โอเฝอะ , แอฝ บีน โอเฝอะ)
You’ve been down, you’ve been down
(ยู๊ฟ บีน เดาน , ยู๊ฟ บีน เดาน)
Now I’ve been up but I’m movin’
(เนา แอฝ บีน อัพ บัท แอม มูฝวิน)
All around the town all around and around
(ออล อะเรานด เดอะ ทาวน์ ออล อะเรานด แอ็นด อะเรานด)
I’ve been grooving
(แอฝ บีน กรูฝวิ่ง)
I’ve been losin’
(แอฝ บีน ลูซิน)
I’ve been alright choosin’
(แอฝ บีน ออลไร๊ท ชูซิน)
And now I’m back for the challenge
(แอ็นด เนา แอม แบ็ค ฟอ เดอะ แชลเล็นจ)
Oh the challenge and I want some more
(โอ เดอะ แชลเล็นจ แอ็นด ดาย ว็อนท ซัม โม)

Now I’m on my train
(เนา แอม ออน มาย ทเรน)
Life in the fast lane, never gave me no game
(ไลฟ อิน เดอะ ฟัซท เลน , เนฝเออะ เกฝ มี โน เกม)
And then the man says ” wakey wakey it’s mornin’ time on the northern line ”
(แอ็นด เด็น เดอะ แม็น เซ ” wakey wakey อิทซ มอร์นิน ไทม ออน เดอะ นอเฑิน ไลน “)
I’m alright bowling straight up to camden
(แอม ออลไร๊ท โบว์ลิง ซทเรท อัพ ทู camden)
All the way from North Faringdon
(ออล เดอะ เว ฟร็อม นอธ Faringdon)
I’m gonna make sure I’ll be tired and i realise that’s inticing the right to
(แอม กอนนะ เมค ฌุร แอล บี ไทร แอ็นด ดาย รีโอราย แด๊ท inticings เดอะ ไรท ทู)
One stone so
(วัน ซโทน โซ)
An’ too much dough
(แอน ทู มัช โด)
And in my mind I’ve been sniffin up too much blow
(แอ็นด อิน มาย ไมนด แอฝ บีน สนิฟฟิน อัพ ทู มัช บโล)
And now I’m thinkin’ ” aw I’ll never ”
(แอ็นด เนา แอม ติ้งกิน ” อาว แอล เนฝเออะ “)
I sever it up before I think about forever and I
(ไอ เซฝเออะ อิท อัพ บิโฟ ไอ ธิงค อะเบาท เฟาะเรฝเออะ แอ็นด ดาย)
chat it back to the people I used to know
(แช็ท ดิธ แบ็ค ทู เดอะ พี๊เพิ่ล ไอ ยูซ ทู โน)
Kick it back cos I’m rolling it solo
(คิด อิท แบ็ค คอซ แอม โรลลิง อิท โซโล)
A whynot what’s to do?
(อะ whynot ว็อท ทู ดู)
A no-one really knows me cos no-one is as cool
(อะ โน วัน ริแอ็ลลิ โน มี คอซ โน วัน อีส แอ็ส คูล)
Uh
(อา)
I chat it back like you’ve never been a theif
(ไอ แช็ท ดิธ แบ็ค ไลค ยู๊ฟ เนฝเออะ บีน อะ theif)
I’m a thriller
(แอม มา ธรีลเลอะ)
Licence to kill double-seven I’m a killer
(ไลเซ็นซ ทู คิล ดั๊บเบิ้ล เซฝเอ็น แอม มา คีลเลอะ)
Killer killer
(คีลเลอะ คีลเลอะ)
You want a killer? Never know me, ha.
(ยู ว็อนท ดา คีลเลอะ เนฝเออะ โน มี , ฮา)
It’s all that chat back an too much to the liver an’
(อิทซ ซอร์ แดท แช็ท แบ็ค แอน ทู มัช ทู เดอะ ลีฝเออะ แอน)
I kick it back like a b*tch slap right to myself in the mirror
(ไอ คิด อิท แบ็ค ไลค เก บี *tch ซแล็พ ไรท ทู ไมเซลฟ อิน เดอะ มีเรอะ)
Kick it back thinner
(คิด อิท แบ็ค ธีนเนอะ)
Maybe my shirt don’t fit no more
(เมบี มาย เฌิท ด้อนท์ ฟิท โน โม)
A h*rdcore man think he can fight up the law
(อะ เฮส *rdcore แม็น ธิงค ฮี แค็น ไฟท อัพ เดอะ ลอ)
Shackled to the tenants
(แชคเคิล ทู เดอะ เทนแอ็นท)
Now he never work no more on the floor
(เนา ฮี เนฝเออะ เวิค โน โม ออน เดอะ ฟโล)
Dedication to why all
(เดดิเคฌัน ทู ฮไว ออล)
Now I see back to the further
(เนา ไอ ซี แบ็ค ทู เดอะ เฟอเฑอะ)
Now it comes back looser than ever
(เนา อิท คัม แบ็ค looser แฑ็น เอฝเออะ)
Some kids they think an’ get better
(ซัม คิด เด ธิงค แอน เก็ท เบทเทอะ)
Think they’re trend setters but they’re never pacemakers
(ธิงค เดรว ทเร็นด เซทเทอะ บัท เดรว เนฝเออะ pacemakers)

What am I?
(ว็อท แอ็ม ไอ)
What am I?
(ว็อท แอ็ม ไอ)
What am i in my own dear eyes?
(ว็อท แอ็ม ไอ อิน มาย โอน เดีย ไอ)
A-what am I?
(อะ ว็อท แอ็ม ไอ)
What am I?
(ว็อท แอ็ม ไอ)
What am I in my own dear eyes?
(ว็อท แอ็ม ไอ อิน มาย โอน เดีย ไอ)
What am I?
(ว็อท แอ็ม ไอ)
What am I?
(ว็อท แอ็ม ไอ)
What am I in my own dear eyes?
(ว็อท แอ็ม ไอ อิน มาย โอน เดีย ไอ)
I’ve said so much what am I what am i what am I makes no sense no mo-o-o-ore, mo-o-ore ah-oh mo-o-o-ore ooooh what am I oh-ow-oh well i don’t awwwww…etc…
(แอฝ เซ็ด โซ มัช ว็อท แอ็ม ไอ ว็อท แอ็ม ไอ ว็อท แอ็ม ไอ เมค โน เซ็นซ โน โม โอ โอ โอ , โม โอ โอ อา โอ โม โอ โอ โอ อู้ ว็อท แอ็ม ไอ โอ เอ้า โอ เว็ล ไอ ด้อนท์ awwwww อีทีซี)
Wheee an a dumdumday.
(Wheee แอน อะ dumdumday)

Uh uh uh uh
(อา อา อา อา)
S like a march in here
(เอส ไลค เก มาช อิน เฮียร)
From the left to the right
(ฟร็อม เดอะ เล็ฟท ทู เดอะ ไรท)
Come on and stomp your feet
(คัมมอน แอ็นด สตอมพฺยุร ฟีท)

Uh uh uh uh
(อา อา อา อา)
S like a march in here
(เอส ไลค เก มาช อิน เฮียร)
Come on and stomp your feet
(คัมมอน แอ็นด สตอมพฺยุร ฟีท)
x 3
(เอ๊กซฺ ที)

Some kids they’re chilling on corners
(ซัม คิด เดรว ชิลลิง ออน คอเนอะ)
Out of order I think they’d all be better
(เอ้า อ็อฝ ออเดอะ ไอ ธิงค เดยฺ ออล บี เบทเทอะ)
t’ tie their laces, rat races, hit the pages
(ที ไท แด เลซ , แร็ท เรซ , ฮิท เดอะ เพจ)
Write yer own books & write yer own spell checkers
(ไรท yer โอน เบิค & ไรท yer โอน ซเพ็ล เชคเออะ)
I’m on a better man chillin’ in my own room
(แอม ออน อะ เบทเทอะ แม็น ชิลลินอิน มาย โอน รุม)
Assume to accumelate shake whaserdate
(แอ็ซยูม ทู accumelate เฌค whaserdate)
Drink it down much quicker
(ดริงค อิท เดาน มัช ควิกเกอร์)
A glug glug glug on my liquor and I feel much better
(อะ เกอกฺ เกอกฺ เกอกฺ ออน มาย ลีคเออะ แอ็นด ดาย ฟีล มัช เบทเทอะ)
Talk to me about violence
(ทอค ทู มี อะเบาท ไฝโอะเล็นซ)
Never know me I sit further in silence
(เนฝเออะ โน มี ไอ ซิท เฟอเฑอะ อิน ไซเล็นซ)
An’ when I drink it down I drink it up
(แอน ฮเว็น นาย ดริงค อิท เดาน นาย ดริงค อิท อัพ)
It fills my body and I feel fresher
(อิท ฟิล มาย บอดอิ แอ็นด ดาย ฟีล ฟเรฌเออะ)
I tick up the tester
(ไอ ทิค อัพ เดอะ เทส)
Regulator
(เรกอิวเลเทอะ)
I’m a true man, shootin’, lootin’ now I’m presuming
(แอม มา ทรู แม็น , ชูดทิน , lootin เนา แอม presumings)
That everyone I know in here
(แดท เอ๊วี่วัน ไอ โน อิน เฮียร)
Ah the dedication, my name ah J-T an’ I
(อา เดอะ เดดิเคฌัน , มาย เนม อา เจ ที แอน นาย)
Roll it down roll it down
(โรล อิท เดาน โรล อิท เดาน)
Who wants to get themselves up?
(ฮู ว็อนท ทู เก็ท เฑ็มเซลฝส อัพ)
Who’s goin’a her’s?
(ฮู goina เฮอ)
I’ll get it in louder
(แอล เก็ท ดิธ อิน ลาวเดอ)
Ha
(ฮา)
Your fingers
(ยุร ฟีงเกอะ)
An’ can you smell that it lingers?
(แอน แค็น ยู ซเม็ล แดท ดิธ ลีงเกอะ)
She’s a fat b*tch but I’d still give her……..one.
(ชี ซา แฟ็ท บี *tch บัท อาย ซทิล กิฝ เฮอ วัน)
I’m a cheeky son
(แอม มา ชีคอิ ซัน)
Where they from?
(ฮแว เด ฟร็อม)
Ha – you bet they’re from London
(ฮา ยู เบ็ท เดรว ฟร็อม ลันดัน)
Face it
(เฟซ อิท)
Ah-la-da-da-da-da ah
(อา ลา ดา ดา ดา ดา อา)
That’s me finished…
(แด๊ท มี ฟีนอิฌ)
See you later
(ซี ยู เลทเออะ)
Ciao Bella
(Ciao เบลลา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Alicia Quays คำอ่านไทย Jamie T

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น