เนื้อเพลง The Dynamo Of Volition คำอ่านไทย Jason Mraz

I got the dynamo of volition, the po-pole position
( ไอ ก็อท เดอะ ไดนะโม อ็อฝ โฝะลีฌอัน , เดอะ โพ โพล โพะสีฌอัน)
Automatic transmission with lo-ow emissions
(ออโทะแมทอิค ทแร็นซมีฌอัน วิฑ โล เอ้า อิมีฌอัน)
I’m a brand-new edition to the old edition
(แอม มา บแร็นด นยู อิดีฌอัน ทู ดิ โอลด อิดีฌอัน)
With the love unconditional.
(วิฑ เดอะ ลัฝ อันค็อนดีฌอะแน็ล)

And I’m a drama abolitionist
(แอ็นด แอม มา ดรามะ แอโบะลีฌอะนิซท)
Damn no opposition to my proposition
(แด็ม โน opposition ทู มาย พรอโพะสีฌอัน)
Half of a man, half magician, half a politician
(ฮาล์ฟ อ็อฝ อะ แม็น , ฮาล์ฟ มะจีฌแอ็น , ฮาล์ฟ อะ พอลิทีฌแอ็น)
Holding the mic like ammunition
(โฮลดิง เดอะ ไมคะ ไลค แอมมิวนีฌอัน)
And my vision is as simple as light
(แอ็นด มาย ฝีฉอัน อีส แอ็ส ซิ๊มเพิ่ล แอ็ส ไลท)

Ain’t no reason we should be in a fight
(เอน โน รี๊ซั่น วี เชิด บี อิน อะ ไฟท)
No demolition, get to vote, get to say what you like
(โน เดโมะลีฌอัน , เก็ท ทู โฝท , เก็ท ทู เซ ว็อท ยู ไลค)
Procreation, compositions already written by themselves
(พโรคริเอฌัน , คอมโพะสีฌอัน ออลเรดอิ วึ้น ไบ เฑ็มเซลฝส)
Heck’ is for the people not believin’ in ‘Gosh’.
(แฮค อีส ฟอ เดอะ พี๊เพิ่ล น็อท บีลิฝวิน อิน ก็อฌ)

Good job, get ’em up way high, gimme, gimme that high five
(เกิด โจบ , เก็ท เอ็ม อัพ เว ไฮ , กีมมิ , กีมมิ แดท ไฮ ไฟฝ)
Good time, get ’em way down low, gimme, gimme that low dough
(เกิด ไทม , เก็ท เอ็ม เว เดาน โล , กีมมิ , กีมมิ แดท โล โด)
Good god, bring ’em back again and gimme, gimme that high ten
(เกิด ก็อด , บริง เอ็ม แบ็ค อะเกน แอ็นด กีมมิ , กีมมิ แดท ไฮ เท็น)
You’re the best definition of good intention.
(ยัวร์ เดอะ เบ็ซท เดฟินีฌอัน อ็อฝ เกิด อินเทนฌัน)

I do not answer the call if I do not know who is calling
(ไอ ดู น็อท อานเซอะ เดอะ คอล อิฟ ฟาย ดู น็อท โน ฮู อีส คอลลิง)
I guess the whole point of it all is that we never know really
(ไอ เก็ซ เดอะ โฮล พอยนท อ็อฝ อิท ดอร์ อีส แดท วี เนฝเวอะ โน ริแอ็ลลิ)
I’m tryin’ to keep with the Jones’, while waiting for Guns and the Roses
(แอม ทายอิน ทู คีพ วิฑ เดอะ โจเนส , ฮไวล เวททิง ฟอ กัน แซน เดอะ โรส)
To finish what we all suppose is gonna be the sh*t that’s silly.
(ทู ฟีนอิฌ ว็อท วี ออล ซัพโพส อีส กอนนะ บี เดอะ ฌะ *ที แด๊ท ซีลลิ)

Oh fists knocked, bumpin’ in wristlock, twistin’ up a Rizla
(โอ ฟิซท น็อค , บั้มปิน อิน wristlock , ทวิซติน อัพ อะ Rizla)
Kid Icarus on the transistor, Nintendo been givin’ me the blister
(คิด Icarus ออน เดอะ ทแร็นสีซเทอะ , นินเทนโด บีน กีฝอิน มี เดอะ บลีซเทอะ)
I bend over take it in the kisser.
(ไอ เบ็นด โอเฝอะ เทค อิท อิน เดอะ kisser)
My best friends are hittin’ on my sister
(มาย เบ็ซท ฟเร็นด แซร์ ฮิทดิน ออน มาย ซีซเทอะ)
Try to tell ’em that they still a wisher
(ทไร ทู เท็ล เอ็ม แดท เด ซทิล อะ วิชเชอร์)
Cause she already got herself a mister
(คอส ชี ออลเรดอิ ก็อท เฮอเซลฟ อะ มีซเทอะ)
And, besides, that’s gross to wanna dis her
(แอ็นด , บิไซด , แด๊ท กโรซ ทู วอนนา ดิซ เฮอ)
A-di-di-di-di-di-didn’t I say, didn’t I say.
(อะ ได ได ได ได ได ดิ๊นอิน ไอ เซ , ดิ๊นอิน ไอ เซ)

Good job, get ’em up way high, gimme, gimme that high five
(เกิด โจบ , เก็ท เอ็ม อัพ เว ไฮ , กีมมิ , กีมมิ แดท ไฮ ไฟฝ)
Good time, get ’em way down low, gimme, gimme that low dough
(เกิด ไทม , เก็ท เอ็ม เว เดาน โล , กีมมิ , กีมมิ แดท โล โด)
Good god, bring ’em back again and gimme, gimme that high ten
(เกิด ก็อด , บริง เอ็ม แบ็ค อะเกน แอ็นด กีมมิ , กีมมิ แดท ไฮ เท็น)
You’re the best definition of good versus evil.
(ยัวร์ เดอะ เบ็ซท เดฟินีฌอัน อ็อฝ เกิด เฝอซัซ อี๊วิ้ว)

I do not keep up with statistics I do not sleep without a mistress
(ไอ ดู น็อท คีพ อัพ วิฑ ซทะทีซทิค ซาย ดู น็อท ซลีพ วิเฑาท ดา มีซทเร็ซ)
I do not eat unless it’s fixed with some kind of sweet, like a licorice
(ไอ ดู น็อท อีท อันเลซ อิทซ ฟิคซ วิฑ ซัม ไคนด อ็อฝ สวี้ท , ไลค เก ลีคโอะริซ)
My home is deep inside the mystics I’m known to keep diggin’ on existence
(มาย โฮม อีส ดีพ อีนไซด เดอะ มีซทิค แอม โนน ทู คีพ ดิคกิน ออน เอ็กสีซเท็นซ)
I’m holdin’ in the heat like a fish stick My phone it beeps because I missed it.
(แอม โฮดดิน อิน เดอะ ฮีท ไลค เก ฟิฌ ซทิค มาย โฟน อิท บีพ บิคอส ไอ มิซ ดิท)

I do not answer the call if I do not know who is calling
(ไอ ดู น็อท อานเซอะ เดอะ คอล อิฟ ฟาย ดู น็อท โน ฮู อีส คอลลิง)
I’m making no sense of it all, say can I get a witness
(แอม เมคอิง โน เซ็นซ อ็อฝ อิท ดอร์ , เซ แค็น นาย เก็ท ดา วีทเน็ซ)
I’m only a boy in a story, just a hallucinatory
(แอม โอ๊นลี่ อะ บอย อิน อะ ซโทริ , จัซท ดา hallucinatory)
Trippin’ on nothing there is, living in the wilderness.
(ทริพพินออน นัธอิง แดร์ อีส , ลีฝอิง อิน เดอะ วีลเดอะเน็ซ)

With a tiger spot on my back, living life of a cat
(วิฑ อะ ไทเกอะ สพอท ออน มาย แบ็ค , ลีฝอิง ไลฟ อ็อฝ อะ แค็ท)
I just wanna relax here and write another rap tune
(ไอ จัซท วอนนา ริแลคซ เฮียร แอ็นด ไรท แอะนัธเออะ แร็พ ทยูน)
Driving off on your blind man’s bike You can say just what you like
(ดรายวิง ออฟฟ ออน ยุร บไลนด แม็น ไบค ยู แค็น เซ จัซท ว็อท ยู ไลค)
Ahh… Nothing can stop you.
(อา นัธอิง แค็น ซท็อพ ยู)

Good job, get ’em up way high, gimme, gimme that high five
(เกิด โจบ , เก็ท เอ็ม อัพ เว ไฮ , กีมมิ , กีมมิ แดท ไฮ ไฟฝ)
Good time, get ’em way down low, gimme, gimme that low dough
(เกิด ไทม , เก็ท เอ็ม เว เดาน โล , กีมมิ , กีมมิ แดท โล โด)
Good god, bring ’em back again and gimme, gimme that high ten
(เกิด ก็อด , บริง เอ็ม แบ็ค อะเกน แอ็นด กีมมิ , กีมมิ แดท ไฮ เท็น)
You’re the best, You’re the best, You’re the best, You’re the best,
(ยัวร์ เดอะ เบ็ซท , ยัวร์ เดอะ เบ็ซท , ยัวร์ เดอะ เบ็ซท , ยัวร์ เดอะ เบ็ซท ,)
You’re the best, You’re the best, You’re the best.
(ยัวร์ เดอะ เบ็ซท , ยัวร์ เดอะ เบ็ซท , ยัวร์ เดอะ เบ็ซท)

Good job, get ’em up way high, gimme, gimme that high five
(เกิด โจบ , เก็ท เอ็ม อัพ เว ไฮ , กีมมิ , กีมมิ แดท ไฮ ไฟฝ)
Good time, get ’em way down low, gimme, gimme that low dough
(เกิด ไทม , เก็ท เอ็ม เว เดาน โล , กีมมิ , กีมมิ แดท โล โด)
Good god, bring ’em back again and gimme, gimme that high ten
(เกิด ก็อด , บริง เอ็ม แบ็ค อะเกน แอ็นด กีมมิ , กีมมิ แดท ไฮ เท็น)
You’re the best definition of good intention
(ยัวร์ เดอะ เบ็ซท เดฟินีฌอัน อ็อฝ เกิด อินเทนฌัน)
You’re the best definition of good intention
(ยัวร์ เดอะ เบ็ซท เดฟินีฌอัน อ็อฝ เกิด อินเทนฌัน)
You’re the best definition of good intention
(ยัวร์ เดอะ เบ็ซท เดฟินีฌอัน อ็อฝ เกิด อินเทนฌัน)
You’re the best around!
(ยัวร์ เดอะ เบ็ซท อะเรานด !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Dynamo Of Volition คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น