เนื้อเพลง H! Vltg3 คำอ่านไทย Linkin Park

[Chester]
( [ เชสเตอร์ ])
Sometimes, sometimes, sometimes, sometimes….
(ซัมไทม์ , ซัมไทม์ , ซัมไทม์ , ซัมไทม์)

[Mike]
([ ไมค ])
Hybrid
(ไฮบริด)
I’ve been diggin into crates ever since I was livin in space
(แอฝ บีน ดิคกิน อีนทุ คเรท เอฝเออะ ซินซ ไอ วอส ลีฝอิน อิน ซเพซ)
Before the rat race, before monkeys human traits
(บิโฟ เดอะ แร็ท เรซ , บิโฟ มังคิ ฮยูแม็น ทเรท)
I mastered numerology, big bang theology
(ไอ มาซเทอะ นิวเมอร์โรโลจี้ , บิก แบ็ง ธิออลโอะจิ)
Performed lobotomies with telekinetic psychology
(เพอะฟอม โลโบโดมีสฺ วิฑ เทลเลคคีนีดิค ไซคอลโอะจิ)
Invented the mic so I can start blessin it
(อินเฝนท เดอะ ไมคะ โซ ไอ แค็น ซทาท เบสซิน หนิด)
Chin-checkin’ kids to make my point like an impressionist
(ชิน เชคกิน คิด ทู เมค มาย พอยนท ไลค แอน อิมพเรฌอะนิซท)
Many men have tried to shake us But I twist mic chords like double helixes
(เมนอิ เม็น แฮ็ฝ ทไร ทู เฌค อัซ บัท ไอ ทวิซท ไมคะ คอด ไลค ดั๊บเบิ้ล ฮิวลิกเซซ)
To show them what I’m made of
(ทู โฌ เฑ็ม ว็อท แอม เมด อ็อฝ)
I buckle knees like leg braces, cast a spell of instrumentalist
(ไอ บัคเคิล นี ไลค เล็ก บเรซ , คาซท ดา ซเพ็ล อ็อฝ instrumentalist)
On all of you MCs who hate us
(ออน ออล อ็อฝ ยู เมซีสฺ ฮู เฮท อัซ)
So you can try on, leave you without a shoulder to cry on
(โซ ยู แค็น ทไร ออน , ลีฝ ยู วิเฑาท ดา โฌลเดอะ ทู คไร ออน)
From now to infinite, let icon be bygones
(ฟร็อม เนา ทู อีนฟินิท , เล็ท ไอค็อน บี บายกอน)
I fire bombs, ghostly notes haunt this
(ไอ ไฟร บ็อม , โกซทลิ โนท ฮอนท ดีซ)
I tried threats, but moved on to a promise
(ไอ ทไร ธเร็ท , บัท มูฝ ออน ทู อะ พรอมอิซ)
I stomp sh*t with or without an accomplice
(ไอ สตอมพฺฌะ *ที วิฑ ออ วิเฑาท แอน แอ็คคอมพลิซ)
And run the gauntlet with whoever that wants this
(แอ็นด รัน เดอะ กอนทเล็ท วิฑ ฮูเอฝเออะ แดท ว็อนท ดีซ)

High voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
This is the unforgettable sound
(ดีซ ซิส ดิ อันฟอเกทเดเบิล เซานด)
High voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Bringin you up and takin you down
(บริงอิน ยู อัพ แอ็นด ทอคกิ่น ยู เดาน)
High voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Comin at you from every side
(คัมอิน แอ็ท ยู ฟร็อม เอฝริ ไซด)
High voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Making the rythm and rhyme collide
(เมคอิง เดอะ ริ๊ดเดม แอ็นด ไรม ค็อลไลด)

[Mike]
([ ไมค ])
I’ve put a kink in the backbones, of clones with microphones
(แอฝ พัท ดา คิงค อิน เดอะ แบ็คโบน , อ็อฝ โคโลน วิฑ ไมคโระโฟน)
Never satisfied my rhymes jones
(เนฝเออะ แซทอิซไฟด มาย ไรม โจเนส)
Spraying bright day over what you might say
(Sprayings ไบร๊ท เด โอเฝอะ ว็อท ยู ไมท เซ)
My blood types krylon, Technicolor type A
(มาย บลัด ไทพ โควเริน , เทคนิคะเลอะ ไทพ อะ)
On highways write with road rage
(ออน ไฮฮเวย์ ไรท วิฑ โรด เรจ)
Cages of wind, And cages of tin
(เคจ อ็อฝ วินด , แอ็นด เคจ อ็อฝ ทิน)
That bounce all around
(แดท เบานซ ออล อะเรานด)
Surround sound, devouring the scenes
(ซะเรานด เซานด , ดิฝวาวริง เดอะ ซีน)
Subliminal gangrene paintings, over all the same things
(ซับลีมินโนว แกงกรีน เพนทิง , โอเฝอะ ออล เดอะ เซม ธิง)
Sing songs karaoke copy bullsh*t
(ซิง ซ็อง คาราโอเกะ คอพอิ bullsh*ที)
Break bones verbally
(บเรค บอน เฝอแบ็ลลิ)
With sticks and stones tactics
(วิฑ ซทิค แซน ซโทน แทคติก)
Forth dimension, compact convention
(โฟธ ดิเมนฌัน , ค็อมแพคท ค็อนเฝนฌัน)
Write rhymes with ease
(ไรท ไรม วิฑ อีส)
While the track stands at attention
(ฮไวล เดอะ ทแรค ซแท็นด แอ็ท แอ็ทเทนฌัน)
Meant to put you away with the pencil
(เม็นท ทู พัท ยู อะเว วิฑ เดอะ เพนซิล)
Pistol, official, sixteen line, a rhyme missile
(พิ๊สท่อล , อ๊อฟิซเชี่ยล , ซิคซทีน ไลน , อะ ไรม มีซซิล)
While you risk your all I pick out at your flaws
(ฮไวล ยู ริซค ยุร ออล ไอ พิค เอ้า แอ็ท ยุร ฟลอ)
Singing rah blah, blah, blah you can say you saw
(ซิงกิง รา บลา , บลา , บลา ยู แค็น เซ ยู ซอ)

High voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
This is the unforgettable sound
(ดีซ ซิส ดิ อันฟอเกทเดเบิล เซานด)
High voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Bringin you up and takin you down
(บริงอิน ยู อัพ แอ็นด ทอคกิ่น ยู เดาน)
High voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Comin at you from every side
(คัมอิน แอ็ท ยู ฟร็อม เอฝริ ไซด)
High voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Making the rythm and rhyme collide [2x]
(เมคอิง เดอะ ริ๊ดเดม แอ็นด ไรม ค็อลไลด [ 2x ])

[Pharoahe Monch]
([ Pharoahe Monch ])
Who’s the man, demanding you hand over your land Rover
(ฮู เดอะ แม็น , ดีแมนดิง ยู แฮ็นด โอเฝอะ ยุร แล็นด โรฝเออะ)
The man’s bolder than the Pharoahe
(เดอะ แม็น โบเดอ แฑ็น เดอะ Pharoahe)
When he jams you glance over
(ฮเว็น ฮี แจ็ม ยู กลานซ โอเฝอะ)
I am visclorosuos, the most ferocious
(ไอ แอ็ม visclorosuos , เดอะ โมซท ฟิโรฌัซ)
When I spy my third eye it’s extremely high voltage
(ฮเว็น นาย ซไพ มาย เธิด ไอ อิทซ เอ็คซทรีมลิ ไฮ โฝลทิจ)
That’s why I need ruby quartz glasses
(แด๊ท ฮไว ไอ นีด รูบิ quartz กลาซซิส)
Cause when I glance theres a chance
(คอส ฮเว็น นาย กลานซ แดร์ ซา ชานซ)
That I might blast the masses
(แดท ไอ ไมท บลาซท เดอะ แมสเซซ)
Subliminals transmitted through piano
(ซับลีมินโนว transmitted ธรู พิแอนโอ)
Integrated in flow, calculated to nano
(อีนทิกเรท อิน ฟโล , แคลคิวเลท ทู nano)
I use skills when I need pleas
(ไอ ยูซ ซคิล ฮเว็น นาย นีด พลี)
Heats the rhyme I hear when I bleed as I proceed through time
(ฮีท เดอะ ไรม ไอ เฮีย ฮเว็น นาย บลีด แอ็ส ซาย พโระซีด ธรู ไทม)
I walk through walls and inanimate obstacles
(ไอ วอค ธรู วอล แซน อิแนนอิเม็ท อ๊อบสเทเคิ่ล)
By enducing the reduction of cells and molecules
(ไบ enducings เดอะ ริดัคฌัน อ็อฝ เซ็ล แซน มอลอิคยูล)
I bring the knowledge you swallow a state that’s a hologram
(ไอ บริง เดอะ นอลเอ็จ ยู ซวอลโล อะ ซเทท แด๊ท ซา hologram)
I botch your head, faten your lip like collagen
(ไอ บ็อช ยุร เฮ็ด , faten ยุร ลิพ ไลค collagen)
The telepath delivers verses with no postage
(เดอะ telepath ดิลีฝเออะ เฝิซ วิฑ โน โพซทิจ)
Mike Shinoda, Pharoahe Monche we high voltage
(ไมค ชินโนดา , Pharoahe Monche วี ไฮ โฝลทิจ)

High voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
This is the unforgettable sound
(ดีซ ซิส ดิ อันฟอเกทเดเบิล เซานด)
High voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Bringin you up and takin you down
(บริงอิน ยู อัพ แอ็นด ทอคกิ่น ยู เดาน)
High voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Comin at you from every side
(คัมอิน แอ็ท ยู ฟร็อม เอฝริ ไซด)
High voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Making the rythm and rhyme collide [2x]
(เมคอิง เดอะ ริ๊ดเดม แอ็นด ไรม ค็อลไลด [ 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง H! Vltg3 คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น