เนื้อเพลง Jack the Ripper คำอ่านไทย LL Cool J

only available on the cassette version
( โอ๊นลี่ อะเฝลอะบึล ออน เดอะ คะเซท เฝอฉัน)

Milky, and I’m back
(มีลคิ , แอ็นด แอม แบ็ค)
My ace in the hole was this brand new track
(มาย เอซ อิน เดอะ โฮล วอส ดีซ บแร็นด นยู ทแรค)
I’ma slow it up and speed it up and now you’re gonna eat it up
(แอมอา ซโล อิท อัพ แอ็นด ซพีด ดิท อัพ แอ็นด เนา ยัวร์ กอนนะ อีท ดิธ อัพ)
Listen to the funky beat, my tongue is gonna beat it up
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ฟังคิ บีท , มาย ทัง อีส กอนนะ บีท ดิธ อัพ)
I did it, but the devil didn’t make me
(ไอ ดิด ดิท , บัท เดอะ เด๊ฝิ้ล ดิ๊นอิน เมค มี)
I did it for the s*ckers who tried to shake and bake me
(ไอ ดิด ดิท ฟอ เดอะ เอส *ckers ฮู ทไร ทู เฌค แอ็นด เบค มี)
Proving a point that I’m a serious joint
(พรูฝวิ่ง อะ พอยนท แดท แอม มา ซีเรียซ จอยนท)
You can roll me up and puff me, and then I’ll anoint
(ยู แค็น โรล มี อัพ แอ็นด พัฟ มี , แอ็นด เด็น แอล อะนอยนท)
Your head with oil–lots of oil
(ยุร เฮ็ด วิฑ ออยล ล็อท อ็อฝ ออยล)
Make it run like water, watch it boil
(เมค อิท รัน ไลค วอเทอะ , ว็อช อิท บอยล)
Cause I made ’em play it, made ’em say it
(คอส ไอ เมด เอ็ม พเล อิท , เมด เอ็ม เซ อิท)
made ’em okay it, made ’em obey it—HUH
(เมด เอ็ม โอเค อิท , เมด เอ็ม โอะเบ อิท ฮู)
Prince of the growl is on the prowl
(พรินซ อ็อฝ เดอะ กเราล อีส ออน เดอะ พเราล)
How You Like Me Now punk? You living foul
(เฮา ยู ไลค มี เนา พรัค ยู ลีฝอิง เฟาล)
Here’s what my game is, kill is what my aim is
(เฮียร ว็อท มาย เกม อีส , คิล อีส ว็อท มาย เอม อีส)
A washed up rapper needs a washer, my name is–
(อะ ว็อฌ อัพ แรพเพอ นีด ซา วอฌเออะ , มาย เนม อีส)

Chorus:
(โครัซ :)
Jack the Ripper
(แจ็ค เดอะ รีพเพอะ)
Jack-Jack-Jack the Ripper
(แจ็ค แจ็ค แจ็ค เดอะ รีพเพอะ)
Jack-Jack, Jack-Jack, Jack-Jack, Jack the Ripper
(แจ็ค แจ็ค , แจ็ค แจ็ค , แจ็ค แจ็ค , แจ็ค เดอะ รีพเพอะ)
King Hercules!
(คิง เฮอคิวลีส !)

Back for the payback, I must say that
(แบ็ค ฟอ เดอะ เพย์แบค , ไอ มัซท เซ แดท)
I heard your new jam, I don’t play that
(ไอ เฮิด ยุร นยู แจ็ม , ไอ ด้อนท์ พเล แดท)
It ain’t loud enough punk, it ain’t hitting
(อิท เอน เลาด อินัฟ พรัค , อิท เอน ฮิทติง)
This year you tried, next year you’re quitting
(ดีซ เยีย ยู ทไร , เน็คซท เยีย ยัวร์ quittings)
Last year you thought I was dying out
(ลาซท เยีย ยู ธอท ไอ วอส ไดอิง เอ้า)
But again, and again, and again without a doubt
(บัท อะเกน , แอ็นด อะเกน , แอ็นด อะเกน วิเฑาท ดา เดาท)
It’s the gangster boogie, the earthquake sound
(อิทซ เดอะ แกะซเทอะ บูกี , ดิ เอิทเควก เซานด)
Pump it up and play it so they hear it all around
(พัมพ อิท อัพ แอ็นด พเล อิท โซ เด เฮีย อิท ดอร์ อะเรานด)
I do it up rough, tough, I don’t bluff
(ไอ ดู อิท อัพ รัฟ , ทั๊ฟ , ไอ ด้อนท์ บลัฟ)
and this is an example of funky stuff
(แอ็นด ดีซ ซิส แอน เอ็กแซ๊มเพิ่ล อ็อฝ ฟังคิ ซทัฟ)
When you wanna make hits, you make ’em like this
(ฮเว็น ยู วอนนา เมค ฮิท , ยู เมค เอ็ม ไลค ดีซ)
They ain’t like this they don’t hit, they miss
(เด เอน ไลค ดีซ เด ด้อนท์ ฮิท , เด มิซ)
It’s a strong record, a record for the strong
(อิทซ ซา ซทร็อง เรคออด , อะ เรคออด ฟอ เดอะ ซทร็อง)
For those who appreciate real rap songs
(ฟอ โฑส ฮู แอ็พรีฌิเอท ริแอ็ล แร็พ ซ็อง)
Listen how I won’t allow myself to go off track
(ลิ๊สซึ่น เฮา ไอ ว็อนท แอ็ลเลา ไมเซลฟ ทู โก ออฟฟ ทแรค)
Stay back, I got the power, I’m–
(ซเท แบ็ค , ไอ ก็อท เดอะ เพาเออะ , แอม)

Chorus
(โครัซ)

Jack the Ripper, a man, not a myth
(แจ็ค เดอะ รีพเพอะ , อะ แม็น , น็อท ดา มิธ)
a-k-a James Todd Smith
(อะ เค กา เจมTodd ซมิธ)
Hard like penitentiary steel
(ฮาด ไลค เพนิเทนฌะริ ซทีล)
Breaking necks while I flex my sex appeal
(บเรคคิง เน็ค ฮไวล ไอ ฟเล็คซ มาย เซ็คซ แอ็พพีล)
Homegirls in the house, c’mon
(โฮมเกิล ซิน เดอะ เฮาซ , ซีมอน)
Homegirls in the house, give it up
(โฮมเกิล ซิน เดอะ เฮาซ , กิฝ อิท อัพ)
You gotta want to get hotter
(ยู กอททะ ว็อนท ทู เก็ท ฮอทเดอ)
Moving and grooving, and always improving a lot’a
(มูฝอิง แอ็นด กรูฝวิ่ง , แอ็นด ออลเว improvings อะ lota)
People don’t know how nice I am
(พี๊เพิ่ล ด้อนท์ โน เฮา ไน๊ซ์ ไอ แอ็ม)
He was sleeping, so now I gotta slice my man
(ฮี วอส ซลีพพิง , โซ เนา ไอ กอททะ ซไลซ มาย แม็น)
Like ham in a pan, wrap him up in Saran
(ไลค แฮ็ม อิน อะ แพน , แร็พ ฮิม อัพ อิน เซรัน)
Kidnap him and slap him up inside of a van
(คีดแน็พ ฮิม แอ็นด ซแล็พ ฮิม อัพ อีนไซด อ็อฝ อะ แฝ็น)
While you’re doing your dance I want you to make moves
(ฮไวล ยัวร์ ดูอิง ยุร ดานซ ไอ ว็อนท ยู ทู เมค มูฝ)
No one out there thought you could do
(โน วัน เอ้า แดร์ ธอท ยู เคิด ดู)
You know my name and my game and what I’m here to do
(ยู โน มาย เนม แอ็นด มาย เกม แอ็นด ว็อท แอม เฮียร ทู ดู)
Party people, lemme see if you can dance to–
(พาทิ พี๊เพิ่ล , เลมมี ซี อิฟ ยู แค็น ดานซ ทู)

Chorus
(โครัซ)

Break it down! x3
(บเรค อิท เดาน ! x3)
Yo Bob, show that old school s*cker punk what real hip hop is boy
(โย บ็อบ , โฌ แดท โอลด ซคูล เอส *cker พรัค ว็อท ริแอ็ล ฮิพ ฮ็อพ อีส บอย)
[scratches]
([ ซแคทเช็ด ])

” How Ya Like Me Now? ” I’m getting busier
(” เฮา ยา ไลค มี เนา ” แอม เกดดดิ้ง busier)
I’m double platinum, I’m watching you get dizzier
(แอม ดั๊บเบิ้ล พแลทนัม , แอม วัทชิง ยู เก็ท dizzier)
Check out the way I say my, display my, play my
(เช็ค เอ้า เดอะ เว ไอ เซ มาย , ดิซพเล มาย , พเล มาย)
J’ on the back, behind the Cool, without the A-Y
(เจ ออน เดอะ แบ็ค , บิไฮนด เดอะ คูล , วิเฑาท ดิ อะ วาย)
I love to ride the groove because the groove is smooth
(ไอ ลัฝ ทู ไรด เดอะ กรูฝ บิคอส เดอะ กรูฝ อีส ซมูฑ)
It makes me move and I’ll improve
(อิท เมค มี มูฝ แอ็นด แอล อิมพรูฝ)
As it goes on, as it flows on
(แอ็ส ซิท โกซ ออน , แอ็ส ซิท ฟโล ออน)
When you see me, don’t ask if the show’s on
(ฮเว็น ยู ซี มี , ด้อนท์ อาซค อิฟ เดอะ โฌ ออน)
How that sound? Don’t came around, playing me close, brown
(เฮา แดท เซานด ด้อนท์ เคม อะเรานด , พเลนิ่ง มี คโลส , บเราน)
Pull on my jock to be down
(พุล ออน มาย จอค ทู บี เดาน)
You need to stay down, way down, because you’re low down
(ยู นีด ทู ซเท เดาน , เว เดาน , บิคอส ยัวร์ โล เดาน)
Do that dance, the prince of rap is gonna throw down
(ดู แดท ดานซ , เดอะ พรินซ อ็อฝ แร็พ อีส กอนนะ ธโร เดาน)
Aiming to please while I’m killing emcees
(เอมิง ทู พลีส ฮไวล แอม คีลลิง เอมซี)
I’m gonna keep on hitting you with rough LPs
(แอม กอนนะ คีพ ออน ฮิทติง ยู วิฑ รัฟ LPs)
Day after day after day
(เด อาฟเทอะ เด อาฟเทอะ เด)
You’re smacked in the face by the bass of Cool J
(ยัวร์ ซแม็ค อิน เดอะ เฟซ ไบ เดอะ แบ็ซ อ็อฝ คูล เจ)
I’m–[scratches]
(แอม [ ซแคทเช็ด ])

I’m a beast on the microphone, a night stalker
(แอม มา บีซท ออน เดอะ ไมคโระโฟน , อะ ไนท สทอคเกอร์)
A killing machine, a savage street talker
(อะ คีลลิง มะฌีน , อะ แซฝอิจ ซทรีท ทอกเคอ)
Jason with an axe, but I put it on wax
(เจสัน วิฑ แอน แอ็คซ , บัท ไอ พัท ดิธ ออน แว็กซ)
To eradicate the s*ckers who thought I had relaxed
(ทู อิแรดอิเคท เดอะ เอส *ckers ฮู ธอท ไอ แฮ็ด ริแลคซ)
The prince of hip hop, straight from Queens
(เดอะ พรินซ อ็อฝ ฮิพ ฮ็อพ , ซทเรท ฟร็อม ควีน)
Kicking it mean, keeping it clean
(คิคกิ้ง อิท มีน , คีพอิง อิท คลีน)
And you’ve never seen anybody rock the party
(แอ็นด ยู๊ฟ เนฝเออะ ซีน เอนอิบอดิ ร็อค เดอะ พาทิ)
All you funky beat-aholics, this beat’s Bacardi
(ออล ยู ฟังคิ บีท aholics , ดีซ บีท เบคาดี)
I go to the show, and terrorize emcees, don’t you know
(ไอ โก ทู เดอะ โฌ , แอ็นด เทเรอะไรส เอมซี , ด้อนท์ ยู โน)
Moving my hand like I’m playing the piano
(มูฝอิง มาย แฮ็นด ไลค แอม พเลนิ่ง เดอะ พิแอนโอ)
Don’t touch the dial, don’t change the channel
(ด้อนท์ ทั๊ช เดอะ ไดแอ็ล , ด้อนท์ เชนจ เดอะ แชนเน็ล)
Don’t let me hear you say I ain’t debonair
(ด้อนท์ เล็ท มี เฮีย ยู เซ ไอ เอน เดโบะแน)
I’m better than any emcee out there
(แอม เบทเทอะ แฑ็น เอนอิ เอมซี เอ้า แดร์)
As a matter of fact, s*ckers can’t compare
(แอ็ส ซา แมทเทอะ อ็อฝ แฟ็คท , เอส *ckers แค็นท ค็อมแพ)
When I rocking the mic people stop and stare, at..
(ฮเว็น นาย รอคกิง เดอะ ไมคะ พี๊เพิ่ล ซท็อพ แอ็นด ซแท , แอ็ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jack the Ripper คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น