เนื้อเพลง Breathe คำอ่านไทย Fabolous

WOO!
( วู !)
WOO!
(วู !)
WOO!
(วู !)
BREATHE!
(บรีฑ !)

[Bridge]
([ บริจ ])
One and then the two
(วัน แอ็นด เด็น เดอะ ทู)
Two and then the three
(ทู แอ็นด เด็น เดอะ ธรี)
Three and then the four
(ธรี แอ็นด เด็น เดอะ โฟ)
Then you gotta BREATHE
(เด็น ยู กอททะ บรีฑ)
One and then the two
(วัน แอ็นด เด็น เดอะ ทู)
Two and then the three
(ทู แอ็นด เด็น เดอะ ธรี)
Three and then the four
(ธรี แอ็นด เด็น เดอะ โฟ)
Then you gotta BREATHE
(เด็น ยู กอททะ บรีฑ)
Then you gotta [gasp]
(เด็น ยู กอททะ [ กาซพ ])
Then you gotta [gasp]
(เด็น ยู กอททะ [ กาซพ ])

[Hook I]
([ ฮุค ไอ ])
Yo these n*ggaz can’t breathe when I come through, hum too
(โย ฑิส เอ็น *ggaz แค็นท บรีฑ ฮเว็น นาย คัม ธรู , ฮัม ทู)
Some shoes, gotta be 20 man
(ซัม ฌู , กอททะ บี 20 แม็น)
It’s not even funny they can’t BREATHE
(อิทซ น็อท อีเฝ็น ฟันนิ เด แค็นท บรีฑ)
The choke holds too tight
(เดอะ โชค โฮลด ทู ไทท)
The left looks too right
(เดอะ เล็ฟท ลุค ทู ไรท)
You know what? You right
(ยู โน ว็อท ยู ไรท)
These b*tches can’t BREATHE
(ฑิส บี *tches แค็นท บรีฑ)

[Hook II]
([ ฮุค ทรู ])
Look look, they hearts racin’
(ลุค ลุค , เด ฮาท เรซิน)
They start chasin’
(เด ซทาท เช๊ซิน)
But I’m so fast when I blow past
(บัท แอม โซ ฟัซท ฮเว็น นาย บโล พาซท)
That they can’t BREATHE
(แดท เด แค็นท บรีฑ)
In the presence of the man
(อิน เดอะ พเรสเอ็นซ อ็อฝ เดอะ แม็น)
Your future looks better than ya past if you present with the man
(ยุร ฟยูเชอะ ลุค เบทเทอะ แฑ็น ยา พาซท อิฟ ยู เพร๊สเซ่นท วิฑ เดอะ แม็น)
You betta BREATHE
(ยู แบทดา บรีฑ)

You n*ggaz can’t share my air
(ยู เอ็น *ggaz แค็นท แฌ มาย แอ)
Or walk a mile in the pair I wear
(ออ วอค กา ไมล อิน เดอะ แพ ไอ แว)
And I’m gettin better year by year
(แอ็นด แอม เกดดิน เบทเทอะ เยีย ไบ เยีย)
Like they say Juan do
(ไลค เด เซ วอน ดู)
Cops couldn’t smell me if you brought the canines through
(ค็อพ คูดซึ่น ซเม็ล มี อิฟ ยู บรอท เดอะ เคไนน ธรู)
And I pace myself
(แอ็นด ดาย เพซ ไมเซลฟ)
I know these money hungry b*tches wanna taste my wealth
(ไอ โน ฑิส มันอิ ฮังกริ บี *tches วอนนา เทซท มาย เว็ลธ)
But I keep em’ on a diet
(บัท ไอ คีพ เอ็ม ออน อะ ไดเอ็ท)
Embrace they health
(เอ็มบเรซ เด เฮ็ลธ)
Or either keep em’ on a quiet
(ออ อีเฑอะ คีพ เอ็ม ออน อะ คไวเอ็ท)
And space myself
(แอ็นด ซเพซ ไมเซลฟ)
And just take a deep breath
(แอ็นด จัซท เทค เก ดีพ บเร็ธ)
I got em’ grabbin’ they chest
(ไอ ก็อท เอ็ม กราบบิน เด เช็ซท)
Cuz it’s hurtin’ em’ to see Fab in his best
(คัซ อิทซ ฮาร์ดิน เอ็ม ทู ซี แฟรบ อิน ฮิส เบ็ซท)
And they in they worst
(แอ็นด เด อิน เด เวิซท)
They rather see me lay in a hearse than lay in the bach
(เด ราฑเออะ ซี มี เล อิน อะ เฮิซ แฑ็น เล อิน เดอะ บากคฺ)
And I ain’t just layin a verse
(แอ็นด ดาย เอน จัซท เลย์อิน อะ เฝิซ)
I’m sayin the facts
(แอม เซย์อิน เดอะ แฟ็คท)
I came back with some sicka stones
(ไอ เคม แบ็ค วิฑ ซัม sicka ซโทน)
That got these broke n*ggaz lookin at me like they chokin’ on a chicken bone
(แดท ก็อท ฑิส บโรค เอ็น *ggaz ลุคกิน แอ็ท มี ไลค เด โชคกิน ออน อะ ชีคเค็น บอน)
Every chick I bone
(เอฝริ ชิค ไอ บอน)
Can’t leave the d*ck alone
(แค็นท ลีฝ เดอะ d*ck อะโลน)
So I know
(โซ ไอ โน)
It’s one of them everytime I flip my phone
(อิทซ วัน อ็อฝ เฑ็ม เอ๊รี่ไทม์ ไอ ฟลิพ มาย โฟน)

[BRIDGE]
([ บริจ ])

[HOOK I]
([ ฮุค ไอ ])

[HOOK II]
([ ฮุค ทรู ])

I see em on the block when I passes
(ไอ ซี เอ็ม ออน เดอะ บล็อค ฮเว็น นาย แพเซ)
Lookin like they need oxygen mask-es
(ลุคกิน ไลค เด นีด อ๊อกซีเจ้น มาซค es)
I make it hard to BREATHE
(ไอ เมค อิท ฮาด ทู บรีฑ)
But I keep the glocks in the stashes
(บัท ไอ คีพ เดอะ คล็อก ซิน เดอะ stashes)
Cuz the cops wanna lock and harass us
(คัซ เดอะ ค็อพ วอนนา ล็อค แอ็นด ฮะแรซ อัซ)
And make it hard to BREATHE
(แอ็นด เมค อิท ฮาด ทู บรีฑ)
They has to react
(เด แฮ็ส ทู ริแอคท)
Like havin’ a asthma attack
(ไลค เฮฝวิน อะ แอสมะ แอ็ทแทค)
When they see the plasma in back
(ฮเว็น เด ซี เดอะ พแลสมะ อิน แบ็ค)
You dudes are wheezin’ behind me
(ยู ดยูด แซร์ wheezin บิไฮนด มี)
My flow is like a coupe, breezin at 90
(มาย ฟโล อีส ไลค เก คูเพ , บลีซิน แอ็ท 90)
That’s the reason they signed me
(แด๊ท เดอะ รี๊ซั่น เด ไซน มี)
It’s slick metaphors and hard punches on the cuts
(อิทซ ซลิค เมทอะฟอ แซน ฮาด พันเซด ออน เดอะ คัท)
Feels somethin’ like hard punches to the gut
(ฟีล ซัมติน ไลค ฮาด พันเซด ทู เดอะ กัท)
How I address the haters and under estimaters
(เฮา ไอ แอ็ดเรซ เดอะ เฮเดอ แซน อันเดอะ estimaters)
And ride up on them like they escalators
(แอ็นด ไรด อัพ ออน เฑ็ม ไลค เด เอซคะเลเทอะ)
They shook up and hooked up to respirators
(เด ฌุค อัพ แอ็นด ฮุค อัพ ทู เรซพิเรเทอะ)
On they last breath talking to investigators
(ออน เด ลาซท บเร็ธ ทอคอิง ทู อินเฝซทิเกเทอะ)
I’m a breath of fresh air
(แอม มา บเร็ธ อ็อฝ ฟเร็ฌ แอ)
in a fresh pair
(อิน อะ ฟเร็ฌ แพ)
Face it boo and do it till your face get blue
(เฟซ อิท บู แอ็นด ดู อิท ทิล ยุร เฟซ เก็ท บลู)
And then BREATHE
(แอ็นด เด็น บรีฑ)

[BRIDGE]
([ บริจ ])

[HOOK I]
([ ฮุค ไอ ])

[HOOK II]
([ ฮุค ทรู ])

When the crew walk in it
(ฮเว็น เดอะ ครู วอค อิน หนิด)
Pop a few corks in it
(พ็อพ อะ ฟยู คอค ซิน หนิด)
As quick as a tick in a New York minute
(แอ็ส ควิค แอ็ส ซา ทิค อิน อะ นยู ยอค มินยูท)
Catch a breath, fore u catch a left
(แค็ช อะ บเร็ธ , โฟ ยู แค็ช อะ เล็ฟท)
Even worse, catch a Tef
(อีเฝ็น เวิซ , แค็ช อะ Tef)
Only way u catch a F
(โอ๊นลี่ เว ยู แค็ช อะ เอฟ)
To the A-B, its in the mayb
(ทู ดิ อะ บี , อิทซ ซิน เดอะ mayb)
Rollin with my baby
(โรลลิน วิฑ มาย เบบิ)
Grippin on a toy that you won’t find in +KayBee+
(กริบปิน ออน อะ ทอย แดท ยู ว็อนท ไฟนด อิน +KayBee+)
I rhyme slick on ya
(ไอ ไรม ซลิค ออน ยา)
I’m a have to put the Heimlich on ya
(แอม มา แฮ็ฝ ทู พัท เดอะ Heimlich ออน ยา)
What you know bout lettin’ dimes lick on ya?
(ว็อท ยู โน เบาท เลทดิน ไดม ลิค ออน ยา)
While you inhale the weed
(ฮไวล ยู อินเฮล เดอะ วี)
And it won’t stop till they inhale ya seed
(แอ็นด ดิท ว็อนท ซท็อพ ทิล เด อินเฮล ยา ซี)
And it don’t stop I tell em’ to breathe
(แอ็นด ดิท ด้อนท์ ซท็อพ ไอ เท็ล เอ็ม ทู บรีฑ)
Like a doctor with a stethoscope
(ไลค เก ดอคเทอะ วิฑ อะ ซเทธโอะซโคพ)
I don’t see no f*ckin hope
(ไอ ด้อนท์ ซี โน เอฟ *ckin โฮพ)
Unless these motherf*ckas BREATHE
(อันเลซ ฑิส motherf*ckas บรีฑ)

Yeah, Brooklyn gotta
(เย่ , บรูกคิน กอททะ)
Uptown gotta
(อัพเทาน กอททะ)
the Bronx gotta
(เดอะ บรอนซ กอททะ)
Queens gotta
(ควีน กอททะ)
Staten Isle gotta
(สเตทอึนไอล กอททะ)
You n*ggas gotta
(ยู เอ็น *ggas กอททะ)
You b*tches gotta
(ยู บี *tches กอททะ)
Everybody BREATHE
(เอวี่บอดี้ บรีฑ)

One and then the two
(วัน แอ็นด เด็น เดอะ ทู)
Two and then the three
(ทู แอ็นด เด็น เดอะ ธรี)
Three and then the four
(ธรี แอ็นด เด็น เดอะ โฟ)
Then you gotta.. BREATHE
(เด็น ยู กอททะ บรีฑ)
Then you gotta..
(เด็น ยู กอททะ)
Then you gotta..
(เด็น ยู กอททะ)
BREATHE
(บรีฑ)
Oh* BREATHE
(โอ * บรีฑ)
BREATHE
(บรีฑ)
Oh* BREATHE
(โอ * บรีฑ)
BREATHE
(บรีฑ)
BREATHE
(บรีฑ)
Oh* BREATHE
(โอ * บรีฑ)
BREATHE
(บรีฑ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breathe คำอ่านไทย Fabolous

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น