เนื้อเพลง Rain Man คำอ่านไทย Eminem

[Dre [Em]]
( [ ดรี [ เอ็ม ] ])
Yeah
(เย่)
[Definately, definately, definately, definately definately K-mart]
([ เดฝฟินเนสรี่ , เดฝฟินเนสรี่ , เดฝฟินเนสรี่ , เดฝฟินเนสรี่ เดฝฟินเนสรี่ เค มาท ])
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)

[Eminem [Dr. Dre]:]
([ เอมมีนเอม [ เดทเออะ ดรี ] : ])
You find me offensive? I find you offensive
(ยู ไฟนด มี อ็อฟเฟนซิฝ ไอ ไฟนด ยู อ็อฟเฟนซิฝ)
For finding me offensive
(ฟอ ไฟนดิง มี อ็อฟเฟนซิฝ)
Hence if I should draw a line on any fences
(เฮ็นซ อิฟ ฟาย เชิด ดรอ อะ ไลน ออน เอนอิ เฟ็นซ)
If so to what extense if
(อิฟ โซ ทู ว็อท extense อิฟ)
Any, should I go? ‘Cause it’s getting expensive
(เอนอิ , เชิด ดาย โก คอส อิทซ เกดดดิ้ง เอ็คซเพนซิฝ)
Being on the other side of the courtroom on the defensive
(บีอิง ออน ดิ อัฑเออะ ไซด อ็อฝ เดอะ โครชรูมออน เดอะ ดิเฟนซิฝ)
They say that I cause extensive
(เด เซ แดท ไอ คอส เอ็คซเทนซิฝ)
Pshycological nerve damage to the brain when I go to lenghts this,
(Pshycological เนิฝ แดมอิจ ทู เดอะ บเรน ฮเว็น นาย โก ทู lenghts ดีซ ,)
Far at other people’s expenses
(ฟา แรท อัฑเออะ พี๊เพิ่ล เอ็คซเพนซ)
I say your all just too god damn sensitive
(ไอ เซ ยุร ออล จัซท ทู ก็อด แด็ม เซนซิทิฝ)
It’s censorship
(อิทซ เซนเซอะฌิพ)
And it’s down right blasphomous
(แอ็นด อิทซ เดาน ไรท blasphomous)
Listen to sh*t now cause I won’t stand for this
(ลิ๊สซึ่น ทู ฌะ *ที เนา คอส ไอ ว็อนท ซแท็นด ฟอ ดีซ)
And Chirs-stiff-pher Reeves won’t sit for this neither
(แอ็นด Chirs ซทิฟ pher รีฝ ว็อนท ซิท ฟอ ดีซ นีเฑอะไนเฑอะ)
And let’s clear this up too I ain’t got no beef with him either
(แอ็นด เล็ท คเลีย ดีซ อัพ ทู ไอ เอน ก็อท โน บีฟ วิฑ ฮิม อีเฑอะ)
He used to be like a hero to me
(ฮี ยูซ ทู บี ไลค เก ฮีโร ทู มี)
I even believe I, had one of those 25 cent stickers on my refridgerator
(ไอ อีเฝ็น บิลีฝ ไอ , แฮ็ด วัน อ็อฝ โฑส 25 เซ็นท ซทีคเคอะ ออน มาย รี fridgerator)
Right next to Darth Vader
(ไรท เน็คซท ทู Darth Vader)
And Darth must have put a hex on him for later
(แอ็นด Darth มัซท แฮ็ฝ พัท ดา เฮ็คซ ออน ฮิม ฟอ เลทเออะ)
I feel like it’s my fault cause of the way that
(ไอ ฟีล ไลค อิทซ มาย ฟอลท คอส อ็อฝ เดอะ เว แดท)
I stuck him up in between him and Lex Luther
(ไอ ซทัค ฮิม อัพ อิน บีทวิน ฮิม แอ็นด Lex ลูเตอร์)
I killed Superman, I killed Superman
(ไอ คิล ซยูเพอะแม็น , ไอ คิล ซยูเพอะ แม็น)
And how ironic, that I’d be the bad guy
(แอ็นด เฮา ไอรอนอิค , แดท อาย บี เดอะ แบ็ด ไก)
Kryptonite: The Green Chronic
(คริพทูไน : เดอะ กรีน ครอนอิค)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Cause I ain’t got no legs!
(คอส ไอ เอน ก็อท โน เล็ก !)
Or no brain, nice to meet you
(ออ โน บเรน , ไน๊ซ์ ทู มีท ยู)
Hi, my name is…
(ไฮ , มาย เนม อีส)
I forgot my name!
(ไอ เฟาะกอท มาย เนม !)
My name was not to become what I became with this level of fame
(มาย เนม วอส น็อท ทู บิคัม ว็อท ไอ บิเคม วิฑ ดีซ เลฟเอ็ล อ็อฝ เฟม)
My soul is possessed by this devil my new name is….
(มาย โซล อีส พ็อสเสซ ไบ ดีซ เด๊ฝิ้ล มาย นยู เนม อีส)
Rain Man
(เรน แม็น)

Now in the Bible it says
(เนา อิน เดอะ ไบบล อิท เซ)
Thou shalt not watch two lesbians in bed,
(เฑา แฌ็ลท น็อท ว็อช ทู เลสเบี่ยน ซิน เบ็ด ,)
Have homosexual sex
(แฮ็ฝ โฮโมะเซคฌวล เซ็คซ)
Unless of course you were given the consent to join in
(อันเลซ อ็อฝ โคซ ยู เวอ กีฝเอ็น เดอะ ค็อนเซนท ทู จอยน อิน)
Then of course, it’s intercourse
(เด็น อ็อฝ โคซ , อิทซ อีนเทอะโคซ)
And it’s bi-sexual sex
(แอ็นด อิทซ ไบ เซคฌวล เซ็คซ)
Which isn’t as bad, as long as you show some remorse for your actions
(ฮวิช อีสซึ่น แอ็ส แบ็ด , แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู โฌ ซัม ริมอซ ฟอ ยุร แอคฌัน)
Either before, during or after peforming the act of that which
(อีเฑอะ บิโฟ , ดยูริง ออ อาฟเทอะ peformings ดิ แอ็คท อ็อฝ แดท ฮวิช)
Is normally referred to have such, more commonly known phrases
(อีส นอแม็ลลิ รีเฟริด ทู แฮ็ฝ ซัช , โม คอมมันลิ โนน ฟเรส)
That are more used by today’s kids
(แดท อาร์ โม ยูซ ไบ ทุเด คิด)
In a more derogatory way but
(อิน อะ โม ดิรอกอะโทริ เว บัท)
Who’s to say, what’s fair to say, and what not to say?
(ฮู ทู เซ , ว็อท แฟ ทู เซ , แอ็นด ว็อท น็อท ทู เซ)
Let’s ask Dr. Dre
(เล็ท อาซค เดทเออะ ดรี)
Dr. Dre? [What up?]
(เดทเออะ ดรี [ ว็อท อัพ ])
I gotta question if I may? [Yeah]
(ไอ กอททะ คเวซชัน อิฟ ฟาย เม [ เย่ ])
Is it gay to play Putt-Putt golf with a friend [Yeah]
(อีส ซิท เก ทู พเล พัท พัท ก็อลฟ วิฑ อะ ฟเร็นด [ เย่ ])
And watch his b*tt-b*tt when he tees off? [Yeah]
(แอ็นด ว็อช ฮิส บี *tt บี *tt ฮเว็น ฮี ที ออฟฟ [ เย่ ])
But, ut! I ain’t done yet
(บัท , ut ! ไอ เอน ดัน เย็ท)
In football the quarterback yells out hutt-hutt
(อิน ฟุทบอล เดอะ คอวเดอร์แบค เย็ล เอ้า hutt hutt)
While he reaches in another grown man’s ass
(ฮไวล ฮี รีเชด ซิน แอะนัธเออะ กโรน แม็น อาซ)
Grabs on his nuts but just what if
(กแร็บ ออน ฮิส นัท บัท จัซท ว็อท อิฟ)
It was never meant it was just an accident
(อิท วอส เนฝเวอะ เม็นท ดิธ วอส จัซท แอน แอคซิเด็นท)
But he tripped, fell, slipped and his penis went in
(บัท ฮี ทริพชฺ , เฟ็ล , สลิป แอ็นด ฮิส พีนิซ เว็นท อิน)
His teeny tiny little round hiney but he didn’t mean it
(ฮิส ทีนอิ ไทนิ ลิ๊ทเทิ่ล เรานด hiney บัท ฮี ดิ๊นอิน มีน หนิด)
But his little weenie flinched just a little bit
(บัท ฮิส ลิ๊ทเทิ่ล วีนี ฟลินช จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
And I don’t mean to go in into any more details but
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ มีน ทู โก อิน อีนทุ เอนอิ โม ดิเทล บัท)
What if he pictured it as a females b*tt?
(ว็อท อิฟ ฮี พีคเชอะ ดิท แอ็ส ซา ฟีเมล บี *tt)
Is that gay? I just need to clear things up
(อีส แดท เก ไอ จัซท นีด ทู คเลีย ธิง อัพ)
Til then i’ll just walk around with a manly strut because…
(ทิล เด็น แอล จัซท วอค อะเรานด วิฑ อะ แมนลิ ซทรัท บิคอส)

[Chorus]
([ โครัซ ])

You find me offensive, I find you offensive
(ยู ไฟนด มี อ็อฟเฟนซิฝ , ไอ ไฟนด ยู อ็อฟเฟนซิฝ)
Sh*t, this is the same verse I just did this
(ฌะ *ที , ดีซ ซิส เดอะ เซม เฝิซ ไอ จัซท ดิด ดีซ)
When am I gonna come to my good senses?
(ฮเว็น แอ็ม ไอ กอนนะ คัม ทู มาย เกิด เซ็นซ)
Probably the day Bush comes to my defenceses
(พรอบอับลิ เดอะ เด บุฌ คัม ทู มาย defenceses)
My spider senses telling me Spiderman is nearby
(มาย ซไพเดอะ เซ็นซ เทลลิง มี สไปเดอร์แมน อีส เนียบาย)
And my plan is to get him next
(แอ็นด มาย แพล็น อีส ทู เก็ท ฮิม เน็คซท)
And open up a whip ass canister
(แอ็นด โอเพ็น อัพ อะ ฮวิพ อาซ แคนอิซเทอะ)
God damn it Dre where is the god damn beat? [Yeah]
(ก็อด แด็ม หนิด ดรี ฮแว อีส เดอะ ก็อด แด็ม บีท [ เย่ ])
Anyway, anyway I don’t know how else to put it
(เอนอิเว , เอนอิเว ไอ ด้อนท์ โน เฮา เอ็ลซ ทู พัท ดิธ)
This is the only thing that I’m good at
(ดีซ ซิส ดิ โอ๊นลี่ ธิง แดท แอม เกิด แอ็ท)
I am the bad guy, Kryptonite: The Green Chronic
(ไอ แอ็ม เดอะ แบ็ด ไก , คริพทูไน : เดอะ กรีน ครอนอิค)
Demonic, yep yep, don’t worry I’m on it
(ดิมอนอิค , เย็พ เย็พ , ด้อนท์ เวอริ แอม ออน หนิด)
I got it, high five Nick Lachey
(ไอ ก็อท ดิธ , ไฮ ไฟฝ นิค Lachey)
Stuck a pen in Jessica’s head and walked away
(ซทัค กา เพ็น อิน เจซซีก้าเฮ็ด แอ็นด วอค อะเว)
And she blew around the room like a balloon-a
(แอ็นด ชี บลู อะเรานด เดอะ รุม ไลค เก แบ็ลลูน อะ)
Grabbed the last can of chicken tuna
(แกรบเบด เดอะ ลาซท แค็น อ็อฝ ชีคเค็น ทูน่า)
Out the trash can and screw my
(เอ้า เดอะ ทแร็ฌ แค็น แอ็นด ซครู มาย)
Head is straight back to the Neverland Ranch
(เฮ็ด อีส ซทเรท แบ็ค ทู เดอะ Neverland แร็นช)
With a peanut b*tter, jelly, chicken, tuna sandwhich
(วิฑ อะ peanut บี *tter , เจลลิ , ชีคเค็น , ทูน่า sandwhich)
And I don’t gotta make no god damn sense
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ กอททะ เมค โน ก็อด แด็ม เซ็นซ)
I just did a whole song and I didn’t say sh*t
(ไอ จัซท ดิด อะ โฮล ซ็อง แอ็นด ดาย ดิ๊นอิน เซ ฌะ *ที)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Cause IIIAAAAAAAAHHHHHHHAHAHAAA AAAAAHAHHHHHHHHHH
(คอส IIIAAAAAAAAHHHHHHHAHAHAAA AAAAAHAHHHHHHHHHH)
Yo, Rain Man
(โย , เรน แม็น)
Definately, definately Dr. Dre super dope beat maker two thousand and
(เดฝฟินเนสรี่ , เดฝฟินเนสรี่ เดทเออะ ดรี ซยูเพอะ โดพ บีท เมคเออะ ทู เธาแส็น แอ็นด)
Two thousand four hundred and eighty seven million
(ทู เธาแส็น โฟ ฮันดเร็ด แอ็นด เอทิ เซฝเอ็น มีลยัน)
Nine hundred and n seventy three thousand four hundred and sixty three
(ไนน ฮันดเร็ด แอ็นด เอ็น เซฝเอ็นทิ ธรี เธาแส็น โฟ ฮันดเร็ด แอ็นด ซิคซทิ ธรี)
And seventy [Yeah]
(แอ็นด เซฝเอ็นทิ [ เย่ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rain Man คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น