เนื้อเพลง Long Way 2 Go คำอ่านไทย Cassie

[Verse 1:]
( [ เฝิซ วัน : ])
I love it when they try to get intimate
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น เด ทไร ทู เก็ท อีนทิมิท)
Even though they know I really ain’t into it
(อีเฝ็น โธ เด โน ไอ ริแอ็ลลิ เอน อีนทุ อิท)
[You’re not into it?] I’m not into it
([ ยัวร์ น็อท อีนทุ อิท ] แอม น็อท อีนทุ อิท)
I already know the game and I’ve been through it
(ไอ ออลเรดอิ โน เดอะ เกม แอ็นด แอฝ บีน ธรู อิท)
See I buy my own bags, my boots, my jeans
(ซี ไอ ไบ มาย โอน แบ็ก , มาย บูท , มาย จีน)
Wear La Rok with my Rebel Yell underneath
(แว ลา Rok วิฑ มาย เรบเอ็ล เย็ล อันเดอะนีธ)
You wanna step to me?
(ยู วอนนา ซเท็พ ทู มี)
Said you gotta long way 2 go [Rock wit me now]
(เซ็ด ยู กอททะ ล็อง เว ทู โก [ ร็อค วิท มี เนา ])

[Pre-Hook:]
([ พรี ฮุค : ])
You claim that you’re so hot
(ยู คเลม แดท ยัวร์ โซ ฮ็อท)
And you say you got skills in the bedroom
(แอ็นด ยู เซ ยู ก็อท ซคิล ซิน เดอะ เบดรูม)
You try to flirt when you’re so not
(ยู ทไร ทู ฟเลิท ฮเว็น ยัวร์ โซ น็อท)
Had a chance you still never come through
(แฮ็ด อะ ชานซ ยู ซทิล เนฝเวอะ คัม ธรู)
You say you wanna come and see me
(ยู เซ ยู วอนนา คัม แอ็นด ซี มี)
Cuz you know your girlfriend wanna be me [Uh]
(คัซ ยู โน ยุร เกลิลเฟรน วอนนา บี มี [ อา ])
I’ma tell you why you can’t
(แอมอา เท็ล ยู ฮไว ยู แค็นท)
Said you gotta long way 2 go
(เซ็ด ยู กอททะ ล็อง เว ทู โก)
Say you wanna love me?
(เซ ยู วอนนา ลัฝ มี)

[Hook:]
([ ฮุค : ])
Wanna love me? Wanna touch me?
(วอนนา ลัฝ มี วอนนา ทั๊ช มี)
Think twice cuz you gotta long way 2 go
(ธิงค ทไวซ คัซ ยู กอททะ ล็อง เว ทู โก)
Don’t know howda act, bettah fall back
(ด้อนท์ โน howda แอ็คท , bettah ฟอล แบ็ค)
It’s like that cuz you gotta long way 2 go
(อิทซ ไลค แดท คัซ ยู กอททะ ล็อง เว ทู โก)
It’s not that deep, take it easy, you wanna please me?
(อิทซ น็อท แดท ดีพ , เทค อิท อีสอิ , ยู วอนนา พลีส มี)
Got a long way 2 go, I’ma bad girl
(ก็อท ดา ล็อง เว ทู โก , แอมอา แบ็ด เกิล)
You wanna get close? Ease up cuz you gotta a long way
(ยู วอนนา เก็ท คโลส อีส อัพ คัซ ยู กอททะ อะ ล็อง เว)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
I love it when they try to get scandalous
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น เด ทไร ทู เก็ท ซแคนแดะลัซ)
Even though they know they really can’t handle it
(อีเฝ็น โธ เด โน เด ริแอ็ลลิ แค็นท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
[They can’t handle it?] They can’t handle it
([ เด แค็นท แฮ๊นเดิ้ล อิท ] เด แค็นท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
Try and take me out to dinner, I’ll cancel it
(ทไร แอ็นด เทค มี เอ้า ทู ดีนเนอะ , แอล แคนเซ็ล อิท)
If you really wanna know me first of all
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา โน มี เฟิซท อ็อฝ ออล)
You should never try to get to personal
(ยู เชิด เนฝเวอะ ทไร ทู เก็ท ทู เพอซแน็ล)
Cuz I’m in it when I say:
(คัซ แอม อิน หนิด ฮเว็น นาย เซ :)
That you gotta long way to go
(แดท ยู กอททะ ล็อง เว ทู โก)

[Pre-Hook:]
([ พรี ฮุค : ])
You claim that you’re so hot
(ยู คเลม แดท ยัวร์ โซ ฮ็อท)
And you say you got skills in the bedroom
(แอ็นด ยู เซ ยู ก็อท ซคิล ซิน เดอะ เบดรูม)
You try to flirt when you’re so not
(ยู ทไร ทู ฟเลิท ฮเว็น ยัวร์ โซ น็อท)
Had a chance you still never come through
(แฮ็ด อะ ชานซ ยู ซทิล เนฝเวอะ คัม ธรู)
You say you wanna come and see me
(ยู เซ ยู วอนนา คัม แอ็นด ซี มี)
Cuz you know your girlfriend wanna be me [Uh]
(คัซ ยู โน ยุร เกลิลเฟรน วอนนา บี มี [ อา ])
I’ma tell you why you can’t
(แอมอา เท็ล ยู ฮไว ยู แค็นท)
Said you gotta long way 2 go
(เซ็ด ยู กอททะ ล็อง เว ทู โก)
Say you wanna love me?
(เซ ยู วอนนา ลัฝ มี)

[Hook:]
([ ฮุค : ])
Wanna love me? Wanna touch me?
(วอนนา ลัฝ มี วอนนา ทั๊ช มี)
Think twice cuz you gotta long way 2 go
(ธิงค ทไวซ คัซ ยู กอททะ ล็อง เว ทู โก)
Don’t know howda act, bettah fall back
(ด้อนท์ โน howda แอ็คท , bettah ฟอล แบ็ค)
It’s like that cuz you gotta long way 2 go
(อิทซ ไลค แดท คัซ ยู กอททะ ล็อง เว ทู โก)
It’s not that deep, take it easy, you wanna please me?
(อิทซ น็อท แดท ดีพ , เทค อิท อีสอิ , ยู วอนนา พลีส มี)
Got a long way 2 go, I’ma bad girl
(ก็อท ดา ล็อง เว ทู โก , แอมอา แบ็ด เกิล)
You wanna get close? Ease up cuz you gotta a long way
(ยู วอนนา เก็ท คโลส อีส อัพ คัซ ยู กอททะ อะ ล็อง เว)

[Pre-Hook Breakdown:]
([ พรี ฮุค เบรคดาว : ])
You claim that you’re so hot
(ยู คเลม แดท ยัวร์ โซ ฮ็อท)
And you say you got skills in the bedroom
(แอ็นด ยู เซ ยู ก็อท ซคิล ซิน เดอะ เบดรูม)
You try to flirt when you’re so not
(ยู ทไร ทู ฟเลิท ฮเว็น ยัวร์ โซ น็อท)
Had a chance you still never come through
(แฮ็ด อะ ชานซ ยู ซทิล เนฝเวอะ คัม ธรู)
You say you wanna come and see me
(ยู เซ ยู วอนนา คัม แอ็นด ซี มี)
Cuz you know your girlfriend wanna be me [Uh, yeah]
(คัซ ยู โน ยุร เกลิลเฟรน วอนนา บี มี [ อา , เย่ ])
Said you gotta long way 2 go
(เซ็ด ยู กอททะ ล็อง เว ทู โก)
Say you wanna love me?
(เซ ยู วอนนา ลัฝ มี)

[Hook:]
([ ฮุค : ])
Wanna love me? Wanna touch me? [Touch me]
(วอนนา ลัฝ มี วอนนา ทั๊ช มี [ ทั๊ช มี ])
Think twice cuz you gotta long way 2 go [Way to go]
(ธิงค ทไวซ คัซ ยู กอททะ ล็อง เว ทู โก [ เว ทู โก ])
Don’t know howda act, bettah fall back [Oh you got a long way]
(ด้อนท์ โน howda แอ็คท , bettah ฟอล แบ็ค [ โอ ยู ก็อท ดา ล็อง เว ])
It’s like that cuz you gotta long way 2 go
(อิทซ ไลค แดท คัซ ยู กอททะ ล็อง เว ทู โก)
It’s not that deep, take it easy [Take it easy] you wanna please me?
(อิทซ น็อท แดท ดีพ , เทค อิท อีสอิ [ เทค อิท อีสอิ ] ยู วอนนา พลีส มี)
Got a long way 2 go, I’ma bad girl [I’ma bad girl]
(ก็อท ดา ล็อง เว ทู โก , แอมอา แบ็ด เกิล [ แอมอา แบ็ด เกิล ])
You wanna get close? Ease up cuz you gotta a long way
(ยู วอนนา เก็ท คโลส อีส อัพ คัซ ยู กอททะ อะ ล็อง เว)

Wanna love me? Wanna touch me?
(วอนนา ลัฝ มี วอนนา ทั๊ช มี)
Think twice cuz you gotta long way 2 go
(ธิงค ทไวซ คัซ ยู กอททะ ล็อง เว ทู โก)
Don’t know howda act, bettah fall back
(ด้อนท์ โน howda แอ็คท , bettah ฟอล แบ็ค)
It’s like that cuz you gotta long way 2 go
(อิทซ ไลค แดท คัซ ยู กอททะ ล็อง เว ทู โก)
It’s not that deep, take it easy, you wanna please me?
(อิทซ น็อท แดท ดีพ , เทค อิท อีสอิ , ยู วอนนา พลีส มี)
Got a long way 2 go, I said you gotta long way to go
(ก็อท ดา ล็อง เว ทู โก , ไอ เซ็ด ยู กอททะ ล็อง เว ทู โก)
Rock wit me now, you gotta long way to go
(ร็อค วิท มี เนา , ยู กอททะ ล็อง เว ทู โก)
Bettah fall back, said you gotta long way to go
(Bettah ฟอล แบ็ค , เซ็ด ยู กอททะ ล็อง เว ทู โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Long Way 2 Go คำอ่านไทย Cassie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น