เนื้อเพลง Wishing & Hopin คำอ่านไทย Stephanie Mcintosh

Wishing and hoping and thinking and praying
( วิชชิ้ง แอ็นด โฮพปิง แอ็นด ติ้งกิง แอ็นด เพลยอิง)
Wishing and hoping and thinking and praying
(วิชชิ้ง แอ็นด โฮพปิง แอ็นด ติ้งกิง แอ็นด เพลยอิง)
Planning, and dreaming, each night, of his charms.
(แพลนนิง , แอ็นด ดรีมมิง , อีช ไนท , อ็อฝ ฮิส ชาม)
Planning, and dreaming, each night, of his charms.
(แพลนนิง , แอ็นด ดรีมมิง , อีช ไนท , อ็อฝ ฮิส ชาม)
That wont get you into his arms
(แดท ว็อนท เก็ท ยู อีนทุ ฮิส อาม)
That wont get you into his arms
(แดท ว็อนท เก็ท ยู อีนทุ ฮิส อาม)

So if you looking to find love
(โซ อิฟ ยู ลุคอิง ทู ไฟนด ลัฝ)
So if you
(โซ อิฟ ยู)
You can share
(ยู แค็น แฌ)
You can share
(ยู แค็น แฌ)

All you gotta do is hold him and kiss him and love him and show him that you care
(ออล ยู กอททะ ดู อีส โฮลด ฮิม แอ็นด คิซ ฮิม แอ็นด ลัฝ ฮิม แอ็นด โฌ ฮิม แดท ยู แค)
All you gotta do is hold him and kiss him and love him and show him that you care
(ออล ยู กอททะ ดู อีส โฮลด ฮิม แอ็นด คิซ ฮิม แอ็นด ลัฝ ฮิม แอ็นด โฌ ฮิม แดท ยู แค)

Show him that you care, just for him.
(โฌ ฮิม แดท ยู แค , จัซท ฟอ ฮิม)
Show him that you care, just for him.
(โฌ ฮิม แดท ยู แค , จัซท ฟอ ฮิม)
Do the things that he likes to do.
(ดู เดอะ ธิง แดท ฮี ไลค ทู ดู)
Do the things that he likes to do.
(ดู เดอะ ธิง แดท ฮี ไลค ทู ดู)
Wear your hair just for him.
(แว ยุร แฮ จัซท ฟอ ฮิม)
Wear your hair just for him.
(แว ยุร แฮ จัซท ฟอ ฮิม)
Because…
(บิคอส)
Because…
(บิคอส)
You wont get him, thinking and praying,
(ยู ว็อนท เก็ท ฮิม , ติ้งกิง แอ็นด เพลยอิง ,)
You wont get him, thinking and praying,
(ยู ว็อนท เก็ท ฮิม , ติ้งกิง แอ็นด เพลยอิง ,)
wishing and hoping.
(วิชชิ้ง แอ็นด โฮพปิง)
wishing and hoping.
(วิชชิ้ง แอ็นด โฮพปิง)

just
(จัซท)
just
(จัซท)
Wishing and hoping and thinking and praying
(วิชชิ้ง แอ็นด โฮพปิง แอ็นด ติ้งกิง แอ็นด เพลยอิง)
Wishing and hoping and thinking and praying
(วิชชิ้ง แอ็นด โฮพปิง แอ็นด ติ้งกิง แอ็นด เพลยอิง)
Planning and dreaming, his kisses will start,
(แพลนนิง แอ็นด ดรีมมิง , ฮิส คีสเซซ วิล ซทาท ,)
Planning and dreaming, his kisses will start,
(แพลนนิง แอ็นด ดรีมมิง , ฮิส คีสเซซ วิล ซทาท ,)
that won’t get you into his heart.
(แดท ว็อนท เก็ท ยู อีนทุ ฮิส ฮาท)
that won’t get you into his heart.
(แดท ว็อนท เก็ท ยู อีนทุ ฮิส ฮาท)

So if you thinking how great
(โซ อิฟ ยู ติ้งกิง เฮา กเรท)
So if you
(โซ อิฟ ยู)
true love is,
(ทรู ลัฝ อีส ,)
true love is,
(ทรู ลัฝ อีส ,)
All you gotta do is hold him and kiss him
(ออล ยู กอททะ ดู อีส โฮลด ฮิม แอ็นด คิซ ฮิม)
All you gotta do is hold him and kiss him
(ออล ยู กอททะ ดู อีส โฮลด ฮิม แอ็นด คิซ ฮิม)
and squeeze him and love him.
(แอ็นด ซควีส ฮิม แอ็นด ลัฝ ฮิม)
and squeeze him and love him.
(แอ็นด ซควีส ฮิม แอ็นด ลัฝ ฮิม)
Just do it and after you do, you will be his.
(จัซท ดู อิท แอ็นด อาฟเทอะ ยู ดู , ยู วิล บี ฮิส)
Just do it and after you do, you will be his.
(จัซท ดู อิท แอ็นด อาฟเทอะ ยู ดู , ยู วิล บี ฮิส)

Show him that you care, just for him.
(โฌ ฮิม แดท ยู แค , จัซท ฟอ ฮิม)
Show him that you care, just for him.
(โฌ ฮิม แดท ยู แค , จัซท ฟอ ฮิม)
Do the things that he likes to do
(ดู เดอะ ธิง แดท ฮี ไลค ทู ดู)
Do the things that he likes to do
(ดู เดอะ ธิง แดท ฮี ไลค ทู ดู)
Wear your hair just for him
(แว ยุร แฮ จัซท ฟอ ฮิม)
Wear your hair just for him
(แว ยุร แฮ จัซท ฟอ ฮิม)
Because…
(บิคอส)
Because…
(บิคอส)
You wont get him, thinking and a-praying,
(ยู ว็อนท เก็ท ฮิม , ติ้งกิง แอ็นด อะ เพลยอิง ,)
You wont get him, thinking and a-praying,
(ยู ว็อนท เก็ท ฮิม , ติ้งกิง แอ็นด อะ เพลยอิง ,)
wishing and hoping.
(วิชชิ้ง แอ็นด โฮพปิง)
wishing and hoping.
(วิชชิ้ง แอ็นด โฮพปิง)

just
(จัซท)
just
(จัซท)
Wishing and hoping and thinking and praying
(วิชชิ้ง แอ็นด โฮพปิง แอ็นด ติ้งกิง แอ็นด เพลยอิง)
Wishing and hoping and thinking and praying
(วิชชิ้ง แอ็นด โฮพปิง แอ็นด ติ้งกิง แอ็นด เพลยอิง)
Planning and dreaming, his kisses will start,
(แพลนนิง แอ็นด ดรีมมิง , ฮิส คีสเซซ วิล ซทาท ,)
Planning and dreaming, his kisses will start,
(แพลนนิง แอ็นด ดรีมมิง , ฮิส คีสเซซ วิล ซทาท ,)
that won’t get you into his heart
(แดท ว็อนท เก็ท ยู อีนทุ ฮิส ฮาท)
that won’t get you into his heart
(แดท ว็อนท เก็ท ยู อีนทุ ฮิส ฮาท)

So if you thinking how great true love is
(โซ อิฟ ยู ติ้งกิง เฮา กเรท ทรู ลัฝ อีส)
So if you
(โซ อิฟ ยู)
All you gotta do is hold him and kiss him
(ออล ยู กอททะ ดู อีส โฮลด ฮิม แอ็นด คิซ ฮิม)
All you gotta do is hold him and kiss him
(ออล ยู กอททะ ดู อีส โฮลด ฮิม แอ็นด คิซ ฮิม)
and squeeze him and love him.
(แอ็นด ซควีส ฮิม แอ็นด ลัฝ ฮิม)
and squeeze him and love him.
(แอ็นด ซควีส ฮิม แอ็นด ลัฝ ฮิม)
Just do it and after you do, you will be his.
(จัซท ดู อิท แอ็นด อาฟเทอะ ยู ดู , ยู วิล บี ฮิส)
Just do it and after you do, you will be his.
(จัซท ดู อิท แอ็นด อาฟเทอะ ยู ดู , ยู วิล บี ฮิส)

Show him that you care just for him
(โฌ ฮิม แดท ยู แค จัซท ฟอ ฮิม)
Show him that you care just for him
(โฌ ฮิม แดท ยู แค จัซท ฟอ ฮิม)
So the things that he likes to do
(โซ เดอะ ธิง แดท ฮี ไลค ทู ดู)
So the things that he likes to do
(โซ เดอะ ธิง แดท ฮี ไลค ทู ดู)
Wear your hair just for him
(แว ยุร แฮ จัซท ฟอ ฮิม)
Wear your hair just for him
(แว ยุร แฮ จัซท ฟอ ฮิม)
Because…
(บิคอส)
Because…
(บิคอส)
You wont get him thinking and a-praying,
(ยู ว็อนท เก็ท ฮิม ติ้งกิง แอ็นด อะ เพลยอิง ,)
You wont get him thinking and a-praying,
(ยู ว็อนท เก็ท ฮิม ติ้งกิง แอ็นด อะ เพลยอิง ,)
wishing and hoping.
(วิชชิ้ง แอ็นด โฮพปิง)
wishing and hoping.
(วิชชิ้ง แอ็นด โฮพปิง)

just
(จัซท)
just
(จัซท)
Wishing and hoping and thinking and praying
(วิชชิ้ง แอ็นด โฮพปิง แอ็นด ติ้งกิง แอ็นด เพลยอิง)
Wishing and hoping and thinking and praying
(วิชชิ้ง แอ็นด โฮพปิง แอ็นด ติ้งกิง แอ็นด เพลยอิง)
Planning and dreaming, his kisses will start,
(แพลนนิง แอ็นด ดรีมมิง , ฮิส คีสเซซ วิล ซทาท ,)
Planning and dreaming, his kisses will start,
(แพลนนิง แอ็นด ดรีมมิง , ฮิส คีสเซซ วิล ซทาท ,)
that won’t get you into his heart.
(แดท ว็อนท เก็ท ยู อีนทุ ฮิส ฮาท)
that won’t get you into his heart.
(แดท ว็อนท เก็ท ยู อีนทุ ฮิส ฮาท)

So if you thinking how great true love is
(โซ อิฟ ยู ติ้งกิง เฮา กเรท ทรู ลัฝ อีส)
So if you
(โซ อิฟ ยู)
All you gotta do is hold him and kiss him
(ออล ยู กอททะ ดู อีส โฮลด ฮิม แอ็นด คิซ ฮิม)
All you gotta do is hold him and kiss him
(ออล ยู กอททะ ดู อีส โฮลด ฮิม แอ็นด คิซ ฮิม)
and squeeze him and love him.
(แอ็นด ซควีส ฮิม แอ็นด ลัฝ ฮิม)
and squeeze him and love him.
(แอ็นด ซควีส ฮิม แอ็นด ลัฝ ฮิม)
Just do it and after you do you will be his.
(จัซท ดู อิท แอ็นด อาฟเทอะ ยู ดู ยู วิล บี ฮิส)
Just do it and after you do you will be his.
(จัซท ดู อิท แอ็นด อาฟเทอะ ยู ดู ยู วิล บี ฮิส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wishing & Hopin คำอ่านไทย Stephanie Mcintosh

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น