เนื้อเพลง Right Now คำอ่านไทย Fort Minor

Someone right now is leaving their apartment looking down at the street wondering where there car went
( ซัมวัน ไรท เนา อีส ลีฝอิงส แด อะพาทเม็นท ลุคอิง เดาน แอ็ท เดอะ ซทรีท วันเดอะริง ฮแว แดร์ คา เว็นท)

Someone in the car sitting at a signal in front of a restaraunt staring through the window at someone
(ซัมวัน อิน เดอะ คา ซีททิง แอ็ท ดา ซีกแน็ล อิน ฟรันท อ็อฝ อะ restaraunt ซแทริง ธรู เดอะ วีนโด แอ็ท ซัมวัน)
right now with their finger in their teeth who could use a little floss
(ไรท เนา วิฑ แด ฟีงเกอะ อิน แด ทีท ฮู เคิด ยูซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฟล็อซ)

Right across the street theres somebody on the curb who really needs a jacket spent half a grand at a
(ไรท อัครอซ เดอะ ซทรีท แดร์ ซัมบอดี้ ออน เดอะ เคิบ ฮู ริแอ็ลลิ นีด ซา แจคเค็ท ซเพ็นท ฮาล์ฟ อะ แกรนด์ แอ็ท ดา)
bar getting plastered now hes gotta walk fourteen blocks to work at a shop where hes about to get fired.
(บา เกดดดิ้ง พลาซเทอะ เนา อีส กอททะ วอค โฟทีน บล็อค ทู เวิค แกท อะ ฌ็อพ ฮแว อีส อะเบาท ทู เก็ท เฟอ)

Someone right now is looking pretty tired staring at a laptop trying to get inspired Somebody living
(ซัมวัน ไรท เนา อีส ลุคอิง พรีททิ ไทร ซแทริง แอ็ท ดา laptop ทไรอิง ทู เก็ท อินซไพร ซัมบอดี้ ลีฝอิง)
right across the street shes wrote the best things shes written all week but her best friends coughing up
(ไรท อัครอซ เดอะ ซทรีท ชี โรท เดอะ เบ็ซท ธิง ชี วึ้น ออล วีค บัท เฮอ เบ็ซท ฟเร็นด คอกฟิง อัพ)
blood in the sink cant even think what happened feeling so confused and he knows it looks bad but there
(บลัด อิน เดอะ ซิงค แค็นท อีเฝ็น ธิงค ว็อท แฮพเพ็น ฟีลอิง โซ ค็อนฟยูส แอ็นด ฮี โน ซิท ลุค แบ็ด บัท แดร์)
nothing he can do I wonder what its like to be right there in his shoes
(นัธอิง ฮี แค็น ดู ไอ วันเดอะ ว็อท อิทซ ไลค ทู บี ไรท แดร์ อิน ฮิส ฌู)

[Chorus]
([ โครัซ ])
But no im just taking it in out the window of a hotel bedroom again tommorrow ill be gone I dont know
(บัท โน แอม จัซท เทคอิง อิท อิน เอ้า เดอะ วีนโด อ็อฝ อะ โฮเทล เบดรูม อะเกน tommorrow แอล บี กอน ไอ ด้อนท์ โน)
when ill be back and this world everything can change just like that, that, just like that, just like that
(ฮเว็น แอล บี แบ็ค แอ็นด ดีซ เวิลด เอ๊วี่ติง แค็น เชนจ จัซท ไลค แดท , แดท , จัซท ไลค แดท , จัซท ไลค แดท)
that, just like that, just like that
(แดท , จัซท ไลค แดท , จัซท ไลค แดท)

Yo somebody right now is dropping his vote inside a box and trying not to get shot in his throat
(โย ซัมบอดี้ ไรท เนา อีส ดรอพพิงส ฮิส โฝท อีนไซด อะ บ็อคซ แอ็นด ทไรอิง น็อท ทู เก็ท ฌ็อท อิน ฮิส ธโรท)

For the act of freedom right now somebody is stuck in Iraq hoping that he gets shipped back breathing in
(ฟอ ดิ แอ็คท อ็อฝ ฟรีดัม ไรท เนา ซัมบอดี้ อีส ซทัค อิน Iraq โฮพปิง แดท ฮี เก็ท shipped แบ็ค บรีสดิง อิน)
a war that hes not really sure of the reasons so we show our support when the press mislead them though we
(อะ วอ แดท อีส น็อท ริแอ็ลลิ ฌุร อ็อฝ เดอะ รี๊ซั่น โซ วี โฌ เอ๊า ซัพโพท ฮเว็น เดอะ พเร็ซ มีซลีด เฑ็ม โธ วี)
more then remain proud and salute the troops get some I know you boys got some work to do
(โม เด็น ริเมน พเราด แอ็นด ซัลยูท เดอะ ทรูพ เก็ท ซัม ไอ โน ยู บอย ก็อท ซัม เวิค ทู ดู)

Meanwhile right now someones 25 to life and is stading on the corner with their thumb up hitchiking
(มีนวาย ไรท เนา ซัมวัน 25 ทู ไลฟ แอ็นด อีส stadings ออน เดอะ คอเนอะ วิฑ แด ธัม อัพ hitchikings)
stratching off a lotto ticket hoping for a real winner sneaking through the water just to work and to eat
(stratchings ออฟฟ อะ lotto ทีคเคท โฮพปิง ฟอ รา ริแอ็ล วีนเนอะ ซนีคอิง ธรู เดอะ วอเทอะ จัซท ทู เวิค แอ็นด ทู อีท)
a real dinner
(อะ ริแอ็ล ดีนเนอะ)

Right now someone wishes they were you were not instead of second guessing freedom thoughts of quiet suicide
(ไรท เนา ซัมวัน วิซเชรด เด เวอ ยู เวอ น็อท อินซเทด อ็อฝ เซคอันด เกรสซิง ฟรีดัม ธอท อ็อฝ คไวเอ็ท ซยูอิไซด)

But right now im staring at the window at a frame with holes in his arm and holes in his jeans he pulled
(บัท ไรท เนา แอม ซแทริง แอ็ท เดอะ วีนโด แอ็ท ดา ฟเรม วิฑ โฮล ซิน ฮิส อาม แอ็นด โฮล ซิน ฮิส จีน ฮี พุล)
out his siger and sparked the light and walked right around the corner just outta my sight
(เอ้า ฮิส siger แอ็นด ซพาค เดอะ ไลท แอ็นด วอค ไรท อะเรานด เดอะ คอเนอะ จัซท เอ๊าตา มาย ไซท)

But yo im just taking it in from the second story hotel window again, the TV’s on, and my bags are
(บัท โย แอม จัซท เทคอิง อิท อิน ฟร็อม เดอะ เซคอันด ซโทริ โฮเทล วีนโด อะเกน , เดอะ TVs ออน , แอ็นด มาย แบ็ก แซร์)
packed, but in this world everything can change just like that, like that, like that, like that,
(แพ็ค , บัท อิน ดีซ เวิลด เอ๊วี่ติง แค็น เชนจ จัซท ไลค แดท , ไลค แดท , ไลค แดท , ไลค แดท ,)

[Repeat]
([ ริพีท ])

Ya right now somebody sitting in the darkness trying to figure out how to put some heat in their
(ยา ไรท เนา ซัมบอดี้ ซีททิง อิน เดอะ ดาคเน็ซ ทไรอิง ทู ฟีกยุร เอ้า เฮา ทู พัท ซัม ฮีท อิน แด)
apartment but they got a little matress and a little carpet and they appreciate it cause some people own
(อะพาทเม็นท บัท เด ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล matress แซน อะ ลิ๊ทเทิ่ล คาเพ็ท แอ็นด เด แอ็พรีฌิเอท อิท คอส ซัม พี๊เพิ่ล โอน)
apartments
(อะพาทเม็นท)

You seem them when you rushing to get to the office wife robbed blind when she coming from the market
(ยู ซีม เฑ็ม ฮเว็น ยู รูซชิง ทู เก็ท ทู ดิ ออฟฟิซ ไวฟ รอบ บไลนด ฮเว็น ชี คัมอิง ฟร็อม เดอะ มาเค็ท)
right now somebody coming out from the pocket trying to dump that rock they run around the block with at
(ไรท เนา ซัมบอดี้ คัมอิง เอ้า ฟร็อม เดอะ พอคเค็ท ทไรอิง ทู ดัมพ แดท ร็อค เด รัน อะเรานด เดอะ บล็อค วิฑ แอ็ท)
the same time the cops is raising the block with aint for your legs and back with some hot sh*t
(เดอะ เซม ไทม เดอะ ค็อพ ซิส เรนซิง เดอะ บล็อค วิฑ เอน ฟอ ยุร เล็ก แซน แบ็ค วิฑ ซัม ฮ็อท ฌะ *ที)

Right now somebody struggling to stop this man whos kick and punching and cussing at the doctors
(ไรท เนา ซัมบอดี้ ซทรักกลิง ทู ซท็อพ ดีซ แม็น ฮู คิด แอ็นด พอนชิง แอ็นด คัซซิง แอ็ท เดอะ ดอคเทอะ)

Down the hall the child taking his first breath the doctors aint even passed him to the nurse yet yo I
(เดาน เดอะ ฮอล เดอะ ไชล เทคอิง ฮิส เฟิซท บเร็ธ เดอะ ดอคเทอะ เอน อีเฝ็น พาซ ฮิม ทู เดอะ เนิซ เย็ท โย ไอ)
wonder if he understands what its worth yet like the time spent while we here on the earth yet the answer
(วันเดอะ อิฟ ฮี อันเดิซแทนด ว็อท อิทซ เวิธ เย็ท ไลค เดอะ ไทม ซเพ็นท ฮไวล วี เฮียร ออน ดิ เอิธ เย็ท ดิ อานเซอะ)
to the question that we all seek to be found at the general how all free your fate
(ทู เดอะ คเวซชัน แดท วี ออล ซีค ทู บี เฟานด แอ็ท เดอะ เจนเออะแร็ล เฮา ออล ฟรี ยุร เฟท)

Right now its somebody who aint eat all week that would kill for the sh*t that you throw away in the
(ไรท เนา อิทซ ซัมบอดี้ ฮู เอน อีท ดอร์ วีค แดท เวิด คิล ฟอ เดอะ ฌะ *ที แดท ยู ธโร อะเว อิน เดอะ)
street I guess ones mans trash is the next mans treaure one mans pain is the next mans pleasure one say
(ซทรีท ไอ เก็ซ วัน แม็น ทแร็ฌ อีส เดอะ เน็คซท แม็น treaure วัน แม็น เพน อีส เดอะ เน็คซท แม็น พเลฉเออะ วัน เซ)
infinity the next say forever right now erbody got to get it together man
(อินฟีนอิทิ เดอะ เน็คซท เซ เฟาะเรฝเออะ ไรท เนา เออบอดี้ ก็อท ทู เก็ท ดิธ ทุเกฑเออะ แม็น)

Im just taking it in another strange hotel lobby again put my luggage on my back i dont know where im at
(แอม จัซท เทคอิง อิท อิน แอะนัธเออะ ซทเรนจ โฮเทล ลอบบิ อะเกน พัท มาย ลักกิจ ออน มาย แบ็ค ไอ ด้อนท์ โน ฮแว แอม แอ็ท)
im in world where we all change just like that, like that, like that, just like that, like that, just like that
(แอม อิน เวิลด ฮแว วี ออล เชนจ จัซท ไลค แดท , ไลค แดท , ไลค แดท , จัซท ไลค แดท , ไลค แดท , จัซท ไลค แดท)

Just like that, Just like that
(จัซท ไลค แดท , จัซท ไลค แดท)
[repeat]
([ ริพีท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Right Now คำอ่านไทย Fort Minor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น